Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 4

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 4

1.Namık Kemal’in etkisinde kalmıştır. İlk şiirlerinde ferdi duygulanışların yanında sosyal davalarla da ilgilendiği görülmekteydi. Servet-i Fünun’a bağlı olduğu zamanlar, sanat sanat içindir ilkesine uyarak yazdığı şiirlerinde, hüzünlü duyguları ve aydınlık hayalleri işledi. Fikirleri, zamanla ve içinde bulunduğu ruh durumuna göre şekil aldığından, yazılarında, birbirine zıt fikirlere rastlanır. Nesirlerinde inandırma kabiliyetinin olmasına rağmen, tenkitlerinde sık sık hislerinin etkisinde kalmıştır. İnceleme kitapları da yazmış; yergi, nükte ve fıkraları derleyerek kitaplaştırmıştır. Şiir kitapları arasında Gizli Figanlar, Batarya ile Ateş sayılabilir.
Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bilgiler verilmiştir?
A) Ali Ekrem Bolayır
B) Süleyman Nazif
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Celal Sahir Erozan
E) Süleyman Nesip

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Âfâk-ı Irak
B) Saray ve Ötesi
C) Siyasi Anılarım
D) Bir Acı Hikaye
E) Edebi Hatıralar

3. Halit Ziya Uşaklıgil’in içten ve tarafsız tutumu, güçlü anlatımıyla kaleme aldığı ………, edebiyatımızda hatıra türünün en zengin örnekleri arasında yer alır. Bu eser sadece, yazarın gelişme ve olgunluk dönemini değil, 2.Abdülhamit döneminin sosyal yaşamını, başta Servet-i Fünun olmak üzere dönemin kültür ve sanat ortamını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serer.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bir Acı Hikaye
B) Kırık Hayatlar
C) Edebiyat Hatıraları
D) Kırk Yıl
E) Matbuat Hatıralarım

4. Tıbbiyede öğrenimini tamamlamış, hemen bütün ömrünü, çeşitli yerlerde doktorluk yaparak geçirmiştir. Gençliğinin ilk yıllarından itibaren dergilerde şiirler yayımlamaya başlamış, bir ara piyesler de yazmıştır. Sosyal konulara da eğilmesi bakımından diğer arkadaşlarından ayrılmıştır. İçine kapanık ruh halini, lirik bir anlatımla yansıtan şiirlerini Lâne-i Melal adlı eserinde toplamıştır.  Mizahi yazılarında nükteye ve zarafete dayanan bir anlatım benimsemiştir. Dar’ül Bedayi (Şehir Tiyatroları)’nin kurulmasında katkısı olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ali Ekrem Bolayır
C) Hüseyin Suat Yalçın
D) Celal Sahir Erozan
E) Süleyman Nazif

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türünde sayılamaz?
A) Hac Yolunda
B) Afak-ı Irak
C) Avrupa Mektupları
D) Saray ve Ötesi
E) Suriye Mektupları

6. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Afak-ı Irak adlı gezi yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde 13 bölümde yayımlamıştır. (Cenap Şahabettin)
B) Saray ve Ötesi adlı hatıra kitabında sarayda görevliyken tanık olduğu olayları anlatmıştır. (Halit Ziya)
C) Kalem dergisinde Gave-i Zalim mahlasıyla mizah yazıları yazmıştır. (Hüseyin Cahit)
D) Matbuat Hatıralarım adlı kitabında dönemin edebi kulislerini, basın-siyaset ilişkisini yansıtmıştır. (Ahmet İhsan)
E) Gizli Figanlar adlı şiir kitabı, gerek tema gerekse üslup bakımından Namık Kemal’in etkisindedir. (Süleyman Nazif)

7. “Hırçın bir rüzgar, sisi parçalıyordu. Kül altından bir kor parçası çıkar gibi duhan içinden âteşîn bir güneş doğdu. Şimdi dağının Bohemya karyeleri arasından geçiyorduk. Ara sıra toparlak bir ağaçta sonbaharın lepiska başı temessül ediyordu. Bohemya köylülerinin bir hususiyeti var: Hanelerinin süsü cephelerde değil, kapılarda ve pencerelerde değil, fakat damlarda!”
Cenap Şahabettin’in “Berlin-Viyana Yolunda adlı” yazısından alınan bu parçadan hareketle Servet-i Fünun döneminde verilen gezi yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiire göre yalın bir dil kullanılmıştır.
B) Batı dünyası ilgi alanına girmiştir.
C) Öğreticilik amaçlanmıştır.
D) Bu türün ilk örnekleri verilmiştir.
E) Batı tarzında yazılar yazılmıştır.

8. “Servet-i Fünun’u yıkan vuruş saraydan geldi. 16 Ekim 1901 tarihinde çıkan sayıda Edebiyat ve Hukuk başlığıyla Fransızca’dan çevirdiğim bir makale vardır. Bu yazı P. Lacombe adlı bir yazarın Edebiyat Tarihine Giriş eserinden alınmıştı. Bu yazı Abdülhamit’i fena kızdırdı. Bizi mahkemeye çağırdılar. Bir süre gittik geldik. Ama Adliye Bakanı, sarayın yırtıcı buyruğuna direnip bizi mahkum etmedi.
Bu satırların yazarı ve bu satırların alındığı eser aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat Anıları
B) Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım
C) Cenap Şahabettin, Hac Yolunda
D) Mehmet Rauf, Edebi Hatıralar
E) Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl

9. (I) 19.yüzyıla kadar Türk yazınında gezi yazısı türünün pek zengin bir birikimi olduğu söylenemez. (II) Ancak bu yüzyılın sonuna doğru çok yetkin bazı eserler yayımlanmıştır. (III) Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hicaz ve Mısır yolculuğunu canlı gözlemlerle anlattığı Hac Yolunda adlı eseri de bu türün seçkin örnekleri arasındadır. (IV) Yazar, bu kitabında, gezip gördüğü yerleri oldukça ayrıntılı olarak yansıtmıştır. (V) Yazılarını tarihi, coğrafi ve insani boyutlarıyla ve ustaca bir anlatımla kaleme almıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.       B) II.         C) III.        D) IV.            E) V.

10. Bu paralarla ben Fransızca hocamın, İngilizce mualliminin ücretlerini verdikten başka ufak tefek mübayaalar yapar, muhtelif zümrelerin arasında eğlencelerimin masrafına yetişir ve nihayet artabilen para ile alınacak kitapları itmama çalışırdım. Artık Türkçe kitap mübayaasına nihayet verilmişti. Kitapçıda da namıma bir hesabı cari vardı ve bunun da yekûnu daima zimmetime kabaran bir rakamla biterdi, fakat kitapçı ile hesap görülürken iş mütekebbir bir tebessümle geçiştirilemezdi.
Halit Ziya’nın Kırk Yıl adlı anı kitabından alınan bu parçadan hareketle Servet-i Fünun döneminde kaleme alınan hatıralarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil şiire göre daha sadedir.
B) Bağlaç ve virgüllerle uzatılan cümleler vardır.
C) Dönemin yaşamından izler bulunur.
D) Söz sanatlarına ağırlık verilmiştir.
E) Düz cümleler kullanılmıştır.

11. (I) Servet-i Fünun döneminde siyasal koşulların ağırlığı edebiyata yansımıştı. (II) Edebiyatta sansür uygulanması, sıradan bir durum haline gelmişti. (III) Özgürlüklerde de bazı kısıtlamalar yaşanıyordu. (IV) Seyahat ve fikir özgürlüğündeki bu kısıtlamalar, bu dönemde gezi yazısı türünün gelişmesini yavaşlattı. (V) Bu türde sadece, Halit Ziya Uşaklıgil birkaç küçük eser verebildi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.          B) II.         C) III.          D) IV.           E) V.

12. …………., Saray ve Ötesi adlı yapıtı, Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemini anlatır. Saray’da olup bitenleri öğrenmek, gerçeklerle yüz yüze kalmak, koca imparatorluğun nasıl bir şekilde çöktüğünü, yıkıldığını anlamak için bir belge özelliği taşır. Dilinin biraz oluşu, akıcılığını biraz engellese de anlatımdaki ustalık bu eksikliği gidermektedir. Bu kitapta Osmanlı Devleti dışındaki diğer yabancı devletler hakkında da bilgi elde etmek mümkündür. Yazar bu kitabı edebiyatçıdan ziyade tarihçi gibi değerlendirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın’ın
B) Ahmet İhsan Tokgöz’ün
C) Cenap Şahabettin’in
D) Mehmet Rauf’un
E) Halit Ziya Uşaklıgil’in

CEVAPLAR: 1.B, 2.A,3.D, 4.C, 5.D, 6.C, 7.D, 8.A, 9.C, 10.D, 11.E, 12.E

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 4‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap