Testler

Edebiyat Tarama Testi 12

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 12

1.Edebiyatımızın bazı devirleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat Dönemi’nde sanatçılar Batı’yı tanımaya başlamış ve o güne kadar yazınımızda kullanılmayan türleri kullanmışlardır.
B) Ziya Gökalp’in himayesi ve çalışmasıyla bir araya gelen Beş Hececiler memleket edebiyatı vücuda getirmek için gayret göstermişlerdir.
C) Canlılık, samimilik, içtenlik, daima yenilik gibi ideallerle yola çıkan Yedi Meşaleciler’in en tanınmış şairi Cahit Külebi’dir.
D) Orhan Veli gibi şairane düşüncelerden uzak, sanatsız bir edebiyat yapmak isteyen Melih Cevdet ve Oktay Rıfat, Garip hareketini başlatmıştır.
E) I. Yenicilerin dışladığı sanatlara sahip çıkan, dil kurallarını altüst eden II.Yeniciler, uzak çağrışımlardan yararlanmıştır.

2. Yedi Meşaleciler’in tek hikayecisidir. İlk dönem hikayelerinde hayali tipler yaratmıştır, köylü ve işçi hayatına değinmiştir. Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızda korku türünde örnek veren ilk hikayecidir. Osmanoflar ünlü romanıdır.
Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Nabi Nayır
B) Ziya Osman Saba
C) Sabri Esat Siyavuşgil
D) Muammer Lütfi Bahşi
E) Kenan Hulusi Koray

3. Edebiyatımızın en büyük şairlerindendir. Modern Türk şiir dilinin yolunu açanların başında gelir. “Türkçe ağzımda annemin ak sütüdür.” diyen şair, İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmış, anlaşılır bir dille yazmıştır. Çağdaş Batı şiiriyle eski divan şiirinin bileşimini gerçekleştiren neo-klasik bir şairdir. Şiirde biçim mükemmelliği aramış, sözcükleri bir kuyumcu titizliğiyle seçmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Necip Fazıl Kısakürek

4. I. 20.yüzyıl Türk şiirinin en güçlü şairi olan sanatçının en önemli eseri Han Duvarları’dır.
II. Sanatçıya çok bilgili olduğu için ve felsefe ile uğraştığı için feylesof sıfatı yakıştırılmıştır.
III. Türk edebiyatındaki milliyetçilik akımının şiirdeki ilk temsilcisi sayılır.
IV. Türkçülük düşüncesini sistemleştirdiği için Türk sosyolojisinin kurucusu sayılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisi ile ilgili bir bilgi verilmemiştir?
A) Ziya Gökalp
B) Rıza Tevfik Bölükbaşı
C) Ömer Seyfettin
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

5. Şiirimiz yalnızca kuşaklardan, akımlardan oluşmamıştır. Edebiyat tarihinde zaman zaman kuşaklar, akımlar sivrilmiş, zaman zaman kişiler belirleyici olmuştur. Yalnız kuşakları ele alarak yaklaşırsak bir yere koyamayacağımız, dışarıda bırakacağımız şairler olacaktır. Örneğin Yahya Kemal’i, Mehmet Akif Ersoy’u, Nazım Hikmet’i, …, dahil edebileceğimiz bir kuşak bulamayız edebiyat tarihinde.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Behçet Necatigil’i
B) Faruk Nafiz’i
C) Orhan Veli’yi
D) Cemal Süreya’yı
E) Haydar Ergülen’i

6. Sivas yollarında geceleri
Katar katar kağnılar gider
Tekerleri meşeden
Ağız dil vermeyen köylüler
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler
Ağır ağır kağnılar gider
Sivas yollarında geceleri
Bu dizelerden hareketle dönemin zihniyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Doğa güzelliklerinin işlendiği
B) Süslü ve sanatlı bir dil kullanıldığı
C) Şiirlerde Anadolu’nun ele alındığı
D) Milli kültür ögelerinin öne çıkarıldığı
E) Divan şiiri geleneğinden yararlanıldığı

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört ögesi de bulunan teşbih vardır?
A) Yeni mektup aldım gül yüzlü yârdan
Gözletme yolları gel deyi yazmış

B) Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı
Barışın güvercini, savaşın kartalı

C) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor

D) Şisesi is bağlamış bir lambanın ışığı
Her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı

E) İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya

8. İlahi! Kabul senden, ret renden. İlahi! Şifa senden dert senden. İlahi! Gönlüm oduna her ne yaktınsa ol tüter. İlahi! Vücudun bağına her ne diktinse ol biter.
Bu parçada altı çizili kelimelerde olduğu gibi düz yazıda kullanılan uyağa ne ad verilir?
A) Cinas
B) Tekrir
C) Seci
D) Kinaye
E) Telmih

9.
Vezir, molla, ağa, bey takım takım

Güneşli bir nisan günü ok attı
Kimi yayı öptü, kimi fırlattı
En er kemankeşe yetti üç atım
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sarma uyak düzeniyle yazılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Teması vatan sevgisidir.
D) Tam kafiye vardır.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

10.
N’idelim elim elmez yâre

Bulunmaz derdime çare
Oldum ilimden avare
Beni bunda eğler misin
Bu dörtlükte ahenk aşağıdakilerin hangisiyle sağlanmıştır?
A) Redif
B) Tam kafiye
C) Yarım kafiye
D) Aliterasyon
E) Zengin kafiye

11.
I. Nazım birimi beyittir.

II. Şiirler hece ölçüsüyle söylenir.
III.Genellikle tam ve zengin kafiye kullanılır.
IV. Konular nefes, ilahi, hikmet, devriye, şathiye gibi türlere ayrılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi âşık edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, III ve IV

12.
I. Taşlama

II. Satir
III. Güzelleme
IV. Hicviye
V. Şathiye
Yukarıdaki şiir türlerinden hangisi ya da hangileri bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II ve V

13.
I. Okurun durumuna göre anlama kazanır.

II. Kelimeler genellikle yan anlamıyla kullanılır.
III. Sanatlı, etkileyici ve estetik bir dil kullanılır.
IV. Anlatma ve gösterme ön plandadır.
V. Bir olay söz konusudur.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri manzumeyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V

14.
– Otur oğlum seni dikkatlice bir dinleyelim …

Soyun evvelce, fakat …
– Siz soyunuz yok halim!
Soydu bîçâreyi üç-beş kişi birden, o zaman
Aldı bir heykeli uryân-i sefalet meydan
Yok bu kemik külçesinin dinlenecek bir ciheti:
Bakmasak hastayı nevmid ederiz belki ‘ diye;
Çocuğun göğsüne yaklaştım biraz dinlemeye:
Öksür Oğlum … Nefes al…Oldu, giyin;
Bakayım nabzına… A’ la… Sana yavrum, kodein
Yazayım, öksürüyorsun, O, keser, pek iyidir…
Arsenik hapları al, söylerim eczacı verir.
Hadi git, kendine iyi bak…
– Nasıl ettin doktor?
– Edecek yok, çocuk artık yola girmiş, gidiyor!
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.
B) Bir olay anlatılmıştır.
C) Kelimeler sadece mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
D) Gösterme ön plandadır.
E) Tam ve zengin uyak vardır.

15.      I                              II
I. Balıkçılar             Mehmet Akif Ersoy
II.Han Duvarları    Ziya Gökalp
III. Hasta Çocuk     Faruk Nafiz Çamlıbel
IV. Ala Geyik           Tevfik Fikret
V. Harname
Yukarıda I.gruptaki ürünlerden hangisi, II.grupta verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) I.     B) II.     C)III.     D) IV.      E)V.

16. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içindeki kavramın açıklaması değildir?
A) Divan edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşan olaya bağlı bir nazım şeklidir. (mesnevi)
B) Hayal ürünü olan, bilinmeyen bir zamanda geçen, anlatılanlara inandırmak iddiası bulunmayan olaya bağlı anlatım türüdür. (masal)
C) Milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları anlatan, çoğunlukla manzum şekilde olan olaya bağlı metinlerdir. (destan)
D) Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa metinlerdir. (öykü)
E) Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, toplumların başlarından geçen çeşitli olayları ayrıntılı şekilde anlatan uzun metinlerdir. (dram)

17.
I. Roman                     kişi

II.Dram                       dekor
III.Manzum hikaye   paragraf
IV. Meddah                 taklit
V. Karagöz                   aruz ölçüsü
Numaralanmış yerlerdeki türlerden hangileri karşılarındaki kavramlarla ilişkilendirilemez?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) III. ve V.
D) IV. ve V.
E) II. ve IV.

18. Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebi metinleri incelemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Metnin ahenk unsurları
B) Metnin teması
C) Metnin yapı özellikleri
D) Metin ve gelenek
E) Metin ve zihniyet

19.
I. Kurtarılmış Kudüs

II. Kaybomuş Cennet
III. Üç Şehitler
IV. Yedi Memetler
Numaralanmış destanlardan hangileri Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya aittir?
A) I. ile II.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) III. ile IV.
E) Yalnız IV.

20. Anondimdir.
Sonradan yazıya geçirilmiştir.
Olağanüstü kişiler ve olaylar vardır.
İyiler iyi, kötüler kötüdür her zaman
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masal
B) Hikaye
C) Roman
D) Mesnevi
E) Halk hikayesi

21. Aşağıdakilerden hangisi sevgi teması etrafında oluşan halk hikayelerinden biri değildir?
A) Ercişli Emrah
B) Arzu ile Kamber
C) Tahir ile Zühre
D) Âşık Garip
E) Battal Gazi

22.
Yüzü gülmüştü teyzenin, baktık,
Biz de çıktık vedâ edip artık.
Hiç görünmeksizin gelip geçene,
Doğru indik Halîfe’nin evine.
“Şimdi nerdeyse gün doğar, kalıver.”
Diye, koyvermiyordu, çünkü, Ömer.
Etti az sonra subh-i velveledâr
Uyuyan şehri kâmilen bîdâr.
Öğle geçmişti, çıktı geldi kadın.
— Gâlibâ teyze uykusuz kaldın!
İşte bağlanmak üzredir nafakan,
Alacaksın her ay gelip buradan.
Şimdi affeyledin, değil mi beni?
— Böyle göster fakat adâletini.
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olaylar, birinci kişinin ağzından anlatılmıştır.
B) Konuşma dilinin özelliklerinden yararlanılmıştır.
C) Mekan betimlemesine yer verilmiştir.
D) Günlük yaşamdan kesitlere yer verilmiştir.
E) Gözleme yer verildiği

23. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi farklı bir türde oluşturulmuştur?
A) Sebil ve Güvercinler
B) Anadolu Notları
C) Tuna Kıyıları
D) Hac Yolunda
E) Bizim Akdeniz

23. Atabetü’l Hakayık ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Siyasetname türünün ilk örneğidir.
B) 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşur.
C) Arapça ve Farsça sözcüklerin çokça kullanıldığı bir dille yazılmıştır.
D) Hakaniye Lehçesi ile yazılmıştır.
E) Cömertlik, doğruluk, ilim gibi konulara yer verilmiştir.

24.Uygur hakanının Çinlilerle yapılan savaşlara bir son vermek için oğluna bir Çin prensesi alması ve buna karşılık Kutlu Dağ adı verilen kayayı vermesinin ardından gelişen olayların anlatıldığı destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şu Destanı
B) Manas Destanı
C) Bozkurt Destanı
D) Göç Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.B, 4. C, 5.A, 6.C, 7.E, 8.C, 9.C, 10.E, 11.E, 12.D, 13.E, 14.C, 15.E, 16.E, 17.C, 18.A, 19.D, 20.A, 21.E, 22.C, 23.A, 24.D

Edebiyat Tarama Testi 12‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap