Testler

Edebiyat Tarih İlişkisi Test 2

EDEBİYAT TARİH İLİŞKİSİ TEST 2

1.Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu, düşünce akımlarını …………… bize aktarır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Edebiyat tarihi
B) Uygarlık tarihi
C) Tarih
D) Edebiyat
E) Kurmaca eserler

2. I. Edebiyatçıların hayatlarını inceler.
II. Edebi dönemleri inceler.
III. Tarihi olayları neden-sonuç ilgisine göre inceler.
IV. Edebi eserler oluşturur.
V. Edebiyatı dönemlere ayırır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri edebiyat tarihçileri ile ilgili değildir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

3. Kültür alanlarıyla ilgili her alanın bir tarihi vardır, bütün bunlar … oluşturur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) kültür tarihini
B) uygarlık tarihini
C) bilim tarihini
D) dinler tarihini
E) edebiyat tarihini

4. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz?
A) Bir sanat dalı olması
B) Öznel bir niteliğe sahip olması
C) Dönemin zihniyetini yansıtması
D) Kurmaca bir yapıya sahip olması
E) Dilin dil ötesi işleviyle kullanılması

5. (I) Edebi eserler, çağını bize yansıtır. (II) Ancak bu, onun tarihi eserler gibi olduğu anlamına gelmez. (III) Tarihi eserler kronolojiye uygun bir biçimde ortaya konur. (IV) Edebi metinler, tarihi olaylardan uzak durur. (V) Bir edebi ürün, tarihi olay ve kişileri ele almaz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

6. Edebiyatımızda Orta Asya’da iken ……….. özellikler, Müslümanlıkla tanışınca ………. özellikler ağır basar.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) ulusal-dinsel
B) göçebe-medeni
C) dinsel-mantıksal
D) ulusal-mantıksal
E) göçebe-kavmi

7. Osmanlı Devleti Avrupa’nın gerisinde kaldığını anlayınca birçok alanda yenilikler yaparak bu geri kalmışlığı gidermek ister. Bu amaçla da Avrupa’ya öğrenci gönderir. Gidenler Avrupa’nın biliminin yanında edebiyatını da getirir.
Bu parçada anlatılan bu durum edebiyatın dönemlere ayrılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bağlanır?
A) Dil anlayışı
B) Coğrafi değişim
C) Dini anlayış
D) Kültürel etki
E) Lehçe farklılaşması

8. I.Battal Gazi Destanı
II. Alp Er Tunga Destanı
III. Makalat
IV. Araba Sevdası
V. Kanuni Mersiyesi
Yukarıda sıralanan eserlerden hangileri İslamiyet etkisiyle oluşan edebiyat ürünler arasında sayılamaz?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

9. Aşağıdakilerden hangisinin Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olduğu söylenemez?
A) Lehçe ve şive farklılaşması
B) Coğrafi değişiklikler
C) Din değişimi
D) Kültürel değişim
E) Yönetim değişikliği

10. … ile birlikte Türk edebiyatı yepyeni bir özellik kazanmıştır. Anadolu sahasında görülen bu etki … ve  … edebiyatı olarak iki ana koldan devam etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Batı kültürü-Tanzimat-Servetifünun
B) İslami kültür-halk-divan
C) İslamiyet-âşık-din
D) Batı medeniyeti-Milli-Cumhuriyet
E) Müslümanlık-anonim-âşık

11. Aşağıdakilerden hangisi insanlık tarihinde çağ değiştiren olaylardan biri değildir?
A) İstanbul’un fethi
B) I. Dünya Savaşı
C) Yazının icadı
D) Fransız İhtilali
E) Kavimler Göçü

12. Aşağıdakilerden hangisi kapsam açısından düşünüldüğünde büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
A) Uygarlık tarihi-kültür tarihi-edebiyat tarihi
B) Edebiyat tarihi-kültür tarihi-uygarlık tarihi
C) Kültür tarihi-uygarlık tarihi-edebiyat tarihi
D) Uygarlık tarihi-edebiyat tarihi-kültür tarihi
E) Kültür tarihi-edebiyat tarihi-uygarlık tarihi

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.B, 4.E, 5.E, 6.A, 7.D, 8.C, 9.E, 10.B, 11.B, 12.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap