Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı A Grubu

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI A GRUBU

1. Deneme, ………… göre daha ciddi, …….. göre daha samimi bir metin türüdür.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) sohbete-makaleye
B) makaleye-fıkraya
C) eleştiriye-söyleşiye
D) söleşiye-günlüğe
E) anıya-fıkraya

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler, gereksiz yere bir arada kullanılmıştır?
A) Bu arkadaşını ötekilerden farklı tutar, incitmemeye çalışırdı.
B) Umduğunu bulamamış, bir süre sonra köyüne dönmüştü.
C) Buralara ayda yılda bir, seyrek olarak gelirdi.
D) O, bu yerde tanınmış, sözüne güvenilir bir kişidir.
E) Söylenenleri dinliyor, anlıyormuş gibi davranıyordu.

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük cümleden çıkarılırsa anlamda bir değişme ya da daralma olmaz?
A) Önceki gün, genç, tanınmış bir şairimizle bu konuyu tartıştım.
B) Böyle bitkiler yağışlı ortamlarda hızla çürümeye başlar.
C) Ömer Seyfettin, genç yaşta kaybettiğimiz, gerçekçi bir yazardır.
D) Türkçe, deyimler yönünden çok zengin bir dildir.
E) Artık bundan böyle ödevleri daha dikkatli yapmalısınız.

4. Aşağıdakilerden hangisi denemenin özellikleri arasında yer almaz?
A) Belirli bir konu sınırlaması yoktur.
B) Deneme türünde yazarın duyguları, düşünceleri, dünya görüşü ön plandadır.
C) Fransız edebiyatında, Montaigne, Alain; İngiliz Bacon önemli deneme yazarlardır.
D) Denemeci, kendisiyle konuşur gibi bir üslup benimseyerek yazar.
E) Denemenin ilk örnekleri İngiliz edebiyatında verilmiştir.

5. (I) Deneme, yazarın seçtiği herhangi bir konuda kişisel düşüncelerini dile getirdiği yazı türüdür. (II) Düşüncelerini kanıtlayabilmesi için deneme yazarının, ele aldığı konuda uzmanlaşmış olması gerekir. (III) Yaşam, ölüm, sanat, doğa, aşk vb. gibi insanı ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. (IV) Deneme, kişiselliğin en çok öne çıktığı, yazarın rahatlıkla “ben” diyebildiği bir yazı türüdür. (V) Yazar, denemeyi kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi kaleme alır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6.Aşağıdakilerden hangisi reklam ikna metotlarından biri değildir?
A) Ünlü kişileri kullanmak
B) Özel hissettirmek
C) Mizah unsuru kullanmak
D) Sıradan göstermek
E) İhtiyaç hissettirmek

7.Aşağıdaki reklam türlerinin hangisinde izleyen veya dinleyen sayısı hemen tespit edilebilir?
A) Radyo reklamı
B) Gazete reklamı
C) TV reklamı
D) İnternet reklamı
E) Dergi reklamı

8. Reklamda kullanılan bazı ikna tekniklerinden hangisi tüketicinin başkalarından farklı olmasına hitap eder?
A) Duygulara hitap etmek
B) İhtiyaç algısı oluşturmak
C) Olumlu çağrışım oluşturma
D) Bireysellik
E) Güvenilir bir kaynak veya ünlü bir kişiyle hitap etmek

9.İnternet haberciliğinin geleneksel gazete haberciliğine göre en önemli üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haberlerde fotoğraf kullanılması
B) Haberlerde grafik ve tablolar kullanılması
C) Haberlerde okur yansımalarının hemen alınması
D) Haberlerin istenen uzunlukta yazılabilmesi
E) Haberlerde başlık ve spot kullanılması

10. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?
A) Haber yazıları tarafsız olmalıdır.
B) Haber yazıları ilginç olmalıdır.
C) Haber yazılarında öznellik olmalıdır.
D) Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
E) Haber yazılarının kaynağı hayattır.

11. Haber yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ters piramit tekniğinde hedef kitlesinin ilgisine göre daha az önemliden en önemliye doğru sıralanma söz konusudur.
B) Yalan, asılsız ya da palavra haberlere asparagas haber denir.
C) Olay yaratacak haberlere sansasyonel haber denir.
D) Sürmanşet, gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlıktır.
E) Bir haber yazısında “Ne?/Kim?, Neyi?/Kimi?, Nasıl?, Niçin?, Nerede?, Ne zaman?” sorularının cevapları vardır.

12. Hatıra türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?
A) Yaşananları günü gününe yazma.
B) Geçmişte yaşananları yansıtma.
C) Birinci kişi ağzından anlatma.
D) İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme.
E) Gözlem ve izlenimleri aktarma.

13.“Yılkı Atı” konusu, kahramanları, yapısı ve özellikle üslubuyla son derece değişik bir romandır. Yapıtta gereksiz sözcük, gereksiz tasvir yok, gereksiz ayrıntılara inme yok. Doru Kısrak’ın serüveni var. Şiirli mi şiirli; ama yazar ille de şiirli olsun diye şiir katmamış. Kendiliğinden gelmiş bu şiir. Konunun anlatılmasında abartıya kaçılmamış, olay rahatlıkla anlatılmış. Sosyal sorunları deşiyorum diye yapaylığa düşülmemiş. Eser kendine vergi nitelikler taşıyor. Kimseye benzemiyor. Okuru peşinden götürüyor.
Bu parçada sözü edilmeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özgünlük
B) Etkileyicilik
C) Doğallık
D) Duruluk
E) Yoğunluk

14. Yazarla, anı türünden eserini birlikte veren bu eleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Boğaziçi Yalıları – Refik Halid Karay
B) Magosa Hatıraları – Namık Kemal
C) Şehir Mektupları, Falaka – Ahmet Rasim
D) Saray ve Ötesi, Kırk Yıl – Halit Ziya Uşaklıgil
E) Çankaya – Falih Rıfkı Atay

15. “Tiyatro bir eğlencedir; fakat eğlencelerin en faydalısıdır.” görüşüyle ele aldığı tiyatroları, ulusumuzun bozulan moralini düzeltmek amacıyla yazar. Vatan Yahut Silistre, (I)Zavallı Ç ocuk, (II) Akif Bey,(III) Tahrib-i Harabat(IV) ve Kara Bela (V)önemli tiyatro eserleridir
Numaralanmış eserlerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

16.Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.
Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi amaç edinilmiştir.
B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.
C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.
D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.
E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.

17. Gözü ve kulağı etkileyen bir sanat olduğu için tiyatroya büyük önem verildi. Tiyatronun toplumun değişimine ve gelişimine etkisinin bilincinde oldular. Çağdaş anlamda ilk tiyatro dilimize çeviri yoluyla girdi. Daha sonra ilk yerli tiyatro eseri bu dönemde yazıldı.
Sözü edilen ilk yerli tiyatro yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal — Vatan Yahut Silistre
B) Abdülhak Hamit Tarhan — Eşber
C) Şinasi — Şair Evlenmesi
D) Ahmet Vefik – Paşa Zor Nikah
E) Ali Bey — Ayyaş Hamza

18. Yüzyıllar boyunca Türk halkı arasında büyük ilgi gören “Tek adamlı tiyatro” da diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karagöz
B) Orta oyunu
C) Köy seyirlik oyunu
D) Pandomima
E) Meddah

19. I. Meddah
II. Orta oyunu
III. Karagöz
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?
A) Yazılı bir metnin bulunmayışı
B)Tulûata dayanması
C)Tanzimat Dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları
D) Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri olmaları
E) Tümünün sahnede oynanması

20. Türk edebiyatında ilk edebi roman, onundur. Romanında romantizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anlatılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolojisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tasvirler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır. Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Henüz On Yedi Yaşında – Ahmet Mithat Efendi
B) İntibah – Namık Kemal
C) Telemak – Yusuf Kamil Paşa
D) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

21. Tanzimat dönemi romanlarında işlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur. Batılılaşmanın yanlış yorumlanmasını konu alanlar da vardır.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?
A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat
B) Sergüzeşt
C) Cezmi
D) Felatun Bey ile Rakım Efendi
E) Araba Sevdası

22. Halit Ziya, Mai ve Siyah romanında Beyoğlu sefalet ve eğlence âlemlerinde çalışmak zorunda kalan yabancı kadınları yargılamaz. Onları bu âleme iten ekonomik, sosyal vb. sebepleri açıklayarak onların durumunu anlamaya dayalı gerçekçi betimlemeler yapar. Onları tamamen kötü kişiler olarak tek taraflı bir biçimde yargılamaz, barındırdıkları iyi özelliklerine, olumlu yanlarına da yer verir.
Bu durum hangi akımın roman özelliğini yansıtmaktadır?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Sembolizm
D) Sürrealizm
E) Realizm

23. Bu dönem romanlarında sanatçılar sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca aşk bu dönem romanlarının en temel teması olarak dikkati çeker. Bu eserlerde dil günlük konuşma dilidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat dönemi
B) Servet-i Fünun dönemi
C) Fecr-i Ati dönemi
D) Milli Edebiyat dönemi
E) Cumhuriyet dönemi

24. “Hiçbir şey duymamış gibi yürümeye devam etti.” cümlesindeki ögelerin dizilişiyle aynı sırada verilen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Az ötedeki bir züccaciye dükkanında girdim.
B) Camekanının tam önünde durdum.
C) Camların temiz yüzeyi gökler kadar boştu.
D) Yerinden çıkmasın diye elimi kalbime bastırdım.
E) Başım dönerken dükkanın kapısına yöneldim.

25. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sıralanışı özne-dolaylı tümleç-nesne-yüklem şeklindedir?
A) Bana tam anlamıyla ne olduğunu ancak o an anlayabildim.
B) Bu benim zaman zaman öğrencilerimle oynadığım bir oyun değil miydi?
C) Geçmişi bizim için manalı kılan şey, ona bugünden bakıyor olmamızla alakalıydı.
D) Genç köylü belinde kuşağı, sırtında yeleği, ayağında poturları ile bir eşeği sürükleyerek yanımdan geçiyordu.
E) Naz’ın kardeşi oturduğu koltukta çayını yudumluyordu.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.A, 4.E, 5.B, 6.D, 7.D, 8.E, 9.C, 10.C, 11.A, 12.A, 13.E, 14.A, 15.C, 16.E, 17.C, 18.E, 19.E, 20.B, 21.C, 22.E, 23.D, 24.E, 25.E

10. Sinif Turk Dili ve Edebiyati 2.Donem 2.Yazili A Grubu‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap