Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 14

1. Yakup Kadri Karasomanoğlu, … adlı romanında Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen sürede yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki değişiklikleri; … adlı romanında Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu köylerinden birini ve yaşanan aydın halk çatışmasını; … adlı romanında ise tekkenin bozulmuş halinin toplumda yol açtığı olumsuz sonuçları anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan eser isimler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Panorama-Yaban-Kiralık Konak
B) Kiralık Konak-Yaban-Panorama
C) Yaban -Panorama-Kiralık Konak
D) Kiralık Konak-Panorama-Yaban
E) Kiralık Konak-Yaban-Nur Baba

2. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun önemli eserlerinden biri olan … ile … Vurun Kahpeye ve Ateşten Gömlek isimli romanları edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansıtan romanlardandır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Panorama-Reşat Nuri Güntekin’in
B) Nur Baba-Tarık Buğra’nın
C) Bir Sürgün-Refik Halit Karay’ın
D) Ankara-Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın
E) Yaban-Halide Edip Adıvar’ın

3. Milli Edebiyat akımını, 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi etrafında bir araya gelen üç önemli sanatçı başlatmıştır. Bu sanatçıların ileri sürdükleri önemli görüşleri “dilde yalınlık, halk edebiyatının şiir biçimlerinden yararlanma, hece ölçüsünü kullanma, konu seçiminde yerlilik” olarak özetlenebilir.
Bu parçada sözü edilen üç önemli sanatçı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Ali Canip Yöntem-Ömer Seyfettin-Ziya Gökalp
B) Mehmet Emin Yurdakul-Tevfik Fikret-Ziya Gökalp
C) Yahya Kemal Beyatlı-Ziya Gökalp-Ömer Seyfettin
D) Mehmet Akif Ersoy-Ahmet Haşim-Ali Canip Yöntem
E) Ömer Seyfettin-Mehmet Akif Ersoy-Ali Canip Yöntem

4. Milli Edebiyat döneminde … ve … sade dil ve hece ölçüsü ile şiirler yazmış; … ve … saf (öz) şiir yolunda ürünler vermiş: …da halkın yaşama tarzını ve değerlerini anlatan manzumeler yazmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul-Ziya Gökalp-Ömer Seyfettin-Ahmet Haşim-Yahya Kemal Beyatlı
B) Ali Canip Yöntem-Ziya Paşa-Yahya Kemal Beyatlı-Ahmet Haşim-Mehmet Emin Yurdakul
C) Cenap Şehabettin-Ahmet Haşim-Ali Canip Yöntem-Yahya Kemal Beyatlı-Mehmet Akif Ersoy
D) Yahya Kemal Beyatlı-Ziya Gökalp-Mehmet Emin Yurdakul-Ahmet Haşim-Mehmet Akif Ersoy
E) Ali Canip Yöntem-Ziya Gökalp-Yahya Kemal Beyatlı-Ahmet Haşim-Mehmet Akif Ersoy

5. Mütareke Dönemi İstanbul’uunun anlatıldığı romanda Batı hayranı Türkler, düşman subaylarıyla aşk serüveni yaşamak için çırpınan Türk kızlarının acınası halleri realist bir bakış açısıyla ele alınır. Çıkarlarını İtilaf Devletleri’nin zaferine bağlamış insanların, insanı şaşırtan yaşamları akıcı bir üslupla gözler önüne serilir. İstanbul’daki çöküşü ve kokuşmuşluğu anlatan roman, Anadolu’daki dirilişi önce sezdirir, sonra giderek artan bir şekilde duyurur. Romanın başkişisi Necdet, nişanlısı Leyla’nın peşinden savrulurken Leyla’nın işgal günlerinin gece hayatına kendini bırakmasını izler ve kendini daha da küçük hisseder. Aslında Anadolu’nun farkındadır hatta orada olmak, milletinin yaşam mücadelesine katılmak ister.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinekli Bakkal
B) Siyah Kehribar
C) Yaprak Dökümü
D) Sodom ve Gomore
E) Esir Şehrin İnsanları

6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımını belirleyen özelliklerden biri değildir?
A) Şiirde hece ölçüsünü benimseme
B) Anlaşılır ve sade bir dil kullanma
C) Eserlerde sadece bireysel konuları işleme
D) Gerçekçi bir anlatıma yer verme
E) Halk şiiri biçimlerinden yararlanma

7. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçı-eser eşleştirmesi yanlıştır?
A) Ali Canip Yöntem-Geçtiğim Yol
B) Rıza Tevfik Bölükbaşı-Serab-ı Ömrüm
C) Ömer Seyfettin-Harap Mabetler
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Gönül Hanım
E) Hamdullah Suphi-Günebakan

8. I. Kör İsmail             Tatarcık
    II. Hakkı Celis           Kiralık Konak
    III.Kamuran              Çalıkuşu
    IV.Ahmet Celal          Yaban
    V. Rabia                      Gönül Hanım
Yukarıda numaralanmış kahramanlardan hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?
A) I.     B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

9. Genç Kalemler dergisinde Turan adlı
                I                                    II
şiirini yayımlayarak “Bütün Türkçülük”
düşüncesini benimsediğini duyuran
Ali Canip Yöntem, hece ölçüsünü benimsemiş
         III
ve Beş Hececiler üzerinde etkili olmuştur.
         IV
Ayrıca dil konusundaki düşüncelerini de
başlıklar halinde Lisan aldı şiirinde açıklamıştır.
                                  V
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.       E) V.

10. Sinekli Bakkal romanının kahramanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mevlevi şeyhi olan Vehbi Dede, Rabia’ya alaturka musiki dersi verir.
B) Selim Paşa, padişaha bağlı bir kişidir.
C) Konağa gidip gelen müzisyen Peregrini, dinini değiştirerek Osman ismini alır.
D) Tevfik, orta oyununda zenne rolüne çıktığı için Kız Tevfik diye anılmaktadır.
E) Romanın başkahramanı Ferhunde, ihtirasları uğruna her türlü kötülüğü yapar.

11. Ömer Seyfettin ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.
B) Kaşağı ve Diyet öykü türünde eserleridir.
C) Olay anlatımına dayalı öyküler yazmıştır.
D) Tiyatrolarını Milli Mücadele yılları ve çocukluk anıları üzerine temellendirmiştir.
E) Genç Kalemler dergisindeki dil ve edebiyatla ilgili yazılarıyla tanınmıştır.

12. …, İslamiyet üzerine temellenen şiirleri ve toplumsal sorunlara eğildiği manzum öyküleri ile tanınmıştır. Manzum öykülerinde toplumu eğitici bir yöntem izlemiştir. Ayrıca birçok dergide din ve edebiyat üzerine makaleler yazmıştır. Bunlarda İslam dünyasındaki durağanlığı eleştirmiştir. Türk şiirine gerçek realizmi getirmiştir. Aruzu Türkçeye büyük bir ustalıkla uygulamıştır. Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Necmettin Halil Onan
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Arif Nihat Asya
E) Necip Fazıl Kısakürek

13. Yaban adlı eserle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Türü romandır.
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu yazmıştır.
C) Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu köylüsünün durumu ve aydın halk çatışması işlenir.
D) Başkişisi, gazi olan Ahmet Celal’dir.
E) Binbaşı İhsan, Peyami ve Ayşe eserin kişilerinden bazılarıdır.

14. (I) Reşat Nuri, gerçekçi bir bakış açısıyla romanlar kaleme almıştır. (II) Çalıkuşu ve Yeşil Gece adlı romanlarında Anadolu’nun kırsal kesimlerini anlatmıştır. (III) Yaprak Dökümü ve Acımak romanlarında ise toplumdan aileye yöneldiği görülür. (IV) Bireysel konuları ele aldığı Tatarcık ve Kalp Ağrısı romanlarında kadın psikolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır. (V) Anadolu’daki izlenimlerini de Anadolu Notları adlı eserinde dile getirmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.          B)II.         C) III.       D)IV.        E) V.

15. Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatçıya ait eserler bir arada verilmemiştir?
A) Hüküm Gecesi-Nur Baba-Panorama
B) Seviye Talip-Dağa Çıkan Kurt-Handan
C) Dudaktan Kalbe-Acımak-Çalıkuşu
D) Kaşağı-Bugünün Saraylısı-Kiralık Konak
E) Yalnız Efe-Efruz Bey-Yüksek Ökçeler

16. Biz o şi’ri isteriz ki çifte giden babalar
      Ekin biçen genç kızlarla odun kesen analar
      Yanık sesin dinlerken gözyaşların silsinler
      Başlarını açık, beyaz sinesine koysunlar
      Yüreğinin, özleriyçün çarğındığın duysunlar
      Bu çarpıntı, bu ses nedir? Neler diyor? Bilsinler
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Cenap Şehabettin
B) Orhan Veli Kanık
C) Cemal Süreyya
D) Oktay Rıfat Horozcu
E) Mehmet Emin Yurdakul

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.A, 4.E, 5.D, 6.C, 7.C, 8.E, 9.C, 10.E, 11.D, 12.C, 13.E, 14.D, 15.D, 16.E

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap