Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları C Grubu

1.İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatındaki söylevler aşağıdaki konulardan hangi ikisinde daha çok yapılmıştır?
A)Siyasi-Askerî
B)Siyasi-Dinî
C)Hukuki-Dinî
D)Dinî-Askerî
E)Hukuki-Siyasi

2.Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün Latin edebiyatındaki en önemli temsilcisidir?
A)Çiçero
B)Demosthenes
C)Eschıne
D)İsokratis
E)Perikles

3. Atatürk’ün Türk bağımsızlık mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlattığı eseridir. Bu eserini 1927 yılında, Parti Kongresi’nde altı gün devam eden büyüleyici hitabetiyle okudu. Değerli tahlil ve tenkitlerle dolu olan bu eser, Türk tarihinin olduğu kadar Türk edebiyatının da ölmez eserlerinden biridir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençliğe Hitabe
B) Büyük Nutuk
C) Onuncu Yıl Nutku
D) Medeni Bilgiler
E) Zabit   ve Kumandan ile Hasbihâl

4.Aşağıdakilerden hangisi dinî söylevlerden biri değildir?
A)Hutbeler
B) Vaazlar
C) Mutasavvıfların sohbetleri
D) Bilimsel toplantılarda yapılan konuşmalar
E) Radyo ve televizyonda yapılan    ahlaki      konuşmalar

5. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ortaya koyduğu milli ülkünün temel kavramlarından biri değildir?
A)Millî birlik duygusu
B) Türk milletinin yüksek karakteri
C) Askerî alanda ilerlemek
D) İlme bağlılık
E) Güzel  sanatlarda ilerlemek

6. Bir kişinin topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimsetmek amacıyla yaptığı coşkulu ve etkileyici konuşmalara ………………………. denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) açık oturum
B) konferans
C) münazara
D) panel
E) söylev

7. O gaziler, o yiğitler, Padişahlarını baba gibi bilip “Allah’a, Resulüne ve onun Halifelerine itaat” âyetine uyarak düşman karşısında demir duvar gibi dururlar, şiddetlere ve mihnetlere dayanıp katlandılar. Hak din uğrunda, aslanlar gibi çarpışanları Allah da muvaffak kıldı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A)Benzetmeden
B)Karşılaştırmadan
C)Kişileştirmeden
D)Örneklemeden
E)Tanık göstermeden

8. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için, kağan oturdum. Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa, bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milleti, bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum.
Bu sözlerin sahibi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Ülkesindeki aç ve yoksul kişileri gözetmiştir.
B) Ülkesinde birlik ve beraberliği sağlamıştır.
C) Kendi  iradesini  milletin   iradesinden üstün  görür.
D) Kendi  kişiliğinin  ve gücünün farkındadır.
E) Uzak   görüşlü    ve bilge   bir devlet  adamıdır.

9. Süleymaniye, aşkla dolu bir göğüsten çıkan bir ah gibi, İstanbul tepelerinin üstünde, dalga dalga kabarıp o heybeti almıştı. Süleymaniye yükseldiği zamanda, Abbasi’lerin Bağdat’ı sadece bir vilâyetti; Emevî’lerin Şam’ı, Firavun’ların Mısır’ı, birer valinin yönettiği vilâyetler, eyaletlerdi. Üç büyük dinin merkezi onun içinde idi; Yunan’dan, Bizans’a; Asurlulardan, Keldanlılardan Fenikelilere kadar kaç millet, kaç medeniyet geniş ülkeleri içinde silinip kaybolmuştu.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Alıntılama
B) Benzetme
C) Karşılaştırma
D) Örnekleme
E) Tanımlama

10.“Süleymâniye”yi ziyaret etmeğe karar verdim. İngiliz polislerinin nöbet beklediği Bayazıt Meydanı’ndan geçtim ve yavaş yavaş, düşüne düşüne, yana yana, Süleymaniye’nin harimine vâsıl oldum. O gün, büyük mabet kimsesizdi, tenha idi. Hattâ temizlik yapmak için içindeki halıları bile çıkarmışlardı. Dışarının güneşle kamaşmış ilkbahar havasına rağmen, içerde koyu bir gölge ve derhal his edilen bir serinlik vardı.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklayıcı anlatım
B) Karşılaştırma
C) Öyküleyici anlatım
D) Tartışmacı anlatım
E) Tanımlama

11. Cemal Süreya’nın “Yazarların Cumhurbaşkanı” unvanı verdiği yazar Türk edebiyatının usta kalemlerindendir. Deneme, eleştiri, inceleme, günlük, anı türündeki eserleri ile düşünce ve sanat hayatımızın gelişmesinde önemli rolü oldu. Yazılarının en belirgin özelliği kendi yaşantısından ve düşüncesinden hareketle genellemelere ulaşmasıdır. Çağdaş Türk hümanizminin kurucularından biridir.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden bahsedilmektedir?
A) Nurullah Ataç
B) Salah Birsel
C) Mehmet Kaplan
D) Sabahattin Eyüpoğlu
E) Vedat  Günyol

12. Demek, kompozisyonla istenilen, öğrencinin duygu ve düşüncesini, tabii, belirli bir konuda, anlatmasıdır. Bu anlatma, ister yazılı ister sözlü olsun, her şeyden önce düzgün olacak, yani anlaşılır bir Türkçe ile dile getirilecek; yani Türkçemizin kurallarına uygun, virgülü noktası yerli yerinde, okuyanı ya da dinleyeni de yormadan, “Acaba ne demek istiyor bu çocuk?” dedirtmeden.
Bu parçanın bütününde kompozisyonla ilgi esas vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık bir anlatımla yazılması
B) Noktalama işaretlerini yerinde kullanılması
C) Konu seçimine özen gösterilmesi
D) Sözlü  ya da yazılı anlatımın kullanılabileceği
E) Belirli  bir konuda kaleme alınması  gerektiği

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur?
A) Bir insanın anadilini, düzgün konuşması, düzgün yazması, aslına bakarsanız bir saygı sorunudur.
B) Cumhuriyet’in ilk yıllarına varıncaya kadar tahrir diye anılan bu yazılı işe uğraşa, sonradan kompozisyon denildi
C) Ben de olsam şaşırırım ilkağızda, ama        sonra başımı ellerimin          arasına    alır, bir süre düşünürüm, bu işin içinden nasıl çıkarım diye.
D) Çamlıca’dan bakıp, Haliç’de batan   güneşin   rengârenk oyunlarını seyretmekti yazın zevkimiz.
E) “Hepimiz dura kaldık.”

14. 0 asıl vatanın neresi olduğunu bilmiyordum(I). Bazı kitaplarda  ben oranın tatlı havasını hissediyordum(II). O ıstırablı(III) yıllarda benim için asıl hayat, dışarıda(IV) değil, kitaplarda idi (V).
Bu parçadaki altı çizili kelimelerin yazımı doğru mudur?
A) I           B) II         C) III           D) IV          E) V

15. Lisede okuduğumun bin mislini bu kütüphanede okudum. Hür ve mesut olarak. İyi, hayat boyunca kendilerine saygı duyduğum hocalarım vardı. Fakat ben en büyük hocaları, Goethe’leri, Nıetz- sche’leri, Tolstoy’ları, Hugo’ları, Gorki’leri kitaplarda tanıdım. Tabiî tercümelerinden. Çünkü bize okulda yabancı dil okuttular ama maalesef öğretemediler.
Bu parçada dile getirilmek istenen esas duygu ya da davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pişmanlık
B) Şaşırma
C) Sitem
D) Yakınma
E) Düş Kırıklığına Uğrama

16. Hayalimde uzun yıllar bir beyaz düşünce mabedi gibi hâtırası devam eden bu kütüphaneyi, Eskişehir’e her gidişimde ziyaret ederdim. Onu yıktıklarını duyunca, saadet ülkem tecavüze uğramış gibi üzüldüm. Ne olur kütüphaneleri de böyle mabetler gibi güzel inşa etseler ve onlara hiç dokunma- salar…
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Benzetme
B) Karşılaştırma
C) Örnekleme
D) Tanık gösterme
E) Tanımlama

17. Evde okul kitabı, Kur’an ve bir rüya tabirnamesinden başka kitap yoktu. Kışın mangal kömürü ile ısınırdık. Bilmiyorum, hangi arkadaş, bir gün beni şehir kütüphanesine götürmüştü. Soba gürül gürül yanıyordu. Masalarda düğmesine basınca yanan ampuller… ve istediğim her kitabı saygı ile getiren ciddî çehreli memurlar… Yaşadığım hayat ne kadar fakir ve ıstırap verici ise bu güzel kütüphanede geçirdiğim saatler o kadar geniş, zengin ve mesut edici idi. Ben hayal kurmasını, düşünmesini, sevmesini orada öğrendim, diyebilirim.
Bu sözlerin sahibi kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yoksul ve sıkıntılı bir hayat geçirmiştir.
B) Kütüphaneye ilk kez bir arkadaşının sayesinde gitmiştir.
C) Çocukluğunda en güzel saatlerini kütüphanede geçirmiştir.
D) Kitap okumayı ve hayal kurmayı seven biridir.
E) Evinde geniş bir kitaplığı vardır.

18. Aşağıdakilerden hangisi uyumsuz (absürt) tiyatro oyunlarında görülmez?
A) Oyun kişileri arasındaki iletişimsizlik/anlaşamamazlık durumu
B) İnsanın korkuları, kaygıları, yalnızlığı, yabancılaşma duygusu gibi temalar
C) İmgeler ve sembollerle ortaya çıkan anlam katmanları
D) Olayların birden çok mekânda geçmesi
E) Seyirciye insanın gülünç ve acı dolu yaşamının kara mizahla anımsatılması

19. Aşağıdakilerden hangisi radyo oyunlarını tiyatro oyunlarından ayıran bir özelliktir?
A) Diyaloglar şeklinde yazılması
B) Bir olay örgüsüne dayanması
C) Yalnızca kulağa hitap etmesi
D) Belli bir zaman ve mekânda geçmesi
E) Müzik ve efektlere yer verilmesi

20. 1980 sonrası Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzeyli güldürür ve müzikallerin yanında seyircinin eğlenmesine yönelik hafif oyunlar sergilenmeye başlanmıştır.
B) Ekonomik güçlükler, oyunların sahneleneceği salon bulunamaması bazı tiyatro topluluklarının dağılmasına neden olmuştur.
C) Tiyatro oyuncuları televizyon, reklamcılık gibi farklı alanlara yönelmişlerdir.
D) Gösterişli dekorlar, kostümler, danslar, müzikler, günlük hayatta kullanılan esprilerin bolca kullanıldığı oyunlar gün geçtikçe yaygınlaşmıştır.
E) Tiyatro yazarları bireysel temalardan çok dönemin güncel konu ve toplumsal temaları ele almışlardır.

 

 CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.B, 4.D, 5.C, 6.E, 7.A, 8.C, 9.A, 10.C, 11.E, 12.A, 13.B, 14.C, 15.D, 16.A, 17.E, 18.D, 19.C, 20.E

12.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-2.donem-2.sinif-yazili-sorulari-c-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap