Testler

FECR-İ ATİ EDEBİYATI TEST 1

FECR-İ ATİ EDEBİYATI TEST 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şairlerinin ortak özelliği değildir?
A) Fransız edebiyatını örnek almaları
B) Şiirde aruz ölçüsünü kullanmaları
C) Şiirlerinde ağırlıklı olarak bireysel konuları işlemeleri
D) Romantizm ve sürrealizm akımlarından etkilenmeleri
E) Sanat sanat içindir, anlayışını benimsemeleri

2.Aşağıdakilerden hangisi, Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim’in ortak özelliğidir?
A) Servet-i Fünun topluluğu içinde yer almaları
B) Hem düzyazı hem şiir türünde eserler vermeleri
C) Klasik nazım şekillerinin yanında Batı edebiyatı nazım şekillerini kullanmaları
D) Parnasizm akımından etkilenmeleri
E) Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmaları

3. Ali Sami Yen’le birlikte Galatasaray’un kurucularındandır. Aynı zamanda Fecr-i Ati topluluğunun kurucularındandır. İlk şiirlerinde destansı bir özellik taşıyan sanatçı Yunanlılara karşı yazdığı “Kin” şiiriyle ünlenir. Daha sonraki şiirlerinde aşk, ayrılık, ölüm düşüncesi gibi temalara ağır basar. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan sanatçı, dile verdiği önem, gösterdiği titizlik ve şiir etkinliğindeki ustalığıyla, Fecr-i Ati’nin en güçlü şairlerindendir. Fecr-i Ati şairlerinden ayrı olarak, bireysel konu ve duyguların yanı sıra, sosyal ve milli konularda da güçlü şiirler yazmıştır. “Hisarlara Karşı, Hatif Diyor ki” bu gibi şiirlerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahsin Nahit
B) Ahmet Haşim
C) Emin Bülent Serdaroğlu
D) Celal Sahir Erozan
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

4. Gün bitti, ağaçta neşe söndü
     Yaprak ateş oldu, kuş da yakut
     Yaprakla kuşun parıltısında
     Havzın suyu erguvana döndü

Bu dizelerde şair, dış dünyayı olduğu gibi değil, kendisinin duyduğu gibi anlatmıştır. Şair, bu şiirinde renkleri, çeşitli ruh hallerinin bir ifadesi olarak kullanmıştır.

Bu dizelerden hareketle Fecr-i Ati şiirinde aşağıdaki akımlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Parnasizm
B) Sembolizm
C) Kübizm
D) Dadaizm
E) Klasisizm

5. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati sanatçılarının amaçlarından değildir?
A) Yazının ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine çalışmak
B) Sanatçılar arasında birlik sağlamak
C) Batı edebiyatının daha yakından tanınmasını sağlamak
D) Düşünce ve edebiyat konularında konferanslar düzenlemek
E) Türk şiir dilini yalınlaştırmak

6. Şair ve oyun yazarıdır. “Adalar, Kamer ve Zühre” gibi şiirleriyle tanınan sanatçı, tiyatroya yönelmiş, tiyatro eleştirilerinin yanında, başka yazarlarla ortak eserler vermiştir. Örneğin Ruhsan Nevvare ile “Sanatkar” ve “Jön Türk”, Şahabettin Süleyman ile “Kösem Sultan” ve “Kırk Muhafaza” gibi oyunlar yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahsin Nahit
B) Emin Bülent Serdaroğlu
C) Cenap Şahabettin
D) İzzet Melih Devrim
E) Ali Canip Yöntem

7. Ahmet Haşim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde ağır ve süslü, nesirlerinde ise şiirlerinden daha sade bir dil kullanmıştır.
B) Şiirlerinde gerçek hayattan uzak, hayali bir aleme sığınma isteği görülür.
C) Şiirlerinde çocukluk anıları, aşk ve doğa konularında  yoğunlaşır.
D) Şiirlerinde ağırlıklı olarak Parnasizm’in izleri görülür.
E) Şiirde musikiyi ön plana almış, anlamı ikinci plana atmıştır.

8. Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra yine bu dergi etrafında, kendilerine Fecr-i Ati adını veren yeni bir nesil toplanmıştır. Topluluk, sanat hayatına, bir bildiriyle başlamış, sanatın saygıdeğer ve şahsi olduğu anlayışını benimsemiştir. Fransız edebiyatını örnek alan bu sanatçılardan biri de …..
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Ahmet Haşim’dir.
B) Şahabettin Süleyman’dır.
C) Fuat Köprülü’dür.
D) Süleyman Nazif’tir.
E) Celal Sahir Erozan’dır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğu sanatçılarından biri değildir?
A) Ahmet Samim
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Ahmet Rasim
D) Emin Bülent Serdaroğlu
E) Faik Ali Ozansoy

10. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’in eserlerinden biri değildir?
A) Frankfurt Seyahatnamesi
B) Evrak-ı Eyyam
C) Göl Saatleri
D) Bize Göre
E) Gurebahane-i Laklakan

11. …., şiirlerinde dış dünyayı, kişinin iç dünyasında aldığı şekillerle yansıtmaya çalışır. Dış dünyaya ait izlenimleri kendi dünyasında şekillendirerek ve renklendirerek ortaya çıkarır. Şiirlerindeki tabiatla ilgili kavramlar; akşam, grup, şafak, gece, mehtap, yıldızlar, göller, ormanlardır. Şairin şahsında var olan içe dönüklük, şiirlerinde realiteden kaçış olarak ortaya çıkar. Şiirlerini Piyale ve Göl Saatleri adlı kitaplarda bir araya getirmiştir.
Bu parçanın başına, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Cenap Şahabettin
C) Tevfik Fikret
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Cahit Sıtkı Tarancı

12. (I) Ahmet Haşim “Şiir-i Kamer ” adı altında yayımladığı şiirlerindeki, hayal zenginliği ve iç ahenkteki kuvvetle dikkati çekti. (II) 1909’da kurulan Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. (III) 1911’de yayımlanan Göl Saatleri adlı şiirleriyle haklı bir şöhret kazandı. (IV) Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmayarak kendine özgü çizgide sanat yaşamını sürdürdü. (V) Şiirin yanında düzyazı da yazan sanatçı, bu yazıların bir kısmını “Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp ve Bize Göre” gibi kitaplarda bir araya getirdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.        B) II.       C)III.      D) IV.        E)V.

13. Biz edebiyat ve bilimin gelişmesine çalışacak, halkın sanat ve edebiyat alanındaki bilgisini artıracak, Batı’nın önemli eserlerini çevirecek, üyelerimizin yapıtlarını içeren bir kitaplık kuracaktık. Bu çerçevede Fransız edebiyatını örnek aldık, bizden öncekiler gibi süslü ve sanatlı bir dil kullandık. Serbest müstezadı geliştirerek kullandık. Ancak hedeflerimize ulaşamadan, sanat ve edebiyatta tam bir birlik oluşturamadığımız için kısa sürede dağıldık.
Bu parçada sanatçının “biz” dediği kimler olabilir?
A) Divan edebiyatı sanatçıları
B) Servet-i Fünuncular
C) Fecr-i Aticiler
D) Yeni Lisancılar
E) Milli Edebiyatçılar

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.C, 4.B, 5.E, 6.A, 7.D, 8.D, 9.C, 10.B, 11.A, 12.E, 13.C

Fecriati edebiyatı test 1‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap