Testler

Halk Edebiyatı Test 12

HALK EDEBİYATI TEST 12

1.Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Türkmenlerin yerleşik düzene geçirilmesi anlayışına karşı çıkıp Türkmenleri mücadeleye çağıran şiirler yazmıştır. (Dadaloğlu)
B) Divan şiiri geleneğine uygun şiirler yazsa da asıl başarısını heceyle söylediği şiirlerinde göstermiştir. (Bayburtlu Zihni)
C) Şiirleri arasında yiğitçe ve coşkun bir biçimde söylenmiş koçaklamaları önemli bir yer tutar. (Erzurumlu Emrah)
D) Gaybî mahlasını kullanan şairin Mugalataname adlı nesir kitabı vardır. (Kaygusuz Abdal)
E) 17.yüzyıl halk şairidir. Bağdat seferine katılmıştır. Yeniçeri arasında yetişmiş asker şairlerdendir. (Kayıkçı Kul Mustafa)

2.Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı ile divan edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?
A) Duygu ve düşüncelerin aşırı sanatlı ve süslü sözlerle dile getirilmesi
B) Halka halk diliyle seslenilmesi ve somut yaşamın şiire yansıtılması
C) Şiirin ulusal ölçümüz olan heceyle ve dörtlükler hâlinde söylenmesi
D) Mazmun adı verilen kimi kalıplaşmış söz ve benzetmelerin ortaklaşa kullanılması
E) Kullanılan nazım tür ve biçimlerinin hemen hepsinin Arap-Fars şiirinden alınması

3.Halk tiyatrosuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Oyuncular, rollerini bir hazırlık yapmadan içlerinden geldiği gibi oynarlar.
B) Usta-çırak ilişkisi içinde geliştirildiğinden kalıplaşmış sözler içerir.
C) Oyuncu kadrosu dardır, en çok iki kişiden oluşur.
D) Genellikle güldürmeye yönelikse de düşündürmeye yönelik ayrıntılar da içerir.
E) İzleyiciye hem sözle hem jest ve mimiklerle seslenir.

4. (I) Orta oyunu usta-çırak ilişkisi içinde gelişmiştir. (II) Belli bir sahnesi yoktur. (III) Güldürmekten çok öğretmeye yöneliktir. (IV) Doğaçlama oynanan bir oyundur. (V) En önemli kişileri Pişekar ve Kavuklu’dur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.      E) V.

5. I.Şiirler sadece dörtlükle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.
II.Aşk, doğa, ayrılık, ölüm, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
III.Deyimler ve halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.
IV.Şiirlerde, şairlerin adı son dörtlükte yer almıştır.
V. Daha çok hece ölçüsünün 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır.
Halk edebiyatıyla ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III.     D) IV.      E) V.

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Mani, ninni, türkü anonim halk edebiyatının nazım biçimlerindendir.
B) Karagöz, Hacivat’ı’ süslü konuşmalarıyla alay ederek onu gülünç duruma düşürür.
C) Meddah, yüksekçe bir yerde, bir hikayeyi, kişileri şivelerine göre konuşturarak anlatır.
D) Halk edebiyatında az çok söz sanatlarına yer verilmiştir.
E) Halk edebiyatında sadece şiir alanında ürünler ortaya koymuştur.

7. (I) Tekke edebiyatı, din ve tasavvuf konulu şiirlerden oluşur. (II) Nazım birimi genellikle dörtlüktür. (III) Ölçü, ağırlıklı olarak hece ölçüsüdür; ancak aruz ölçüsü de kullanılır. (IV) Dil, halkın anlayabileceği dildir; ancak Arapça, Farsça kelimelere, tasavvufa özgün kavramlara yer verilir. (V) Tasavvuf şiirinin ilk örneği olarak Hoca Ahmet Yesevi’nin Kutadgu Bilig adlı eseri kabul edilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tekke (tasavvuf) edebiyatıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II.    C) III.     D) IV.      E) V.

8. Aşağıdaki destan-halk hikayesi karşılaştırmasının hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Destanlarda kahramanlık nesiller boyu sürer, halk hikayelerinde kavuşma olunca öykü biter.
B) Destanların anlatımında gerçekçi olaylara çok daha fazla yer verilir.
C) Destanlar nazım ağırlıklıdır, halk hikâyelerinde nazım nesir karışıktır.
D) Destanlarda ulusal kahramanlık, halk hikâyelerinde aşk maceraları öne çıkar.
E) Destanlarda kahraman ulusu için; halk hikayelerinde kahraman, genellikle sevgilisine kavuşmak için mücadele eder.

9. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Türkü biçiminde, çocukları uyutmak için ezgiyle söylenen şiirlerdir. (ninni)
B) Nitelikleri üstü kapalı söylenen, bir şeyi buldurmayı amaçlayan sözlerdir. (bilmece)
C) Saz şairlerinin birbirleriyle deyişlerle söz yarıştırmalarıdır. (atışma)
D) Dudak ünsüzlerini kullanmadan, dudakları birbirine değirmeden şiir söylemektir. (kargış)
E) Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren, ezgiyle söylenen şiirlerdir. (ağıt)

10. Aşağıdakilerin hangisi konusu yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Ferhat ile Şirin
B) Kerem ile Aslı
C) Arzu ile Kamber
D) Tahir ile Zühre
E) Genç Osman

edebiyatsultani.com

11. Babasından kalan serveti başkalarına kaptırır. Sevgilisi Şahsenem’le evlenecek parası yoktur. Para kazanmak için gurbete çıkar. Erzurum’a, Halep’e gider. Bir gün Şahsenem’in başka birisiyle evlendirilmek üzere olduğunu öğrenir. Düğün günü Hızır’ın da yardımıyla Tiflis’e ulaşır. Şahsenem’le evlenirler.
Bu parçada içeriğinden söz edilen halk hikayesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kerem ile Aslı
B) Arzu ile Kamber
C) Tahir ile Zühre
D) Âşık Garip
E) Köroğlu

12. Orta oyununda (I) dekor olarak yeni dünya (II) denen paravana, dükkan denen bir tezgah veya birkaç iskemle kullanılır. Doğaçlama (III) oynanır. Muhavere ve fasıl (IV) oyundaki iki ana bölümdür. Pişekar ve Kavuklu arasındaki konuşmalara fasıl (V)
Bu parçadaki altı çizili numaralanmış yerlerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I. B) II.    C) III.     D) IV.      E) V.

13. Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz, meddah ve orta oyunu” nun ortak bir özelliği değildir?
A) Doğaçlama oynanır.

B) Olağanüstü olaylar anlatılır.
C) Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleridir.
D) Güldürü ve eğlence amaçlıdır.
E) Şive taklitleriyle halktan tipleri anlatır.

14. Olağanüstü olayların olağanüstü kahramanlar aracılığı ile anlatıldığı, zaman ve mekan kavramları ile sınırlı olmayan ve temelinde öğreticilik yatan sözlü anlatım türüne … denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) efsane

B) masal
C) destan
D) mesnevi
E) halk hikayesi

15. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesinin özelliklerinden değildir?
A) Nazım ve nesir iç içe olması
B) Söyleyeninin belli olmaması
C) Ulusal özelliklere sahip olması
D) Genelde üç bölümde oluşması
E) Kahraman ve olayların gerçeğe uygun olmaması

16. Aşağıdakilerden hangisi köy seyirlik oyunlarıyla meddahların sergiledikleri oyunlar arasındaki ortak özelliklerden biridir?
A) Tek kişilik gösteriler olması
B) Öğretici ögelere sıkça yer verilmesi
C) Baharın gelişini kutlamak ve düğünleri şenlendirmek amacıyla düzenlenmesi
D) Yazılı bir metne bağlı kalınmadan oynanması
E) Aksesuarlarının mendil, sopa, baston olması

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk halk tiyatrosuna ait türlerden biri değildir?
A) Köy seyirlik oyunu
B) Orta oyunu
C) Dram
D) Karagöz
E) Meddah

18. I. Orta oyunu ve köy seyirlik oyunlarının yazarı bellidir.
II. Geleneksel seyirlik oyunlarının hepsinde güldürü unsuru geniş yer tutar.
III. Türk halk tiyatrosu ürünleri halkın ortak malı olduğu için anonimdir.
IV. Meddah oyunları, hikayedeki kişilerin seslerinin, hareketlerinin taklit edilerek canlandırılması esasına dayanır.
V. Karagöz oyunu Şeyh Küşteri adı verilen kişilerce oynanır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

19. İstanbul ağzı ile kusursuz bir Türkçe konuşur. Bazı oyunlarında zengin bir bey, bazı oyunlarda mirasyedi, bazı oyunlarda ise zevk düşkünü bir çapkındır. Nazik ve çıtkırıldım bir tiptir.
Bu parçada özelliği verilen gölge oyunu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beberuhi
B) Frenk
C) Çelebi

D) Zenne
E) Rum

20. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirler belli bir ezgiyle okunmuştur.
B) Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
C) Koşma, semai, varsağı, ilahi gibi nazım şekli ve türleri kullanılmıştır.
D) Şiirlerde en çok tam uyak kullanılmıştır, cinaslara da yer verilmiştir.
E) Divan şiirinden etkilenmeleri sonucu bazı halk şairleri aruz ölçüsünü de kullanmıştır.

21. (I) Âşık edebiyatında saz şairleri olan âşıklar usta-çırak ilişkisiyle yetişmiştir. (II) Az da olsa söz sanatları ve aruz ölçüsü kullanılmıştır. (III) Son dörtlükte şairin mahlası kullanılmıştır. (IV) Şiirler koşma, semai, mani, ninni, varsağı gibi nazım biçimleriyle söylenmiştir. (V) Şiirler âşık ya da saz şairi denen şairlerce bağlama adı verilen bir sazla söylenmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “âşık edebiyatı” ile ilgili olarak bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II.    C) III.     D) IV.      E) V.

22. Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerin kendine özgü bir ezgisi vardır.
B) Dörtlük yanında beyit de kullanılmıştır.
C) İlahi, semai, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
D) Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Eşrefoğlu Rumi bu edebiyatın temsilcileri arasındadır.
E) Her tarikat görüşlerini kendince adlandırdığı şiirlerle dile getirmiştir.

23. Anonim halk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?
A) Doğa, yiğitlik, sevgi, ulusal sevinçler ve acılar birlikte işlenmiştir.
B) Ninni, bilmece, efsane, masal, mani, türkü, fıkra, ağıt, halk hikayesi gibi türleri vardır.
C) Bu edebiyatın ürünlerinde yalın ve açık söyleyiş, içtenlikli bir anlatım egemendir.
D) Ürünlerin çoğu tapşırma denen ve kim tarafından yazıldığı bilinmeyen defterlerde toplanmıştır.
E) Az sayıdaki nesir örneklerinde nazım ve nesir çoğunlukla iç içedir.

24. Oyunun gülmece ögesi, yanlış anlamalara, nüktelere ve gülünç hareketlere dayanır. Halkın ortasında, bir meydanda, metinsiz, suflörsüz, ezbersiz oynanan tiyatrodur. Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. İki ana karakterin haricinde Arap, Acem, Kayserili, Laz, Yahudi, Ermeni gibi tipler de bulunur.
Bu parçada tanıtılan halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meddah
B) Karagöz
C) Köy seyirlik oyunları

D) Orta oyunu
E) Tuluat

edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.C, 4.C, 5.A, 6.E, 7.E, 8.B, 9.D, 10.E, 11.D, 12.E, 13.B, 14.B, 15.E, 16.D, 17.C, 18.B, 19.C, 20.D, 21.D, 22.C, 23.D, 24.D

halk edebiyati test 12 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap