Testler

Halk Edebiyatı Test 11

HALK EDEBİYATI TEST 11

1.I.Dadaloğlu
II.Köroğlu
III.Karacaoğlan
Aşağıdakilerden hangisi bu halk ozanlarının ortak özelliğidir?
A) Güneydoğu Toroslarda yaşamaları

B) Aruzla da şiirler yazmaları
C) Divan geleneğinden etkilenmemeleri
D) Daha çok koçaklamalarıyla tanınmaları
E) Aynı yüzyılda yaşamaları

2. Değişik türlerde eser vermiş olsalar bile bazı türler sanatçı adının duyulmasında daha etkili olmuştur.
I.Kayıkçı Kul Mustafa-destan
II.Dadaloğlu-koçaklama
III.Karacaoğlan-güzelleme
IV.Pir Sultan Abdal-varsağı
V.Seyrani-taşlama
Yukarıda verilen sanatçı ve tanınmasında daha etkin olan edebi tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I.     B) II.      C) III.     D) IV.       E) V.

3…. Denince akla kavga, yiğitlik şiirleri gelir. 16.yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Asıl adının Ruşen Ali olduğu rivayet edilmektedir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dadaloğlu
B) Karacaoğlan
C) Kaygusuz Abdal
D) Köroğlu
E) Kayıkçı Kul Mustafa

4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Sade bir dille, ölçülü, uyaklı, halk şiiri geleneğine uygun nefesler yazmıştır. (Pir Sultan Abdal)
B) Risaletü’n Nushiye adlı mesneviyi aruz ölçüsüyle yazmıştır. (Yunus Emre)
C) Makalat adlı eserinde tasavvuf konularını bölümler hâlinde ele almıştır. (Hacı Bayram Veli)
D) 17.yüzyıl en ünlü saz şairidir, divan şiirlerinden hiç etkilenmemiştir. (Karacaoğlan)
E) “Ferman padişahın dağlar bizimdir.” dizesi onun karakterini yansıtır. (Dadaloğlu)

5.13.yüzyılda yaşamıştır. Türkçesi bugün bile çok net biçimde anlaşılır. Allah aşkı ve sevgisi ile söylediği ilahileri kendinden sonraki birçok sanatçıyı etkilemiştir. Anadolu birliğinin dağılmaya yüz tuttuğu zamanda şiirleriyle buna engel olmaya çalışır. “Gelin tanış olalım / İşi kolay kılalım / Sevelim sevilelim” gibi dizeleri onun karakterini yansıtır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mevlana
B) Eşrefoğlu Rumi
C) Yunus Emre

D) Niyazi-i Mısri
E) Erzurumlu İbrahim Hakkı

6.Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatı temsilcilerinden biridir?
A) Gevheri
B) Eşrefoğlu Rumi
C)  Âşık Ömer

D) Dertli
E) Bayburtlu Zihni

7. I.Marifetname
II.Divan-ı Kebir
III.Budalaname
IV.Nemçe Destanı
Yukarıda verilen eserlerin sanatçıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrahim Hakkı-Mevlana-Kaygusuz Abdal-Karacaoğlan

B) Kaygusuz Abdal-Kaygusuz Abdal-Karacaoğlan-İbrahim Hakkı
C) Kaygusuz Abdal-Karacaoğlan-İbrahim Hakkı-Mevlana
D) Karacaoğlan-İbrahim Hakkı-Mevlana-Kaygusuz Abdal
E) Mevlana-İbrahim Hakkı-Karacaoğlan-Kaygusuz Abdal

8.
I.Sergüzeştname (Bayburtlu Zihni)

II.Müzekkin Nüfus (Kaygusuz Abdal)
III.Divan-ı İlahiyat (Niyazi-i Mısrî)
IV.Vücutname (Eşrefoğlu Rumi)
V.Marifetname (Erzurumlu İbrahim Hakkı)
Yukarıdaki eser-şair eşleştirmelerinde hangi iki şair yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.

D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

9. Şiirlerinde Adlî mahlasını kullanmıştır. Aruzla şiir yazmış, ancak sade bir dille yazdığı koşma, semai, destan tarzındaki şiirleri çok beğenilmiştir. Hem lirik şiirler hem de divan edebiyatı şairlerine nazireler yazmıştır. Divan edebiyatının dil ve ifade özelliklerinin âşıklar arasında yayılmasına öncülük etmiştir.
Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karacaoğlan
B) Köroğlu
C) Yunus Emre

D) Kaygusuz Abdal
E) Âşık Ömer

10. … dönemindeki aksaklıkları ele almış, değersiz yöneticileri ve ham sofuları yerden yere vurduğu taşlamalarıyla tanınmıştır. Aruzla da yazmakla birlikte asıl kişiliği hece ile yazdığı koşma, nefes, destan, semai, devriye tarzındaki şiirlerinde görülür. Halk şiirimize hicivle mizahın karışımı değerli örnekler kazandırmıştır.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Erzurumlu Emrah
B) Karacaoğlan

C) Seyran
D) Pir Sultan Abdal

E) Hacı Bektaş Veli

edebiyatsultani.com

11. Halk edebiyatı şairlerinden olmasına rağmen divan etkisi altında kalmış, aruzla da şiirler yazmış şairlerimiz aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Âşık Ömer-Erzurumlu Emrah
B) Gevheri-Dadaloğlu
C) Karacaoğlan-Bayburtlu Zihni
D) Pir Sultan Abdal-Seyrani
E) Âşık Veysel-Dertli

12. I.20.yüzyıl saz şairlerimizdendir, şiirlerinde insan ve doğa sevgisi ön plandadır. (Âşık Veysel)
II. Tasavvuf şiirinin en lirik şairidir hem hece hem de aruz ölçüsü kullanmıştır. (Yunus Emre)
III. 19.yüzyıl şairlerindendir, koçaklamalarıyla tanınmıştır. (Dadaloğlu)
IV. İnançlardan teklifsizce, alaylı bir dille söz eder gibi yazdığı şathiyeleriyle tanınmıştır. (Kaygusuz Abdal)
V. 16.yüzyılda yaşamış, Bektaşi tarikatına bağlı şairlerdendir, ayaklanma sonucu öldürülmüştür. (Hacı Bektaş veli)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, yay ayraç içinde verilen bilgilerle uyuşmamaktadır?
A) I. B) II. C) III.     D) IV.       E) V.

13.Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde aruzla oluşturulan nazım biçimlerinden biri değildir?
A) Vezn-i aher
B) Kalenderi
C) Güzelleme
D) Satranç
E) Selis

14. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının sözlü kaynaklarından biri değildir?
A) Kutadgu Bilig
B) Seyirlik oyunlar
C) Masallar
D) Bilmeceler
E) Orta oyunu

15.
Gel Hakka olma asi
Ta gide gönlün pası
Dört kitabın manisi
Var edep öğren edep
Verilen dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devriye
B) Nutuk
C) Deme
D) Nefes
E) İlahi

16.
Yürü bre Bulgar Dağı
Hemen dağlar sende m’olur
Yaylada sümbüllü yurtlar
Büyük evler sende m’olur
Verilen dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koçaklama

B) Varsağı
C) Koşma
D) Destan
E) Taşlama

17. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Yunus Emre, Kaygusuz Abdal gibi tasavvuf şairleri hem heceyi hem de aruzu kullanmış, Pir Sultan Abdal her zaman heceye sadık kalmıştır.
B) Eşrefoğlu Rumi, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli tasavvuf edebiyatı yazarlarıdır.
C) Âşık edebiyatının en lirik şairi Köroğlu, koçaklama dendiğinde akla gelen ilk isim ise Karacaoğlan’dır.
D) Yergi ve mizah şiirinde Seyrani, Bayburtlu Zihni önemli isimlerdir.
E) Erzurumlu Emrah, Dertli, Seyrani gibi isimler âşık edebiyatının tasavvufla da ilgilenen ozanlarındır.

18.
Sergüzeştname
II.Dostlar Beni Hatırlasın
III.Risaletü’n Nushiye
IV.Nemçe Destanı
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış eserlerden birine sahip değildir?
A) Yunus Emre

B) Dadaloğlu
C) Karacaoğlan
D) Bayburtlu Zihni
E) Âşık Veysel

19. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Gevheri aruzu kullanmış olsa da asıl gücünü heceyle yazdıklarında göstermiştir.
B) Dadaloğlu; şiirleri kadar mertliği, kahramanlığı ile de tanınmıştır.
C) Seyrani, divan şiirinden ve tasavvuftan etkilenmiş, tüm şiirlerini heceyle yazmıştır.
D) Ercişli Emrah divan edebiyatından etkilenmemiştir.
E) Âşık Ömer, 17.yüzyılda âşık edebiyatının en ünlü en çok eser bırakan ismidir.

20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Sade bir dille, ölçülü ve uyaklı, halk ve divan şiiri geleneğine uygun şiirler yazmıştır. (Pir Sultan Abdal)
B) Makalat adlı eserinde tasavvuf konularını bölümler hâlinde ele almıştır. (Hacı Bektaş Veli)
C) Risaletü’n Nushiye adlı mesneviyi aruz ölçüsüyle yazmıştır. (Yunus Emre)
D) Budalaname, Minbername, Gevhername, Sarayname adlı eserleri vardır. (Kaygusuz Abdal)
E) Âşık edebiyatının son büyük temsilcisi kabul edilmektedir. “Benim sadık yârim kara topraktır.” dizesiyle ünlüdür. (Âşık Veysel)

21.

Türözellik
 

Bilmece

Halk hikayesi

Masal

Mani

Türkü

*Nazım nesir iç içe olup olayların ve tasvirlerin yapıldığı kısımlar nesir, duygu ve heyecanı ifade eden bölümler ise nazım şeklindedir.
*Divan edebiyatındaki karşılığı muamma veya lugazdır.
*Yöreden yöreye farklılık gösteren bu tür; kırık, bozlak, hoyrat, kayabaşı gibi çeşitli isimlerle de anılır.
*Uyak düzeni aaxa şeklindedir. Asıl vurgu son iki dizededir. İlk dizeler doldurmadır. Konu sınırı yoktur.

Yukarıda özellikleri verilen türleri eşleştirecek olursak hangi tür bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) Mani

B) Halk hikayesi
C) Masal
D) Türkü
E) Bilmece

22.Âşık Veysel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerinde aşk, yurt ve toprak sevgisi, alışılagelen bir söyleyişten uzak bir duyarlılıkla dile gelir.
B) İç dünyasına çekilen şairin şiirlerinde insan önemli bir malzeme olarak yer alır.
C) Yedi yaşında gözlerini yitirmesine rağmen şiirlerinde çiçekler; allı yeşilli, sarılı morlu renkler kol kola gezer.
D) Kendi kendisine ulaştığı insanseverlik, şiirlerinin diğer bir yönüdür.
E) Âşıklık geleneğinin son döneminde yetişen büyük üstatlardan olup şiirlerinde önceleri Adlî mahlasını kullanmıştır.


CEVAPLAR:
1.C, 2.D, 3.D, 4.C, 5.C, 6.B, 7.A, 8.C, 9.E, 10.C, 11.A, 12.E, 13.C, 14.A, 15.B, 16.B, 17.C, 18.B, 19.C, 20.A, 21.C, 22.E

halk edebiyati test 11 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap