Testler

EKPSS ÖN LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 4

1. Abant’ın ortalarına yakın bir yere, dört beş duba üstüne bir tahta köşk kurmuşlar. (II) Küçük sandallarla buraya kadar gelenler, güneşlenip yüzüyorlar. (III) Burada suyun dibi görünüyor. (IV) Nilüferlerin sevgiyle kucaklaşmalarına hayran hayran bakıyor insanlar. (V) Gölün dibinden havalanan nilüferler bir metreye kadar yükselebiliyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) I.       B) II.       C) III.        D) IV.       E) V.

2.  (I) Anadolu’nun küçük bir kasabasında düzenlenen bu şenlikleri on yıldır izliyorum. (II) Bu yıl, uluslararası bir niteliğe kavuşturulan şenliklerde değişik ülkelerden öğrenciler kendi ülkelerinin dans ve folklor oyunlarını sergilediler. (III) Bunlardan, Fransız folklorundan bir bölüm sunması beklenen grup, yalnızca bir okul gösterisi seviyesinde kaldı. (IV) Daha doğru dürüst gitar çalamayan bu öğrenciler, ulusal müzik ve sesi yakalamaktan çok uzaktılar. (V) Diğer bazı öğrenci grupları, izleyicilere tanımadığımız değişik ülkelerin rengini, havasını getirdiler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde olumsuz bir eleştiri söz konusudur?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

3. (I) Yazın boğucu sıcağından bir an olsun kurtulmak istediğimizden dağın yamacındaki pınarın başına gittik. (II) Kasabada gidilecek en güzel yer burası olduğundan, sıcaktan kurtulmak isteyenler buraya gelmiş. (III) Belediye yetkilileri insanlar rahatça piknik yapabilsinler diye pınarın çevresini düzenlemiş. (IV) Şırıl şırıl akan serin suyu, kavakların koyu gölgesi ve rahat ortamı görülmeye değer. (V) İnsanlar hoşça vakit geçirebildiklerinden burayı tercih ediyorlar zaten.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylem, gerekçesiyle birlikte verilmemiştir?
A) I.      B)II.      C) III.       D) IV.        E) V.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslupla ilgili bir yargıdır?
A) Edebiyat ortamının oluşumunda sanat dergilerinin payı büyüktür.
B) Ülkemizde yayımlanan edebiyat ve sanat dergileri varlığını güç koşullar altında sürdürmektedir.
C) Her yeni girişim, oluşum ve atılım önce edebiyat dergilerinin sayfalarına yansır.
D) Sanatçının okur tarafından sevilmesinde, seçtiği sözcükler, bunlara yüklediği anlam büyük önem taşır.
E) Edebiyat ve sanat dergilerinin okur sayısında yaz aylarında belli bir düşüş görülmektedir.

5. I. Bir romancının iç dünyasından söz edebilmek için, romanlarında yer alan ayrıntılara dikkatlice bakmak gerekir.
II. Bir romancı, yapıtını oluştururken gözlemleri ve izlenimlerinin yanı sıra kendi yaşantısından da yararlanır.
III. Bir romancının romanındaki ayrıntıları incelemeden onun iç dünyası hakkında bir şey söylenemez.
IV. Ayrıntıların yoğun biçimde yer aldığı romanlar duygusal açıdan çok zengindir.
V. Her romancı iç dünyasını yapıtına olduğu gibi yansıtma kaygısını taşımayabilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en aykındır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) IV. ve V.
E) III. ve V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Sadece toplumsal olmakla kalmayıp uluslar arası ve evrensel de olan çağdaş şiirin önemi de bence buradadır işte.
B) Dilekçelerin, yazışmaların yanı sıra, mahallî basında çıkan yazılar da bolca yer tutuyordu.
C) Böylece ortaya çok faydalı bir eleman, büyük bir vatan sever olarak çıkıyor, bundan da derin bir zevk duyuyordu.
D) Bu yıl Karadeniz’deki tabi afet binlerce aileyi evinden etti.
E) Hoşçakalın, diyor aracın kapısından çıkarken.

7. Anlamla ilgili araştırmalar, sadece filolojinin konusu olmayıp disiplinler arası bir niteliğe sahiptir. Bunun temel sebebi, insanın içerisinde yaşadığı dünyayı anlamlandırma ihtiyacıdır. Nitekim birçok dil bilimi araştırıcısı; dili, dünyayı anlamlandırma aracı olarak nitelendirir. Dilde yer alan zengin, çok boyutlu anlam akışı; durağan değil, devinimli ve gelişime açık bir süreçtir. Dil; söz ve sözcükler, hatta cümleler ve metinler okuyan kişiye, okunan zaman ve mekâna bağlı olarak değişim gösterirler. Öte yandan söz ve sözcükler, cümleler ve metinler, içinde bulundukları diğer dilsel ögelerle iş birlikleri sonucunda yeni ve özgün anlamlar taşıyabilirler. Bu durum; çoğu kez bağlamda, anlam olarak kendini gösterir. Konuşucu ve yazarların özel kullanımları da bu çerçevede değerlendirilir.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)  Dil biliminin dışında birçok alan anlamla ilgili araştırmanın konusudur.
B) İnsanoğlunun dünyasını ve çevresinin anlamlandırma ihtiyacı insanı anlamla ilgili araştırmalara itmiştir.
C) Kelimeler hareketlidir ve gelişime açıktır.
D) Sözcükler kullanıldığı metne göre yeni anlamlar kazanır.
E) Ancak yazarların özel kullanımlarını kapsamda ele alamayız.

8. Dil ve edebiyat araştırıcıları, doğrudan insana özgü duyguları ve onlara bağlı yaşanmışlıkları inceleme konusu yaparlar. Konuşabilen tek canlı varlık olan insanoğlu, bu özelliğiyle diğer canlılara göre birtakım üstünlüklere sahiptir. Konuşabilen, düşünebilen, aklını kullanarak çıkarımlar yapabilen insan, bu ayrıcalıklı özellikleriyle diğer canlılar ve doğa üzerinde egemen olma gayreti içindedir. En akıllı varlık olan insan; doğal olarak önce kendine, sonra da çevresinde olup bitenlere ilgi duyar, öğrenmeye ve en önemlisi de anlamaya çalışır. Bu döngü, ilk insandan itibaren yeni aşamalar kazanarak sürdürülegelmiştir. İnsan doğasında gizil güç olarak var olan tanıma, anlama
ve anlamlandırma güdüsü, onu diğer varlıklarla ve dış dünya ile iletişim kurmaya yöneltmiştir. İnsanın bu gayreti; yaradılışında var olan ilgi, merak ve öğrenme içgüdüsüyle anlam arayışına yöneliktir.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Varlıklar içinde en akıllısı olan insan, çevresindekilere ilgi duyan, öğrenme ve anlamaya çalışan bir varlıktır.
B) İnsanlık var olduğu günden bugüne kadar insanoğlunun öğrenme ve anlama çabası devam etmektedir.
C) İnsanoğlundaki öğrenme gayreti yaradılışından gelmektedir.
D) İnsanoğlunun konuşabilmesi onu diğer varlıklara üstün kılmıştır.
E) İnsanoğlu dolaylı olarak insana özgü bir takım hisleri ve deneyimleri inceleme konusu yapar.

9. (I) Nitekim en akıllı varlık kabul edilen insan aklı, bunca gelişmişliğe karşın hâlâ yaratılışın aslını kavramaya yetmiyor. (II) İnsanın yaratılışı ve yaşamı anlama, anlamlandırma ve anlatma serüveni eski olduğu kadar, hepimiz için hâlâ sırlarla doludur. (III) Bu çekici sırrı çözebilmek adına nice filozoflar, düşünürler ve bilginler akıl yürütmüşler, öğretiler ortaya koymuşlardır. (IV) Elbette yapılan bu çalışmalarla yaratılışı ve yaşamı anlayıp anlamlandırma yolunda birtakım gizemlere de ip ucu miktarınca yaklaşılmış. (V) Ne var ki bu albenili gizillik, hâlen birçok insanın ilgisini çekmekte ve üzerinde düşünmeye yönlendirmektedir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

10. İnsanın bir kalıbı, bir de onun içinde soyut hâlde yaşayan (I) sınırsız duygularla dopdolu olan kalbi vardır. İnsan, bu iki yönüyle bütünleşik (II) bir canlı iken bizler, çok basit bir gerçeği kavrayamadık (III). Kalıba o denli kaptırdık ki kendimizi onu aklayıp paklamaktan (IV), besleyip semirtmekten, allayıp pullamaktan öze, cevhere bakamaz olduk. Bu durum ise insanı, yaratılışı  ve yaşamı anlama ve anlamlandırmada önümüzdeki en büyük engellerden(V)birisi olarak hâlâ karşımızda durmaktadır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I         B) II.        C) III.      D) IV.      E) V.

11. Edebî metnin estetik bir tat vermesi, bütünlüğü içinde kavranmasına, ögelerinin dengesinin bozulmamasına bağlıdır. Ders kitaplarımızın başlıca kusuru, genelde metni kısaltarak edebî metnin vereceği tadı budamalarıdır.
Bu parçadaki altı çizili sözle yazar, aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) Sanatsal üründen çıkarmalar yapmanın ondan alınacak zevki azalttığını
B) Uzun sanatsal yapıtlarda kimi zaman kısaltma yapmanın kaçınılmaz olduğunu
C) Yazarının izni olmaksızın bir sanatsal üründe değişiklikler yapılamayacağını
D) Sanat eserini kısaltmanın öğrencilere sanıldığının aksine zarar verdiğini
E) Sanat ürünlerindeki değişikliklerin, kişilerin okuma alışkanlığını yok ettiğini

12. Dil ve konu bakımından kusursuz bir eser, bütün milletlerin ortak malı kabul edilir.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Dünya edebiyatındaki güzel eserlerin hepsi birbirine yakın konular işler.
B) İçerik ve anlatımıyla mükemmel olan eserler evrensel sayılır.
C) Büyük eserlerin yazarları genellikle aynı dönemde yaşamışlardır.
D) Evrensel eserler büyük milletlerin sanatçıları tarafından yazılır.
E) Sanat eseri için en önemli öge dildir.

13. I. Bir romancının iç dünyasından söz edebilmek için romanlarında yer alan ayrıntılara dikkatlice bakmak gerekir.
II. Bir romancı, eserini oluştururken gözlemleri ve izlenimlerinin yanı sıra kendi yaşantısından da yararlanır.
III. Bir romancının romanındaki ayrıntıları incelemeden onun iç dünyası hakkında bir şey söylenemez.
IV. Ayrıntıların yoğun biçimde yer aldığı romanlar duygusal açıdan çok zengindir.
V. Her romancı iç dünyasını eserine olduğu gibi yansıtma kaygısını taşımayabilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) IV. ve V.
E) III. ve V.

14.
Bin çiçek yeşillenir
Vadisinde gözlerinin
Alnın göğün yüzüdür
Bembeyaz soluğu uzak beldelerin
Ne vakit konuşsan
Sükûta hazırlanır bulutlar
Ne vakit sussan
Yüzüne yönelik akarsular
Bir de kırıldın mı
Depremi yardıma çağırır
En yaman yamaçları falezlerin
Ellerin rüzgârıdır tenimin
Dişlerin çakıl taşı
Bakışların ışığıdır gözlerimin
Yukarıdaki mısralarda kaç sözcükte hece düşmesi olmuştur?
A) 1    B) 2     C) 3      D) 4      E) 5

15.
Beni sev, bahçem kaderim olsun
Gülümse, pikniğe çıksın güneş
Konuş, patlasın yer altı suları
Sus, deltalar sevindirsin kıyıları
Uyu, melekler dokunsun düşlere
Sarıl boynuma
Çocuklar daha da sevsin uçurtmaları
Sarıl boynuma
Çocukları yanına çağırsın uçurtmalar
Sarıl, sarıl hadi
Çimenler mavi bulut
Sarıl, sarıl şimdi
Aynalar bir kez daha yalan söylesin
Yukarıdaki mısralarda kaç sıfat tamlaması vardır?
A) 1    B) 2     C) 3      D) 4        E) 5

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.D, 4.D, 5.B, 6.B, 7.E, 8.E, 9.D, 10.C, 11.A, 12.B, 13.B, 14.A, 15.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap