Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı (A Grubu)

1. “Servet-i Fünun yazar ve şairlerini, “anlaşılmazlık, taklitçilik ve garip tamlamalar kullanmak” gibi yönlerden, yazdığı bir makale ile eleştirmiştir. Makale, adını sembolizmin öncülerinden alır.” Sözü edilen makalenin adını ve makalenin yazarını yazınız?(6)

2.Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve bu yazarların hangi edebi akımın içinde yer aldıklarını yazınız.(10)

     Eser            Yazar                         Akım
a) Cimri :…………………………. ………………………….

b) Cromwel :…………………………. ………………………….

c) Savaş ve Barış : …………………………. ………………………….

d) Kırmızı ve Siyah : …………………………. ………………………….

e) Kötülük(Elem) Çiçekleri : …………………………. ………………………….

3. Aşağıdaki cümlelerde hangi edebi akımdan söz edildiğini cümlelerin karşılarına yazınız.(10)

a) Mısrada anlamdan çok sözcüklerin mısra içindeki sıralanışından doğan ritme önem verilmiştir ………………

b) Şiirde gerçek değil, gerçeğin bizde bıraktığı etki anlatılmalıdır:………………………

c) Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlememiş, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtmekten
kaçınmamışlardır:………………………..

d) Sağduyunun denetiminde kişinin soyluluğu, yüceliği ortaya konmak istenmiş; eğitici, öğretici amaç güdülmüştür:………………………..

e) Sanatçı, anketler ve benzeri belgelerden yararlanarak gerçeğe varmak ister:…………………………..

4. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını/şairlerini yazınız. (10)

a) Kavgalarım : ………………………………………

b) Tiryaki Sözleri : ……………………………………

c) Rübab- Şikeste :…………………………………….

d) Çok Bilen Çok Yanılır :…………………………….

e) Sahra :……………………………………………….

5. Aşağıdaki cümlelerde hangi edebi sanatların olduğunu karşılarına yazınız. (6)

Onun için ‘evde kaldı’ demişlerdi. :

Bu taşı bize dostumuz atıyorsa biraz durup düşünmemiz gerek. :

6. ‘Roman dediğin uzun bir yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bir bakarsın göklerin maviliğini, bir bakarsın yolun çamurunu görürsün. Ayna çamuru gösteriyor diye aynayı suçlamak olur mu ?’ diyen bir yazar hangi edebiyat akımına uygun olarak yazmıştır? Niçin? (10)

7. Servet-i Fünun’la Tanzimat Dönemi öğretici metinlerin farklarını yazınız.(8)

8. Servetifünun Döneminde edebiyat ve sanat tartışmaları daha çok hangi noktalarda yoğunlaşmıştır? Yazınız.(10)

9. Aşağıda verilen bentteki ahenk unsurları (kafiye, aliterasyon, ritim vb.) ile şiirin konusu arasında nasıl bir ilişki vardır? yazınız. (10)

YAĞMUR YAĞMUR
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler             Küçük, birbirini izleyen, çekingen darbeler;
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizaz                   kafeslerde, camlarda titreyerek durmadan yaslı
olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz      şarkılar söyler. kafeslerde, camlarda titreyiş dolu,
kafeslerde, camlarda pür ihtizâz                     küçük, birbirini izleyen, çekingen darbeler…
küçük, muttarid, muhteriz darbeler…

10. Servetifünun Dönemi hikayesinin genel özelliklerini yazınız. (10)

11. Servetifünun şiirinin Tanzimat şiirinden yapı bakımından ayrılan yönlerini yazınız.(10)

CEVAPLAR:

1. Dekadanlar – Ahmet Mithat Efendi

2. Eser Yazar Akım
a) Cimri : Moliere Klasizm
b) Cromwel : Romantizm V. Hugo
c) Savaş ve Barış : Tolstoy Realizm
d) Kırmızı ve Siyah : Stendhal Realizm
e) Kötülük(Elem) Çiçekleri: Baudelaire Sembolizm

3. a) Parnasizm
b) Sembolizm
c) Romantizm
d) Klasizm
e) Realizm

4. a- Kavgalarım : Hüseyin Cahit Yalçın
b- Tiryaki Sözleri : Cenap Şehabettin
c- Rübab- Şikeste: Tevfik Fikret
d- Çok Bilen Çok Yanılır: Recaizade Mahmut Ekrem
e- Sahra: Abdülhak Hamit Tarhan

5. Onun için ‘evde kaldı’ demişlerdi. : Kinaye
Bu taşı bize dostumuz atıyorsa biraz durup düşünmemiz gerek,cümlesinde..kinaye.sanatı yapılmıştır.

6. Realizme göre yazmıştır. Realist roman her şeyi olduğu gibi yansıtır.
7. a. Tanzimat döneminde toplumsal konular Servet-i Fünun döneminde bireysel konular işlenmiştir.
b. Tanzimat döneminde eşitlik, hürriyet gibi konular Servet-i Fünun döneminde sanata ait konular işlenmiştir.
c. Tanzimat döneminde toplumsal fayda ön planda iken, Servet-i Fünun döneminde kişisel fayda ön plandadır.
d. Tanzimat dönemi öğretici metinleri gazete etrafında gelişirken, Servet-i Fünun dönemi metinleri dergi etrafında gelişmiştir.

8. Dekadanlık, Batı taklitçiliği, bu dönem eserlerinin dilinin anlaşılmayacak kadar ağır ve sembollerle dolu olması, bu dönemde halktan kopuk bir edebiyatın teşekkül etmesi noktalarında yoğunlaşmıştır.
9. Şiirin konusu yağmurdur. Bu bentteki ahenk unsurları yağmur yağarken yağmurun çıkardığı sese uygun olarak oluşturulmuştur. Bendi ahenk özelliklerine dikkat ederek okuduğumuzda şiirin her kelimesi sanki cama arka arkaya vuran ve ahenkli şekilde ses çıkaran yağmur damlalarıdır.

10. Batılı anlamda başarılı örnekler verilmiştir. Çağdaş Fransız edebiyatı örnek tutulmuş, Realizm ve Parnasizm akımlarından etkilenilmiştir. Hikaye tekniğine uygun eserler verilmiştir. hayatta görülen ya da görülme imkanı bulunan olay ve kişiler anlatılmıştır; vakalar çok defa İstanbul’da geçse de bazı hikayelerin konusu Anadolu’dur. Tahlile ve tasvire yer verilmiş, modern kısa hikayenin ilk örnekleri bu dönemde şekillenmiştir. Bu devirde çok miktarda küçük hikayeler yazılmış, bu durum sonraki nesil içinde çok başarılı küçük hikayecilerin yetişmesini sağlamıştır. Hikayelerde romanlara göre daha sade bir dil kullanılmışsa da dönemin birtakım küçük hikayelerinde Avrupaî olma kaygısıyla sunî denebilecek bir edebiyat dili oluşmuştur.

11. Servetifünun şairleri Batı’dan aldıkları sone ve terza-rima nazım şeklini kullanmışlar ve yeni bir serbest nazım çığırı açmışlardır. Özellikle Parnasizm etkisiyle şiirde biçim mükemmelliğine büyük önem vermişler, Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir. Divan şiirinin karakteristik özelliği olan sözü bir beyitte toplayan anlayış bu dönemde terk edilmiştir.

Yukarıdaki yazılı soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı A grb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap