Yazılı Soruları

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (B Grubu)

1. Hırs, bir geminin yelkenini şişiren yele benzer,çoğu gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.Voltaire
Bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)İsteksizlik B) Azim C) Cesaret D) Çaba E) Ölçü

2.Aşağıdakilerden hangisi “fabl” türünün özelliklerinden değildir?
A)Ders verme amacı güden öğreti¬ci nitelikteki öykülerdir.
B)Olmuş ya da olma olasılığı bulu¬nan olayları anlatır.
C) Kahramanları, bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle hayvanlar¬dır.
C)Sonunda her zaman bir kıssa¬dan hisse vardır.
D) Hayvanlar kişileştirilir.

3.On beşinci yüzyıl şairi Şeyhi’nin bu eserindeki kişiler, insan huy ve ihtiraslarını simgeleyen eşek ve öküzlerdir. Hikâye manzum¬dur ve mizahi bir dille kaleme alınmıştır. Şeyhi, bu hikâyesiyle vermek istediği “ibret” dersini “Boynuz umdum, kulaktan ayrıl¬dım.” diyerek özetlemiştir.
Parçada tanıtılan eser aşağıdaki¬lerden hangisidir?
A) Çarkname
B)Mantıku’t Tayr
C)Kıssadan Hisse
D)Gülistan
E) Harname
1. Masal kahramanları her zaman çevremizde rastladığımız in-sanlardır.
2. Bir masal metni içerisinde, halk edebiyatının diğer türle¬rinden örneklere rastlanır.
3. Masallar farklı yerlerde birbir¬lerine benzeyebilirler.
4. Türk masallarında zorluk çek¬meden başarıya ve mutluluğa erişmek mümkün değildir.
5.Masallarda miş’li geçmiş zaman kipi kullanılır.
4. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde masallarla ilgili yan¬lış bir bilgi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4D) 5

5.Aşağıdakilerden hangisi Çehov tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir?
A)Çok belirgin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri içerir.
B)Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakmaz.
C) Maceralar önemli yer tutar.
D)Bu tarz hikâyelere, durum hikâyesi de denir.
E)Okuyucunun merak duygusunu sürekli canlı tutar.

6.Diğer edebiyat türleriyle karşılaş¬tırıldığındanda en yeni tür aşağıdakiler¬den hangisidir?
A)Destan B) Roman C) Fabl D)Mesnevi E) Masal
7.Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (hâkim) anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir?
A) Masadan kalktık, Enuice pencereye doğru ağır ağır yürüdü ve tespih ağacına bakarken şöyle dedi: “Kuşlar tüneklerine yerleşiyor, bizim için yatma vakti.”
B) Başhekim işitmiş, geldi baktı. Başhekim babamın pek yakın dostlarından olduğu için tanışırız. Beni odasına götürdü, konuştuk, biraz avundum, ama içimdeki coşkuyu yenemiyordum.
C) El sallamak, güle güle diye bağırmak isterdi.Bahtınız açık olsun demek isterdi. Fakat el sallayamazdı,bir eli bütün koluyla birlikte Kutülamare’de, bir kum tepesinde kalmıştı, öbür eli de, pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu.
D) Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına konmuş eski usul bir saat, sarı yaldız çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında, duvarda kılıflarıyla asılmış babama ait bir çift çakmaklı tabanca duruyordu.
E) Karanlık göz bebeklerime kadar ilerliyor. Kitabı yavaşça bir kenara bırakıyorum. Başımı kaldırıp az ötede oturan kız kardeşime bakıyorum. Çenesini dizlerine dayamış, karanlığı dinliyor. “Yasemin hep aynı.” diye geçiriyorum içimden.

8. “Onu buraya getir.” Cümlesinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Heyecana bağlı işlev
B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
C) Sanatsal işlev
D) Kanalı kontrol işlevi
E) Dil ötesi işlev

9 – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, yaşanan olayların, izlenimle¬rin, duygu ve düşüncelerin kahramanın ağzından anlatıldığı bir ben romanıdır. Romanın kahramanı 15 yaşındaki hasta bir gençtir. Romanda gencin psikolojik çözümlemesi başarıyla yapılmıştır. Bu yönüyle eser, psikolojik bir romandır. Olaylar 15 yaşındaki genç üzerine kurulsa da Nüzhet ve Doktor Ragıp da romanın önemli kişileridir. An¬cak bunlar ikinci planda ve silik olarak bırakılmış¬tır. Hasta gencin, kaldığı konakta Nüzhet’e duy¬duğu karşılıksız sevgi, romanın okunurluğunu olumlu yönde etkilemiştir.
Bu parçada Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yaşananların birinci şahsın ağzıyla anlatıldığı bir üslubunun olduğuna
B) Ana kahramanının hasta bir genç olduğuna
C) Hasta gencin, yazarın kendisi olduğuna
D) Psikolojik çözümlemelerin ağırlıkta olduğuna
E) Gencin karşılıksız sevgisinin, romanın okunurluğuna katkı sağladığına

10. Şiir, kişisel sorun anlatma aracına indirgenemez. Anlatılanlar ozanın içinde bulunduğu özel koşullara tıpatıp uysa bile, dahası şair “Evet, bu şiirde ben kendimi anlattım.” dese bile, şiirin özünü ilgilendirmez bu. Nice halk şiirini, son dizelerde şair adını belirttiği için mi okuruz? Yani özel yaşamları konusunda bilgi edinmek için mi? Elbette ki hayır. Bir şiiri şiir olarak çekici kılan şey, sunduğu iletinin düzenleniş biçimidir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şair, şiirde kendi sorunlarından yola çıkarak toplumun problemlerini anlatmayı amaçlar.
B)Şiir, okuyucuya mesaj verme amacına uygun bir tür değildir.
C)Şiiri etkili kılan unsur konusu değil, konuyu işlerken söz¬leri diziş biçimidir.
D)Şiir, bireysel konuları işlemeye başladığında toplumdan uzak, soyut bir sanat olur.
E)Şiirde adı geçmese bile, gerçek şair üslubuyla kendini belli eder.

11. Genç yönetmen yeni filmi için yüzü düzgün, ka¬mera karşısında rahat, düş gücü gelişkin bir ka¬dın oyuncu arıyordu. Gazeteye ilan vererek adayları davet etmişti. Gün boyu peş peşe girdi¬ği mülakatlardan yorgundu. O, kendine yeni bir kahve koyarken, sıradaki oyuncu adayını içeri al¬dılar. Genç kız, yüzünde meraklı bir tebessümle deneme kamerasının karşısına oturdu ve yönet¬menle sohbete başladı. Kısa bir konuşmadan sonra yönetmen değişik bir şey denemiş olmak için “Çantanızı açıp bana içindekileri birer birer anlatır mısınız?” dedi. Genç kız arkadaki çantaya uzandı. Fermuarını açtı. Önce eline gelen iri kır¬mızı elmayı çıkarıp anlattı: “Bu elmayı sabah tez¬gah başında meyvelerini parlatırken gördüğüm manav hediye etti. Çok iştahlı bakmış olmalıyım.” Sonra çantadan bir kitap çıkardı.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden han¬gisi belirlenebilir?
A) Hikâyenin gözlemci bakış açısıyla yazıldığı
B) Metnin yazılış amacı
C) Yazarın sahip olduğu zihniyet
D) Metin – gelenek ilişkisi
E) Metinler arasındaki ilişki
12. Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağlan tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize çok sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şe¬killerine ve yükseltiye göre değişir. Akdeniz iklimi kıyı ova¬larından içeriye sokulduğu halde dağlık yerlerde ancak dar bir şerit üzerinde kendini belli eder ve yükseklere doğru önemli değişikliklere uğrar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde veri¬lenlerden yararlanılmıştır?
A) Öyküleme – betimleme – benzetme
B) Açıklama – betimleme – karşılaştırma
C) Tanımlama – açıklama – karşılaştırma
D) Karşılaştırma – tartışma – betimleme
E) Öyküleme – örneklendirme – tanımlama
13. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi geleneğine ait değildir?
A) Harname
B) Ferhat ile Şirin
C) Kerem ile Aslı
D) Leyla ile Mecnun
E) Âşık Garip Hikâyesi
14. İki tür hikaye tarzı vardır:
1. “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikayesi”
2. “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern “durum hikayesi”
Yukarıda özellikleri verilen hikaye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Mithat Efendi Emin Nihat
B) Ömer Seyfettin S. Faik Abasıyanık
C) S. Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin
D) Emin Nihat Ömer Seyfettin
E) Ömer Seyfettin A. Mithat Efendi
15.Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A)Olayların belli bir zamana bağlanmaması
B)mişli geçmiş zamanla anlatılması
C)Belli bir yazarın bulunmaması
D)Milli duygularla dini inançları işlemesi
E)Eğitici nitelik taşıması

16.Karanlık kavuştuğu için aşağıdan akan derenin uğultusu daha çok geliyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş batmış, bulunduğumuz yer, yerini birden bire artan serin rüzgârlara bırakmıştı. Kazdağı’nın bu yamacında saatlerce sürecek akşam başlamıştı.
Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimlemeye başvurulmuştur.
B) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
C) Görsel öğelere yer verilmiştir.
D) İşitme duyusundan yararlanılmıştır.
E) Dokunma duyusundan yaralanılmıştır

17. Aşağıdakilerden hangisi fabl yazarı veya çevirmeni olarak gösterilemez?
A)Mevlana B)Şeyhi C)Beydaba
D)Şinasi E)Namık Kemal
18. Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye
B) Masal
C) Roman
D) Fabl
E) Biyografi

19. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III
D) IV E) V

20 . Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?
A) Roman
B) Hikaye
C) Tiyatro
D) Masal
E) Makale
21. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Hikâye, romana göre daha kısa bir anlatı türüdür.
B) Hikâyede kahraman sayısı romana göre daha azdır.
C) Romanda, kişiler türlü yönlerden, hikâyede tek yönden ele alınır.
D) Romanda, olaydan çok, çevre ve kişilerin betimlenmesine ağırlık verilir.
E) Serim, düğüm, çözüm bölümleri hikâyede de romanda da yer alabilir.

22.Onun istediğiniz bir hikâyesini seçin, seçtiğiniz hikâyenin herhangi bir yerinden bir kelime çıkarın ya da onun yerine başka bir kelime koymaya çalışın. Bunu genellikle başaramadığınızı göreceksiniz.
Bu parçada sözü edilen yazarın öykülerinde görülen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklık B) Akıcılık C) Yoğunluk
D) Duruluk E) Doğallık
23. (I) İnsanlık tarihi boyunca fazla kilolar, sağlığın ve refahın simgesi olarak görülegelmiştir. (II) Günümüzdeyse şişman¬lık, dünyanın en varlıklı ülkelerinde yaşayan insanların sağlıklarını tehdit eden bir hastalık olarak algılanıyor. (III) Şişmanlık kalıtımsal bir hastalıktır. (IV) Özellikle gelişmiş ülkelerde şişmanlığın görülme sıklığı sürekli artıyor. (V) Öyle ki şişmanlığa bir tür salgın hastalık gözüyle bakılıyor. (IV) Bu hastalığı tedavi etmeye aday sağlık merkezleri de artıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi dü¬şüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
E) VI.

24. “Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Memduh Şevket Esendal- Maupassant Tarzı
B) Sait Faik Abasıyanık-Çehov Tarzı
C) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı
D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı
E) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı

25. Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden değildir?
A) Olay kahramanlarının genellikle insan dışı varlıklardan seçilmesi.
B) Sonunda ahlâk ve hayat dersi verilmesi.
C) Teşhis ve intak sanatına yer verilmesi.
D)Olayın çoğunlukla kır, orman veya köyde geçmesi
E) Süslü ve sanatlı bir dilin kullanılması
Cevaplar:
1. B

2.B

3.E

4.A

5.D

6.B

7.C

8.B

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.D

16.A

17.E

18.C

19.D

20.E

21.D

22.D

23.B

24.D

25.E

 

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (B Grubu)’nı indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

12dilveanl1d2yzlBgrb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap