Testler

Edebiyat Akımları Test 6

EDEBİYAT AKIMLARI TEST 6

1.İlk olarak Alman düşünür Martin Heidegger tarafından ortaya atılmış, İkinci Dünya Savaşı yıllarında J.P.Sartre’ın benimsemesi ve edebiyata uygulaması ile bütün dünyada yaygınlaşmıştır. Bu akıma göre insan dünyaya geldikten sonra kendi özünü, değerlerini oluşturur. Akımın temsilcilerinde insanın geleceğini yine kendisinin çizebileceğini ileri süren bir felsefi anlayış hâkimdir.
Bu parçada sözün edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm
B) Fütürizm
C) Empresyonizm
D) Romantizm
E) Egzistansiyalizm

2.
I. Klasisizm (değişmez tipler)
II. Realizm (çevre betimlemeleri)
III. Natüralizm (soya çekim ve deney)
IV. Sürrealizm (bilinçaltı ve rüya)
V. Sembolizm (düşünce ve nesnellik)
Yukarıdaki numaralanmış edebiyat akımlarından hangisi ayraç içinde verilenle ilişkilendirilemez?
A) I.        B) II.      C) III.     D) IV.      E) V.

3. …, yapıtlarını oluştururken insanları eğitme gibi bir amaç gütmemiş; eserlerinde sadece gerçekleri anlatan bir gözlemci konumunda kalmışlardır. Yaşamı tüm yönleriyle yansıtmayı amaçlamışlardır. Bu yüzden yaşamda ne varsa romana girmiştir. Hatta bir romanın niteliği, yansıttığı yaşamın nesnelliği ile ölçülür hâle gelmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Realistler
B) Romantikler
C) Klasikler
D) Parnasyenler
E) Empresyonistler

4.
I. Sadece şiir alanında etkili olmaları
II. “Sanat sanat içindir.” ilkesini benimsemeleri
III. Realizm akımına tepki olarak doğmaları
IV. Gerçekçilik ilkesi üzerine temellendirilmeleri
V. Fransız edebiyatıyla sınırlı kalmaları
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri sembolizm ve parnasizmde ortaktır?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

5. Edebiyatımız, Tanzimat’la birlikte Batı’ya açıldığında . . . , dönemini tamamlamıştır. Bu sebeple edebiyatımızda bu akımın önemli bir etkisi olmamıştır.  Şinasi’nin . . . fabl türündeki çevirileri; Ahmet Vefik Paşa’nın . . . komedya türündeki çevirileri ve adapteleri, bu akımın ürünleri olarak sayılabilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) romantizm-Victor Hugo’dan-Schiller’den
B) klasisizm-La Fontaine’den-Moliere’den
C) realizm-Balzac’tan-Charles Dickens’tan
D) klasisizm-Emile Zola’dan-Maupassant’tan
E) romantizm-Goethe’den-Shakespeare’den

6.
I. Hipnotize edilmiş insanlara şiir söyleme
II. Şiirde müzikaliteyi önemseme
III. Edebiyatı bir laboratuvar olarak görme
Yukarıda numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen edebiyat akımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Natüralizm-Sembolizm-Sürrealizm
B) Sürrealizm-Parnasizm-Natüralizm
C) Natüralizm-Romantizm-Sürrealizm
D) Realizm-Parnasizm-Natüralizm
E) Sürrealizm-Sembolizm-Natüralizm

7. Emile Zola: “Nasıl ki bir kimyager kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları gözlemleyip saptamakla yetinir; sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz.” der.
Aşağıdaki romancılarımızdan hangisi Emile Zola ile aynı anlayıştadır?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hüseyin Cahit Yalçın

8.Realizmin (I) ilk olarak Fransız (II) edebiyatında etkileri görülmüştür. Victor Hugo (III), bir bakıma akımın bildirisi olarak kabul edilen “Cromwell”(IV) adlı oyununa yazdığı ön sözde akımın ilkelerini açıklamıştır. Eserlerde özgürlük, eşitlik, adalet, din (V) gibi değerler işlenmiştir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.       B) II.           C) III.     D) IV.      E) V.

9. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen yargı ayraç içinde verilen edebiyat akımıyla ilgili değildir?
A) 19.yüzyılın sonlarında Fransa’da romantizme tepki olarak ortaya çıkmış, şiir alanında etkili olmuştur. (Parnasizm)
B) İnsanların her toplumda aynı duygu ve düşüncede oldukları kabul edilmiş, bu yüzden eserlerde değişmez tipler oluşturulmuştur. (Klasisizm)
C) Sanatçılar, eserlerinde, dış dünyada gördüklerinin gerçek yönünü değil, kendilerinde uyandırdığı izlenimleri anlatmışlardır. (Empresyonizm)
D) İnsan psikolojisiyle fizyolojisi ilişkili kabul edilmiş; eserlerde, kahramanların fiziksel özellikleri ayrıntılarıyla verilmiştir. (Natüralizm)
E) Sanat bir hüner değil, bilinçaltının otomatik verileri olarak görülmüş, bu verilerin gerçek sanat eseri olduğu savunulmuştur. (Realizm)

10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi daha çok, tiyatro alanında etkili olmuş bir edebiyat akımının temsilcisidir?
A) Emile Zola
B) Charles Dickens
C) Guy de Maupassant
D) Pierre Corneille
E) Gustave Flaubert

11. Aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinde, toplum için sanat ilkesi benimsenmiş; edebiyat, düşünceleri topluma anlatmada bir araç olarak görülmüştür?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Kübizm
D) Sembolizm
E) Empresyonizm

12. Aşağıdakilerin hangisinde, ayraç içinde belirtilen sanatçı, özelliği bildirilen edebiyat akımının temsilcisi değildir?
A) Şiirde müzikal değeri olan kelimeler ve kapalı anlatım kullanma (Charles Baudelaire)
B) Eserlerdeki kahramanları, ait olduğu kesimin ağzıyla konuşturma (Racine)
C) Çevre betimlemelerine, örf ve âdetlerin anlatımına önem verme ( Charles Dickens)
D) Eserlerde, olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerini açıkça anlatma (Victor Hugo)
E) Eserlerde konuya değil söyleyiş mükemmelliğine önem verme (Pierre Corneille)

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.A, 4.A, 5.B, 6.E, 7.A, 8.A, 9.E, 10.D, 11.B, 12.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap