Testler

İletişim, Dil ve Kültür Test 2

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR TEST 2

1.Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) Göndericinin alıcıya aktardığı iletiye alıcının verdiği her türlü karşılıktır. (dönüt)
B) Tüm iletişim ögelerinin gerçekleştiği ortamdır.(bağlam)
C) İletilerin aktarılmasında kullanılan bir tür anlatım yöntemidir. (kanal)
D) En yaygın ve en kullanışlı göstergelerdir. ( dil göstergesi)
E) Gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkinin nedensiz olduğu gösterge dil dışı göstergedir. (belirti)

2. Kendisinden başka herhangi bir şeyi düşündüren, onun yerine kullanılabilecek olan unsurlara gösterge denir. Göstergeler ikiye ayrılır. … bir dil göstergesiyken trafik levhaları ise … sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Jest ve mimikler-dil göstergesi
B) Belirtke-sosyal gösterge
C) Sözcükler-dil dışı gösterge
D) Resimler-doğal gösterge
E) İletiler-dil göstgergesi

3.
I. Sözcükler

II. Görgü kuralları
III. Duman
IV. Trafik levhaları
V. Sararmış yapraklar
VI. Cümleler
Yukarıda verilen göstergelerden hangi ikisi sosyal gösterge sayılmaktadır?
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
C) III. ve V.
D) IV. ve VI.
E) II. ve V.

4. En gelişmiş, en etkili, en ucuz iletişim aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılır?
A) Mimikler
B) Dil
C) İnternet
D) Telefon
E) Gazete

5. Akşamleyin eve giderken otobüse yaşlı bir nine bindi. Şoför nineye:
-Nerede ineceksiniz? Durağa gelmeden önce söyleyin, size yardım edeyim, dedi.
Nine:
-Eminönü’de ineceğim oğlum, dedi.
Yukarıda geçen konuşmada otobüsün şoförü iletişimde neyimde gönderici konumundadır. Alıcı konumunda olan nineye sorulan “Nerede ineceksiniz?” sorusu iletişimde neyi oluşturmaktadır?
A) Alıcı
B) Bağlam
C) İleti
D) Dönüt
E) Kanal

6. Bir sınıfta öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişimi düşündüğümüzde burada karşımıza çıkan iletişim şemasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu iletişimde gönderici öğretmendir.
B) Bu iletişimde öğrenci alıcıdır.
C) Bu iletişimin gerçekleştiği bağlam sınıftır.
D) Ders kitabı iletinin aktarılmasında bir kanaldır.
E) Öğretmenin öğrenciye konuyla ilgili verdiği mesaj kanaldır.

7. I. Bir duygu ve düşünce aktarımına dayanır.
II. Her iletişim bir bağlamda gerçekleşir.
III. İletişim karşılıklı anlaşma esasına dayanır.
IV. İletişim sadece sözcüklerle yapılır.
V. Her türlü iletişimde bir gönderici ile bir alıcı vardır.
“İletişim”le ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.     B) II.     C) III.    D) IV.      E) V.

8. Herhangi bir duygu veya düşüncenin çeşitli yollar kullanılarak aktarılmasına iletişim denir. İletişimde her sözcük bir … olarak değerlendirilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) dil göstergesi
B) gönderge
C) ikon
D) belirtke
E) gönderici

9. Milli Edebiyat hareketi 1911 yılında başlar. Genç Kalemler dergisinde bir araya gelen dönemin genç edebiyatçıları görüşlerini Ömer Seyfettin’in yazdığı Yeni Lisan makalesiyle duyururlar. Amaçları ulusal bir edebiyat ortaya koymak, yazı diliyle konuşma dili arasındaki ikiliği kaldırmaktır. Dergi Balkan Savaşlarının başlaması üzerine kapatılır. Sanatçılar da Selanik’ten ayrılıp İstanbul’daki çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat hayatlarını sürdürürler.
Bu parçada dilin göndergesel işlevde kullanıldığını neyle kanıtlarız?
A) Alıcıda bir tepki değişikliği oluşturmasıyla
B) İletişim kanallarını denetlemesiyle
C) İnsanlarda farklı çağrışımlar uyandırmasıyla
D) Herhangi bir konuyla ilgili nesnel bilgilerin verilmesiyle
E) Korku, sevinç gibi duyguların iletilmesiyle

10. Kış mevsiminde özellikle karlı havalarda aracınızda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmayı ihmal etmeyin.
Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Sanatsal işlev
B) Göndergesel işlev
C) Dil ötesi işlev
D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
E) Kanalı kontrol işlevi

11. Dilin işlevleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ansiklopedi ve ders kitaplarında dil göndergesel işlevde kullanılır.
B) Televizyon veya radyolarda çıkan reklam metinlerinde dil alıcıyı harekete geçirme işlevindedir.
C) Edebiyat metinlerinde özellikle şiirlerde dil sanatsal işlevde kullanılır.
D) Yorum ve öznelliğin hâkim olduğu anlatılarda dil kanalı kontrol işlevindedir.
E) Dille ilgili bilgi verme amacı taşıyan anlatımlarda dil, dil ötesi işlevdedir.

12. “Bazı marketler haftanın belli günlerinde indirim yapmaktadır. Bu indirim yapılan ürünler her hafta değişebilmektedir. Yapılan bu indirimlerden halkın haberinin olması için el ilanlarıyla halka bunu duyurmaktadır.
Bir marketin hazırladığı bu el ilanlarında dil daha çok hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Dil ötesi işlev-Sanatsal işlev
B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi-Göndergesel işlev
C) Sanatsal işlev-Dil ötesi işlev
D) Heyecana bağlı işlev-Alıcıyı harekete geçirme işlevi
E) Göndergesel işlev-Kanalı kontrol işlevi

13. Dilimizde kelimeler yapısı yönüyle üçe ayrılır. Bunlar basit, türemiş ve birleşik sözcüktür. Basit kelime yapım eki almayan kelimedir. Türemiş kelime yapım eki almış olan kelimedir. Birleşik kelime ise en az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur.
Bu arçada dil daha çok hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Dil ötesi işlevde
B) Göndergesel işlevde
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevinde
D) Sanatsal işlevde
E) Kanalı kontol işlevinde

14. Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz
Ufuklardan ufuklara haber sorar gezeriz
Güneşlerde uyuklayan yamaçları
Kalbi durgun tarlaları bıraktık
Gölge veren ağaçları
Sevgilimiz
Ey deniz
İşte biz
Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Dil ötesi işlevde
B) Göndergesel işlevde
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevinde
D) Sanatsal işlevde
E) Kanalı kontol işlevinde

15.
I. Servetifünun dergisi, Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Edebiyat ve Hukuk” adlı makaleyi yazmasıyla kapatılmıştır.
II. Saat yediye kadar ödevlerini bitir.
III. Dönüşlü fiiler -l- ve -n- eklerinden birini alır.
IV. Eyvah, saat dokuz trenini yine kaçırdık.
Yukarıda verilen cümlelerde dilin hangi işlevinde örnek gösterilemez?
A) Dil ötesi işlevde
B) Göndergesel işlevde
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevinde
D) Heyecana bağlı işlevde
E) Kanalı kontrol işlevinde

16. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi bir simge değildir?
A) Dört yapraklı yonca
B) Kalp
C) Sevgi
D) Zeytin dalı
E) Terazi

17. I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda 1917 yılında Rusya’da Bolşevik Devrimi olmuştur. Çarlık rejimi yıkılmış ve yeni rejim savaştan çekilmiştir. Bu durum İtilaf devletleri tarafından tepkiyle karşılaşmıştır.Bunun sonucunda da çarlık taraftarları desteklenmiştir. Bu olaylar sonraki yıllarda TBMM ile Sovyet Rusya’nın yakınlaşmasıyla sonuçlanacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada dilin göndergesel işlevde kullanıldığına delil olarak gösterilemez?
A) Sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
B) Yorum ifadeleri içermez.
C) Cümleler nesnel nitelik taşır.
D) Tarihi konular işlenmiştir.

18.
Ağacımız yapraklarla donanır

Taşlarımız bir birliğe inanır
Hep çiçekler bağrınızda gönenir
Pınarımız çağlar, akışır dağlar

Yukarıdaki dörtlükte dilin sanatsal işlevde kullanıldığını gösteren delillerden biri de … sayılabilir.
Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerde hangisi getirilemez?
A) edebi bir metin olması
B) güncel bir konunun işlenmesi
C) yorumlanmaya elverişli olması
D) mecaz anlama gelecek kelimelerin kullanılması
E) öznel ifadelere yer verilmesi

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.B, 4.B, 5.C, 6.E, 7.D, 8.A, 9.D, 10.D, 11.D, 12.B, 13.A, 14.B, 15.E, 16.C, 17.E, 18.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap