Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

1. Sorulu cevaplı bir metin türüdür. Yalın, açık, duru bir dil ve anlatımı vardır. Bu türde söyleşmeye bağlı anlatımın yanı sıra açıklayıcı, tartışmacı ve öyküleyici anlatıma da başvurulabilir. Okuyucuya bilgi vermek amaçlanır. Muhataba yöneltilen sorular önceden belirlenir.
Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B) Röportaj C) Söyleşi    D) Mülakat      E) Söylev

2. I. Bir gerçek, sorun, olay ya da durum ortaya konulur.
II. Araştırmaya, incelemeye ve somut olgulara dayanır.
III. Gazete ve dergilerde yayımlanan öğretici metin türüdür.
IV. Olay ve olgular aktarılırken ayrıntılara yer verilir.
V. Bir kişiyi sorulara verdiği cevaplarla tanıtmak amaçlanır.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde röportajla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I.      B) II.          C) III.          D) IV.          E) V.

3. Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir?
A) Diyorlar ki-Ruşen Eşref Ünaydın
B) Bir Bulut Kaynıyor-Yaşar Kemal
C) Edebiyatçılarımız Konuşuyor-Mustafa Baydar
D) Doğuda Kıtlık Vardı-Halil Aytekin
E) Ustalarla Konuşmalar-Nurullah Berk

4. Düşüncelerinin oldukça tutarsız olduğunu söylemeye çalışıyorum.
Bu cümledeki anlam belirsizliği nasıl giderilebilir?
A) “Düşüncelerinin” yerine “fikirlerinin” sözcüğü getirilerek

B) “oldukça” yerine “gittikçe” sözcüğü getirilerek
C) “oldukça” sözcüğü atılarak
D) “söylemeye” yerine “anlatmaya” sözcüğü getirilerek
E) “Düşüncelerinin” sözcüğünden önce “onun” sözcüğü getirilerek

5.Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştiri türlerinden biri değildir?
A) Okura dönük eleştiri
B) Topluma dönük eleştiri          

C) Sanatçıya dönük eleştiri
D) Esere dönük eleştiri    

E) Nesnel eleştiri

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir türde yazılmıştır?
A) Tahrib-i Harabat
B) Yüz Yılın 100 Türk Romanı

C) Destursuz Bağa Girenler
D) Şiir Tahlilleri
E) Bize Göre

7. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki sanatçıya ait değildir?
A) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-Berna Moran
B) Eleştiri Günlüğü-Nurullah Ataç
C) Hayat ve Kitaplar-Ahmet Şuayp
D) Hikâye Tahlilleri-Mehmet Kaplan
E) Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler-Gürsel Aytaç

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Eserde sanatçının yaşamından, kişiliğinden, düşüncelerinden izler aranır.
B) Türk edebiyatında eleştiri türünün ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
C) Nitelikli eleştiriler, okura ve sanatçıya kılavuzluk ederek sanatın ve sanatçının gelişiminde rol üstlenir.
D) İzlenilecek filmlerin seçiminde sinema eleştirmenlerinin değerlendirilmeleri etkindir.
E) Aynı eser veya sanatçı hakkında birbirine karşıt yargılar içeren eleştiriler bulunabilir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Modern tiyatro, Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan gelmiştir.
B) Tanzimat Dönemi’nde Fransız sanatçı Moliére’den uyarlamalar yapılmıştır.
C) Ahmet Vefik Paşa, ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi’ni yazmıştır.
D) Modern tiyatro kurulurken yer yer geleneksel tiyatroya ait unsurlardan da yararlanılmıştır.
E) Millî Edebiyat Dönemi’nde tiyatroda görülen gelişme, Cumhuriyet Dönemi’nde güçlenerek devam etmiştir.

10. Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?
A) Wilhelm Tell-Wilhelm Grimm
B) Cimri-Moliére
C) Faust-Goethe
D) Hernani-Victor Hugo
E) Romeo ve Juliet-Shakespeare

11. Diğer edebî türlere göre tiyatro oyunlarının arka planda kalması, eserlerin sahnelenmesi ihtiyacı kadar —-’den başlayarak oyunlardan fayda amacının güdülmüş olmasındandır. Cumhuriyet sonrasında fayda amacı ve propaganda ile birlikte sadece eğlendirme amacı güden eserler çoğunluktadır. Bunlar arasında Musahibzâde Celâl, İbnürrefik Ahmet Nuri geleneksel seyirlik sanatlardan ve vodvillerden yararlanırlar. Reşat Nuri Güntekin oyunlarında toplumsal eleştiriler yapar. —- Canavar (1926), Akın (1932), Kahraman (1933) adlı oyunlarıyla 1940’a kadar oyunların konularını tayin etmişe benzer.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Şinasi-Ahmet Kutsi Tecer
B) Namık Kemal-Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Namık Kemal-Orhan Asena
D) Recaizade Mahmut Ekrem-Yaşar Nabi Nayır
E) Şemsettin Sami-Faruk Nafiz Çamlıbel

12. * Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından olan yazar, hiçbir edebî akım ve topluluğa katılmamıştır.
* Başta roman, hikâye ve tiyatro olmak üzere pek çok türde eser vermiştir.
* Kurtuluş Savaşı’nda gözlemlediği hırs, çıkarcılık, sadakat, fedakârlık gibi kişilik özelliklerini Sönmeyen Ateş adlı oyununda eleştirel bir anlatım tutumuyla yansıtmıştır.
* Kıskanmak adlı romanından önce Kırmızı ve Siyah, Sanatkârlar gibi hikâyelerini yayımlamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turan Oflazoğlu
B) Nahid Sırrı Örik
C) Necati Cumalı

D) Haldun Taner
E) Turgut Özakman

13. İnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan döneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar.
Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması

B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması
E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması

14. I. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. (Virgül) II. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. (Üç Nokta)
Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. (Nokta)
IV. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. (Yay Ayraç)
V. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. (Uzun Çizgi)
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen noktalama işaretiyle uyuşmamaktadır?

A) I. B) II.         C) III.             D) IV.              E) V.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Âşıklar, sadıklar ve bağrı yanıklar orasını ziyaret eder.
B) Bu olayın üzerinden aşağı yukarı tam on yıl geçmişti.
C) Giriştiği her işi eline yüzüne bulaştıran biriydi.
D) Bazı çalışanlar kaza nedeniyle iş yerlerine ulaşamamış.
E) Ne benim ne de onları dinleyen kişilerin aklından çıkabilir.

16. Konuk sayısının kalabalık olması bazı sorunlara yol açtı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “yol açtı” yerine “neden oldu” sözü getirilerek

B) “sorunlara” yerine “problemlere” sözcüğü getirilerek
C) “kalabalık” yerine “fazla” sözcüğü getirilerek
D) “konuk” yerine “misafir” sözcüğü getirilerek
E) “bazı” yerine “birçok” sözcüğü getirilerek

17. Toplantıda bu konuda öne sürülen haklı itirazlara sürekli göz yumuyordu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Gereksiz sözcük kullanılmasından

B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından
C) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından
D) Deyimin yanlış anlamda kullanılmasından
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından

18. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “sanırım” sözcüğü atılmalı.

B) “sanırım” yerine “eminim” sözcüğü getirilmeli.
C) “kulağına gitmek” yerine “duymak” sözcüğü getirilmeli.
D) “da” sözcüğü atılmalı.
E) “olsa gerek” yerine “olabilir” sözcüğü getirilmeli.

19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, insanlar arası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar dış dünyaya, topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın üç ana öğesi, yani olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda önemlerini yitirirler ve onların yerini ön plana geçen örüntü, simge, imge, ritim ve bakış açısı gibi öğeler olur. Bundan ötürü de özellikle olay örgüsünden sıyrılma çarelerini arayan modernist roman, şiire ya da müziğe yaklaşmaya çalışır.
Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî akıma bağlı yazarlara örnek gösterilemez?

A) Adalet Ağaoğlu
B) Bilge Karasu
C) Orhan Kemal
D) Ferit Edgü
E) Oğuz Atay

20. Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlış verilmiştir?
A) Sabahattin Ali-Kuyucaklı Yusuf
B) Yaşar Kemal-Yılanı Öldürseler
C) Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli
D) Oğuz Atay-Bir Bilim Adamının Romanı
E) Adalet Ağaoğlu-Benim Adım Kırmızı

21. Ayaklar kemik, bağ ve kaslardan meydana gelmişlerdir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne-yüklem uyumsuzluğundan

B) Yüklemin geçmiş zamanlı olmasından
C) Gereksiz söz kullanılmasından
D) Bağlacın yanlış kullanılmasından
E) Öge eksikliğinden

22. …, eserlerinde toplumdaki yerleşik düzene uyum sağlayamayan, bunlarla ters düşen ve tutunamayıp yenilen aydın kişileri anlatmıştır. Yazar, bu kişilerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını eserlerinde derinlemesine yansıtmış; eleştirel bir anlatım tutumu sergilemiş, ironiden yararlanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kemal Tahir

B) Oğuz Atay
C) Emine Işınsu        
D) Fakir Baykurt               
E) Tarık Buğra

23. Taksiye binen adam başını çevirdi ( ) şoför bekliyordu ( ) İsteksizce mırıldandı ( ) − Havaalanına ( )
Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (.) (:) (…)
B) (,) (.) (.) (.)            
C) (,) (.) (;) (.)            
D) (,) (.) (.) (…)                       
E) (,) (.) (;) (…)

24. Bilinç akışı tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) XX. yüzyıl modern roman ve hikâyesinde kullanılmıştır.

B) Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur.
C) Cümleler arasında mantık ilişkisi çok gevşek ve zayıftır.
D) Kişilerin iç dünyaları üçüncü kişi ağzından verilir.
E) Serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünceye atlanır.

25. Orhan Kemal’in romanlarından birini okumak isteyen bir arkadaşınıza aşağıdaki eserlerden hangisini türünden dolayı önermezsiniz?
A) Evlerden Biri
B) Önce Ekmek          
C) Eskici ve Oğulları          
D) Kanlı Topraklar            
E) Cemile

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.C, 4.E, 5.E, 6.E, 7.B, 8.D, 9.C, 10.A, 11.B, 12.B, 13.C, 14.E, 15.D, 16.C, 17.D, 18.A, 19.C, 20.E, 21.A, 22.B, 23.A, 24.D, 25.B

11.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-2.donem-2.yazili-sorulari-a-grubu  indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap