Testler

Âşık Tarzı Halk Şiiri Test 2

Haydi bre deli gönül
Alevden mi dışın senin
Haydi bre deli gönül
Alafirik işin senin
1. Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani
B) Semai
C) Varsağı
D) Rubai
E) Türkü

2. 
Kuloğlu dostların yüzü ağ olsun
Düşman olanların bağrı dağ olsun
Sultan İbrahim Han şimdi sağ olsun
Harben fethettiğin eller elveda
Bu dizeler aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Güzelleme
B) Semai
C) Taşlama
D) Koçaklama
E) Varsağı

3. Semai ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kendine özgü bir ezgisi vardır.
B) Hecenin sekizli kalıbı ile yazılır.
C) Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir.
D) Aşk, tabiat ve güzellik konularını işler.
E) Söyleyenleri belli değildir.

4. Halk şairlerinin şiirlerinin toplandığı defterlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan
B) Münşeat
C) Siyer
D) Cönk
E) Hamse

5. Aşağıdakilerden hangisi, Âşık edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım birim olarak dörtlük kullanılmıştır.
B) Taşlamalarda toplumsal konular işlenmiştir.
C) Hece vezninin yanı sıra az da olsa aruz vezni kullanılmıştır.
D) Koçaklamalarda aşk ve özlem konuları işlenmiştir.
E) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.

6.Halk şiirinde hecenin on birli ölçüsü ile söylenir. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Doğa, güzellik, ayrılık gibi temaları işler. İşlediği konulara göre değişik isimler alır. Güzelleme bunlardan biridir. Son dörtlükte şair adını veya mahlasını söyler.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Semai
B) Koşma
C) Türkü
D) Rubai
E) Varsağı

7.
Eğerleyin kır atımın ikisin
Fethedeyim düşmanların hepisin
Sabah namazında Bağdat kapısın
Allah Allah deyip açtı Genç Osman
Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Güzelleme
B) Ağıt
C) Mani
D) Semai
E) Destan

8. Koşma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) Kendine özgü bir ezgi ile söylenmez.
C) Çoğunlukla hecenin 11’li kalıbıyla söylenir.
D) Aşk, sevgi, doğa güzellikleri vb. konular ele alınır.
E) Son dörtlükte ozanın adı ya da mahlası yer alır.

9. Aşk, ayrılık ve tabiat güzellikleri konularında söylenen şiirlere İslam öncesi dönemde … adı verilirdi. Bu tür şiirlere İslam sonrasında Halk edebiyatında … denmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) yuğ-koçaklama
B) koşuk-semai
C) sagu-ağıt
D) koşuk-koşma
E) yuğ-varsağı

10. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir koçaklamadan alınmıştır?
A) Sultan Murad eydür gelsin göreyim
Nice kahramandır ben de bileyim
B) Kemirir gönlümü bir sinsi firak
Gönül yâr peşinde yâr ondan ırak
C) Ta ezelden beri bir güzele meftunum
Yitirdim Leyla’mı ben bir Mecnun’um
D) Bana derler alevin yok közün yok
Bu dünyada itibarın sözün yok
E) Okudum harfini zihnim bulandı
Yaralarım göz göz oldu sulandı

11. Güney Anadolu’da özel bir ezgi ile söylenen nazım şekillerinden biridir. Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişmektedir. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla söylenmektedir. “Bre, hey” gibi seslenme unsurlarını barındırır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Semai
B) Varsağı
C) Koşma
D) Ağıt
E) Kalenderi

12. Aşağıdakilerden hangisi halk ozanlarının aruzla yazdığı şiir türlerinden biri değildir?
A) Vezn-i aher
B) Selis
C) Cönk
D) Satranç
E) Kalenderi

13. Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiir türleri bir arada verilmiştir?
A) Koşma, taşlama, semai
B) Taşlama, mani, varsağı
C) Güzelleme, destan, koçaklama
D) Koçaklama, güzelleme, taşlama
E) Semai, taşlama, koçaklama

14. Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Bu dörtlük aşağıdaki Halk edebiyatı nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Semai
B) İlahi
C) Koşma
D) Destan
E) Koçaklama

15.İnsansız dağlardır onun otağı
Cahillik yolunda kaynamış yağı
Evinde bulunmaz bir kat yatağı
Kahvelere gider minder beğenmez
Bu parçanın nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkü
B) Koçaklama
C) Ağıt
D) Güzelleme
E) Taşlama

16. Aşağıdakilerden hangisi bir taşlamadan alınmıştır?
A) Bulamadım ciğergâhım eridi
Benim babam bu yerlerde er idi
B) Mezar arasında harman olur mu
Kama yarasına derman olur mu
C) Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
D) Yoktur senden gayrı kolum kanadım
Arkam sensin, kal’am sensin dağlar hey
E) Her ne desem gönül haklı
Sırrım yüreğimde saklı

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.E, 4.D, 5.D, 6.B, 7.E, 8.B, 9.D, 10.A, 11.B, 12.C, 13.D, 14.A, 15.E, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap