Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 11

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 11

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında virgülden önceki kelime türünde değişiklik olur?
A) Orhan Kemal’in Devlet Kuşu isimli eserinde, aşkı ve ihtirasları arasında sıkışan taşralı yoksul bir gencin öyküsünü okuma imkanına sahip olabileceğiz.
B) Eserde kısa yoldan zengin olma düşüncelerini, basit hesapları ve başkasının malına konma düşüncelerinin “devlet kuşu” olarak algılandığına şahit olacağız.
C) Eserimizin başkahramanı Mustafa, askerden geldikten sonra iş bulamayan kahvehane köşelerinde boş boş oturan bir gençtir.
D) 
Mustafa  aslında içinde bulunduğu durumdan pek hoşnut değildir; ancak çaresiz, günlerini arkadaşları ile birlikte kahvehane köşelerinde geçirmektedir.
E) İşi gücü olmadığından komşularının kızı Aynur’a aşık olmasına rağmen bir türlü duygularını Aynur’a açamaz, çünkü Aynur’un aylak bir insan ile evlenmeyeceğini düşünmektedir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) ABD’de işsiz bir genç, otomotiv sanayinin öncüsü ünlü işadamı Henry Ford’dan iş istemek için bürosuna gider.
B) Sekreterden sekiz ay sonraya güçlükle randevu alabilir.
C) Randevu günü büroya gelen genç; sekretere iş görüşmesi için randevusu olduğunu söyler.
D) Sekreter ona:”Ford şu an dışarı çıkıyor. Siz de onu takip edin lütfen!” der.
E) Bir arabaya biner Ford, genç de yanındadır; yol boyu hiç konuşulmaz.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Arabadan inip büyük bir mağazaya doğru yürürler.
B) Kapıdakiler, Ford´u büyük bir saygıyla karşılarlar.
C) Birlikte mağazayı gezdikten sonra, aynı şekilde 2, 3, 4 ve 5. büyük mağazayı gezerler ve ardından dönüş için tekrar otomobile binerler.
D) Genç daha fazla dayanamaz: “Sayın Ford, benimle iş görüşmesi yapmayacak mısınız?”
E)”Ya demek öyle? Pekiyi o halde!” der Ford ve arabayı durdurup, gencin inmesini ister.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Genç arabadan indikten sonra Ford oradan hızla uzaklaşır.
B) Cebinde ise hiç parası olmayan genç, söylenerek yürümeye başlar.
C) Bir yandan da Ford’un yaptıklarına bir anlam vermeye çalışır.
D) Günlerce düşünüp gizli mesajın ne olduğunu çözmeye çalışır.
E) Genç bir gün hızla yerinden kalkar ve Ford´la ilk ziyaret ettikleri mağazaya koşar.

5. Denizin en az yeri bir köpüğü başlatıyor
Yürüyorum kumların çakılların yanı sıra
Yüreğimde bir sancı keskin bir akasya kokusundan
Avuçlarımda bir yanma
Büyüyen bir ürpertiyim sanki, kayıp gidiyorum üstünde sabahın
Oldu olacak
Eğilip bir taş alıyorum yerden, fırlatıyorum denize
Ufacık bir gülüş geçiyor suyun üzerinden
Bir çocuğun gülüşü gibi
Aşkların, nice aşkların ayrılık günü gibi
Bir sokağın ucunda kaybolup solan
Daha çok solan, aşkların solgunluğu suyun üzerinde
Korularda yoğun bir erguvan sisi.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden hangileri aynı türdedir?
A) az-çok
B) kaybolup-alıyorum
C) sancı-nice
D) sanki-gibi
E) gülüşü-yoğun

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikilemeleri gruplandırırsak türü bakımından hangisi dışta kalır?
A) İstavritler kıpır kıpır dibinde sandalının.
B) Denize düşüyorlar kırıla kırıla.
C) Pembeye dönük bir aydınlık, yağıyor usul usul.
D) Vız vız eden her sineğin balı olmaz.
E)  Yârimi aldı kara kara topraklar.

7. * Güzel kadınların kalplerinde çirkin yaralar bırakmışsınız.
    * Ne sevebiliyoruz ne sarabiliyoruz.
   * Bazı insanları vicdanları yönetir, bazılarını egoları ve bazılarını da gururları.
   * Sadakat ve samimiyet ilk prensipleriniz olsun.
   * Sonra oturup hüngür hüngür ağlasam boş geçirdiğim, bağırmadığım, sustuğum günlere.
Yukarıdaki cümlelerin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşik cümle olmaları
B) Basit cümle olmaları
C) Fiil cümlesi cümle olmaları
D) Dilek cümlesi olmaları
E) Olumsuz cümle olmaları

8.  (I) Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullanan hikaye ve roman yazarıdır. (II) Pek çok roman yazmasına karşılık, hikayelerini romanlarını gölgede bırakacak bir ustalıkla yazmıştır. (III) İki öykü kitabının konularını da sürgün yıllarında görüp yaşadıklarından almıştır. (IV) İç gözlem bakımından zayıf olan sanatçı, dış gözlemde bir ressam gibi yetenekli olup olayları ve kişileri büyük bir ustalıkla betimler. (V) Makale, mensur şiir, anı, sohbet, fıkra, hikaye, tiyatro, roman türlerinde eserler vermiştir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I     B)II    C) III     D) IV      E) V

9. (I) Yeni Lisan hareketinin ve Milli Edebiyat akımının oluşmasında önemli katkıları olan sanatçılar arasında yer alır. (II) Yapıtlarında yalın, kıvrak ve çekici bir üslup kullanmış ve bundan dolayı İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar ünvanını kazanmıştır. (III) Sanatçının düzyazılarında Dede Korkut güzelliği bulan Nihat Sami Banarlı bu sanatçımızın dildeki yeteneğini şöyle ifade etmiştir: (IV) “Onun zeki ve usta kaleminden ışıklı bir hareket dans eder gibi dökülen duru ve şeffaf nesir dili, yirminci asır Türkçesinin örnek dili olabilecek derecede güzel ve sağlam bir yapıya sahiptir.” (V) Memleket Hikayeleri onun en ünlü yapıtlarındandır.
Yukarıdaki numaralı cümelelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I        B) II         C) III        D) IV         E) V

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Vaktiyle hastane kapısında ayak üstü güneş tedavisi tav­siye eden büyük doktor, bu defa muayenehanesinde çocukla da­ha fazla meşgul oldu.
B) Maalesef tıbbın şimdiki halde de elin­den gelecek pek bir şey yoktu.
C) Fakat hastayı daha iyi yaşat­mak ye maneviyatını tamir etmek suretiyle bir reaksiyon yap­maya çalışılabilirdi.
D) 
Daha iyi bir mahallenin daha iyi bir evine geçen aile, bu­nunla da iktifa etmedi; çocuğu ayrıca hava değişimine götürdü.
E) Fakat hasta, orada da eski sokak kapısındaki ot minderde ol­duğu kadar bedbaht ve sefil göründü.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Yemeklerimi beğenmedi iseniz açıkça söyleyiniz.
B) Bunu yapan sen değil isen ona yapacaklarımı ben biliyorum.
C) İyi isen bize de gelebilir misin?
D) Biraz saksıyı çalıştırır isen bu soruyu çözersin.
E) Herkesin yanında silgisi vardı benim ise yoktu.

12. Okurun bu kitapta okuyacağı Bir Günün Sonunda Arzu adlı manzume ilk yayımlandığı zaman, anlamı kimilerince gereğinden çok kapalı sayılmış ve bununla ilgili olarak şiirde “anlam” ve “açıklık” üzerine hayli şeyler söylenmiş ve yazılmıştı.Bu dakikada bunların hiçbirini anımsamıyoruz. Nasıl anımsayabilelim ki, söylenen ve yazılanların bir bölüğü küfür ve aşağılama ve bir bölüğü de gündelik gazete saçmalıkları türünden şeylerdi. Düşünüş ayrılığından dolayı hakaret, öteden beri bizde kullanılan aşınmış bir silahtır ki şerefsiz bir miras halinde, aynı türden kalem sahipleri arasında kuşaktan kuşağa geçer.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Altından fazla fiilimsi vardır.
B) Beşten fazla fiil vardır.
C) Birden fazla birleşik fiil vardır.
D) Ekfiille çekimlenmiş isim soylu sözcükler vardır.
E) Bir sıfat tamlamasının tamlananı zamirdir.

13. Aşağıdakilerden hangisinde “hani” sözcüğü cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Hani dün sinemaya gidecektik.
B) Hani bu yıl finalde kalmayacaktın.
C) Hani bir daha bana yalan söylemeyecektin.
D) Hani evvelki hafta aldığınız bir kitap vardı.
E) Hani bana bir bisiklet alacaktınız.

14. Leyla Hanım bu durum karşısında oldukça üzgündü ( ) Kocası gelince ona ( )
( ) Ben artık bu iş yerinde çalışmak istemiyorum ( ) dedi.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (:) (—) (,)
B) (.) (,) (—) (,)
C) (.) (:) (—) (,)
D) (,) (:) (—) (,)
E) (.) (,) (—) (,) 

15.  I.    Murtaza’nın ikisi erkek; dördü kız olmak üzere altı tane çocuğu vardır.
II.   Kızları da Murtaza’nın çalıştığı fabrikada çalışır.
III. Bir gün fabrika çalışanları Murtaza’nın yanına gelerek kızlarının çalışma saatinde uyuduğunu haber verirler.
IV.Duyduklarına inanamayan Murtaza, kızı Firdevs’in saçlarından tutarak yerlere çarpar.
V. Murtaza’nın kızı yaralanmıştır, fakat Murtaza kızına üzülmek yerine fen müdürüne kendisini aklamakla uğraşır, Murtaza’nın kızı daha sonra rahatsızlanarak ölür.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi numaralanmış cümlelerde örneklenmemiştir?
A) İsim cümlesi
B) Geçişli fiil
C) Birleşik sözcük vardır.
D) Yüklemi türemiş fiil olan cümle yoktur.
E) Basit fiiller kullanılmıştır.

16. Cebeci İstasyonunda bir akşamüstü
                I
İncecikten bir yağmur
yağıyordu yollara

          II
Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi

Sıcak bir kara sevda
                        III
Yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu;

       IV
Acımsı, buruk.

Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde
                                                     V
Sessizliği üstümüzden atamıyorduk

Bir saçak altında kararsız, yorgun
                 VI
Saatlerce duruyorduk
Kimse görmüyordu bizi
Yukarıdaki dizelerde aynı tür tamlamalar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) I-II-III
B) II-IV-V
C) IV-V-VI
D) I-II-VI
E) II-III-V

17. Haytanın biriyim ben, bunu bilsin insanlar
ruhumun peşindedir zaptiyeler ve maliye
kara ruhlu der bana görevini aksatmayan kim varsa
laboratuvarda çalışanlara sorarsanız
ruhum sahte
evi Nepal’de kalmış
Slovakyalı salyangozdur ruhum
sınıfları doğrudan geçip
gerçekleri gören gençlerin gözünde.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir isim tamlamasında tamlanan belgisiz zamirdir.
B) Üç tane belirtili isim tamlaması vardır.
C) Bağlama grubu vardır.
D) Ek fiilin iki görevine de uygun kelimeler vardır.
E) Sıfat fiil, zarf fiil ve isim fiil grupları vardır.

18. Bırakıp gittin beni bütün kapılarda
Bütün çöllerde tek başıma kodun
şafakta arayıp öğle vakti yitirdiğim
Vardığım hiç bir yerde değildin
Sensiz bir odanın sahrasını nasıl anlatsam
Hiçbir şeyin seni andırmadığı bir pazar kalabalığını
Denizde dalgakırandan da boş boşluğunu bir günün
Seslenip de senden cevap alamadığım sessizliği
Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Üç tane  zamir vardır.
B) Soru zarfı vardır.
C) Yazımı yanlış olan bir tane kelime vardır.
D) Durum zarfı kullanılmıştır.
E) Birleşik sözcüklerden biri isim görevinde kullanılmıştır.

19. Eski libas gibi aşığın gönlü
       Söküldükten sonra dikilmez imiş
       Güzel sever isen gerdanı benli
       Her güzelin kahrı çekilmez imiş
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Edat grubu vardır.
B) Birleşik  çekimli birden fazla eylem vardır.
C) Adlaşmış sıfat vardır.
D) Zamir kullanılmamıştır.
E) İyelik eki almış üçten fazla sözcük vardır.

20. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak!
        Bir âlem ki, gökler boru içinde!
        Akıl, olmazların zoru içinde.
       Üstüste sorular soru içinde:
       Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?
       Buradan insan mı çıkar, tabut mu?
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaçlar kullanılmıştır.
B) Yazımı yanlış olan bir kelime vardır.
C) Zincirleme isim tamlaması vardır.
D) Gösterme zamirleri kullanılmıştır.
E) Hem yapım hem çekim eki almış kelimeler zarf görevinde kullanılmıştır.

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.A, 3.E, 4.E, 5.D. 6.E, 7.C, 8.B, 9.B, 10.A, 11.E, 12.C, 13.D, 14.C, 15.D, 16.C, 17.E, 18.A, 19.E, 2.E

dil bilgisi tarama testi 11‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap