Testler

Tanzimat Edebiyatı Öğretici Metinler Test 1

TANZİMAT EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST 1

1.Edebiyatımızda Batılı anlamda eleştirinin ilk örnekleri Tanzimat(I) Dönemi’nde görülür. Ziya Paşa’nın (II), Harabat’ı (III) tenkit için yazdığı Tahrib-i Harabat (IV) ve Takip (V) adlı eserleri bu türde verilmiş önemli yapıtlardır.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.       E) V.


2.
I. Grup                       II. Grup

I.Kamus-ı Türkî         Eleştiri
II. Gülnihal                 Anı
III. Harabat                Tiyatro
IV. Defter-i Amal      Sözlük
V. Takip                

Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. grupta verilen türlerden biriyle eşleştirilemez?
A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.       E) V.

3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza Batı edebiyatından geçen türlerden biri değildir?
A) Makale
B) Deneme
C) Roman
D) Gazete
E) Gezi yazısı

4. Aşağıdakilerin hangisinde aynı türde kaleme alınmış eserler bir arada verilmiştir?
A) Vatan yahut Silistre-Sergüzeşt
B) Araba Sevdası-Akif Bey
C) Celalettin Harzemşah-Cezmi
D) Talim-i Edebiyat-Kamus-ı Türkî
E) Defter-i Amal-Ömer’in Çocukluğu

5. Öğretici (I) metin türlerinden biri olan makalenin (II) edebiyatımızdaki ilk örneği Edebiyat-ı Cedide (III) sanatçılarından Şinasi’nin (IV) kaleme aldığı Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir (V).
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.       E) V.

Edebiyatsultani.com

6. Aşağıdakilerden hangisi düşünce ağırlıklı yazı türlerinden biridir?
A) Öykü
B) Masal
C) Roman
D) Tiyatro
E) Makale

7. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler kaleme alan yazarların amaçlarından biri değildir?
A) Okuru aydınlatmak
B) Okura sanat zevki aşılamak
C) Okurun bakış açısını değiştirmek
D) Okur kitlesini belli konularda uyarmak
E) Okuyucuyu bir konuda düşündürmek

8. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Okurlara bilgi vermek amacıyla kaleme alınır.
B) Gelişmesinde gazetelerin önemli katkısı olmuştur.
C) Süslü, sanatlı söyleyişten uzak, anlaşılır bir dil kullanılır.
D) Okurların yoğun ilgi gösterdiği popüler konularda yazılır.
E) Seçilen konulara ve konuların ele alınış biçimlerine göre çeşitli türlere ayrılır.

9. Ziya Paşa (I), şiirlerinin bir bölümünü Müntehebât-ı Eşar (II) adlı kitabında toplamış, Zafername(III) adlı bir hiciv kasidesi yazmış, çocukluk anılarını Defter-i Amal(IV) adlı bir kitapta toplamış, Harabat(V) adlı bir divan şiiri antolojisi hazırlamıştır.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.       E) V.

10. …, edebiyatımızdaki ilk yerli romanı yazmasının yanında dil alanındaki çalışmalarıyla da tanınır. Kamus-ı Türkî adlı eseri dilimizin önemli bir sözlüğüdür. Bu sahada Kamus-ı Arab, Kamus’ul Alam ve Kamus-ı Fransevi adlı eserleri de vardır. Bunlardan başka Victor Hugo’nun Sefiller adlı eseriyle Daniel Defoe’nin Robenson Cruzoe adlı eserlerini dilimize kazandırmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi

B) Ziya Paşa
C) Şemsettin Sami
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi

11. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Abdülhak Hamit Tarhan, Şatobriyan’ın Atala adlı eserini tercüme etmiştir.
B) Namık Kemal, Celalettin Harzemşah Mukaddimesi’nde tiyatro hakkında bilgiler verir.
C) Ziya Paşa, anı türündeki Defter-i Amal adlı eserinde çocukluk anılarından bahseder.
D) Nabizade Nazım’ın Karabibik adlı eseri, realist ve natüralist çizgideki köy edebiyatının ilk örneğidir.
E) Batı hikâyeleri yolunda ilk eserler Ahmet Mithat Efendi’nin Kıssadan Hisse ve Letaif-i Rivayat’ı ile başlar.

12. I. Grup                                    II.Grup   
I. Lehçe-i Osmani                        Namık Kemal
II. Renan Müdafaanamesi     Ziya Paşa
III. Kamus-ı Türkî                   Muallim Naci
IV. Defter-i Amal                   Ahmet Vefik Paşa
V. Istılahat-ı Edebiye

Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. grupta verilen sanatçılardan biriyle eşleştirilemez?
A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.       E) V.

13. Şinasi, Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi adlı ilk makaleyi yazmıştır.
II. Namık Kemal, Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şamildir adlı makaleyi yazar.
III. Ziya Paşa, bazı görüşlerini Şiir ve İnşa adlı makalesinde açıklar.
IV. Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat ve Takip adlı eserleri eleştiri türündedir.
Bu bilgiler Tanzimat Dönemi sanatçılarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar niteliktedir?
A) Tarihî metinler türünde eserler vermişlerdir.

B) Felsefî metin türünde eser vermişlerdir.
C) Edebiyatta toplumsal yarar gözetmişlerdir.
D) Kişisel hayatı konu alan metin türlerinde eser vermişlerdir.
E) Gazete çevresinde gelişen metin türlerinde eser vermişlerdir.

14.Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatı nazım biçimleri içinde yeni konular işlenmiştir.
B) Bu dönemde resmi gazetelerin yanında özel gazeteler de çıkarılmıştır.
C) Devrin baskıcı tutumu nedeniyle tiyatroya gereken ilgi gösterilmemiştir.
D) Yeni düzyazı türlerinin gelişip yaygınlaşmasında gazeteler önemli rol oynamıştır.
E) Batı’dan alınan makale, deneme, fıkra gibi düşünsel yazı türlerinde eserler verilmiştir.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Talim-i Edebiyat, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınan bir eleştiri kitabıdır.
B) Edebiyatımızdaki ilk resmî gazete 1831 yılında çıkarılan Takvim-Vekayi’dir.
C) 1840’ta İngiliz William Churchill tarafından çıkarılan Ceride-i Havadis yarı resmî bir gazetedir.
D) Şinasi, şiirlerini Müntehabât-ı Eşar ve Divan-ı Şinasi adlı kitaplarında toplamıştır.
E) I. Dönem Tanzimat edebiyatı şairleri eski nazım şekilleri içinde yeni konu ve kavramları işlemişlerdir.

16. Onun en önemli eseri, Kamus-ı Türkî adlı sözlüğüdür. Dilin sadeleşmesi yolunda çabaları olan bir sanatçıdır. Kamûs-ı Türkî, sosyal bilimler alanında pek çok araştırmacının adata başucu kitabıdır. Türkçe’nin kelime hazinesini bütün zenginliği ile meydana çıkarmayı gaye edinmiş olan eserde, Anadolu Türkçesi’nin unutulmuş veya terk edilmiş eski sözlerine de yer verilmiştir.
Bu parçada adı geçen sözlük aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Şemsettin Sami
B) Namık Kemal
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi

17. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Divan şiiri akımına yeniden hız veren, yeniliklere karşı çıkan sanatçı, aldığı köklü medrese kültürünün etkisinde kalmıştır. Bununa beraber, zaman zaman Batılı tarzda şiirler de yazmıştır. Bu iki çeşit şiirinde sade, duru diyebileceğimiz bir Türkçeyi aruza ustalıkla uygulamıştır. Ömer’in Çocukluğu isimli anı kitabındaki doğallık ve sadelik, o dönem için dikkat çekicidir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci
B) Nabizade Nazım

C) Samipaşazade Sezai
D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) Recaizade Mahmut Ekrem

18. Türkiye’de ulusçuluk akımının öncülerinden sayılan …, Türk tarihinin Osmanlılardan başlamadığını göstermek amacıyla, Ebülgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türk adlı eserini Türkiye Türkçesine çevirmiş, Türkçe sözcükleri ilk defa bir araya toplayarak bir sözlük meydana getirmiş, ayrıca Türk atasözlerini de bir kitapta toplamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şemseddin Sami
B) Samipaşazade Sezai

C) Ahmet Mithat Efendi
D) Ahmet Vefik Paşa

E) Ebüzziya Tevfik

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.E, 4.E, 5.C, 6.A, 7.B, 8.D, 9.B, 10.C, 11.A, 12.C, 13.E, 14.C, 15.A, 16.A, 17.A, 18.D

tanzimat edebiyati ogretici metinler test 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap