Yazılı Soruları Editörün Seçtikleri

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı A Grubu

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI A GRUBU

1.  (I)Dört beş ay karşı karşıya, yapayalnız yaşayacaklardı. (II) Gaspard Hari geçen kışı nasıl geçirdiğini anlatmaya başladı. (III) O adamcağız şimdi oralarda bir kış daha geçiremeyecek kadar yaşlıydı. (III) Çünkü uzun yalnızlık sırasında insana bir hal olabilirdi. (IV) Pek öyle sıkılmamışlardı. (V) Er geç bazı eğlenceler, oyunlar, vakit geçirecek birçok şey bulunuyordu. (V)Ulrich Kunsi, gözleri yerde, aklı Gemmi’nin dolambaçlı yollarından köye doğru inenlerde, onu dinliyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin yüklemi basit çekimli bir eylem değildir.
B) II. cümle yapısına göre birleşik cümledir.
C) III. cümle isim cümlesidir.
D) IV. cümle yapısına göre basit cümledir.
E) V. cümle kurallı-fiil-basit cümledir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Uzun süre iskambil oynadılar.
B) Sonra yemek yeyip yatmışlardı. 
C) Yaşlı Gaspard öğle sonlarını bu donmuş tepelerde şuraya buraya uçan kartalları ve az rastlanır kuşları kollamakla geçiriyor.
D) Ulrich de köyü seyretmek için boyuna Gemmi Geçidi’ne yollanıyordu.
E) Oyunlarına heyecan katmak için de ufak şeyler kazanıp yitiriyorlardı.

3. Bir sabah Hari, daha önce davranıp kalkan arkadaşını çağırdı. Beyaz köpükten kımıl kımıl bir bulut, derin ve ağırlıksız, üzerlerine ses çıkarmadan dökülüyor, yavaş yavaş onları köpükten, kalın ve sağır bir şiltenin altında bırakıyordu. Bu, dört gün, dört gece sürdü. On iki saatlik bir dondan sonra buzul taşlarının granitinden daha sert bir duruma giren bu buz tozunun üzerine çıkmak için bir geçit oymak, basamaklar yapmak, kapının ve pencerelerin önlerini açmak gerekti.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hikaye birleşik çekimiyle çekimlenmiş bir fiil vardır.
B) Yapısına göre ikiden fazla basit fiil vardı.
C) Ek fiil almış bir sözcük yoktur.
D) Birleşik yapılı bir fiil yoktur.
E) Fiiller üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti (“) yanlış kullanılmıştır?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Mürebbiye” adlı romanını okudunuz mu?
B) Şikayetler artmaya başlayınca “iftiralara cevap vereceğini” söyledi.
C) Ataç’ın denemelerinden bazıları “Günlerin Getirdiği” adlı kitabında toplanmıştır.
D) Arkadaşları ona: “Çok şakacı bir çocuksun.” derdi.
E) Şairin “Canım İstanbul”unda söz sanatları bulunacak.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Kasabanın ortasında iki kovboy düello yaptı.
B) Erik sözcüğünü duyar duymaz ağzımda ekşimtrak bir tat oluşur.
C) Şehrin göbeğindeki havuzun fıskiyesi ne zaman bozulmuş?
D) Gözaltına alınan suçlular serbest bırakıldı.
E) Çocuklar annenizi sıkboğaz etmeyin.

6. Sevgili Ziyacığım,

İzmir’de ne arıyorum diye hayret etme. Sadece askerliğimi yapıyorum. Herhalde sen beni Ankara’da zannediyordun. On iki marttan beri hazırlık kıtasındayım. Hafta­ya Ankara’ya Yedek Subay Okuluna gidiyorum. Şimdilik askerî disiplinden şikâyetim yok. Burada kiminle beraber olduğumu tahmin et bakalım? Aklına gelmez diye derhâl söyleyeyim: Kenan Hulusi’yle beraber… Hulusi habire hikâye yazıyor.
Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?
A) İş mektubu
B) Tebrik mektubu
C) Resmi mektup
D) Dilekçe
E) Edebi mektup

7. E-posta ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) E-postada ileti, aynı anda birden çok alıcıya gönderilebilir.
B) E-posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.
C) İletide tarih ve saat otomatik olarak eklenir.
D) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir.
E) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.

8. Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden değildir?
A) Olay kahramanlarının genellikle insan dışı varlıklardan seçilmesi.
B) Sonunda ahlâk ve hayat dersi verilmesi.
C) Teşhis ve intak sanatına yer verilmesi.
D) Olayın çoğunlukla kır, orman veya köyde geçmesi
E) Süslü ve sanatlı bir dilin kullanılması

9. Aşağıdakilerin hangisi “masal” için söylenemez?
A) Çocukları eğiterek onların hayal dünyalarını, iyilik duygularını geliştirir.
B) Olayların geçtiği yer ve zaman gerçektir.
C) Birtakım tekerlemelerle başlar, olaylar -miş’li geçmiş zamanla anlatılır.
D) Kahramanları cin, peri, dev, cadı gibi olağanüstü varlıklardır.
E) Sözlü edebiyat ürünüdür, bir yazar tarafından derlenerek kitaplaştırılabilir.

10. Hikâye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
B) Halk edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.
C) Dünya edebiyatında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.
D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli ögeleridir.
E) Ağır basan ögenin olay olduğu hikâyelere Maupassant tarzı hikâye denir.

11. “ İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”
diyen sanatçı kimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?

A) Maupassant – Olay hikâyesi
B) Çehov –Durum hikâyesi
C) Sait Faik – Olay hikâyesi
D) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi
E) Memduh Şevket- Olay hikâyesi

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A)Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
B)Roman gibi bazı yazı türlerinin içerisinde de yer alabilir.
C)Kamu kurumları arasına yazılan mektuplara resmi mektup denir.
D)İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.
E) Gazete ve dergilerde herkesin okuması için yazılan mektuplara açık mektup denir.

13.Günlük türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Birinci kişi ağzından yazılmış kısa yazılardır.
B)Günlük konuşma dili kullanılır.
C)Kişisel yazılar olduğu için içten bir üslubu vardır.
D)Yazıldığı günün tarihini taşır.
E)Dil, sanatsal ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.

14.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A)İnsan belleğinde iz bırakan olay ve kişileri anlatır. (anı)
B)İnsanlar ve kurumlar arasında haberleşmeyi sağlayan yazı türüdür. (mektup)
C)Halide Edip Adıvar’ın mektup türünde kaleme aldığı romanın adıdır. (Handan)
D)Resmi makamlara sunulmak üzere yazılan imzalı ve adresli mektuplardır. (dilekçe)
E)Bu türün Türk edebiyatındaki ilk örneğini Babürşah vermiştir. (günlük)

15. … Osmanlının yetiştirdiği en büyük bilim adamlarındandır. Tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi alanlarında önemli eserler vermiştir. … On dört bin beş yüz eseri tanıttığı önemli bir kaynak eserdir. Latince, Almanca ve İngilizceye çevrilen bu eser, Avrupalı bilim adamlarının takdirini kazanmış önemli bir kültür ürünümüzdür.
Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sinan Paşa – Tazarrunâme
B) Ali Şir Nevai – Muhakemetü’l Lügateyn
C) Evliya Çelebi – Seyahatname
D) Kâtip Çelebi – Keşfü’z Zünun
E) Naimâ – Osmanlı Tarihi

16. Şeyhî’nin Harname adlı eseri aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmıştır?
A) Gazel
B) Mesnevi
C) Kaside
D) Terkib-i bent
E) Muhammes

17. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat’ı fethettiğinde yoksul bir şair olan …, Kanuni’ye kasideler sunar. Padişah da ona vakıf gelirlerinden maaş bağlar. Kanuni, İstanbul’a döndükten sonra vakıf memurları birtakım bahaneler ileri sürerek bu maaşı şaire ödemez. Çaresiz kalan şair, Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi’ye yazdığı mektupta memurların davranışlarını şikayet eder. Arapça, Farsça ögelerle yüklü bir dille yazılan mektupta şiirsel bir üslup ve anlatma tekniği kullanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Fuzuli
B) Baki
C) Nefi
D) Süleyman Çelebi
E) Nedim

18. Aşağıdaki metin türlerinden hangisi Tanzimat’tan önce Türk edebiyatında biyografi türünde verilen eserlerden biri değildir?
A) Siyer Kitapları
B) Kısâs-ı Enbiya
C) Tezkiretü’l Evliya
D) Menâkıbname
E) Monografi

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, bir edat grubu oluşturmamıştır?
A) Michel Canol ile birlikte kalmıştı.
B) O adamcağız şimdi oralarda bir kış daha geçiremeyecek kadar yaşlıydı.
C) Alçacık evler, yukarıdan, bir çayıra dizilmiş taşlar gibi görünüyordu.
D) Her ikisi de yumuşak huylu oldukları için hiç kavga etmezlerdi. 
E) Sanki birbirlerine hiç acı söz söylememişlerdi.

20. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın. İlim, bilgi sonradan gelecektir; önce çocuğun hayalini işletmek gerekir.
Bu cümlelerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A)Çocukların yetişmesi için edebiyat zorunludur.
B)Edebiyat insanın hayalini işletir.
C)Edebiyat öğrenimi bilimden önce gelir.
D)İleri yaşlarda edebiyat öğrenmek daha zordur.
E)İnsanın yetişmesi, hayal gücünün gelişmesine bağlıdır.

21. Çalışmalarımız sonuç verdi. Neler mi oldu? Ot bitmeyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü. Tarlalar, arı kovanları gibi uğuldamaya başladı. Toprağın derinliklerinde uyuyan sular yeryüzüne çıkarıldı. Kova kova süt veren inekler, kovan kovan bal veren arılar yetiştirildi. Sofraları, el ele verilerek üretilen yiyecekler süsledi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Benzetme sanatından yararlanma
B) Öykülemeye başvurma
C) Yinelemelere yer verme
D) Betimleme yapma
E) Tanık gösterme

22. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama.(adapte)
B) Türk Halk Edebiyatında “başlangıç” karşılığı kullanılan bir kelime. (döşeme)
C) Bir olayı, duyguyu, düşünceyi canlandırarak anlatmak (dramatize etmek)
D) Roman, hikâye ve tiyatro türlerinde, olayların okuyucuda ya da seyircide merak uyandıracak şekilde birbirine dolanması. (mizansen)
E) Tek kişinin konuşması. Tek kişilik taklitli bir komedya türü. İnsanın içinden kendisiyle konuşması. (monolog)

23.  Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.
Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi
amaç edinilmiştir.
B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.
C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.
D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.
E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.

24. ………, olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür.
……………, günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür.
……………., bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) entrika komedisi-karakter komedisi-töre komedisi
B) karakter komedisi-entrika komedisi-töre komedisi
C) karakter komedisi-töre komedisi-entrika komedisi
D) töre komedisi-karakter komedisi-entrika komedisi
E) töre komedisi-entrika komedisi-karakter komedisi

25. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak özelliğidir?
A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Kahramanlar, halk tabakasından kişilerdir.
C) Üç birlik kuralına uyulur.
D) Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar.
E) Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.C, 4.C, 5.B, 6.E, 7.B, 8.E, 9.B, 10.B, 11.B, 12.D, 13.E, 14.E, 15.D, 16.B, 17.A, 18.E, 19.E, 20.D, 21.E, 22.D, 23.E, 24.A, 25.C

9.sinifturkdiliveedebiyatı2.donem2.yaziliagrubu‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap