Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı (C Grubu)

1. (I) Cenap Şahabettin’in Hac Yolunda adlı eseri, gezi yazısı türünün önemli bir örneğidir.(II) Bu eser, 1886 yılında Servet-i Fünun dergisinde tefrika edildikten sonra 1909-1925 yılları arasında kitap olarak yayımlanmıştır. (III) Cenap Şahabettin, bu eserde, görevli olarak gittiği Hicaz ve Mısır yolculuğunu canlı gözlemlerle anlatır. (IV) Gezip gördüğü yerleri yalnızca bir gezgin gözüyle ve yüzeysel olarak değil, tarih, coğrafya ve insan boyutlarıyla, örnek sayılacak bir nesir ustalığıyla yansıtır. (V) Eser, Hac izlenimlerinden çok, Osmanlı Devleti’nin yıkılış macerasını konu eder.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) (I). B)(II). C)(III). D)(IV). E)(V).
2.Sahil yeşil, eşcâr yeşil… Sanki tabiat
Vermek dilemiş, mevkie şâyân-ı perestiş
Bir reng-i behiştî,

Göl sahilin aksiyle nümâyiş-geh-i cennet
Sâri bu gölgeliğe bir mütevahhiş
Aheng-i behiştî.
Bu dizelerden hareketle, Servet-i Fünuncuların şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğa temalarına yönelmişlerdir.
B) Arapça ve Farsça tamlamalar kullanmışlardır.
C) Dizelerde anlam bütünlüğü gözetmemişlerdir.
D) Ahenk ve ritmi öne çıkarmışlardır.
E) Göz için kafiye anlayışını benimsemişlerdir.

3. Servet-i Fünunculardan …………, şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmayı başarmıştır. Özellikle 1901’den sonra toplumsal konulara da eğilerek dilde yalınlaşmaya yönelmiştir. Bağlı olduğu geleneğin genel anlayışının dışına çıkarak, toplumsal konuları özgün bir anlatımla sunmuştur. Şiire değişik konu ve temaları sokmuştur. Bu bağlamda “hasta çocukları, balıkçıları, dilencileri” anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin
C) Celal Sahir D) Süleyman Nesip
E) Hüseyin Siret

4. Hem Doğu’ya hem de Batı’ya ait bir edebi kültürle yetişmiştir. Servet-i Fünun şairleri içinde, heceyi ilk kullanan sanatçılardan biridir. Çocuk şiirlerinin dil ve üslubunda, “Şermin”in etkisi açıktır. Nazımda vezne büyük bir değer vermesi, onu, aruzun kalıpları arasında yeni birtakım bileşimler yapmaya, yeni aruz vezinleri icadına kadar sürüklemiştir. 1908’den sonraki şiirlerinde sosyal duygulanmalara daha fazla yer vermiştir. Osmanlıcanın koyu bir savunucusu olarak kalmıştır. Lisan-ı Osmânî isimli eserinde, Osmanlıcanın güzelliğini savunmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin
C) Ali Ekrem D) Süleyman Nesip
E) Hüseyin Siret

5. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünuncuların “serbest müstezat” nazım biçimini kullanmalarının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
A) Nazmın nesre yaklaştırılması
B) Geleneksel aruz kalıplarının kırılması
C) Türkçe sözcüklerin şiirde daha fazla yer bulması
D) Anlatımda monotonluğun aşılması
E) Şiirde bütün güzelliğinin öne çıkması

6. …………….. imzasını taşıyan ve Fransız İhtilali’ni konu alan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin 16 Ekim 1901’de Servet-i Fünun’da yayımlanması üzerine, bu dergi 2. Abdülhamit tarafından kapatıldı. Derginin sorumluları mahkemeye verildi. Mahkeme tarafından suçsuz bulunan Servet-i Fünun, kapatılmasından bir ay sonra, 5 Aralık 1901’de tekrar yayımlanmaya başladı. Ancak Servet-i Fünuncular bir daha bir araya gelemediler.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet İhsan Tokgöz
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Cenap Şahabettin

7. ………………, Servet-i Fünûn’daki Hayat ve Kitaplar adlı köşesinde Batı edebiyatını günü gününe izlemiş, okurlarına aktarmıştır. Bunu da edebi tenkitlerle yapmıştır. Yazar, bu yazılarını bilimsel tenkidin ilkelerine göre kaleme alarak, bilimsel tenkit anlayışını Servet-i Fünûn döneminde Türk edebiyatına yerleştirmiştir.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Süleyman Nazif B) Hüseyin Çahit Yalçın
C) Tevfik Fikret D) Ahmet Şuayb
E) Cenap Şahabettin

8. Servet-i Fünun döneminde Batılı tenkidin ilkelerini tanıtmak amacıyla kaleme alınmış yazılar arasında “Musahabe-i Edebiye”, “Biraz Psikoloji”, “Müntekid-i Hakiki”, “Şu Tenkid Meselesine Dair”, “Münakaşâtımızda Ne Eksik”sayılabilir. Servet-i Fünuncular bu yazılarıyla Batılı tenkit anlayışına uygun örnekler vermişlerdir.Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri yoktur?
A) Ahmet Şuayb B) Cenap Şahabettin
C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Rauf

9. Servet-i Fünun edebiyatında yazılan hatıra türündeki eserler arasında “Bir Acı Hikaye”, “Matbuat Hatıralarım”, “Edebi Hatıralar”, “Edebiyat Anıları” ve “Siyasal Anılar” adlı kitaplar sayılabilir.Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin eseri sayılmamıştır?
A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Ahmet İhsan Tokgöz
C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Mehmet Rauf
E) Cenap Şahabettin

10. Cenap Şahabettin’in “……..” adlı kitabı, 1917-1918 yılları arasında Tasvir-i Efkar gazetesi adına yaptığı Avrupa gezisi gözlemlerini içerir. Eser 1919 yılında yayımlanmıştır. Cenap Şahabettin bu kitabında, Avrupa’da gezip gördüğü ülkeleri Doğulu bir sanatçı gözüyle değerlendirir. Batı ile Osmanlı’yı karşılaştırır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Avrupa Mektupları B) Hac Yolunda
C) Âfâk-ı Irak D) Suriye Mektupları
E) Evrak-ı Eyyam

11. Müziği şiirin amacı durumuna getirmişlerdir. Onlara göre sözcüğün anlam değerinden çok müzikal değeri önemlidir. Anlam kapalılığı ve farklı çağrışımlar oluşturabilme amacı, bol bol mecaz ve istiareleri kullanmalarına yol açmıştır. Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma, çirkinlikleri hayal yardımıyla güzelleştirme, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan karamsarlık, onların şiirlerinin en belirgin özelliklerindendir. Bütün bu özellikleri Cenap Şahabettin’in Elhan-ı Şita adlı şiirinde görmek mümkündür.
Bu parçada şiirlerinin özelliklerinden söz edilen şairler aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olabilir?
A) Realizm B) Parnasizm C) Sembolizm
D) Dadaizm E) Natüralizm
12. Aşağıdakilerden hangisi parnasizm akımına bağlı kalarak şiir yazan şairlerin özelliklerinden biri değildir?
A) “Sanat sanat içindir.” Anlayışına bağlı kalmışlardır.
B) Şiirleri, bireycilikten ve coşkusallıktan uzak tutarak yetkinliğe, salt güzele ulaşacak biçimde düzenlemişlerdir.
C) Duygudan çok betimlemeye, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir.
D) Dilin kusursuzluğunu ve biçim güzelliğini öne çıkarmışlardır.
E) Şiirde gözlemi önemsememişlerdir.

13.
Bir buçuk, işte bir buçuk sâat
Bir küçük, ruhsûz neşîde için;
Bu kadar sa’y, i’tina, zahmet
Topu bir kıt’a, ya kasîde için.

Ah ey pîş-i istifademden
Bî-tevakkuf uzaklaşan mevecât,
Ey mübarek dakikalar, sizi ben
Böyle gaybeylemekteyim, heyhât!

Bilirim: Bir nefeste bir demde
Koca bir kâinat-ı zinde doğar;
Canlanır bir hayât, bir hilkat.

Öyle zî-rûh var ki âlemde
Bir buçuk sâ’atin içinde doğar,
Yaşar, itmâm-ı ömr eder… ibret!
Bu şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sone B) Triyole C) Terzarima
D) Balat E) Serbest müstezat

14. Servet-i Fünun edebiyatında hatıra türünde bazı eserler verilmiştir. Servet-i Fünun’a kadar yazınımızda anı,yazınsal değerde bir tür değildi. ………. ilk kez, yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine Kırk Yıl adını vermiştir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmed Şuayb
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Süleyman Nazif
E) Cenap Şahabettin

15. Ey ma’reke-i tîn ü gubar eski sokaklar
Ey her açılan rahnesi bir vak’a sayıklar
Bu dizelerden hareketle Servet-i Fünun’un şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Farklı türden sözcüklerle kafiye yapılmıştır.
B) Serbest müstezat nazım şekli geliştirilmiştir.
C) Ünlemlere sıkça yer verilmiştir.
D) Anlaşılması zor bir dil kullanılmıştır.
E) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

16. Romanın kahramanı Emma, zevklerini çağın hissi roman ve şiirlerinden almış romantik biridir. Evlilikte, okuduğu romanlarda olduğu gibi hissi bir bağlılık arar. Charles ile evlenirken de bunu düşlemiştir. Fakat bu evlilikte aradığını bulamaz. Vurdumduymaz, ihtirassız, sönük bir kişilik taşıyan Charles, ona rüyalarındaki evliliği vermez. Bunun üzerine hava değişimi için gittikleri kasabada önce Leon’a aşık olur, daha sonra Rodophe adındaki bir çiftçiyle gizli ilişki yaşar. Bu ilişkiler onu felakete götürür.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anna Karanina B) Madam Bovary
C) Suç ve Ceza D) Savaş ve Barış
E) Karamazov Kardeşler
17. Servet-i Fünun şairleri arasında en başarılı şiirleri yazan ve Servet-i Fünûn şiirini derinden etkileyen sanatçılardan Tevfik Fikret,……………; Cenap Şahabettin ise ……..
Akımının etkisinde kalarak şiir yazmışlardır.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla hangi seçenekteki sözcükler getirilmelidir?
A) Dadaizm-Fütürizm B) Klasisizm- Realizm
C) Parnasizm-Sembolizm D) Realizm-Fütürizm
E) Sürrealizm-Natüralizm

18. Servet-i Fünun döneminden aşağıdakilerden hangisi mensur şiir türünde yazı yazanlardan biri değildir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Mehmet Rauf
C) Celal Sahir Erozan D) Namık Kemal
E) Hüseyin Cahit Yalçın

19. Aşağıdakilerden hangisi “mensur şiir” türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Dizeler halinde yazılması
B) Düşüncelerden çok, duyguların işlenmesi
C) Söz sanatlarına yer verilmesi
D) Ölçü ve uyağa bağlı kalınmaması
E) Değişik yorumlara açık imgelerle yüklü olması

20. Aşağıdakilerin hangisinde Servet-i Fünun edebiyatıyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Batılı anlamda mensur şiirler yazmışlardır.
B) Şiirde, şairlerin iç dünyasındaki çalkantılar, sevinçler, üzüntüler, bunalımlar konu olarak işlenmiştir.
C) Şiirde vatan, millet, kanun, hürriyet gibi kavramlar öne çıkmıştır.
D) Tiyatro çalışmaları durma noktasına gelmiştir.
E) Gazetecilik gerilemeye başlarken, dergicilik gelişmiştir.

21. ………, Fecr-i Âtî adı verilen edebiyat topluluğu içinde yer aldı. Fransız simgecilerinin bazı özelliklerinden yararlanarak, farklı, kapalı, bol çağrışımlı şiirler yazdı. “Sanat, sanat içindir” anlayışıyla dar bir kesime seslenen, söz sanatlarıyla yüklü; aşk ve doğa konularında, müzikalitesi yüksek şiirler yazdı. Bu şiirlerin bir kısmını “Göl Saatleri”nde bir araya getirdi.
Bu parçanın başına, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim B) Emin Bülent Serdaroğlu
C) Cenap Şahabettin D) Tevfik Fikret
E) Tahsin Nahit

22. ……… akımının temelinde Osmanlı Devletini oluşturan bütün halkların hukuken eşitliği düşüncesi yatmaktadır. Bu akımla hukuk ve hürriyetleri teminat altına alınır. Bütün Osmanlı vatandaşları vatan sevgisi ile birleştirilir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için meşruti idare getirilecektir. Bu akımda şiddet yoluna başvurulmaz, fitne çıkarılmaz, ikna yoluna gidilir. Sultan 2. Mahmut’un “Ben halkımın Müslüman olanını camide, Hristiyan olanını kilisede, Yahudi olanını havrada fark ederim. Aralarında başka bir fark yoktur. Hepsi gerçek evladımdır.” Sözleri de bunu desteklemektedir.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türkçülük B) İslamcılık C) Batıcılık
D) Osmanlıcılık E) Halkçılık

23. Halit Ziya, Mai ve Siyah romanında Beyoğlu sefalet ve eğlence âlemlerinde çalışmak zorunda kalan yabancı kadınları yargılamaz. Onları bu âleme iten ekonomik, sosyal vb. sebepleri açıklayarak onların durumunu anlamaya dayalı gerçekçi betimlemeler yapar. Onları tamamen kötü kişiler olarak tek taraflı bir biçimde yargılamaz, barındırdıkları iyi özelliklerine, olumlu yanlarına da yer verir.Bu durum hangi akımın roman özelliğini yansıtmaktadır?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Sembolizm
D) Sürrealizm E) Realizm

24. “…………” adlı eser, Türk edebiyatının en başarılı mensur şiirler kitabı olarak bilinir. Aşka, güzelliğe, sanata olan tutkusunu içinden geldiği gibi bir anda kağıda döküveren Mehmet Rauf, bu eserde, aslında bir anlamda kendi dramını yazmıştır. Bu eserin, türünün en iyi örneği olarak gösterilmesi yanında, önemli bir özelliği de samimi üslubudur. Beş bölümden oluşan eser, sırasıyla Halid Ziya, Hüseyin Cahit, Celal Sahir, Faik Ali ve Samipaşazade Sezai’ye ithaf edilen yazılardan oluşmuştur.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mezardan Sesler B) Mensur Şiirler
C) Siyah İnciler D) Eylül E) Aşk-ı Memnu

25. Servet-i Fünun hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşamda görülen ya da görülme olasılığı olan olaylar anlatılmıştır.
B) Realizm ve natüralizm akımlarının etkisi ağır basmaktadır.
C) Olaylar genellikle yazarların değil, eser kişilerinin gözüyle anlatılmıştır.
D) Eserler teknik bakımdan önceki döneme göre daha başarılıdır.
E) Eserlerde olayların geçtiği mekanlar daha çok Anadolu’dur.

26. Tanzimat ve Servet-i Fünun hikayeciliğinin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Tanzimat hikayelerinde romantik ve realist ögeler iç içedir, Servet-i Fünun hikayelerinde ise realist ve natüralist ögeler ağırlık kazanmıştır.
B) Tanzimat’ta geleneksel hikaye anlayışı olduğu gibi devam etmiş, Servet-i Fünun’da ise modern hikaye anlayışı başlamıştır.
C) Tanzimat hikayelerinde sosyal konular,Servet-i Fünun hikayelerinde ise bireysel konular ağırlıktadır.
D) Tanzimat hikayelerinde olay, Servet-i Fünun hikayelerinde ise kişiler ön plana çıkmıştır.
E) Tanzimat hikayelerinde mekan önemsenmemiş, Servet-i Fünun hikayelerinde ise mekana önem verilmiştir.

27. Aşağıdakilerden hangisi Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım ve Halit Ziya Uşaklıgil’in ortak özelliğidir?
A) Batı tarzında realist hikayeler yazmaları
B) Aynı edebi topluluk içinde yer almaları
C) Hikayenin yanında şiir türünde eserler vermeleri
D) Hikayelerinde romantizmin etkisinde olmaları
E) Hikayelerinde “Sanat toplum içindir.” anlayışını benimsemeleri

28. Roman ve hikayelerinde özel yaşamından ciddi izler vardır. Bu eserler onun yaşadığı ya da yaşamak istediği yaşamın roman ya da hikaye biçimine sokulmuş şekli izlenimi verir. Onun, roman ve hikayelerinde daha çok, aşka yer vermesinde özel yaşamının etkisi vardır. O, bu eserlerinde özel yaşamının etkisinden kurtulamamış, kahramanlarında bile kendi duygu ve düşünceleriyle yaşamıştır. Bunu Son Emel’de, Ferda-yı Garam’da ya da Pençe’de görmek mümkündür.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Süleyman Nazif
E) Nabizade Nazım

Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez

Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan
Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan

Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah
Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagâh
29.Bu dizelerin şairi, aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin temsilcisidir?
A) İslamcılık B) Batıcılık C) Türkçülük
D) Osmanlıcılık E) Halkçılık

30. ……… romanı, Batılılaşmış burjuva sınıfının bireysel bir çerçevede kalan aşk ve eğlence hayatını, aşk acılarını, duygusal ve sanatsal derinlikle bütünleşen bir aşk olgusunu öne çıkarıyor. Bu, sıradan ve maddi bir aşk değil, ruh güzelliği, sanat tutkusu, duygu inceliğinde birleşen bir aşktır. Romanda Necip, Suat’a olan ölümsüz aşkıyla evlilik konumunun saygınlığı, ahlak, arkadaşlık gibi değerlere karşı ihanet içinde oluşu arasında üzüntülü ve acıklı kırılmalar yaşar. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hayal İçinde B) Kırık Hayatlar
C) Eylül D) Sefile E) Mai ve Siyah

31. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî sanatçılarının ortak özelliğidir?
A) Bireysel konularda şiirler yazmaları
B) Parnasizmin etkisinde olmaları
C) Hem aruz hem heceyle şiir yazmaları
D) Divan edebiyatı nazım şekillerinin yanında Batı edebiyatı nazım şekillerini kullanmaları
E) Dilde sadeleşme görüşünü benimsemeleri

32. Şiirin daha çok, müziğe yakın olduğu görüşündedir. Bu sebeple şiirde kelimelerin anlamından çok, müzik değeri üzerinde durur. Konu ise bir araç konumundadır. Şiirlerinde çocukluk anılarını, aşk ve doğa konularını işler. Dili önceleri Servet-i Fünun şairlerinin dili gibidir. Ancak sonra konuşma Türkçesine yönelir. Müzik yönünden yetersiz bulduğu için heceyi değil, hep aruzu kullanmıştır. Şiirlerinin yanında düz yazı türünde deneme ve fıkralar yazan sanatçı, bu tür yazılarında da siyasetle ilgilenmemiş, toplumsal sorunlardan çoğunlukla uzak kalmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret
C)Ahmet Haşim D)Tahsin Nahit
E)Süleyman Nazif

33. İlk şiirleri Selanik’te yayımlanan “Çocuk Bahçesi” dergisinde çıkar. Fecr-i Ati topluluğuna katıldıktan sonra şiirleri ve tiyatro üzerine yazdığı yazıları Servet-i Fünun dergisinde yayımlanır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle, serbest müstezat nazım şekliyle yazmış, kimi şiirleri bestelenmiştir. Topluluk dağıldıktan sonra tiyatro çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, şiirlerini “Ruh-ı Bikayd” adı altında bir araya getirmiştir.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir Erozan B) Tahsin Nahit
C) Ahmet Haşim D) İzzet Melih
E) Emin Bülent Serdaroğlu

34. İlk şiirlerinde Namık Kemal’in etkisi görülen şair, Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldıktan sonra dil, üslup ve duygu bakımından bu topluluğun çizgisinde eserler verir. 1908’den sonra ise sosyal temalara döner yeniden. Önceki sosyal şiirleri daha çok, özgürlükçü yapıdayken, sonraki şiirleri millî ıstırap ve acıları dile getirir. Malta sürgünü ondaki vatan hasretini iyice kamçılar. “Malta Geceleri”nde toplar sürgün yıllarında yazdığı şiirlerini.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) İsmail Safa D)Faik Ali Ozansoy
E) Süleyman Nazif

CEVAPLAR:

1 E
2 E
3  A
4  C
5  C
6  C
7  D
8  C
9 E
10  C
11  C
12 E
13  A
14  C
15  B
16  B
17  C
18  D
19  A
20 C
21  A
22  D
23 E
24  C
25 E
26  B
27  A
28  B
29  A
30  C
31  A
32  C
33  B
34 E

Yukarıdaki yazılı soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı C grb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap