Testler

Halk Edebiyatı Test 13

HALK EDEBİYATI TEST 13

1.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Mani, ninni, türkü anonim halk edebiyatı nazım biçimleridir.

B) Karagöz, Hacivat’ın süslü konuşmalarıyla alay ederek onu gülünç duruma düşürür.
C) Pişekar ve Kavuklu orta oyununun ana karakterleridir.
D) Meddah, yüksekçe bir yerde hikayeyi, kişilerin şivelerine göre konuşturarak anlatır.
E) Halk hikayeleri, oluşturuldukları dönemdeki sosyal yapıyı yansıtmaz.

2.Aşağıdakilerden hangisi halk hikayeleri için söylenemez?
A) Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber halk hikayeleridir.
B) Destan ile roman arasında, romana daha yakın edebiyat ürünleridir.
C) Anlatıcıları az çok kültürlü okuryazar kişilerdir.
D) Sevgi ve kahramanlık konularının işlendiği bu ürünlerde hep olağanüstülükler vardır.
E) Olaylar nesir, duygular nazım yoluyla anlatılır.

3. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı sanatçıları için söylenemez?
A) Şiirlerini saz çalarak ezgiyle söylerler.
B) Âşıkların çoğu okuryazar değillerdir.
C) Âşıklar usta-çırak ilişkisi içinde yetişirler.
D) Özellikle de biçim olarak divan şiirinden etkilenmeleri olmamıştır.
E) Yeniçeri ocağına mensup olanlar katıldıkları savaşlarda gösterdikleri yiğitlikleri dile getirirler.

4. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı için söylenemez?
A) Şiirlerde hece ölçüsü, çoğunlukla yarım ve cinaslı uyak kullanılır.
B) Atasözü, destan, masal, bilmece, mani, türkü, ağıt gibi ürünleri kapsar.
C) Biçim, tema ve dil bakımından âşık edebiyatından ayrılır.
D) Karagöz, meddah, orta oyunu gibi seyirlik oyunlar da bu edebiyatın içinde değerlendirilir.
E) Sade bir dil kullanılır, ürünler ulusal bir karaktere sahiptir.

5.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki tekke edebiyatı için doğru değildir?
A) 13.yüzyılda doğmuştur.

B) Sanatçılar edebiyatı dini düşünceyi yaymak için bir araç olarak görmüşlerdir.
C) Didaktik şiirlerin yanında lirik şiirler de görülür.
D) Söz sanatlarına yoğun olarak başvurulmuştur.
E) Tekke şiirinin saz eşliğinde söyleneni de vardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı için söylenemez?
A) Şiirlerde başlık yoktur, şiirler nazım biçimiyle adlandırılır.
B) Ek hâlinde redif kullanılmış, sözcük hâlinde redif kullanılmamıştır.
C) Zamandan şikayet, doğa, aşk, hasret, din, tasavvuf, yiğitlik en çok işlenen temalardır.
D) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneğinin Anadolu’daki devamıdır.
E) Ürünlerin bir kısmı cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır.

7. Kaynağı ve tarihçesi konusunda çok farklı söylentiler vardır. Bunlardan en yaygın olanı şudur: Orhan Gazi devrinde Bursa’da bir cami inşaatında demirci ve duvarcı olarak çalışan kahramanlar diğer çalışanları o kadar güldürürler ki inşaat tamamlanamaz. Durumu öğrenen padişah ikisini de öldürtür. Sonradan pişman olur. Bunun üzerine Bursa’da yaşayan Şeyh Küşteri adlı biri bunların deriden tasvirlerini yaparak perdeye yansıtır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmiştir?
A) Karagöz

B) Meddah
C) Kukla
D) Orta oyunu
E) Efsane

8. Halk hikayesi ile masalın karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Masallar halk hikayelerine göre genel olarak daha kısadır.
B) Masallar mutlu bir şekilde sonlanırken halk hikayelerinde mutsuz sonlar da alabilir.
C) Halk hikayelerinde kişi ve olaylar, masallara göre gerçeğe daha yakındır.
D) Halk hikayeleri aşk ve kahramanlık konularını işlerken masallarda sadece kahramanlık konuları işlenir.
E) Masallar tekerleme ile başlar ve biterken halk hikayelerinde bu durum söz konusu değildir.

9. Halk edebiyatında (I) şairler usta çırak usulüne göre yetişmektedir (II) ve dörtlük (III) nazım biçimiyle saz eşliğinde şiir söylenmiştir. Beğenilen şiirler cönk (IV) adı verilen defterde toplanmıştır. Genellikle cinaslı kafiye (V) kullanılmıştır.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II.       C)III.      D)IV.       E)V.

10. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Bazı halk şairleri sadece hece bazıları hem hece hem aruzla şiir yazmışlardır.
B) Anonim halk şiirinin mani, ninni, türkü, ağıt gibi nazım biçimleri vardır.
C) Türküler konularına, ezgilerine ve yapılarına göre çeşitlere ayrılır.
D) Halk hikayelerinde ders verme vardır, sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
E) Divan edebiyatındaki hicvin halk edebiyatındaki karşılığı taşlamadır.

11. Orta oyunu; seyircinin ortasında oynanan, tuluata dayanan, müzik, dans, taklit gibi unsurlardan da yararlanan geleneksel halk tiyatrosu örneğidir. Canlı oyuncularla oynandığı için, bir benzeri olan … temelde bir farklılığı bulunmasına karşılık, bu iki tür arasında oyun dağarcığı, güldürme yöntemleri, oyun kişileri ve yapısı bakımından önemli benzerlikler bulunmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Karagöz’den

B) kukladan
C) meddahtan
D) köy seyirlik oyunundan
E) tuluattan

Edebiyatsultani.com

12. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun özelliklerinden biri değildir?
A) Ciddi ve ağır başlı bir hava taşıma
B) Değişik ağız ve ses taklitlerine dayanma
C) Usta-çırak geleneği içinde sürdürülme
D) Müzikten yararlanma
E) Herhangi bir metne bağlı kalmadan oynanma

13.
I. Şairler usta-çırak ilişkisiyle yetiştirilir.
II.Şairler, bağlı bulundukları tarikatın inançlarını yaymak için şiiri araç olarak kullanır.
III.Söyleyeni bilinmeyen ürünlerden oluşmuştur.
IV.Nefes-deme-şathiye-nutuk şiir türlerindendir.
V.Temsilcileri arasında Dertli, Gevheri, Şeref Taşlıova, Bayburtlu Zihni de bulunmaktadır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde verilen özellikler “âşık-anonim-tekke” şiiri olarak ikişerli gruplandırıldığında hangisi bunların dışında kalır?
A) I.     B) II.    C) III.        D) IV.       E) V.

14. Genellikle –miş’li geçmiş zamanla anlatılır. Olayların belli bir mekanı ve zamanı bulunmamaktadır. Milli duygular ve inançlar işlenmez. Eğitici nitelik taşır. Olağan dışı olaylara ve kişilere yer verilmesi, dikkat çekmeye yöneliktir. Anonimdir.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atasözleri

B) Koşmalar
C) Bilmeceler
D) Ağıtlar
E) Masallar

15.
Ateşi köz öldürür
Sürmeyi göz öldürür
Yiğidi kılıç kesmez
Bir acı söz öldürür
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma
B) Tuyuğ
C) Mani
D) Semai
E) Nefes

16. Halk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Özel bir ezgisi olan ve hecenin sekizli kalıbıyla söylenen nazım biçimi semaidir.
B) Türk halk edebiyatının en kısa nazım şekli destandır.
C) Türküler, anonim olabildikleri gibi, şairi belli olan türküler de vardır.
D) Maniler, hecenin yedili kalıbıyla söylenir ve tümü dört dizedir.
E) Atasözleri, maniler, ninniler anonimdir.

 Edebiyatsultani.com

 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Karagöz oyunuyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Modern tiyatroda belli bir metne bağlı kalma mecburiyeti varken Karagöz oyunu doğaçlamaya dayanır.
B) Cinas ve tevriye sanatına sıkça başvurulur.
C) Usta-çırak ilişkisinin olduğu bu oyun 19.yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanmıştır.
D) Çeşitli ağız ve şive taklitlerine dayanır.
E) Oyunun oynandığı alana palanga denir. Dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravan, dükkan denen bir tezgah ve birkaç iskemle kullanılır.

18. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinde mahlas bulunmaz?
A) Koşma
B) Varsağı
C) Mani
D) Semai
E) Destan
19. Aşağıdaki dizelerin hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?
A) Elvan çiçeklerden sokma başına 
      Kudret kalemini çekme kaşına
B) Eğer benim ile gitmek dilersen
     Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
C) Ormanda büyüyen adam azgını
     Çarşıda pazarda adam beğenmez
D) Ok gıcırtısından gürzün sesinden
     Dağlar seda verip seslenmelidir
E) Nasıl vasfedeyim güzelim seni
     Rumeli Bosna’yı değer gözlerin 

20.
Fark eyledik âhir vaktin bittiğin 

Merhamet çekilip göğe gittiğin 
Gücü yeten soyar gücü yettiğin 
Papak belli değil börk belli değil
Yukarıdaki koşmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme
B) Taşlama
C) Koçaklama
D) Ağıt
E) Varsağı

21. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı ürünlerinin bir özelliği değildir?
A) Eserler bestelidir, halk hikayeleri bile ezgi eşliğinde söylenir.
B) Sözlü gelenekle dilden dile dolaşarak günümüze ulaşır.
C) Şiirler ikişer dizeli birimler hâlinde söylenmiştir.
D) Halk hikayelerinde nazım-nesir karışık bir anlatım vardır.
E) Halk edebiyatına ait örnekler cönk adı verilen defterlerde toplanmıştır.

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.D, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.D, 9.E, 10.D, 11.A, 12.A, 13.C, 14.E, 15.C, 16.B, 17.E, 18.C, 19.C, 20.B, 21.C

halk edebiyati test 13 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap