Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 28

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 28

 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı sanatçısı değildir?
  A) Muallim Naci
  B) Ziya Paşa
  C) Ahmet Vefik Paşa
  D) Şemseddin Sami
  E) Halit Ziya Uşaklıgil 
 2. Tanzimat dönemi, Batılı anlamda birçok yeniliğe sahne olmuştur. (I) Namık Kemal, ilk edebi roman olan İntibah’ı bu dönemde yazmıştır. (II) İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval bu dönemde çıkarılmıştır. (III) İlk tiyatroyu ilk roman çevirisini Ahmet Vefik Paşa bu dönemde edebiyatımıza kazandırmıştır. (IV) İlk realist roman olan Araba Sevdası, yine Tanzimat döneminde yazılmıştır. (V) Ayrıca Ahmet Mithat Efendi de hikâyeciliğimizin ilk örneklerini bu dönemde vermiştir.
  Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
  A) V.      B) IV.       C) III.       D) II.       E) I. 
 3. Ssoyal ve siyasi düşünceleri savunan şiirler yazdı. Halk dilinin yazı dili olmasını savunan makalesi ile Tanzimat şairlerinin ortak amacına katıldı. Namık Kemal ile fikir ve ülkü arkadaşı oldu.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şemsettin Sami
  B) Ziya Paşa
  C) Namık Kemal
  D) Ahmet Vefik Paşa
  E) Ömer Seyfettin 
 4. Sefiller ve Robenson çevirileriyle devrin edebiyatçıları arasında yer aldı. Dilimizin sadeleşmesi yolunda makaleler yazdı. Orhun Yazıtları, Kutadgu Bilig üzerine ilk çalışmaları o yaptı. Sözlük çalışmalarıyla dilimize büyük emeği geçti.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Şemseddin Sami
  B) Şinasi
  C) Muallim Naci
  D) Ahmet Vefik Paşa
  E) Recaizade Mahmut Ekrem 
 5. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in eserlerinden biri değildir?
  A) Tahrib-i Harabat
  B) Takip
  C) Makber
  D) Kara Bela
  E) Kanije Muhasarası 
 6. Şiirde ilk defa eski şekiller içinde yeni kavramları kullandı. Nesirde, bağlaçlarla uzayıp giden cümleyi seci ile süslerden kurtarıp düşünceyi ve anlaşılmayı ön plana alarak dilde sadeleşme hareketine öncülük etti.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şinasi
  B) Muallim Naci
  C) Namık Kemal
  D) Abdülhak Hamit Tarhan
  E) Recaizade Mahmut Ekrem 
 7. . . .  ve Âgâh Efendi’nin birlikte çıkarmaya başladıkları ilk özel Türk gazetesi, . . . 22 Ekim 1860’ta yayın hayatına başladı. . . . altı ay süreyle gazetenin yazı işlerinde etkili bir görev aldı. 1862’de de, tek başına, Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaya başladı.
  Bu parçada boş bırakılan yerler, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
  A) Ziya Paşa , Ceride-i Havadis , Şinasi
  B) Şinasi, Takvim-i Vekayi, Ziya Paşa
  C) Ahmet Vefik Paşa, Tasvir-i Efkâr, Namık Kemal
  D) Şinasi, Tercüman-ı Ahval, Şinasi
  E) Namık Kemal, İbret, Ahmet Vefik Paşa 
 8. Şinasi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Edebiyatımıza birçok yeni türün girmesinde öncülük etmiştir.
  B) Şiirde bazı yenilikler yapmıştır.
  C) İçli Kız adlı eseriyle Batı tarzında ilk tiyatro örneğini vermiştir.
  D) Agah Efendi ile birlikte ilk özel gazeteyi çıkararak gazeteye bağlı edebi türlerin gelişmesinde etkili olmuştur.
  E) Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eseriyle, folklora ve halk edebiyatına verdiği önemi göstermiştir.
 9. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri Tanzimat II. dönem edebiyatında eser vermiştir?
  A) Şinasi – Namık Kemal
  B) Ziya Paşa – Şinasi
  C) Namık Kemal – Şinasi
  D) Namık Kemal- Ahmet Vefik Paşa
  E) Recaizade Mahmut Ekrem – Muallim Naci 
 10. Aşağıdakilerden hangisi, Ziya Paşa’nın eserlerinden birisidir?
  A) Müntehabat-ı Eşar
  B) Zafername
  C) Şair Evlenmesi
  D) Tercüme-i Manzume
  E) Durub-ı Emsal-i Osmaniye 
 11. II. Dönem Tanzimat edebiyatının önde gelen isimlerinden . . . , eserleri yönünden Divan edebiyatına bağlıdır. Önemli eserlerinden biri olan . . . ‘yi (ni-i) Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme’sine karşı yazmıştır.
  Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Namık Kemal – Takip
  B) Şinasi – Şair Evlenmesi
  C) Muallim Naci – Demdeme
  D) Şemseddin Sami – Kamus-ı Türkî
  E) Hüseyin Rahmi – Şıpsevdi 
 12. Türk edebiyatında . . . etkilerini çok fazla ve sürekli göremiyoruz. Sadece Şinasi’nin . . . çevirdiği fabl örnekleri; . . . da Moliere’den yaptığı çeviri ve adapteler bu akımı edebiyatımıza tanıtmıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Klasisizmin-La Fontaine’den-Ahmet Vefik Paşa
  B) Romantizmin-Racine’den-Namık Kemal’in
  C) Realizmin-Corneille’den-Ziya Paşa’nın
  D) Natüralizmin-La Martine’den-Şemseddin Sami’nin
  E) Sembolizmin-Fenelon’dan-Yusuf Kamil Paşa’nın 
 13. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Romanlarında okuyucuya bilgiler verir, adeta öğretmenlik yapar.
  B) Eserlerini, genellikle evlilik, alafrangalık, kölelik, tarih gibi konuları işlemek için oluşturur.
  C) Hikâyelerini Letaif-i Rivayat adı altında bir kitapta toplamıştır.
  D) İlk psikolojik roman denemesi olan Zehra’yı yazmıştır.
  E) Devir, Bedir, Tercüman-ı Hakikat gibi özel gazeteleri çıkarmıştır. 
 14. I.Dönem Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Makale, roman, tiyatro gibi türlerde ilk eserler verilmiştir.
  B) Divan edebiyatına karşı sert bir tavır alınmıştır.
  C) Bu dönemde tüm tiyatro eserleri okunmak için yazılmıştır.
  D) Eski nazım şekilleri içinde yeni konular işlenmiştir.
  E) İlk çeviri şiirlerini Şinasi, Tercüman-ı Manzume’de toplamıştır. 
 15. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Ziya Paşa ile ilgili değildir?
  A) Halk edebiyatı ile Divan edebiyatı arasında kalmıştır.
  B) Avrupa’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.
  C) Zafername, hiciv türünde önemli bir eserdir.
  D) Harabat’ta Divan şiiri örnekleri bulunur.
  E) Vatan Yahut Silistre tiyatrosunu oynanmak için yazmıştır. 
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Recaizade Mahmut Ekrem şiirlerinde romantizmin etkisindedir.
  B) Namık Kemal edebiyatı toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır.
  C) Ziya Paşa’nın Lehçe-i Osmani adlı önemli bir sözlüğü vardır.
  D) Türk edebiyatında ilk roman Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’ıdır.
  E) Köy yaşamını ele alan ilk roman olan Karabibik, Nabizade Nazım’ın bir eseridir.

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.B, 4.A, 5.C, 6.A, 7.D, 8.C, 9.E, 10.B, 11.C, 12.A, 13.D, 14.C, 15.E, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap