Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları B Grubu

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI B GRUBU

1. Bazı edebî akımlar eserlerini vermeden önce, bu akımı benimseyen sanatçılar bir araya gelip ilkelerini tespit etmişler ve sanatçılar o ilkeler doğrultusunda eserler vermişlerdir. Belli bir dünya görüşü ve sanat anlayışına göre eserler verilmeye başlandıktan sonra o akımın ilkelerinin tespit edildiği de olmuştur. Yine bir görüş etrafında toplanan sanatçılar eserlerini vermiş, ancak o akımın ilkelerini belirlememiş olabilirler. Bazı yazar ve şairlerse, hayatının bir döneminde bir akıma göre eser verirken bir başka döneminde başka bir akıma dâhil olup eser vermiştir. Bazı akımlar, felsefede doğup edebiyata yansımıştır. Bir tek edebî akıma dâhil edilemeyecek eserler de mevcuttur; yani eser birden fazla akımın özelliklerini gösterebilmektedir.
Bu parçada edebî akımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bir eserin birden fazla akımın özelliğini gösterebildiğine

B) İlkeleri sonradan tespit edilen akımlar olduğuna
C) Bazı akımların felsefede doğup edebiyata yansıdığına
D) Aynı zaman diliminde birden fazla akımın doğduğuna
E) Bazı sanatçıların tek bir akıma bağlı kalmayabildiğine

2. Yazın akımlarının gelişimine bakıldığında, bu akımların salt yazına özgü olmadığı genel bir sanat akımı olarak başlayıp geliştikleri görülür. Üstelik hemen hepsi, genelde doğdukları çağın toplumsal yapısının, bu yapıya bağlı düşünüş biçiminin, ideolojinin ürünüdürler. Çağın felsefesinin sanat üzerindeki etkisi akım olarak ortaya çıkar ve bütün sanat türlerinde ortak özellikler çevresinde gelişir. Rauf Mutluay’ın şu tanımı bu açıdan doğruluk taşır: “… Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa bir edebiyat akımı denir.”
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nesnel bir anlatım söz konusudur.
B) Genelleme yapılmıştır.

C) Tanımlama yapılmıştır.
D) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

E) Karşılaştırma yapılmıştır.

3. Bu edebî akımın esas görüşleri, Boilea’nun Şiir Sanatı (Art Peétique) adlı eserinde belirtilmiştir. Buna göre: Sanatta mutlaka uyulması gereken kaideler vardır. Bu kaideler fantezi değildir. Yazarlık zor meslektir, şaheser, ancak sürekli çalışma ile meydana gelir. Yüksek bir ahlâk şuuruna dayanmayan sanat, boş ve zararlı olur. “Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz en büyük süs ve kıymetini ondan alsın. Tabiattan hiç ayrılmamalı. Çünkü tabiat, hakikattir. Hakikatten başka hiçbir şey sevimli ve güzel değildir. Sahte şeyler, can sıkıcı ve yorucudur. Aklınızla bir seçim yaparak tabiatı taklit ve tasvir ediniz. Bize, insan kalbinde değişmeden kalan şeyleri tanıtan “Eskiler”i inceleyiniz!”
Bu sözler aşağıdaki akımlardan hangisinin edebiyat anlayışını yansıtır?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm          

D) Natüralizm
E) Sembolizm

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yine Anneler Günü hediyesini erkenden hazırlamış.

B) Anadolu’da hıdırellez farklı etkinliklerle mayıs ayında kutlanır.
C) Buzul Dönemi’nde yeryüzü buzullarla örtülüydü.
D) Bu seneki zirve tırmanışı Ağrı Dağı’nda gerçekleşmiştir.
E) Türk Dil Kurumu, 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.

5. Dünya edebiyatından hikâye okumak isteyen biri, aşağıdaki eserlerden hangisini türünden dolayı tercih etmez?
A) Decameron
B) Vadideki Zambak
C) Pazartesi Hikâyeleri

D) Ay Işığı
E) Kuyu ve Sarkaç

6. Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında yaşamış sanatçılardandır. Toplumcu gerçekçi anlayışla hikâye, roman ve şiir türünde eserler vermiştir. Olay hikâyesi geleneğini kendine özgü, farklı bir bakışla sürdürmüştür. Cumhuriyet’in ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve köylü yaşamına ve sorunlarına yöneliş, eserlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yazar; Anadolu’nun çeşitli şehir, kasaba ve köylerinde öğretmenlik ve farklı görevler için bulunmuş; böylece yakından tanıdığı köy ve kasaba insanlarının mizacını, yaşayışını, sorunlarını eserlerinde konu edinmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir?
A) Telli Kavak
B) Değirmen
C) Kağnı         

D) Ses
E) Yeni Dünya

7. Aşağıdakilerin hangisinde yapıt, birlikte verildiği yazara ait değildir?
A) Eski Resimler-Nahid Sırrı Örik
B) Merhaba Akdeniz-Halikarnas Balıkçısı
C) Cevizli Bahçe-Kemal Bilbaşar
D) Ekmek Kavgası-Kemal Tahir
E) Sarı Sıcak-Yaşar Kemal

8. Memduh Şevket Esendal, Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında yaşamış; hikâye ve roman türünde eserler vermekle beraber asıl olarak hikâyeleriyle tanınmıştır. Yazar, hikâyelerinde durum hikâyesi geleneğine bağlı kalmıştır. Eserlerinde çeşitli resmî görevlerle bulunduğu ve yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu’yu ve Anadolu insanını ele almıştır. Hikâyelerinde kişiler; genellikle memur, esnaf, köylü, aydın, ev kadını, yüksek bürokrat gibi toplumun her kesiminden insanlardan oluşmuştur. Yazar, hikâyelerinde bu kişilerin küçük yaşam kesitlerindeki görünüşlerini yansıtmış; yerli ve millî olan her olguyu hayranlık, iyimserlik ve hoşgörüyle anlatmıştır.
Bu parçada Memduh Şevket Esendal’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından olduğuna
B) Türk insanının hemen her kesimini hikâyelerinde yansıttığına
C) Eserlerinde evrensel temalara da yer verdiğine
D) Farklı türlerde eser verdiğine
E) Eserlerinde kesit öyküsü ilkelerini uyguladığına

9. (I) Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. (II) Fakat evindeki eski bir çifteye bir liradan fazla veren bulunmadı. (III) Beş lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek, bir hafta uğraştığı halde, mümkün olmadı. (IV) Ne yapacağını şaşırmış bir halde iken bakkalın oğluna rastladı. (V) Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi “özne, zarf tümleci, zarf tümleci, nesne, yüklem” biçimindedir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

10. Bir sandalye çekerek radyonun yanına oturdu, sesi iyice kıstı. Ben artık işitmiyordum ( )
— Biraz aç ( ) dedim ( )
— Gel ( ) dedi ( ) böyle çok güzel.
Gittim, yanına oturdum.
Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:) (,) (.) (,) (;)
B) (.) (,) (.) (,) (;)
C) (:) (,) (:) (,) (;)

D) (.) (,) (:) (,) (,)
E) (.) (,) (:) (,) (,)

11. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirin konusu genişletilmiştir.
B) Serbest müstezat sıkça kullanılmıştır.
C) Şiirlerde ağır bir dil kullanılmıştır.
D) Şiirde biçim mükemmelliğine önem verilmiştir.
E) Siyasi ve sosyal konular ele alınmıştır.

12.Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir?
A) Mesaj verme kaygısı güdülmüştür.

B) Belirli bir ideolojiye dayandırılmıştır.
C) Öğreticilik ağır basmaktadır.
D) Bireysellik ön plandadır.
E) Kelimelerin duygu değeri önemsenmemiştir.

13. I. Abdülhak Hamit Tarhan
II. Tevfik Fikret

III. Cenap Şahabettin
IV. Mehmet Emin Yurdakul
Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?

A) Hacle
B) Şermin
C) Piyale
D) Tamat
E) Tan Sesleri

14. Bizim mahalle de İstanbul’un kenârı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!
Bu dizelerdeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mübalağa        B) Tevriye        C) Hüsnütalil        D) Kinaye    E) Teşbih

edebiyatsultani.com

15. Tevfik Fikret, edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle Batılı sanat anlayışını benimsemiştir.
Bu cümlenin ögeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla, doğru olarak verilmiştir?
A) Özne-zarf tümleci-nesne-yüklem
B) Özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
C) Nesne-özne-dolaylı tümleç-yüklem
D) Özne-nesne-zarf tümleci-yüklem
E) Nesne-özne-zarf tümleci-yüklem

16. Onun şiirinin üçüncü dönemi olarak kabul edilen ve nazım şeklindeki değişiklik denemeleriyle bir öncekinden ayrılan şiirler kümesi bu dönemde kaleme alınmıştır. “Gazelden vatanî şiire” geçiş manzarası arzeden ve onun şiirde ikinci dönemini karakterize eden şiirleri Hamaset Kasidesi, Lâzımsa, Rağmına gibi gazelleri, iki Murabbası, Vatan Yahut Silitre’deki Vatan Türküsü, aynı eserdeki Kavga Türküsü (Savaş Türküsü) ise; üçüncü dönemin özelliklerini de Vâveylâ, Hilâl-i Osmanî, Gece adlı kıta, Rüzgâr, Selim-i Evvel kasidesi gibi şiirleri aksettirir. Son dönem şiirlerinde Abdülhak Hâmid’in tesiri varlığını kuvvetle hissettirir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin         
B) Namık Kemal  
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy       
E) Tevfik Fikret

17.
Mukaddes yersiniz billâh hazindir hâliniz ammâ,

Ey istihbâr-ı firkatle perîşân olduğum yerler.
Nasîb olsa ne var bir gûşenizde cismimin hâki
Hayâtımda size yârimle mihmân olduğum yerler.      
(istihbâr-ı firkat: Ayrılma haberi; gûşe: Köşe; hâk: Toprak; mihmân: Misafir.)
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lirik bir söyleyiş hâkimdir.
B) Söz sanatlarına başvurulmuştur.
C) Tanzimat Dönemi şiiridir.
D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) “ba / ca” şeklinde uyaklanmıştır.

18. Virgülle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yay ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. (Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.)
B) Şiirde ağır bir dil kullanmış, kimi zaman Türkçe sözcüklerle Fransızca sözcükleri uyaklamıştır. (Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.)
C) Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin çok mudur? (Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasına konur.)
D) O, anlamın beyitte tamamlanması geleneğine karşı diğer dizelere yayılması çığırını açmıştır. (Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.)
E) Halk için, halkın konuştuğu dille, hece ölçüsüyle yazılan bu şiirler millî duyguları dile getirir. (Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur.)

19. Edebiyatın toplumsal bir işlevi mi olduğu, yoksa bireysel ya da duygusal ihtiyaçlara mı cevap vermesi gerektiği konusundaki oranlar, birbirine çok yakın görünmektedir. “Bence edebiyat toplumsal gerçekleri yansıtmalıdır” maddesine %54,6 oranında katılan öğrenciler (Tablo 20); “Edebiyat duygusal ihtiyaçlara cevap vermelidir” maddesine %58,1 oranında katılım göstermişlerdir (Tablo 21). Edebiyatın bireysel, duygusal ihtiyaçlara yönelik bir işlevinin olduğu konusundaki oran daha yüksek görünmektedir.
Yukarıda verilen parçadan hareketle makale türünün özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliğe sahiptir.

B) Düşünceyi inandırıcı kılmak için sayısal verilere başvurulmuştur.
C) Söz oyunlarına ve kapalı ifadelere yer verilmiştir.
D) Anlatımda nesnel bir tutum sergilenmiştir.
E) Aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı güdülmüştür.

20. Bilimsel metinler ve edebî metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilimsel metinlerde terimlere, edebî metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir.
B) Bilimsel metinlerde nesnel, edebî metinlerde öznel bir anlatım tutumu sergilenir.
C) Bilimsel metinler herkesçe aynı biçimde anlaşılabilirken edebî metinlerde çok anlamlılık söz konusudur. D) Bilimsel metinlerde fiziki gerçeklik, edebî metinlerde kurgusal gerçeklik söz konusudur. E) Her iki metin türünde de söz sanatlarından yararlanılarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaçlanır.

21. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerde düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurulan yollardan biri değildir?
A) Örneklendirme
B) Alıntı yapma
C) Sayısal verilerden yararlanma           
D) Soyutlama               
E) Karşılaştırma

22. Bu yapı, insanı ve doğayı kontrol altına almayı ve özellikle de doğa sömürüsünü sıradanlaştırarak yeni bir çevre algısı yaratmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Özne   
B) Dolaylı tümleç                 
C) Belirtili nesne         
D) Zarf tümleci               
E) Yüklem

23. Sohbet türünde metin oluşturmak isteyen biri aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?
A) Anlattıklarını kanıtlama yoluna gider.
B) Yazısını gazete ve dergilerde yayımlar.
C) Yazısında mizahi fıkralardan yararlanabilir.
D) Yazılarında, senli benli konuşma üslubu kullanabilir.
E) Sanat dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eder.

24. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma… Kolay gibi gözükür, ama kolay değildir bu. Birçok kimselerin “Ahlak… ahlak…” diye yasalar, kurallar uydurmağa çalışmaları da zaten bunun kolay olmaması yüzündendir. Size yapılmasını istemediğiniz işi siz de başkasına yapmıyacaksınız, yani kendinizi onun yerine koyacaksınız, bencilliğinizden silkineceksiniz, sizin bir etiniz, kemiğiniz olduğu gibi onun da bir eti, kemiği olduğunu, onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. O kadar da değil: Size yapılmasını istemediğiniz birtakım şeyler var, siz de onları kimseye yapmıyorsunuz, yetmez ki bu. Belki o adam kendisine başka şeylerin de yapılmasını istemiyor, sizin aldırmayacağınız bazı şeylerden sinirleniyor, kendinizi onun yerine koyacaksınız, o sinirlenmeyi anlıyacaksınız, acısını hayal edeceksiniz, artık o adama o işleri de yapmayacaksınız.
Yukarıdaki metinden hareketle fıkra türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kişisel görüşler dile getirilmiştir.
B) Okuyucuları yönlendirme amaçlanmıştır.
C) Rahat ve samimi bir dil kullanılmıştır.
D) Düşünceleri kanıtlama amacı güdülmüştür.
E) Güncel bir konu ele alınmıştır.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Mizah / her aklın, her zekânın dokuyacağı bir kumaş değildir.

B) Akıllı insan / şüphesiz / atasözünün dediği gibi / yapmalıdır.
C) Birden / etrafımızda / dünyanın bütün manzaraları / değişti.
D) Dünyanın güzelliğinden / korkmaya / başlamıştık.
E) Dünyada, insanlar arasında en iyi, en isabetli dağıtılmış olan şey / akıldır.

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.A, 4.B, 5.B, 6.A, 7.D, 8.C, 9.E, 10.A 11.E, 12.D, 13.C, 14.A, 15.A, 16.B, 17.D, 18.E, 19.C, 20.E, 21.D, 22.B, 23.A, 24.D, 25.D

11.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-1.donem-2.yazili-sorulari-b-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap