Dokümanlar Edebi Şahsiyetler

Ahmed-i Dai (?-1421)

Çok sayıda eser vermiş bilgin bir şairdir. Daha çok Çengname adlı eseri ile tanınır.

Önceleri Germiyanoğlu 2.Yakup’a intisap etmiş, daha sonraları Osmanlılara intisap etmiştir. Emir Süleyman, Çelebi Mehmed ve 2.Murat dönemlerinde yaşamıştır. 2.Murat’ın hocalığını da yapmıştır.

Şairliğinin yanı sıra nesir alanında da güçlüdür.

Verdiği eserlerle dönem edebiyatının gelişmesine hizmet etmiştir.

Türkçeyi oldukça rahat ve düzgün kullanmıştır.

Ahmed-i Dai Eserleri

Ahmed-i Dai Divanı

Ahmed-i Dai Divanı

 1. Türkçe Divan
 2. Farsça Divan
 3. Çengname
 4. Camasbname
 5. Ukudü’l Cevahir
 6. Vasiyyet-i Nuşirevan Tercümesi
 7. Mutayebat
 8. Ebulleys Semerkandi Tefsiri Tercümesi
 9. Tezkiretü’l Evliya Tercümesi
 10. Teressül
 11. Tabirname Tercümesi
 12. Tıbb-ı Nebevi Tercümesi
 13. Eşkal-i Nasır-ı Tusi Tercümesi
 14. Miftahü’l Cenne
 15. Vesiletü’l Müluk li Ehli’s Süluk

 

Çengname

Çengname

Çengname


1405-1406 yıllarında yazılmıştır.

Emir Süleyman’a sunulmuştur.

Bir çalgı aleti olan çengin dört ayrı parçası (ağaç kısmı, ceylan derisinden yapılmış üst kısmı, ipek ve at kılından olan telleri) Ahmed-i Dai’nin sorduğu sorulara cevap verirler.

Tasavvufi alegorik bir eserdir.

Tasavvuftaki şeriat, tarikat, marifet ve hakikat, çengdeki sözü edilen dört parça ile sembolize edilmiştir. Bu şekilde çengdeki dört parçanın kendi asıllarına duydukları özlem ilahi aşkın bir ifadesi olarak verilmiştir.

Bu eser Dai’nin hem şairlik gücünü gösterir hem de tasavvuf ve müzik bilgisini göstermesi bakımından önemlidir.

Camasbname


Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. İranlı şair Nasır-ı Tusi’nin aynı adlı eserinin çevirisidir. Mitolojik bir eserdir. Danyal Peygamberin oğlu olan Camasb’ın maceraları anlatılır. Şah-ı maranın yanında Camasb’ın geçirdiği yıllar ve bilginin sırrına Camasb’ın nasıl eriştiği anlatılır.

Ukudü’l Cevahir


Farsça manzum bir sözlüktür. 2.Murad’ın şehzadeliğinde ona Farsça öğretmek amacıyla yazılmıştır. Arapça kelimelerin Farsça karşılıkları verilir. Satır altlarında Türkçe karşılıklar da vardır.

Vasiyyet-i Nuşirevan Tercümesi


Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. İran hükümdarı Nuşirevan’In ağzından oğlu Hürmüz’e öğütler verilir.

Mutayebat


Türkçe Divan’ındaki kıtalar arasından seçilmiş on iki mizahi kıtadan oluşur. İçki ve eğlence üzerine yazılmıştır.

Ebulleys Semerkandi Tefsiri Tercümesi


Müfessir Semerkandi’nin tefsirinin ilk tercümesidir.

Tezkiretü’l Evliya


Farsça’dan tercüme edilmiştir.

Teressül


Türkçede bilinen en eski inşa kitabıdır.

Mektup türlerini, mektup yazma kurallarını öğreten kısa bir eserdir. Bu eser medreselerde okutulmuştur.

Tabirname Tercümesi


Farsça’dan tercüme edilen tıpla ilgili bir eserdir.

Tıbb-ı Nebevi Tercümesi


Hz. Muhammed’in tıbba dair öğütlerini içeren Arapça’dan tercüme edilmiş sağlık kitabıdır. Hz. Muhammed’in sağlıkla ilgili tavsiyelerini içermektedir.

Eşkal-i Nasır-ı Tusi Tercümesi


Astronomi ve astroloji ile ilgili bir eserdir. Nasır-ı Tusi’den çevrilmiştir.

Miftahü’l Cenne


Şeriat esaslarının öğretilmesini amaçlayan dini öğretici bir eserdir. Arapça’dan çevrilmiştir.

Vesiletü’l Müluk li Ehli’s Süluk


Bakara suresindeki bir ayet olan Ayetel Kürsi’nin tefsiridir. Eserde, Esma-i Hüsna (Allah’ın 99 adı)’nın açıklandığı bir bölümde vardır.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap