EKPSS DENEME SINAVLARI Testler

 EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 35

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 35

1.I.Yaşamın içindeki küçük bir kare öyküler yazdırır bir öykücüye.
II. Yaşamdan beslenmeyen öyküler, okurun ilgisini çekmez.
III. Usta öykücülerin ilham kaynağı hayatın içindeki ayrıntılarda gizlidir.
IV. Yazarın kaleminden çıkan hikâyeler, hayatın küçük esinlerinden doğmuştur.
V. Öykücü, yaşamı yansıtmakla yetinmez, öyküye yenilikler getirir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi birbirine anlamca en yakındır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

2.Yüz yıl sonrasına kendisini taşıyacak bir romanda o toprağın insanının bir gülümsemesi, bir kahrı mutlaka vardır.
Bu cümlede romanla ilgili olarak belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyi bir eser, eleştirmenlerin desteğiyle kalıcı olur.
B) Kalıcı olan romanlar, romancılar için bir üstünlük yansıtır.
C) Resimden anlamak, romancılar için bir üstünlük unsurudur.
D) İnsanlar yüz yıl sonra da roman okumaya devam edecektir.
E) Hayatın acılarını da sevinçlerini de romanlara yansıtmak, yarına kalan romanların özelliklerindendir.

3.Okula yeni başlayan öğrencilerin ilk başta çekimser davranması normal karşılanmalıdır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığı
B) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Dolaylı tümleç eksikliği
D) Nesne eksikliği
E) Gereksiz sözcük kullanılması

4. Ne de çok yıldız vardı o gece! O aydınlık mavi gecede, bizim gibi toprak da mutluydu. O da bizim gibi sessizliğin ve serinliğin tadını çıkarıyordur. Tatlı bir huzur yayılıyordu bozkırdan. Arkta su şırıl şırıl akmaya devam ediyordu. Bazen bozkırın kuru rüzgarlarına özgü sıcak bir nefes bize kadar ulaşıyor, tarlanın kıyısındaki başaklar hışırtılarla sallanıyordu. Böyle bir gece herhalde bir defa görünürdü. Gecenin tam ortasında gökyüzünü seyre daldım, Samanyolunu gördüm. Gümüş parlaklığındaki serpintilerini yıldızların arasına yayarak ufuk boyunca uzanıyordu Samanyolu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme
B) Tartışma
C) Açıklama
D) Tanımlama
E) Örneklendirme

5.Dil, yalnız insanların konuşmalarını ve anlaşmalarını sağlayan bir düzen değildir. Dil, milli birliğin ve millet olmanın temel taşıdır. İnsanların bir arada yaşamaları ve toplum oluşturmaları dil sayesinde gerçekleşir. Dil olmadan insanların sağlıklı bir iletişim kurmaları ve bir toplum oluşturmaları söz konusu edilemez. Bir milletin yaşayış biçimini gelenek ve göreneklerini, değer ölçülerini, uygarlık düzeyini; o milletin dilini inceleyerek öğrenmek mümkündür. Çünkü dil, onu konuşan milletin yaşayış biçiminin, daha geniş anlamda kültürünün, dünya görüşünün, tarih boyunca geçirdiği çeşitli evrelerin ve başka toplumlarla kurduğu ilişkilerin bir yansıtıcısıdır.
Bu parçada dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bir toplumun yaşam biçimi hakkında bilgiler verdiğine
B) Toplumun en önemli unsurlarından biri olduğuna
C) Dil alanında yapılan çalışmaların yetersizliğine
D) İnsanların, birbiriyle iletişimini sağladığına
E) Toplumun uygarlık düzeyini yansıttığına

6. İlkokul birinci sınıftayken başımın arkasında bir yara çıkmıştı. Daha sonra orada hiç saç çıkmadı. Ve orası eskiden erkeklerin kullandığı teneke bir cep aynası gibi kaldı. İmgelem gücü yüksek ya da şom ağızlı arkadaşlarımdan birisi bir gün nereden aklına geldiyse bana, “İşte aynalı geliyor.” dedi. Daha sonra o aynalı sıfatının içine hapsoldum ben. Çocuklar da yetişkinler de dağ taş, kurt kuş her şey bana aynalı demeye başladı. Adımı unuttular. Bu, bende yaşadığım kasabaya karşı öfke ve nefret oluşturdu. Nereye kaçacağımı bilemedim. O sırada “Binbir Gece Masalları”nı okuyordum ve okudukça dünyanın bizim kasabadan ibaret olmadığını anladım. Sözcükler âlemini keşfedişim böyle oldu. Daha sonra tam anlamıyla bir kitap kurdu oldum o yaşta. Yani yazmaya, okumakla başladım aslında.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir?
A) Güzel bir çocukluk yaşamadınız mı?
B) Yazarlık serüveninize başlamanız nasıl oldu?
C) Kitabı kendinize ne kadar yakın buluyorsunuz?
D) Yazar olmanızda eğitiminizin etkisi nedir?
E) Masalların yazarlığınıza katkıları nelerdir?

7. Şiir yıllıkları, şiir çevrelerindeki önemini ve anlamını koruyor hâlâ. Yıllıklar, yıl içinde çeşitli dergilerde basılan şiirlerden seçilen ürünlere yer veriyor. Ayrıca yıllıklarda şiir bağlamlı olay, olgu ve gelişmeler değerlendirilip sergileniyor. Gerek şiir, gerek çeviri şiir ve gerekse şiir üzerine yazılan kitapları hatırlatan, şiir/şair odaklı birtakım tartışma ve polemiklere de değinen bu tür yıllıklar, hiç kuşkusuz yoğun bir emek, dikkat ve özen gerektiriyor. Her ne kadar yıllıklarda, objektif olunmaya çalışılsa da kişisel bir beğeni ister istemez kol geziyor. Yıllıklar, şiirleri alınmayan şairlerce hazırlayıcısına yönelik yok yere yeni düşmanlıklar üretebiliyor.
Bu parçadan şiir yıllıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hazırlayanın beğenilerini yansıttığına
B) Şiir çevreleri tarafından önemli görüldüğüne
C) Büyük bir özenle hazırlandığına
D) Şiir merkezli yazıları da içerdiğine
E) Diğer edebi türlerle ilgili yıllıklar hazırlanmasına kapı araladığına

8. Eserlerinin başlıca konusunu zengin kesimin yozlaşmasının oluşturduğu Thomas Mann, dünya çapında başarıya ulaşan “Buddenbrooklar” adlı eserinde, ticaretle uğraşan bir ailenin çöküşünü anlatır. Birçok eleştirmenin büyük bir eser olarak değerlendirdiği “Buddenbrooklar” gerçekten de modern yaşama ayak uyduramayan saygın bir ailenin çöküşünün öyküsüdür. Doğumlar, evlenmeler, boşanmalar, ölümler, başarılar ve başarısızlıklar aracılığıyla zengin kesimin yaşamının ustalıklı bir portresini çizen roman, aynı zamanda kaybolan değerler için bir ağıt niteliğini de taşır.
Bu parçadan, sözü edilen Thomas Mann’ın Buddenbrooklar romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Realizm akımının etkisiyle toplum gerçeklerini yansıttığı
B) Toplumun yitirdiği değerlere yakılmış bir ağıt olduğu
C) Yüksek tabaka insanlarındaki çürümeyi, bozulmayı anlattığı
D) Başarılı bir eser olarak kabul edildiği
E) Yeni yaşam tarzına uyum sağlayamayan bir ailenin yıkılışını anlattığı

9.Romanın kişileri, zaman karşısında ortak bir duruş sergiliyor. Hepsi de zamanın görece olduğunun ayrımına varmış. Bir kişiye uzun gelebilecek bir zaman diliminin, başka biri için çok kısa olabileceğini kanıksamış.
Bu parçada geçen “zamanın görece olduğunun ayrımına varmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zamanın önemini kavramak
B) Yaşamın zamanla yarışmak olduğunu bilmek
C) Zamanın kişiye göre değişen bir özelliğinin olduğunu bilmek
D) Zamanı iyi değerlendirmek gerektiğine inanmak
E) Zamanın, görsellikle değer kazandığını düşünmek

10. Bu eser, genel anlamda bir denemeler toplamı olarak nitelenebilir. Ne var ki bunlardan kimileri eleştiri türünün birer verimi bağlamında alınabilir. Bu bakımdan bir yanıyla aydınlatan, öte yanıyla sorgulayıp yargılayan çift yönlü yazılar toplamıyla karşı karşıyayız.
Bu parçadaki altı çizili sözle, eserin hangi yönü anlatılmak istenmiştir?
A) Hem bilgilendirici hem eleştirel bir yapısının olduğu
B) Yazarının anlatım gücünü çok iyi yansıttığı
C) Eleştirel yönünün ağır bastığı
D) Sorunlara çözüm önerileri sunduğu
E) Bildik deneme üslubundan çok farklı bir anlatımının olduğu

11. Aşağıdakilerin hangisinde “patlamak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?
A) Kayanın altına yerleştirilen bomba büyük bir gürültüyle patladı. (Büyük bir ses çıkararak dağılmak, infilak etmek)
B) Çocuğun ayakkabıları yandan açılmış.(Yırtılıp açılmak)
C) Nisan gelince tomurcuklar patlar. (Görünür duruma gelmek, yeşermek)
D) Kendi yarın cehennem olur gider, kabak bizim başımıza patlar. (aşırı tepki göstermek)
E) Bu iş size çok pahalıya patlar. ( Bir bedele mal olmak)

12. Oyuncu, değişik hayatları bedeninden geçiren kişidir.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Bir oyuncunun bütün rolleri başarıyla oynaması mümkün değildir.
B) Oyuncu, kişiliğine uygun rollerde daha başarılı olur.
C) Oyuncu, çok farklı rolleri oynama yeteneğine sahiptir.
D) Oyuncuyu, yalnızca oynadığı rollerden ibaret görmemek gerekir.
E) Büyük ya da küçük her rol, oyuncuya sanatsal deneyim olarak geri döner.

13. (I) Yıllardır yazarım, iyi kötü … (II) Kaleme aldıklarımın iyi olduğunu, bir değer ifade ettiğini ben de pek sanmıyorum. (III) Bir yazarın salt yazdıklarıyla bir değeri var mı? (IV) Bu, ancak onun kitaplarından anlaşılır. (V) İşte ben de onun için bir kitabım olsun isterim.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede zaman zarfı kullanılmıştır.
B) II. cümle, geçişli bir fiil cümlesidir.
C) III. cümle, yapıca birleşik bir isim cümlesidir.
D) IV. cümlenin yüklemi çatı bakımından etkendir.
E) V. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.

14. I.Yazarın yıllardır biriktirdiği anılarını okuyacaksınız bu kitapta.
II. Bu filmi yıllar önce bir yazlık sinemada izlemiştim.
III. Kalpteki coşkunun sözcüklere dökülmesidir, şiir.
IV. Çocukluğumu geçirdiğim köy, bir vadinin yamacındaydı.
V. Eleştirmenler, son günlerde romanları tarafsızca eleştiriyor.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri öge sayısı bakımından aynıdır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

15.
Dalıp dalıp gidiyor gözlerim derinlere
Kimi görsem biraz sana benziyor
Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü
Şu kayalıkları döven deniz
Şu hüzünlü melodi, şu güzel şarkı
Bu şiirin dizeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. dize, öge dizilişine göre devrik bir cümledir.
B) II. dizede ünlü daralmasına uğramış bir sözcük vardır.
C) III. dizede işaret sıfatı kullanılmıştır.
D) IV. dizede bir belirtisiz isim tamlaması vardır.
E) V. dizede türemiş sıfata yer verilmiştir.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.B, 4.A, 5.C, 6.B, 7.E, 8.A, 9.C, 10.A, 11.D, 12.C, 13.D, 14.C, 15.D

Telefon, tablet veya bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

ekpsslisansturkcedenemsinavi35 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

8 yorumlar

Yorum yap