Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 3

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 3

1. Servet-i Fünun, “fenlerin zenginlikleri” anlamına gelmektedir. Servet-i Fünun, 1891 yılında …. tarafından çıkarılmaya başlanmış, 1896 yılında da derginin başına ……… getirilmiştir. Bu tarihten sonra, dergi etrafında genç edebiyatçılar toplandı. Bu dergi; edebi görüşlerini açıklamada, eserlerini yayınlamada bu gençler için bir araç görevi yüklendi. Hatta bu dönem edebiyatçılarına bir edebi topluluk olarak adını verdi.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeldir?
A) Ahmet İhsan, Tevfik Fikret
B) Hüseyin Cahit, Cenap Şahabettin
C) Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret
D) Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit
E) Süleyman Nazif, Ahmet Şuayb

2. (I) İkinci Abdülhamit döneminde yaşanan siyasal ve sosyal olaylar ve devrin baskıcı yönetimi Servet-i Fünuncuların edebiyat anlayışını etkilemiştir. (II) Dönemin edebiyatı karamsar, bireyin iç dünyasına yönelik, hayal ve gerçek arasına sıkışmış bir tablo çizmiştir. (III) Bu sebeple Servet-i Fünuncular kaçış temasını sıkça işlemiştir. (IV) Dolayısıyla Servet-i Fünun edebiyatı kırılgan, hassas, duygusal bir yapıya sahiptir. (V) Duygularını eserlerine etkili bir şekilde yansıtmak isteyen sanatçılar dili sadeleştirme çabasına girdiler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.        B) II.        C) III.        D) IV.         E) V.

3. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Genç bir grup olmaları
B) Doğu kültürüyle yetişmiş olmaları
C) Toplumsal konulardan uzak durmaları
D) Uzak ülkelere göç etmeyi hayal etmeleri
E) İçine kapanık ve kırılgan olmaları

4. (I) Edebiyat-ı Cedide hareketi, Türk edebiyatının 1860’tan sonra başlayan Batılılaşma hareketinin bir uzantısıdır. (II) 1896’dan 1901’e kadar süren bu döneme Servet-i Fünun devri denmesi, bu edebi hareketin Servet-i Fünun dergisinde hayat bulmasıyla ilgilidir. (III) Bu edebiyata Edebiyat-ı Cedide denmesinin sebebi ise , Batı tarzı Türk edebiyatını temsil etmesidir. (IV) Onlar, edebiyatı Batılı anlamda algılamış ve Batı’nın belli başlı edebi türlerini, tekniğine uygun biçimde edebiyatımıza mal etmeye çalışmışlardır. (V) Küçük hikaye, mensur şiir, roman ve tenkit gibi edebi türler bu dönemde edebiyatımıza girmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.     B) II.     C) III.      D) IV.       E) V.

5. Servet-i Fünun edebiyatının doğmasını sağlayan eski-yeni tartışmasında eskinin temsilcisi …………, ılımlıların temsilcisi ……………, yeninin temsilcisi ise ………………….. kabul edilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Süleyman Nazif, Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem
B) Muallim Naci, Süleyman Nazif, Tevfik Fikret
C) İbrahim Efendi, Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem
D) Hüseyin Suat, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Şuayb
E) Ahmet Şuayb, Muallim Naci, Cenap Şahabettin

6. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncular ile Tanzimatçıların ortak özelliklerindendir?
A) Siyasetle yakından ilgilenmeleri
B) Edebiyatı eğitsel bir araç olarak görmeleri
C) Batı kültürüyle yetişmeleri
D) Divan edebiyatına karşı çıkmaları
E) Dilde sadeleşmeyi savunmaları

7. Servet-i Fünun, adından da anlaşılacağı gibi başlangıçta daha çok, fen alanındaki yazılara yer veren bir dergiydi.  ……. yazı işleri müdürlüğüne gelmesinden sonra tam bir edebiyat ve sanat dergisi olmaya başladı. Dergide kısa zamanda gerek şekilce ve gerekse duyuş ve hayaller bakımından tamamıyla Avrupai şiirler, hikayeler, romanlar yayımlanmaya başlandı. Türk şiirine Fransız şiirinden birçok yeni hayal getirildi. Bunları ifade için yeni tamlamaları kullanıldı. Sözlüklerden yeni Farsça ve Arapça kelimeler çıkarıldı. Böylece konuşma dilinden iyice uzaklaşıldı. 1898 yılında Servet-i Fünuncular ……………… edebiyatı tutanlara karşı mücadeleyi kazanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret’in, eski
B) Hüseyin Cahit Yalçın’ın, ılımlı
C) Ahmet İhsan’ın, yeni
D) Recaizade Mahmut Ekrem’in, eski
E) Muallim Naci’nin, ılımlı

8. Servet-i Fünun döneminde yazılan makaleler, genellikle Batı edebiyatını tanıtıcı niteliktedir. Edebi çalışmalarını yalnız edebi eleştiri konusunda yoğunlaştıran tek yazar, ……………….. olmuştur. Bu sanatçı, Tevfik Fikret’in teşvikiyle Servet-i Fünun dergisinde “Hayat ve Kitaplar” başlığı altında tenkitler kaleme almıştır. Servet-i Fünuncuları da içeriden eleştiren ilk sanatçı olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Hüseyin Suat
C) Süleyman Nazif
D) Hüseyin Suat
E) Ahmet Şuayb

9. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncularca yazılan eleştiri yazılarının konuları arasında yer almaz?
A) Eski edebiyata destek olmak
B) Kendilerine yöneltilen eleştirileri cevaplandırmak
C) Kendi edebiyat anlayışlarını tanıtmak ve yorumlamak
D) Edebi akımları gündeme getirmek
E) Batı edebiyatı hakkında değerlendirmeler yapmak

10. Tevfik Fikret’ten sonra Servet-i Fünun dergisinin yönetimini üstlendi. Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlım makalesi sebebiyle yargılanıp aklandı; ama dergi kapandı. Yazıları Mütalaa, Tarik, Sabah ve Saadet gazetelerinde yayımlandı. İlk romanı Nadide, biçim ve öz bakımından Ahmet Mithat’ın etkisini taşımaktadır. İkinci romanı Hayal İçinde’de gerçekçi bir yaklaşım temelinde ruhsal çözümlemelere yer verdi. Öykülerinde İstanbul’da yaşayan azınlıkları, seçkin kişileri anlattı. Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi’nin kurulmasını sağladı. Ayrıca Servet-i Fünun karşıtı yazarlarla yapılan kalem kavgalarında hep ön planda yer aldı. Çeviriler yaptı, elli kadar eseri Türkçeye kazandırdı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Ekrem
B) Hüseyin Cahit
C) Süleyman Nazif
D) Hüseyin Suat
E) Cenap Şahabettin

11. Tanzimat edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatı arasındaki aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat edebiyatında dil ve üslup, Servet-i Fünun’a göre daha sade ve anlaşılırdır.
B) Tanzimatçılar toplum için sanat görüşünü benimserken, Servet-i Fünuncular sanat için sanat görüşünü benimsemişlerdir.
C) Tanzimat edebiyatında şiir, roman ve hikaye ön plandayken Servet-i Fünun’da tiyatro ön plandadır.
D) Tanzimat’ta rağbet görmüş olan metafizik ve sosyal konular Servet-i Fünun’da önemli bir yer tutmaz.
E) Servet-i Fünun edebiyatı, Tanzimat’a göre halktan uzaklaşmıştır; çünkü Servet-i Fünun aydın kesime hitap eder.

12. Servet-i Fünun döneminde yazılan tenkit türünde Biraz Psikoloji, Muhasebe-i Edebiye, Münakaşatımızda Ne Eksik, Halit Ziya’nın Hikayeleri adlı eserler verilmiştir.
Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir eser verilmemiştir?
A) Cenap Şahabettin
B) Ahmet Şuayb
C) Tevfik Fikret
D) Mehmet Rauf
E) Hüseyin Cahit Yalçın

CEVAPLAR:
1.A, 2.E, 3.B, 4.E, 5.C, 6.D, 7.A, 8.E, 9.A, 10.B, 11.C, 12.D

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 3‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap