Testler

Edebiyat Deneme Sınavı 2

EDEBİYAT DENEME SINAVI 2

1.“Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Şiirlerinde romantizmin etkisinde olan sanatçı, yanlış Batılılaşmayı işlediği “Araba Sevdası” adlı romanında, realist bir tutum izlemeye çalışır. Sanatçının eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmaları ünlüdür. Servet-i Fünuncuları bir araya toplayarak Servet-i Fünun hareketinin oluşmasına önderlik etmiştir. Sanat için sanat anlayışına bağlı olan sanatçının dili yabancı sözcük ve tamlamalarla doludur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
C) Sami Paşazade Sezai
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Dilde sadeleşme savunulmuş, ancak tam olarak gerçekleşmemiştir.
B) Edebiyat, fikirleri aktarmada bir araç olarak görülmüştür.
C) Şiirde içerik yerine estetik güzellik ön plana çıkarılmıştır.
D) Batıdan tiyatro, roman, hikaye, makale ve eleştiri gibi yazı türleri alınmıştır.
E) Eski nazım şekilleri içinde yeni kavram ve duygular işlenmiştir.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) Kayan yıldız gibi geceki izden
     Bakışlar saçılsın kirpiğinizden
B) Korkudan, büzülürüm usulca bir kenara
     Gölgem bir hırsız gibi tırmanır duvara
C) Ağlayan ahuları alıp gitti rüzgarlar
     Zillerin son ahını şafaklar yolda arar
D) Yeşil giymiş fidanlar yıkıldı dört yanımda
     Akan ateş selinden dumanlar var kanımda
E) Ben geceler geçirdim Asya bahçelerinde
     Yıldızların zehriyle güller yandı derinde

4. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi
    Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kutsi tepeyi
Yukarıdaki beyitte kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Tevriye
D) Kinaye
E) Hüsn-i talil

5. “Kamer” gazetesinde yayımlanan söylev türündeki ilk yazılarıyla adını duyurur. Daha sonra, ilk kitabı olan üç perdelik tiyatro oyunu “Şir”i yayımlar. Divan edebiyatına karşı çıkan yazarların etkisiyle Batı edebiyatına yönelir. Alphonse Daudet’den esinlenerek yazdığı kısa öykülerle edebiyatımızda Batılı anlamda ilk gerçekçi ürünleri verir. İlk roman olan ve kendisine büyük ün sağlayan Sergüzeşt Türk edebiyatında romantizmden gerçekçiliğe geçişin başarılı örneklerinden biridir. Bu romanında, Kafkas kökenli esir bir kızın yaşadıklarını anlatır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci
B) Nabizade Nazım
C) Sami Paşazade Sezai
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

6. 1940 kuşağının diğer şairlerinden farklı olarak yalın, aydınlık anlatımlı, lirik şiirler yazdı. Sevgi, sevinç, özlem gibi bireyin güncel kaygılarıyla birlikte çağın toplumsal sorunlarını da ele aldı. Şiirin yanı sıra öykü, roman ve tiyatro türlerinde ürünler verdi. Şiirsel dili ve ayrıntıları ustaca kullanmasıyla kendini kolayca okutturdu. Roman ve öykülerinde çoğunlukla Ege Bölgesi’ndeki kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını işledi. “Tütün Zamanı”, “Yağmurlar ve Topraklar”, “Acı Tütün” romanları bu ürünlerin en başarıları arasındadır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Aziz Nesin
C) Behçet Necatigil
D) Necati Cumalı
E) Yusuf Atılgan

7. Güller Leyla’nın uykusundan olgunlaşır
     Leyla’nın düşlerinden renk alır kuşlar
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Kinaye
C) Hüsn-i talil
D) Nida
E) Tezat

8. Ülküsünü, “Türkleşmek, İslamlaşmak, çağdaşlaşmak” olarak açıklayan bir Türk düşünürüdür. Her alanda halka doğru giderek ulusal kültüre yaklaşmanın, Batı’ya doğru yönelerek çağdaş uygarlık düzeyine varmanın özlemi içindedir. Türk kültürünü, çağdaş uygarlıkla kaynaştırmanın peşindedir. “Türkçülüğün Esasları” onun en bilinen eseridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Ömer Seyfettin
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul

9. Mahur Beste adındaki ilk romanı, Ülkü dergisinde bölüm bölüm yayımlandı. Bundan sonra onun yavaş yavaş romana yöneldiği görüldü. İlk dönemlerde Batı etkisi altında kalsa da daha sonra Doğu kültürüne yöneldi. Doğu ile Batı arasında bir sentez oluşturmaya çalıştı. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanlarında bu çabası açıkça görüldü.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Tarık Buğra
C) Kemal Tahir
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

10. Güneş balçık ilen sıvanmaz ey dil
      Bi-zeban da olsa bellidir kâmil
      Kendinden gayrıyı beğenmez cahil
      Kendi çalar kendi oynar demişler
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İrsal-i mesel sanatı yapılmıştır.
B) Serbest nazımla yazılmıştır.
C) Nida sanatı yapılmıştır.
D) Bir taşlamadan alınmıştır.
E) Bir türküden alınmıştır.

11. Denizin dibi derin
      Üstüne halı serin
      Sandık sepet istemem
      Beni sevdiğime verin
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rubai
B) Türkü
C) Koşma
D) Mani
E) Semai

12. Hececilerin elinde tıkanan Türk şiirini yeni ufuklara taşımayı amaçlayan bu edebiyat topluluğu, edebiyatla ilgili görüşlerini şöyle açıklamıştır: “Yazılarımızı müşterek neşretmemizin sebebi, memleketimizde son edebi cereyanları gösterecek toplu bir eser vücuda getirmek arzusudur. Yazılarımızda ne dünün mızmız ve soluk hislerini, ne son zamanların renksiz ve dar Ayşe, Fatma terennümünü bulacaksınız. Biz her şeyden evvel duygularımızı başkalarının manevi yardımına muhtaç kalmadan ifade etmeye çalıştık.”
Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Lisancılar
B) Fecr-i Aticiler
C) İkinci Yeniciler
D) Garipçiler
E) Yedi Meşaleciler

13. Divan şiirinin usta şairinin bütün yaratıcı gücü, yaşam ve evren anlayışı, insanla ilgili düşünceleri, şiirlerinde görülür. Ona göre şiirin özünü sevgi, temelini ise bilim oluşturur. “Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir.” anlayışından yola çıkarak sevgiyi, evrenin özünü kuran bir öge olarak algılar. Şiirinde sevginin yanında, üzüntü de ön plandadır. Şiirinin örgüsünü bütünlüğe kavuşturan ikinci öge de üzüntüdür, sevgiliye kavuşma özleminden, ondan ayrı kalıştan kaynaklanan üzüntü… Üzüntünün, ayrılık acısının, kavuşma özleminin odaklaştığı başlıca yapıtı Leyla ile Mecnun’dur.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedim
B) Fuzuli
C) Baki
D) Nefi
E) Nabi

14. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Otuz Beş Yaş – Cahit Sıtkı Tarancı
B) Yalnızız – Peyami Safa
C) Bahar ve Kelebekler – Sait  Faik Abasıyanık
D) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil
E) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi – Ziya Osman Saba

15. Usta gözüyle baktığı Ahmet Mithat Efendi’nin sanat görüşlerinden etkilenmiştir. Daha sonra kendi kişiliğini yansıttığı eserlere imza atmıştır. Gezerken, bir yerde otururken, izlediği kişiler ve olaylarla ilgili tuttuğu notlardan yararlanarak yazma eylemini  sürdürmüştür. Sokağı romanlarına taşımış, İstanbul’un kenar mahallelerinde olan biteni ayrıntılarıyla anlatmıştır. “Şık” adlı romanı Ahmet Mithat’ın çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde bölüm bölüm yayımlanmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Ahmet Rasim
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Mehmet Rauf
E) Halit Ziya Uşaklıgil

16. Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin bir özelliği değildir?
A) Ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Söz oyunlarından uzak yalın ve anlaşılır bir dil benimsenmiştir.
C) Kulak için kafiye ilkesi benimsenip genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
D) Aşk, ayrılık, özlem gibi bireysel konular yerine dini konular işlenmiştir.
E) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

17.  …, hasta bir çocuğun psikolojisini anlatan otobiyografik bir romandır. Aslında yazar, romanda kendisini anlatmıştır. Yazar, babasız büyümenin acılarının yanı sıra, sekiz dokuz yaşlarında yakalandığı bir kemik hastalığı dolayısıyla 17 yaşına kadar, bu hastalığın fiziksel ve ruhsal bunalımlarını yaşayan bir çocuğu, yani kendisini başarıyla anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kiralık Konak
B) Sergüzeşt
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
D) Henüz On Yedi Yaşında
E) Zavallı Çocuk

18. Hemen her konuda yazılabilen bir yazın türüdür. Yazar, bu türde, bir konuyla ilgili düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan okura aktarır. Yazar, düşüncelerini kendisiyle konuşuyormuşçasına canlı ve samimi bir dille aktarır. Yazarlara özgürlük sunması bakımından birçok yazar bu yazın türünde eserler vermiştir.
Bu parçada sözü edilen yazın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Öykü
C) Eleştiri
D) Sohbet
E) Deneme

19. Aşağıdakilerden hangisi Hecenin beş şairinden biri değildir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Munis Faik Ozansoy
C) Enis Behiç Koryürek
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

20. Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde
      Sabır sebat etmez gönül yurdunda
      Akşam olur tepelerin ardında
      Daha güneş batar batmaz ordayım
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
B) Ulama vardır.
C) Ordayım sözcüğü redif olarak kullanılmıştır.
D) Nazım birimi dörtlüktür.
E) Soyut kelimeler kullanılmıştır.

21. Klasisizmle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiler, sıradan insanlar arasından değil, seçkin bir tabakadan seçilmiştir.
B) Günlük konuşma dilinden uzak sanatsal bir dil kullanılmıştır.
C) Roman ön plana çıkmış, çok başarılı roman örnekleri verilmiştir.
D) Konular eski Yunan ve Latin edebiyatından alınmıştır.
E) Soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık gibi temel ilkelere sıkı sıkıya bir bağlılık vardır.

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak vardır?
A) Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
     Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun
B) Yaş ilerliyor… Artık geçti bizden
      Kişi ev bark edinmeli vakitken
C) Kimdir bana gülümseyen yeşillik balkonundan 
     Bir gülüşündü gençliği döndürdü yolundan
D Köylümüz efendimiz tarlasında perişan
    İşçimiz kardeşimiz kavgasında perişan
E) Gün çekildi pencerelerden
     Ses gelmez oldu pencerelerden

23. (I) Mesneviler öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir. (II) Divan edebiyatında bir bakıma günümüzdeki roman ve hikayenin yerini tutuyordu. (III) Beyit sayısı sınırsızdır. (IV) Her beyit kendi arasında kafiyelidir. (V) Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşan eserlere de cönk denir.
Mesnevi nazım şekli ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I.         B)II.       C)III.        D)IV.         E)V.

24. Uzun seneler Doğuda ve Batıda diplomat olarak bulunması her iki edebiyatı tanımasını sağlamıştır. Türk şiirine Batıdan yeni konular, serbest düşünce ve şekiller getirmiştir. İlk başlarda Tanzimat ekolünün etkisinde kalmış, sonra Batı’yı tanıyınca klasik edebiyattan ayrılarak Batı tekniği ile eser vermiştir. Eserlerinde Batı edebiyatından özellikle Shakespeare ve Victor Hugo’nun etkisi açıkça görülür. Şiirlerindeki başlıca konular, romantik ve felsefi düşünceler, ölüm duyguları ve insan kaderidir. Batı yazarlarından etkilenerek yazdığı dramlar, Türk tiyatrosuna felsefi düşünceyi sokmuştur. Kendisine son zamanlarda “şair-i azam” unvanı verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci
B) Nabizade Nazım
C) Sami Paşazade Sezai
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.E, 4.E, 5.C, 6.D, 7.C, 8.A, 9.E, 10.E, 11.D, 12.E, 13.B, 14.C, 15.A, 16.D, 17.C, 18.E, 19.B, 20.C, 21.C, 22.A, 23.E, 24.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap