Yazılı Soruları

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları B Grubu

yazili sorulari

edebiyat sultanı yazılı soruları

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları B Grubu

1. Türk edebiyatının dönemlerini şema halinde gösteriniz.

2.“Bir Edebiyat tarihçisi yaz tatilinde gittiği bir yerde; o yörenin sanatçısına ait bir türkü dinliyor. Daha da inceleyince söz konusu sanatçının eserlerde bulunmayan türkülerine rastlıyor. Bu türküleri derleyerek bir eser yayınlıyor.”

Yukarıdaki metinden hareketle Edebiyat Tarihi’nin kapsamını inceleyiniz.

3.“Din” Edebiyatın dönemlere ayrılmasında nasıl etkilidir? Açıklayınız.

4.“Batı Medeniyeti” Türk edebiyatını etkilerken hangi türlerde kendini nasıl hissettirmiştir?

5. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

a) Sözlü edebiyat  ……………………dönemde oluşmaya başlamıştır.

b)Geleneksel olarak yayılan veya toplumun  hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî alegorik anlatımı olan halk hikâyesine …………… denir.

c) Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği sanatçıları ve eserleri inceleyen bilim dalına……………………denir

d) ……………….. : Duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır.

e) Bir milletin, tarih boyunca elde etmiş olduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne…………….denir.

6. Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri yazınız.

7. Bir yazar ile yazarın yaşadığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

8. Edebî eser ile tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

9.Destanlarda gördüğünüz “Mit” kavramı ne anlama gelmektedir? Türklerin destanlarında kullanılan mitlere 5 örnek  veriniz.

10. Aşağıdaki edebi türlerin ortaya çıktıkları dönemleri yazınız.

a.Destan:

b.Mesnevi:

c.HalkHikayesi:

d.Roman:

11. Uygarlık tarihini oluşturan kültür tarihlerini başlıklar halinde yazınız.

12. “A-Edebiyat,B-Halk Bilimi,C- Edebiyat Tarihi,D-Toplum Bilimi,E-Uygarlık Tarihi, F-Tarih” Bu kavramları aşağıdaki açıklamalarla eşleştiriniz.

1) Toplumların yaşadıkları olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde inceler.

2) Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceler.

3) Toplumun geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, edebi ürünlerini inceler.

4) Edebi eserlerden hareketle bir milletin duyu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler.

5) Toplumları yaşamlarını her bakımdan inceler.

6) Düşünce duygu ve düşlerin söz veya yazıyla edebi şekilde ifade edilmesi sanatıdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinleri temel özellikleri arasında yer almaz?

A) Yaratıcısından izler taşıması

B) Öğreticilik amacının olması

C) Estetik bir amacının olması

D) Kendi dönemini yansıtması

E) Kurgusal olması

14. Türk kültür ve edebiyatının uygarlık tarihini etkilemesi, aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Türklerin güçlü devletler kurduğunu

B) Türk edebiyatının köklü bir geçmişinin olduğunu

C) Türk kültürünün başka kültürlerden üstün olduğunu

D) Türk edebiyatında yazılı metinlerin çok olduğunu

E) Türklerin tarih boyunca değişik coğrafyalarda yaşadığını

15. Her toplumun kendi kültürü vardır ve kültürün yükselmesi, ilerlemesi ve gelişmesi medeniyetin doğuşunu sağlar. Bir toplumun kültürünün oluşumunda; o toplumun …………………… payı vardır. Bir toplumun benliğini oluşturan bu ortak değer, o toplumun diğer toplumların kimliklerinden nasıl ve nerede ayrıldığını belgeler.

Bu parçada yer alan boşluğa aşağıdakilerin hangisi getirilemez?

A) dilinin    B) tarihinin    C) dininin   d) törelerinin

E) parasının

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları B Grubu Cevapları

 

1. Türk edebiyatının dönemlerini şema halinde gösteriniz.

A. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

a.Sözlü Edebiyat

b. Yazılı Edebiyat

 

B. İslami Devir Türk Edebiyatı

a. Geçiş Dönemi

b. Halk Edebiyatı

c. Klasik Türk Edebiyatı

 

C. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

a.Tanzimat Devri Türk Edebiyatı

b. Edebiyat-ı Cedide

c. Fecr-i Ati Topluluğu

d. Milli Edebiyat Akımı

e. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

f. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 

2. Edebiyat tarihçisi edebiyat tarihinin; eser-yazar ilişkisini göz önünde bulundurarak yeni bir eser meydana getirmiştir.

 

3.“Din” Edebiyatın dönemlere ayrılmasında nasıl etkilidir? Açıklayınız.

Din edebiyatın dönemlere ayrılmasında önemli bir yer tutar. Türkler İslam dinine girince edebi hayatta önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler de edebiyat incelemelerinde dönemlere ayrılmada önemli bir unsur olmuştur.

 

4.“Batı Medeniyeti” Türk edebiyatını etkilerken hangi türlerde kendini nasıl hissettirmiştir?

 

Tanzimat’tan sonra Batı Edebiyatı’ndan “Roman, hikâye, makale, fıkra, anı” gibi türler edebiyatımıza girmiştir. Bu türler düşünce hayatının ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.

 

5. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

 

a)Sözlü edebiyat  mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır.

 

b)Geleneksel olarak yayılan veya toplumun  hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî alegorik anlatımı olan halk hikâyesine mit denir.

 

c) Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği sanatçıları ve eserleri inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi denir.

 

d) Edebiyat: Duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır.

 

e) Bir milletin, tarih boyunca elde etmiş olduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne kültür denir.

 

 

6. Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri yazınız.

 

Türklerin göçlerle yer değiştirmeleri, Tarih boyunca din değiştirmeleri, pek çok kültürle karşılaşmaları, geniş bir coğrafyaya yayılmaları, lehçe, şive ayrılıkları Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili sebeplerdendir.

 

7. Bir yazar ile yazarın yaşadığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 

Bir yazar yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini taşır. Yazarın duygu ve düşünceleri, anlayışı, mantığı ve zihniyeti yaşadığı dönemden izler taşır ve yazar eserlerinde döneminin özelliklerini yansıtır. Yaşadığı dönemin edebiyat geleneğini sürdürür. O döneme ait konuları ve edebi anlayışı yansıtır eserlerinde. Bu sebeple bir yazar asla yaşadığı dönemden ayrı düşünülemez ve yaşadığı dönemle birlikte incelenir.

 

 

8. Edebî eser ile tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 

Edebiyat ve Tarih bilimi birbirinden ayrılmayan ve birbirlerinin verilerinden yararlanan iki bilim dalıdır. Edebi eserler Tarihe kaynaklık ederler, Tarihi eserlerden de Edebiyat faydalanır. Çünkü birçok edebi eser tarihi konuları işlemiş ve bunu yaparken de Tarih biliminin verilerinden yararlanmıştır. Tarih de geçmişteki olaylarla ilgili olarak yazılan edebi eserlerden yararlanarak bilgiler elde etmiştir.

 

9.Destanlarda gördüğünüz “Mit” kavramı ne anlama gelmektedir? Türklerin destanlarında kullanılan mitlere 5 örnek  veriniz.

 

Mit: Olağanüstü özellikleri ifade eden, insanların inanışlarından ve birtakım tarihi olaylardan yola çıkılarak oluşturulan, hayal gücünün etkisiyle şekillenmiş, evrenin doğuşunu, insanın türeyişini açıklamak için ortaya çıkmış olan kavrama denir.

 

Türk Destanlarındaki mitler: Işık, Kurt, Taş, Ağaç, Gökten kız inmesi.

 

10. Aşağıdaki edebi türlerin ortaya çıktıkları dönemleri yazınız.

 

a.Destan: İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı

 

b.Mesnevi: Divan edebiyatı

 

c.HalkHikayesi: İslamiyet Dönemi Türk edebiyatı

 

d.Roman: Batı Etkisindeki Türk edebiyatı

 

11. Uygarlık tarihini oluşturan kültür tarihlerini başlıklar halinde yazınız.

 

Felsefe Tarihi – Dinler Tarihi – Ekonomi Tarihi – Siyaset Tarihi – Edebiyat Tarihi – Bilim Tarihi – Mimarlık Tarihi – Askeri Tarih

 

12. “A-Edebiyat,B-Halk Bilimi,C- Edebiyat Tarihi,D-Toplum Bilimi,E-Uygarlık Tarihi, F-Tarih” Bu kavramları aşağıdaki açıklamalarla eşleştiriniz.

1)     (F)Toplumların yaşadıkları olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde inceler.

2)     (D)Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceler.

3)     (B)Toplumun geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, edebi ürünlerini inceler.

4)     (C)Edebi eserlerden hareketle bir milletin duyu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler

5)     (E)Toplumları yaşamlarını her bakımdan inceler.

6)     (A)Düşünce duygu ve düşlerin söz veya yazıyla edebi şekilde ifade edilmesi sanatıdır.

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinleri temel özellikleri arasında yer almaz?

A) Yaratıcısından izler taşıması

B) Öğreticilik amacının olması

C) Estetik bir amacının olması

D) Kendi dönemini yansıtması

E) Kurgusal olması

 

14. Türk kültür ve edebiyatının uygarlık tarihini etkilemesi, aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Türklerin güçlü devletler kurduğunu

B) Türk edebiyatının köklü bir geçmişinin olduğunu

C) Türk kültürünün başka kültürlerden üstün olduğunu

D) Türk edebiyatında yazılı metinlerin çok olduğunu

E) Türklerin tarih boyunca değişik coğrafyalarda yaşadığını

 

15. Her toplumun kendi kültürü vardır ve kültürün yükselmesi, ilerlemesi ve gelişmesi medeniyetin doğuşunu sağlar. Bir toplumun kültürünün oluşumunda; o toplumun ………….………… payı vardır. Bir toplumun benliğini oluşturan bu ortak değer, o toplumun diğer toplumların kimliklerinden nasıl ve nerede ayrıldığını belgeler.

Bu parçada yer alan boşluğa aşağıdakilerin hangisi getirilemez?

A) dilinin    B) tarihinin    C) dininin   d) törelerinin   E) parasının

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap