Yazılı Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları D Grubu

1.Türk edebiyatının dönemlerini ana başlıklarıyla yazınız.
2. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
edebiyat-dil-öğretici-sanatsal-dramatik-fonetik-Decameron-Letaif-i Rivayat-Küçük Şeyler
*Kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak estetik kurallar çerçevesinde yazılı veya sözlü olarak dile getirmesine ………………… denir.
*……….. edebiyatın temel ögesidir ve insanlar arasında anlaşmayı sağlayan canlı bir varlıktır.
*Metinler ……….. metinler ve ………….. metinler olmak üzere ikiye ayrılır.
*Dünya edebiyatında ilk hikâye örneği Boccacio’nun …………………. adlı eseridir.
*Ahmet Mithat Efendi’nin ………………… adlı eseri Batılı anlamda ilk hikâye örneklerindendir.
*Sami Paşazade Sezai ………………….. adlı eseriyle edebiyatımızdaki Batılı anlamda ilk modern hikâye örneğini vermiştir.

3.Aşağıda “sanat ve “zanaat”e ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden sanat ait olanları “S” ile zanaate ait olanları “Z” ile gösteriniz.
(    ) Temel amacı faydadır.
(    ) Maddi beklenti yoktur.
(    ) Amaç estetik ve güzelliktir.
(    ) Yetenek ve beceri ön plandadır.
(    ) Biriciktir.
(    ) Birbirine benzer, aynısından çok sayıda yapılabilir.
(    ) Fayda gözetmez.
(    ) Beceri sonradan kazanılır.
(    ) Maddi beklenti vardır.
(    ) Beceri doğuştan gelir.

4. Aşağıda olay hikâyesi ve durum hikâyesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden durum hikâyesine ait olanları “D” ile olay hikâyesine ait olanları “O” ile gösteriniz.
(    ) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
(    ) Okuyucuda heyecan ve merak duygusu uyandırmaz. (    ) Dünya edebiyatındaki temsilcisi Anton Çehov’dur.
(    ) Gözleme önem verilir.
(    ) Serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz.
(    ) Türk edebiyatındaki temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
(    ) Hikâyenin merkezinde olaylar yer alır.
(    ) Kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri anlatılır.
(    ) Dünya edebiyatındaki temsilcisi Guy de Maupassant’tır.

5. Aşağıdaki sanat dallarının hangi güzel sanat türüne girdiğini altlarına yazınız.
“Edebiyat/Resim/Opera/Tiyatro/Müzik/Şiir/Minyatür/Mimari/Bale/Heykel”

Görsel (Plastik)     Dramatik (sahne)        İşitsel (fonetik)
Sanatlar                  Sanatlar                         Sanatlar
…….                          ……….                             ………….

6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara yay ayraç içine “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.
(   ) Edebi metinlerden gerçekler olduğu gibi verilir.
(   ) Edebi metinler okura zevk vermek amacıyla yazılır.
(   ) Öğretici metinlerde gerçekler kurgulanarak verilir.
(   ) Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır.
(   ) Öğretici metinlerde düşünceler net ve kısa bir şekilde dile getirilir.
(   ) Türk edebiyatında uzun yıllar halk hikâyesi, destan, mesnevi ve Dede Korkut hikâyeleri hikâye türünün yerini tutmuştur.
(   ) Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerine ayrılmış koluna ağız denir.
(   ) Aynı meslek grubundan, aynı çevreden insanların kendi aralarında konuştukları özel dile jargon denir.
(   ) Hikâye dört unsurdan oluşur: olay, kişi, yer, zaman
(   ) Bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerde ayrılmış kollarına lehçe denir.

7. Dil kursuna giden Feyza mağazada hocasıyla karşılaşır. Hocası, “Verdiğim sözcüklerin tekrarını yapar mısın?” diye sorunca Feyza, “Hayır!” cevabını verir.
Yukarıdaki parçada gerçekleşen diyalogda iletişim ögelerini aşağıya yazınız.
Gönderici:
Alıcı:
Dönüt:
Kanal:
İleti:
Bağlam:

8. Kızım annesine benzer oğlum bana. Bir iş kurarım, ben yaşlanınca da oğlanı başına geçiririm. Belki yazın toplar ailemi köye ziyarete gelirim. O da belki (   )
(   ) Hani yaşamak istemiyordun?
(   )  O yarım saat önceydi.
Mahire’nin omzu düştü. Gözlerini sımsıkı kapattı karşımda. Kuru toprağı yanaklarından peşi sıra düşen yaşlar ıslattı. (  )Keşke annem sevse beni (  )(  ) diyordu.
Yukarıdaki boşlukları uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz.

9. Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 Günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemalin hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir.
Yukarıda geçen aşağıdaki sözcük ve söz öbeklerinden hangisinin yazımı doğrudur?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
B) 29 Ekim 1923 Günü
C) Türkiye Devleti’nin
E) cumhuriyet

10. I. Cüzdanı, akşam sizin arabada kalmış.
II. Tertemiz hislerimi hafife aldın.
III. Suyun yüzeyinde sürekli, kabarcıklar oluşuyordu.
IV. Kıymetini bilmek gerekir güzelliklerin.
V. Yapraklar iki günde sarardı.
Yukarıda verilen cümlelerle ilgili olarak şunlar verilmiştir:
I. “Cüzdanı” sözcüğü belirtme hâl eki almıştır.
II. “Hislerimi” sözcüğü çoğul eki-iyelik eki-hâl eki almış soyut bir isimdir.
III.”Kabarcıklar” sözcüğünde “-cık/-cik” eki küçültme göreviyle kullanılmıştır.
IV. “Kıymetini bilmek gerekir güzelliklerin” cümlesinde tamlayan ile tamlananın yer değiştirdiği belirtisiz isim tamlaması vardır.
V. “Yapraklar iki günde sarardı.” cümlesinin yüklemi isimden fiil yapım eki almıştır.
Buna göre hangi ifadeler doğrudur?
A) I-II-III
B) II-III-IV
C) III-IV-V
D) II-III-V
E) I-III-V

CEVAPLAR:
1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı-İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı-Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
2.*Kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak estetik kurallar çerçevesinde yazılı veya sözlü olarak dile getirmesine ……edebiyat…………… denir.
*….Dil……. edebiyatın temel ögesidir ve insanlar arasında anlaşmayı sağlayan canlı bir varlıktır.
*Metinler ..sanatsal.. metinler ve …öğretici…. metinler olmak üzere ikiye ayrılır.
*Dünya edebiyatında ilk hikâye örneği Boccacio’nun …….Decameron…………… adlı eseridir.
*Ahmet Mithat Efendi’nin ….”Letaif-i Rivayat”…. adlı eseri Batılı anlamda ilk hikâye örneklerindendir.
*Sami Paşazade Sezi …..Küçük Şeyler……………… adlı eseriyle edebiyatımızdaki Batılı anlamda ilk modern hikâye örneğini vermiştir.

3.Aşağıda “sanat ve “zanaat”e ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden sanat ait olanları “S” ile zanaate ait olanları “Z” ile gösteriniz.
( Z   ) Temel amacı faydadır.
( S   ) Maddi beklenti yoktur.
( S   ) Amaç estetik ve güzelliktir.
( Z   ) Yetenek ve beceri ön plandadır.
( S   ) Biriciktir.
( Z   ) Birbirine benzer, aynısından çok sayıda yapılabilir.
( S   ) Fayda gözetmez.
( Z   ) Beceri sonradan kazanılır.
( Z   ) Maddi beklenti vardır.
( S   ) Beceri doğuştan gelir.

4.
Aşağıda olay hikâyesi ve durum hikâyesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden durum hikâyesine ait olanları “D” ile olay hikâyesine ait olanları “O” ile gösteriniz.

(  O ) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
( D  ) Okuyucuda heyecan ve merak duygusu uyandırmaz.
( D ) Dünya edebiyatındaki temsilcisi Anton Çehov’dur.
( O  ) Gözleme önem verilir.
( D  ) Serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz.
( O  ) Türk edebiyatındaki temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
( O  ) Hikâyenin merkezinde olaylar yer alır.
(D  ) Kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri anlatılır.
( O   ) Dünya edebiyatındaki temsilcisi Guy de Maupassan’tır.

5.Görsel (plastik)  Sanatlar:Resim, Heykel, Minyatür, Mimari
İşitsel (fonetik) Sanatlar: Edebiyat, Müzik, Şiir
Ritmik (dramatik) sanatlar: Opera, Tiyatro, Bale

6.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara yay ayraç içine “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.
( D ) Edebi metinlerden gerçekler olduğu gibi verilir.
( D ) Edebi metinler okura zevk vermek amacıyla yazılır.
( Y ) Öğretici metinlerde gerçekler kurgulanarak verilir.
( D ) Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır.
(  D ) Öğretici metinlerde düşünceler net ve kısa bir şekilde dile getirilir.
(  D ) Türk edebiyatında uzun yıllar halk hikâyesi, destan, mesnevi ve Dede Korkut hikâyeleri hikâye türünün yerini tutmuştur.
( Y  ) Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerine ayrılmış koluna ağız denir.
( D  ) Aynı meslek grubundan, aynı çevreden insanların kendi aralarında konuştukları özel dile jargon denir.
( D  ) Hikâye dört unsurdan oluşur: olay, kişi, yer, zaman
( D  ) Bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerde ayrılmış kollarına lehçe denir.

7.Gönderici: Kurs hocası

Alıcı:Feyza
Dönüt:Hayır
Kanal:Ses
İleti:Verdiğim sözcüklerin … yapıyor musun?
Bağlam:Mağaza

8.Kızım annesine benzer oğlum bana. Bir iş kurarım, ben yaşlanınca da oğlanı başına geçiririm. Belki yazın toplar ailemi köye ziyarete gelirim. O da belki…

– Hani yaşamak istemiyordun?
– O yarım saat önceydi.
Mahire’nin omzu düştü. Gözlerini sımsıkı kapattı karşımda. Kuru toprağı yanaklarından peşi sıra düşen yaşlar ıslattı. “Keşke annem sevse beni.” diyordu.
9.E
10.D

9.sinifturkdiliveedebiyati1.donem1.yazilisorularidgrubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Tülay Karataş

Yorum yap