Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 7

Servet-i Fünun şiirinin etkilendiği edebi akımlar, mensur şiir, Ahmet Reşit Rey, Faik Ali Ozansoy, Celal Sahir Erozan’la ilgili test sorularından oluşur.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 7

1.Bu akıma bağlı sanatçılar şiirde kişisel duygulara değil, ustalığa ve ölçülü oluşa önem vermişlerdir. “Sanat için sanat” görüşünü temel almışlardır. Bunun için de toplumsal sorunlara sırt çevirmişi biçim ustalığına yönelmişlerdir. Özellikle salt güzele ulaşmayı amaçlamışlardır. Dış dünyayı, doğa görünümlerini nesnel bir tutumla yansıtmak istemişlerdir. Mitolojik ögelere yeniden bir dönüş başlatmışlardır.
Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Dadaizm
D) Natüralizm
E) Realizm

2. “Edebiyatı Cedide”nin en genç şairlerinden biri olarak Tevfik Fikret’in etkisinde kalmıştır. İlk şiirlerinde kötümserlik ve bireysellik kendisini açıkça hissettirir. Aşk ve kadın konusunu çokça işlediği için eleştirilmiştir. Şiirlerinin en belirgin özelliği canlı, hareketli, aşk ve yaşam duygusuyla dolu olmasıdır. Sanatçı, Servet-i Fünun dergisi kapanınca, Milli Edebiyat akımını benimsemiş, dilini sadeleştirmeye başlamış, heceyi kullanmıştır. Toplumsal sorunlarla ilgilenmiştir. “Beyaz Gölgeler” eserlerinden biridir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Cenap Şahabettin
C) Ali Ekrem Bolayır
D) Celal Sahir Erozan
E) Faik Ali Ozansoy

3. Aşağıdakilerden hangisi mensur şiir türü ile şiirin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ahenkli bir anlatımının olması
B) Şairane bir söyleyişle yazılması
C) Söz sanatlarından yararlanılması
D) Duyguların öne çıkarılması
E) Ölçü ve kafiyeye bağlı kalınması

4. Bu dönemde Tanzimat şiirinin yöneldiği metafizik ve sosyal temalar pek az kullanıldı. Fransız şiirinin, özellikle de Parnasizm ve Sembolizm akımının etkisinde kalındı. Cenap Şahabettin gibi sanatçılarca aşk teması, romantik anlayışla işlendi; tabiat sübjektif açıdan anlatıldı. Aile hayatına ait duygular ise toplum hayatından bütün bütün uzaklaşmamanın gereği olarak ele alındı.
Bu parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünun edebiyatı
B) Fecr-i Ati edebiyatı
C) Milli Edebiyat
D) Halk edebiyatı
E) Divan edebiyatı

5. Edebiyatı Cedide şiirinde, Tanzimat edebiyatında biçim ve öz bakımından başlayan Batılılaşma geliştirildi. Batı’da ortaya çıkan edebi akımlar izlendi. Özellikle Tevfik Fikret   …, Cenap Şahabettin ise … temsilcisi oldu.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dadaizm’in, Fütürizm’in
B) Realizm’in, Sürrealizm’in
C) Parnasizm’in, Sembolizm’in
D) Romantizm’in, Klasisizm’in
E) Natüralizm’in, Realizm’in

6. Biz, dışa dünyayı, dış gerçekliği duyularımız aracılığıyla algılarız. Bunun için de gerçeği olduğu gibi kavrama, anlatma olanağından yoksunuzdur. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatırız. Dahası şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış  bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçlarız.
Kendilerini bu şekilde tanıtan sanatçılar aşağıdaki edebi akımlardan hangisine bağlıdır?
A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Dadaizm
D) Natüralizm
E) Realizm

7.Edebiyat hayatında H. Nazım takma adını kullanmıştır. Galatasaray Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Şehrak adı ile bir günlük gazete çıkarmış, bu gazetede “Maziden Hâle” başlığı altında seri makaleler yayımlamıştır. İlk şiirlerinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın etkisinde kalmıştır. Servet-i Fünun döneminde yazdığı şiirlerde ağır bir dil kullanmıştır. İlk şiirlerindeki lirizm zamanla bu dönemde azalmış, realizme kayan bir anlatım ortaya çıkmıştır. Şiirlerinde biçime, ölçüye, kelimelerden doğan ahenge büyük önem vermiştir. Çeviriler de yapmıştır. Nazariyat-ı Edebiye eserlerinden biridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Ahmet Reşit Rey
D) Faik Ali Ozansoy
E) Ali Ekrem Bolayır

8. …, duygu, düşünce ve hayallerin ölçüye ve uyağa bağlı kalınmadan anlatıldığı düz yazı türüdür. Bu yazılarda şiirsel söyleyiş amaçlanır. Şiirselliği sağlamak için cümlede uyum gözetilir. İmgeden, şairane söyleyişten yararlanılır. İç ahenge şiirde olduğu gibi önem verildiği için cümlelerde çoklukla dil bilgisi kurallarına bağlı kalınmaz.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mensur şiir
B) Şiir
C) Gezi yazısı
D) Hatıra
E) Edebi eleştiri

9.(I) Özellikle Tevfik Fikret’in çok etkilendiği Parnasizm akımı, adını Çağdaş Parnasçılık adlı dergiden almıştır. (II) Romantizme tepki olarak doğan bu akımın temel kuramı “sanat için sanat” şeklinde özetlenebilir. (III) Bu akımda sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. (IV) Bu akımın etkisindeki edebi eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. (V) Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma ve karamsarlık; bu akıma bağlı sanatçıların en belirgin özelliklerindendir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.           B)II.        C) III.       D)IV.        E)V.

10. Daha öğrenim yıllarındayken “Kehkeşana Karşı” şiiriyle Servet-i Fünunculara katıldı. Abdülhak Hamit’in etkisinde şiirler yazdı. Abdülhak Hamit’in etkisinde şiirler yazdı. Hep göklerin derinlik ve yüceliğinden, efsanevi sırlarından söz etti. İlk şiirlerinde karamsarlık ve bencillik kendisini gösterdi. Daha sonra romantik bir anlayışla ele aldığı şiirlerde aşk, kadın ve tabiat konuları öne çıktı. Şiirlerinde duygu, hayal ve sezgilere geniş yer ayırdı. 1908 sonrasında daha bağımsız bir şiire yöneldi. 1909’da bir ara Fecr-i Ati topluluğuna başkanlık etti. Yapıtları arasında Fani Teselliler, Temasiller, Elhan-ı Vatan sayılabilir.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Ahmet Reşit Rey
D) Faik Ali Ozansoy
E) Ali Ekrem Bolayır

11. “Mensur Şiirler” ve “Mezardan Sesler” adlı eserleriyle …, edebiyatımızda mensur şiir türünün ilk örneklerini verirken aynı zamanda onun isim babası da olmuştur. Romanlarının gölgesinde kaldığı için döneminde de hak ettiği ilgiyi göremeyen bu eserler genç bir yazarın ilk kalem tecrübelerini yansıtmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf
B) Cenap Şahabettin
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Celal Sahir Ozan

12. …, Fransız edebiyatının geniş etkisi görülür. Bu dönem sanatçıları şiirde Sembolizm ve Parnasizm, roman ve hikayede ise Realizm ve Natüralizm’den etkilendiler. 2.Abdülhamit döneminde eser veren bu sanatçılar, siyasi ortam sebebiyle toplum sorunlarıyla ilgilenemediler. “Sanat için sanat” düşüncesini benimsediler; aydınlar için yazdılar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimatçılarda
B) Edebiyatı Cedidecilerde
C) Fecr-i Aticilerde
D) Milli Edebiyatçılarda
E) Beş Hececilerde

 

CEVAPLAR:
1.B, 2.D, 3.E, 4.A, 5.C, 6.A, 7.C, 8.A, 9.E, 10.D, 11.D, 12.B

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 7‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap