Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 26

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 26

1.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?
A) Ziya Paşa
B) Şemsettin Sami
C) Namık Kemal
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Abdülhak Hamit Tarhan

2. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Tercüman-ı Hakikat, Devir, Bedir gazetelerini çıkarmıştır.
B) Türünün ilk örneği sayılabilecek Lehçetü’l Hakayık adlı bir mizah sözlüğü yazmıştır.
C) Öykü ve romanlarında meddahlık geleneğinden yararlanmıştır.
D) Roman, makale, öykü, anı, tiyatro, gezi, tarih, hukuk, felsefe, coğrafya, ziraat, iktisat gibi birçok alanda eser vermiştir.
E) Esrar-ı Cinayet adlı romanı edebiyatımızda ilk polisiye roman sayılır.

3. Tanzimat edebiyatındaki roman, hikaye ve tiyatrolarda kadın kahramanların çoğu cariyedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi örneklendiren bir eser değildir?
A) Gülnihal
B) İntibah
C) Sergüzeşt
D) Şair Evlenmesi
E) Zehra

4. I. Tiyatrolarının çoğu yabancı topraklarda geçer, kahramanları da genellikle yabancıdır.
II. Kamus-ı Alam adlı eseri ansiklopedik bir nitelik taşır.
III. Devlet yöneticilerini eleştiren Turfanda mı Turfa mı adlı eseri realist sahnelerle örülüdür.
IV. Celaleddin Harzemşah ve Cezmi adlı eserlerinde tarihi konuları işlemiştir.
Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda özellikleri verilen sanatçılardan değildir?
A) Mizancı Murat
B) Şemsettin Sami
C) Namık Kemal
D) Direktör Ali Bey
E) Abdülhak Hamit Tarhan

5. Toplum için sanat görüşünü benimseyen Tanzimat I. dönem sanatçılarının aksine II. dönem sanatçıları sanat için sanat anlayışına göre eser vermişlerdir. … bu anlayışla eser veren sanatçılardandır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Muallim Naci

6. Aşağıdakilerden yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şemsettin Sami-Kamus-ı Arabi
B) Ahmet Mithat Efendi-Müşahedat
C) Ahmet Vefik Paşa-Dekbazlık
D) Abdülhak Hamit Tarhan-Tayflar Geçidi
E) Muallim Naci-Heves Ettim

7. Tanzimat I. Dönem sanatçılarından olan Ziya Paşa “Dekadanlar” adlı yazısında, Servetifünuncuları yabancı kelimeleri gereğinden fazla kullanarak anlaşılmaz şiirler yazdıkları için eleştirir ve onları dili bozmakla suçlar.
Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Eserin adı Dekadanlar değil Şiir ve İnşa’dır.
B) Servetifünuncular değil II. Dönem Tanzimat sanatçıları eleştirilmiştir.
C) Onları dili bozmakla değil bilimsel bir dil kullanmakla suçlar.
D) Eseri Ziya Paşa değil Ahmet Mithat Efendi yazmıştır.
E) Ziya Paşa II. Dönem değil I. Dönem sanatçısıdır.

8. Eserlerinde duygudan çok düşünceye yer veren sanatçı toplum için sanat anlayışıyla eser vermiştir. Şiirlerinde yer alan atasözü niteliğindeki özlü sözlerle ünlenmiştir. Anılarını Defter-i Amal adlı kitapta toplayan sanatçı mülakat türünün ilk örneği kabul edilen Rüya adlı bir eser de kaleme almıştır.
Bu parçada anlatılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Şemsettin Sami
C) Namık Kemal
D) Direktör Ali Bey
E) Ziya Paşa

9. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yoktur?
A) Tanzimat I. Dönem sanatçıları içe kapanık, karamsar bir şiir dünyası oluşturmuşlardır.
B) Tanzimat I. Dönem sanatçıları dilde sadeleşmeyi amaçlamışlar ve bunda başarılı olmuşlardır.
C) Tanzimat II. Dönem sanatçıları divan şiiri anlayışından kopamamışlardır.
D) Tanzimat Dönemi’ndeki tartışmalar genellikle eski-yeni edebiyat üzerine gerçekleşmiştir.
E) Batı’dan edebiyatımıza giren türlerin tanıtılmasında ve yaygınlaşmasında gazetenin önemli bir rolü yoktur.

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi hikaye ve romanı için söylenemez?
A) Sanatçılar kişiliklerini eserlerine yansıtmamıştır.
B) Bazı eserlerde olağanüstü olay ve kişilere yer verilmiştir.
C) Teknik bakımdan ilk olmanın eksikliklerini taşır.
D) Alafrangalık özentisi, cariyelik en çok işlenen konulardandır.
E) Olayın akışı kesilerek okuyucuya bilgi verilir.

11. Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Roman ve hikâyeler Batılı tarzda yazılsa da geleneksel hikâyeciliğimizden izler taşır.
B) Nesir tarzında yazılan eserlerde şiirlere göre daha sade bir dil kullanılmıştır.
C) Şiirde ve tiyatroda konuşma dili ile yazı dili ikiliği ortadan kalkmıştır.
D) Divan edebiyatından tamamıyla kopamamışlardır.
E) I. ve II. dönem şiirde etkisi en belirgin olan akım romantizmdir.

12. Tanzimat Dönemi’nde Şinasi ve … tiyatrolarını klasisizm akımının etkisiyle, Namık Kemal ve … ise romantizm akımının etkisiyle yazmıştır.
Bu parça boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Vefik Paşa-Ziya Paşa
B) Şemsettin Sami-Nabizade Nazım
C) Ahmet Vefik Paşa-Abdülhak Hamit Tarhan
D) Recaizade Mahmut Ekrem-Sami Paşazade Sezai
E) Ahmet Mithat Efendi-Muallim Naci

13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin özelliklerinden değildir?
A) Halkı eğitmek amaçlanmış, toplumsal konulara yer verilmiştir.
B) Anlatım süsten uzaklaştırılmış, üsluptan çok içeriğe önem verilmiştir.
C) Batı’dan gelen makale, fıkra gibi türler gazete aracılığıyla tanıtılmıştır.
D) Şiire daha çok önem verildiği için nitelikli eserler verilememiştir.
E) Gözleme dayalı ve somut bir anlatım tercih edilmiştir.

14. Moliere’den yaptığı çeviri ve adaptelerle döneme damgasını vurmuştur. Bursa’da ilk tiyatro binasının kurulmasını sağlayan sanatçı, halkın tiyatroyu sevmesi için özel çaba harcamıştır. Türkçülük akımının savunuculuğunu yapmış, “Türk malı olmayan eşya evime giremez.” sözüyle ünlenmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Namık Kemal
D) Direktör Ali Bey
E) Şinasi

15. “Terciibend” ve “Terkibibend” isimli şiirlerinde insanın yazgısı ve gerçeği kavramanın olanaksızlığı, Tanrı’nın mutlak egemenliği gibi metafizik konular üzerinde durur. Şiirlerinde öğretici bir hava vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Nabizade Nazım
D) Ziya Paşa
E) Şemsettin Sami

16. Batı’ya yönelen Tanzimat sanatçıları tiyatroya önem vermiş, bu türde pek çok eser kaleme almıştır. Namık Kemal’in Kara Bela (I), Sami Paşazade’nin Şir (II), Muallim Naci’nin Finten (III), Abdülhak Hamit’in Heder (IV), Ahmet Mithat Efendi’nin Çerkez Özdenleri (V) adlı eserleri tiyatro türündedir.
Bu parçadaki altı çizili numaralanmış yapıtlardan hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve V.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

17. 19.yüzyıl, Türk edebiyatı için bir arayış dönemidir. Bu dönemde divan edebiyatı alanında şiir çalışmalarıyla tanınmış edebî bir topluluk olarak karşımıza çıkan …, dönemin önemli bazı şairlerini bir araya getirmiştir. Türk şiirini geliştirmek amacıyla bir araya gelen bu sanatçılar arasında, edebî kişiliklerinin ilk dönemlerini yaşayan Ziya Paşa ve Namık Kemal de vardır.
Bu parçada tanıtılan edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüme Odası
B) Encümen-i Daniş
C) Edebiyat-ı Cedide
D) Meclis-i Maarif-i Umumiye
E) Encümen-i Şuara

18. Çıkarılan ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval (I), birçok yeni türün de yayımlandığı ilk yayın organıdır. Fıkra yazılarının ve makalenin ilk örnekleri (II), ilk tiyatro eseri ve ilk serbest müstezat denemeleri (IV) bu gazetede yayımlanmıştır. Yine noktalama işaretleri (V)ilk kez burada kullanılmıştır.
Bu parçadaki altı çizili numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II.       C) III.      D) IV.      E) V.

19. (I) Edebiyatımızda Batılı tarz hikâye örnekleri yazanların başında Letaif-i Rivayet ve Kıssadan Hisse adlı eserleriyle Ahmet Mithat Efendi gelir. (II) Sami Paşazade Sezai Küçük Şeyler adlı hikaye kitabıyla realist öykünün ilk örneklerini verir. (III) Recaizade Mahmut Ekrem, Muhsin Bey ve Şemsa adlı öykü kitapları yazmıştır. (IV) Muallim Naci’nin de Hasba, Hâlâ Güzel adlı öykü kitapları vardır. (V) Ziya Paşa, Şinasi ve Abdülhak Hamit öykü türünde eser vermemiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II. C) III.      D) IV.      E) V.

20. I. Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılması
II. Yabancı edebiyatların etkilerine açık olma
III.Edebiyata toplumsal işlevler yükleme
IV. Tiyatroyu ve gazeteyi öne çıkarma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri divan edebiyatı ve Tanzimat edebiyatı için ortaktır?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) I. ve III.
D) III. ve IV.
E) II. ve III.

21. Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem’de ortaktır?
A) Kulak için kafiyeyi benimsemişlerdir.
B) Şiirlerinde parnasizmin etkisinde kalmışlardır.
C) Eski edebiyat anlayışına bağlı kalmışlardır.
D) Realist anlayışla roman yazmışlardır.
E) Yeni anlayışla şiirler yazmışlardır.

22. Tiyatro yazarları Batı’dan aldıkları etkileri eserlerine yansıtmışlardır. Örneğin Şair Evlenmesi’nde Moliere’in, Finten’de Shakespeare’in etkisi açıkça görülür. Tanzimat tiyatrosunda konular da çeşitlilik gösterir: Afife Anjelik adlı eserde sadakat teması, Akif Bey adlı eserde ihanet teması, Eyvah adlı eserde evlilik konusu işlenir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin yapıtından söz edilmemiştir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Muallim Naci
E) Ahmet Mithat Efendi

23. Teodor Kasap (I), Tanzimat edebiyatında Kokona Yatıyor (II), Ayyar Hamza (III) adlı oyunları (IV) ve Seyahat Jurnali (V) adlı gezi yazısı türündeki eseriyle tanınmaktadır.
Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I.      B) II.     C) III.      D) IV.     E) V.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.D, 4.D, 5.D, 6.E, 7.D, 8.E, 9.D, 10.A, 11.C, 12.C, 13.D, 14.A, 15.D, 16.D, 17.E, 18.D, 19.D, 20.A, 21.E, 22.D, 23.A

tanzimat edebiyati test 26 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap