Yazılı Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları F Grubu

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları F Grubu

1.Aşağıdakilerin hangisi günlüğün anıdan ayrılan yönlerinden biri değildir?
A) Günü gününe yazılması
B) Olayları daha ayrıntılı anlatması
C) Kesin tarih belirtmesi
D) Başkalarının hayatını merkeze alması
E) Genellikle içe dönük olması

2. Blog ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Webloğun kısaltılmış şeklidir.
B) Web tabanlı bir yayındır.
C) Başkalarının yorumlarına yer verilmez.
D) Kişisel blog türü daha yaygındır. 
E) Blog, günlüğün Genel Ağ ortamına taşınmış hâlidir.

3. (I) Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, (II) konuyla ilgili uzmanlarca (III) bir jüri önünde (IV) tartışılmasına (V) açık oturum denir.
Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I.         B) II.           C) III.            D) IV.           E) V.

4. (I) Gazeteleri her cuma muntazaman alıyorum. (II) Her gazeteyi aynı alâka ile okuduğum için tenkit etmeye hâl ve mecal bulamıyorum. (III) Fakat ne olursa olsun bugün biraz sana daha ciddî olarak yapılan işlerden bahsetmek isterim. (IV) Şimdiye kadar çıkan üç nüshada kendimce kıymetli bulduğum üç yazı var. (V) Biri senin Meşale edebiyatı hakkındaki makalen ki cidden özlü ve çalışılmıştı.
Sabri Esat Siyavuşgil

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin yüklemi basit çekimlidir.
B) II. cümlenin yüklemi, kurallı birleşik bir fiildir.
C) III. cümlede hem basit hem birleşik çekimli fiil vardır.
D) IV. cümlede basit çekimli fiil vardır.
E) V. cümledeki “çalışılmıştı” fiili edilgen çatılıdır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) İnceleme sonucu iki ay içinde tarafınıza bildirilecektir.
B) Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır.
C) Ama yazmadan da edemedim işte.
D) Sınavlarım iyi geçmeseydi çok üzülecektim.
E) Halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz.

6. “Halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz, yeniler için aydınlatıverseydiniz onları, ne iyi olurdu!” cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleşik çekimlidir.
B) Ek fiil almıştır.

C) II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
D) Birleşik yapılı bir fiildir.

E) Şart kipinin hikâyesi ile çekimlenmiştir.

7. REİS BEY — (Mahkûma) Evet ( ) Size ait olan bu ceket Londra malıdır ( ) Tahsilinizi yarım bırakıp döndüğünüz yerin malı ( ) Kupon kumaş ( ) İstanbul’da kimsede bulunması ihtimali yok… Bir parçası da, boğuşma sırasında kadın tarafından koparılmış.
Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) (.) (…)
B) (!) (.) (.) (…)
C) (!) (.) (,) (…)         

D) (.) (.) (…) (.)
E) (!) (.) (…) (…)

8. I. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler küçük harfle başlar.
Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
III. Etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimede herhangi bir ses olayı oluşmazsa ayrı yazılır.
IV. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
V. Alt, üst, ön, iç, dış, vb. sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.      B) II.       C) III.         D) IV.         E) V.

Babacığım,
Tevfik Beyin bol tarafından verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş beyle birkaç gün önce tanışmış olmaklığımız bize bir o kadar umut verdi. Meğer bizim işin “kitapta yeri varmış!” Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa’da bir yıl kalan öğrenci, hükümet öğrencisi olabilirmiş.
Bedri Rahmi Eyüboğlu
9. Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?
A) İş mektubu
B) Tebrik mektubu
C) Edebî mektup
D) Resmî mektup
E) Özel mektup

10. E-posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) E-postada ileti, birden çok alıcıya gönderilebilir.
B) E-posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.
C) İletide tarih ve saat otomatik olarak eklenir.
D) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir.
E) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.

11. Orhan Seyfi, İstanbul Çengelköyü’nde doğdu. Babası Miralay Mehmed Emin Bey, annesi Nimet Hanım’dır. İlköğrenimini, sırasiyle Çengelköy ve Havuzbaşı mekteblerinde, 1902 yılında tamamlar. Ortaöğrenimine Beylerbeği Rüştiyesi’nde başlar. Buradan 1905’te mezun olduktan sonra Mercan İdadisi’ne devam eder. 1909’da bu okulu bitirerek, yükseköğrenimi için Tıbbiye Mektebi’ne girer. Ancak, ameliyathanede, bir hastanın anestezisi yapılırken gördüğü sahneler “fena halde sinirine” dokunduğundan, okulu terk eder. Hukuk’ta okumaya karar verir ve bu okulu 1914 yılında bitirir. Büyük Türk Klâsikleri Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İçten ve samimi bir dil kullanılmıştır.
B) Sanatçı yaşadığı olayları anlatmıştır.
C) Bir şairin hayatından bir bölüm anlatılmıştır.
D) Anlatım öznel bir nitelik taşımaktadır.
E) Anlatıcı birinci kişidir.

12. I. Bize yalnız bir saatini ayırabilirmiş.
II. Yalnız insanlar genelde paylaşımcı olmuyor.
III. Sırrımı yalnız güvendiğim kişilere söyleyebilirim.
IV. Size gelirim yalnız bana yardım edeceksin.
V. Yalnız Savaşçı filmini daha önce izlememiştim.
Bu cümlelerde geçen “yalnız” kelimeleri tür yönünden ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) I.     B) II.     C) III.       D) IV.      E) V.

13. Çoğu ( ) koyaklarda, akarsu kıyılarında kurulmuş kentlerdi bunlar ( ) Sarp kayalıkların tepesine kondurulmuş olanları da vardı ( ) denizden esen yelin sokaklarına tuz yığdıkları da ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (,) (.) (…)
B) (,) (.) (,) (.)
C) (;) (,) (;) (…)         

D) (,) (.) (,) (…)
E) (,) (.) (,) (!)

14. I. Bir ay sonra ödemek üzere bir miktar para istedi. (Amaç)
II. Ancak bir kişi alınacak, dedi. (Sınırlama)
III. Ona göre hiçbir sorun yoktu aslında. (Görelik)
IV. Çiçek demetini annesi için almıştı. (Özgülük)
V. El için yok yere ateşe yanma. (Uğruna)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde edatın cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?
A) I.           B) II.        C) III.           D) IV.           E) V.

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi, türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Evrak-ı Perişan
B) Kudemadan Birkaç Şair     

C) Suyu Arayan Adam
D) Osmanlı Şairleri                    

E) İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi

16. I. Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç ses.
II. Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama.
III. Perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayarak oyunculara hatırlatan görevli.
IV. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyun.
Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Monolog
B) Pandomim
C) Tuluat
D) Suflör
E) Replik

17. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak özelliğidir?
A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Kahramanlar, halk tabakasından kimselerdir.
C) Üç birlik kuralına uyulur.
D) Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar.
E) Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.

18. I. Tiyatro eserindeki olay örgüsüne denir. (Dramatik Örgü)
II. Sahnede, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebî türdür. (Tiyatro)
III. Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü. (Dekor)
IV. Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtma işi. (Jest)
V. Hayatı hem acıklı hem güldürücü yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüdür. (Dram)
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) I.         B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

19. I.Yer
II. Bakış Açısı
III. Zaman                        

IV. Dramatik Örgü
V. Çatışma

Yukarıdaki numaralanmış unsurlardan hangisi tiyatro ile ilgili değildir?
A) I.   B) II.  C) III.  D) IV.  E) V.

20. (Perde açıldığında sahne boştur. Hareket eden bir tren sesi… Biraz sonra, önde Gazeteci, arkasında Makasçı, içeri girerler. Makasçı, gazetecinin büyük bir doktor çantasını andıran el çantasıyla küçük valizini taşımaktadır. Gazetecinin elinde portatif bir teyp vardır. Boynunda fotoğraf makinesi asılıdır. Vakit, akşam üzeredir.)
GAZETECİ — Demek, yarın sabaha kadar buradayız ha? Yapma yahu… (Makasçı elektriği yakar.) İyi, bak, burada telefon varmış. Şurdan ilçeye bir telefon etsek, bir taksi çağırsak olmaz mı?
MAKASÇI — Zaten iki taksi var beyim, ama bu saatte kimse gelmez buraya. Yol çok bozuk. Hava da karlayacağa benziyor. Ama, bugün ekspres günü. Bakarsın, yolcu getiren olur, onlarla dönersin. Ya da çiftlikten bir traktör falan gelir.
GAZETECİ — İstanbul ekspresi, değil mi? Kaçta oluyor burda?
MAKASÇI — (Kolundaki saate bakar.) On dokuz on birde gelmesi gerek.
Yukarıdaki metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zaman ögesine değinilmiştir.
B) Trajedi türünde bir tiyatrodan alınmıştır.
C) Oyuncuların hareketleri parantez içlerinde verilmiştir.
D) Diyaloglara yer verilmiştir.
E) Yalın bir dil ile yazılmıştır.

21. Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Konular tarihten ve mitolojiden alınır.
B) Ayrıntıya girilmeden tek bir olay anlatılır.
C) Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırmak amaçlanır. D) Kahramanlar, halktan kişilerden seçilir.
E) Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.

22. ……, olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür. ….., günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür. ……., bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Entrika komedisi-Karakter komedisi-Töre komedisi
B) Karakter komedisi-Entrika komedisi-Töre komedisi
C) Karakter komedisi-Töre komedisi-Entrika komedisi
D) Töre komedisi-Karakter komedisi-Entrika komedisi
E) Töre komedisi-Entrika komedisi-Karakter komedisi

23. (I) Türk sanatçılar tiyatroyu halkı aydınlatma ve bilinçlendirme konusunda faydalı bir araç olarak gördüler. (II) Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. (III) 1870 yılında Güllü Agop, Osmanlı Tiyatrosunu kurdu. (IV) Tanzimat sanatçıları Batı’dan çeviriler yaptılar. (V) Namık Kemal, ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesi’ni yazdı.
Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.         E) V.

24. İlhan korkusuyla depreşmediğimizi, Filatyos bilir ( ) Ölüm haberini duymadıkça kendini güvende sayar ( ) Korkmaz savaşçıdır ( ) gayet öfkelidir ( ) Huyu suyu bilinir düşmanı aldatmak güç değil…
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) (.) (.)
B) (.) (;) (,) (.)
C) (:) (.) (,) (.)
D) (.) (.) (,) (.)
E) (:) (.) (.) (.)

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamirine örnek oluşturacak bir kelime vardır?
A) Herkes Küçük Ağa diyordu son zamanlarda.
B) Asıl bunun için istiyorum ya…
C) Bundan sonra artık ağzından kelimeler miskalle çıkacaktı.
D) İnşallah Recep’le benim dilim sürçmez de sana Hoca Efendi deyivermeyiz ikide bir.
E) İnşallah bundan böyle hepimiz yeni bir dostluk kazanmış oluruz.

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.C, 4.D, 5.C, 6.C, 7.E, 8.A, 9.E, 10.B, 11.C, 12.D, 13.D, 14.A, 15.A, 16.E, 17.C, 18.D, 19.B, 20.B, 21.D, 22.A, 23.E, 24.D, 25.D

9.sinifturkdiliveedebiyati2.donem2.yazilisorularifgrubu İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap