Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları B Grubu

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI B GRUBU

1. Romanda kişiler, belirli bir toplumsal çevre içinde ele alınır. Karakter çizme, tipleme yollarıyla verilir insan ögesi. Bu yönde de değişik tespitler ve düşünceler vardır. Sözgelimi Virginia Woolf’a göre çağdaş romancının görevi, insanın iç dünyasıyla ilgilenmektir. Dış dünyaya yönelen yazarlar gerçeği veremezler. Yapılacak iş, yeni anlatım yolları deneyerek kişilerin iç dünyasına yönelmektir. Çünkü insan yaşamının gerçekleri kişilerin içinde saklıdır.
Aşağıdaki yargılardan hangisi parçada anlatılanları destekler niteliktedir?
A) Edebiyat ile felsefenin birbirinden yararlanması kaçınılmazdır. B) Edebiyat kişilerin iç dünyasını bütün ayrıntılarıyla anlatır.

C) Edebiyat; sosyoloji, tarih, felsefe gibi bilimlerden etkilenir.
D) Gerçekliğe ulaşmak isteyen edebî ürünler psikolojiden yararlanmalıdır.
E) Yaşamın gerçekleri, romanlarda anlatılan kişilerin dış dünyayla ilişkilerinde saklıdır.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) Ablası, 2018( )2019 eğitim-öğretim yılında liseyi bitiriyor.

B) Moğolca da Türkçe gibi Ural( )Altay dil ailesine mensuptur.
C) İstanbul Üniversitesi Fen(  )Edebiyat Fakültesine geçen yıl başlamıştı.
D) Türkçe(  )İngilizce Sözlük’ünü gramer derslerinde fazlasıyla kullanırdı.
E) Uzun ince bir yoldayım(  )Gidiyorum gündüz gece, dizelerini mırıldandı.

3. Edebî eserlerin bütünüyle bir fikir, felsefe veya ideoloji ile yüklü olmasını ve bunu açık bir şekilde okuyucuya iletmesini beklemek yanlıştır. Çünkü söz konusu istek ancak öğretici metinlerin yerine getirebileceği bir yükümlülüktür, edebiyatın değil. Fazla ideoloji sanat eseri içinde eritilmediği sürece sanatçıya ayak bağı olacaktır. Bununla birlikte “Fikir, düşünce, felsefe ve ideoloji edebiyatın dünyasına giremez!” gibi kesin bir kural da konamaz. Nitekim edebiyat da diğer bilimlerin yaptığı gibi başka bilimlerden faydalanır. Her türlü fikir, düşünce ve felsefi bakış; edebiyatın dünyasına yabancı kalmamak, edebî bir niteliğe bürünmek şartıyla edebiyatın içeriğinde yer alabilir.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Parça, öğretici bir metin olduğundan yazar ile anlatıcı aynı kişidir .
B) Parçada geçen “ayak bağı” kelime grubu örtük ileti örneğidir.
C) Parçada düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama ve örnek verme vardır.
D) Parçada bilim dallarının birbirinden yararlanabileceğinden bahsedilmiştir.
E) Parçada felsefi bir düşüncenin olduğu gibi edebiyatta yer alamayacağı vurgulanmıştır.

4. Hikâye sanatı, şiirden farklıdır. Şairler eserlerinde genellikle kendi şahsi duygularını ifade ederler. Bunu yaparken de vezin, kafiye, dil musikisi gibi “teknik” denilebilecek vasıtalara başvururlar. Teşbih, istiare, mecaz gibi “edebî sanatlar” şiirde önemli yer tutar. Hacim itibariyle küçük olan şiirde her kelime ve kelimenin yeri önemlidir. Şair tek bir mısra ile bir atmosfer vücuda getirebilir. Orhan Veli “Bir kadının suya değiyor ayakları.” mısrasıyla sayfalarca yapılacak tasvirden daha geniş bir yorum elde eder. Hikâyeciler de şiirde kullanılan vasıtalardan faydalanırlar, fakat hikâyenin yapısı ve retoriği şiirden farklıdır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Hikâye ile şiirin bazı vasıtalarının ortak olduğuna

B) Kısa şiirleri meydana getiren kelimelerin yoğun anlamlar taşıdığına
C) Hikâyenin yapı ve retoriğinin şiirden farklı olduğuna
D) Şairlerin şiirlerinde kişisel duygularını yansıttığına
E) Bir hikâyenin bir şiirden daha yoğun anlamlar taşıyabileceğine

5. İçimde bir şeyin koptuğunu, paramparça olduğunu, cam gibi dağıldığını hissediyorum. Dünyanın en güzel çiçeklerine bakıyorum. Bunlar benim için toplandı. Şimdi hızla giden trenin penceresinden atlayabilirim, o güzelim kırlarda koşabilirim. Bağırmak istiyorum. Yüreğim kuş gibi. Uçabilirim de. Çiçekleri göğsüme bastırıyorum. Sonra hemen çekiyorum.
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) I. kişili anlatım

B) Benzetme
C) Mecaz anlam
D) Somutlaştırma
E) Kişileştirme

6. Aşağıdaki parçaların hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?
A) Yüreğimin düzensiz vuruşlarını duyuyorum. Kuşlar gitmiş ve dümdüz bir lacivert bırakmışlar geride. Çiçek tozları savuran rüzgâr değmiyor yüzüme. Gözlerim gün ışığından uzak nicedir. Gene de ağlamamalıyım. Yüreğimi durultup uyuyabilsem.

B) Kapıyorum, yeniden açıyorum gözlerimi. Kapkaranlık! Açıyorum sandım da açmadım diye korkup dokunuyorum gözkapaklarıma… Gözlerim açık, kör mü oldum yoksa? Fırlayıp çıkarıyorum kafamı sudan. Yanı başımda bir sandalcıyı görüyorum önce.
C) Atölyenin asma katında çalışan üç öğrenciden biriydi bu kız. Eski öğrenciler, orada kendilerine ait bir dünya kurmuşlardı. Sabahtan, akşam atölye kapanıncaya kadar aşağı inmezlerdi. Çay yaparlar, çok konuşurlar, blues dinlerler, arada kavga ederlerdi.
D) Nadirlere ve kadına hayır duaları ederek ayakkabılarımı portmantoya yerleştirmek üzere hole döndüğümde yerdeki büyük sarı zarfı gördüm. Zarfın üzerinde bir şey yazmadığını görünce ürperdim. İçimdeki korkuya yenik düştüm ve zarfı açmadan masaya koydum.
E) Bu manzara, bu mevsim, bu sessizlik beni alıp çocukluğumun geçtiği köye götürdü. Köyde de koyunları otlatırken köyün en büyük ağacının altında oturur, sessizliği yani huzuru dinlerdim. Ciğerime çektiğim o temiz havayı da buranın havasına benzettim şimdi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır?
A) Hiç bir işini yarım bırakmayan, çalışkan bir adamdı.

B) Söylediği her şey sonradan getirilen raporla uyuşuyordu.
C) Birtakım küçük sorunlar onun gününü mahvetmeye yetmişti.
D) Antika eşyaların her biri onun için ayrı bir değer taşıyordu.
E) Ara sıra kendini dinlemeye ihtiyacı olduğunu söylerdi.

8. Tüm ögelerinde olduğu gibi kişi ve karakter ögesi de romanlarda ve hikâyelerde ortaktır. Ne var ki karakterler hikâyelerde tek boyutludur, ………………….. Kimi hikâyelerde bunun dışına çıkıldığı, karakter çizimine ağırlık verildiği, öykülerde tek boyutluluktan uzaklaşıldığı görülür.
Bu parçada düşüncenin akışına göre boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) kendi söylediklerine kendileri bile inanmazlar.

B) değişik yönleriyle sergilenmezler.
C) karakterlerin bir söylediği diğerini pek tutmaz.
D) ister istemez unutulup giderler.
E) karakterlerin iç ve dış dünyaları ayrıntılarıyla anlatılır.

9. I. Olayı ön planda tutarım ve hikâyelerimde serim, düğüm, çözüm bölümlerinin belirgin olmasına dikkat ederim.
II. İnsanın günlük hayat içinde anlatılması ve çeşitli psikolojik hâllerinin sezdirilmesi hikâyelerimde önemlidir. Hikâyelerimi okursanız gücümü olay örgüsünden almadığımı fark edersiniz.
III. Gerçeğin dış dünyada değil insanın iç dünyasında saklı olduğuna inanırım. O yüzden eserlerimde toplum yerine bireye, sosyal olan yerine psikolojik olana yöneldim.
IV. Hikâyeleri iç içe vermeye dayalı çerçeve kurma tekniğine önem veririm. Hayata bir karmaşa ortamı olarak baktığım için farklı üslupları farklı edebiyat türlerini iç içe yerleştiririm.
V. Hikâyelerimin konusu genellikle köyde geçer. Çünkü ben köy sorunlarını gerçekçi bir dille işlemeye çalışırken bir yandan bu sorunlara çözüm önerileri getiririm.
Yukarıda numaralanmış parçalardan hangisi modernist anlayışla eser veren sanatçılardan birine ait olabilir?
A) I B) II  C) III          D) IV          E) V

10.I. Saf şiir anlayışında dil, titizlikle işlenmiş; güzel ve etkili söyleyiş önem kazanmıştır. II. Sanatın toplumu sadece yansıtan bir ayna olduğunu söyleyen toplumcu gerçekçiler, bireylerin iç dünyasını da ayrıntılı yansıtmışlardır. III. Milli Edebiyat anlayışını sürdüren şiirler, sıradan insanların yaşamını sade bir dille işlemeyi amaç edinmişlerdir. IV. Şiirdeki kafiye, ölçü, redif gibi ögelerin önemsiz olduğunu savunan Garip akımı, şiirlerinde süslü bir dil tercih etmemiştir. V. İkinci Yeni şiir anlayışında kapalı anlatım, soyut kavramlar ve çağrışımlar öne çıkmıştır. Yukarıda Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarıyla ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) I, IV ve V
E) IV ve V

edebiyatsultani.com

11. Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Âh aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
Verilen dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bireysel bir tema işlenmiştir.

B) Ahenk ve müzikalite önemsenmiştir.
C) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D) İmgeli, kapalı bir söyleyiş söz konusudur.
E) Saf şiir anlayışı doğrultusunda yazılmıştır.

12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi “saf şiir” anlayışı için söylenemez?
A) Ahenk, müzikalite ön plandadır.

B) Daha çok bireysel temalar işlenmiştir.
C) Sembolizm akımının izleri görülür.
D) Türk edebiyatında Fransız şiirinin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
E) Orhan Şaik Gökyay bu anlayışta eserler vermiştir.

13. Ah bu türküler
Türkülerimiz
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz
Türkülerde tüter dağ dağ yayla yayla
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.
Verilen şiir parçasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Serbest şiir örneğidir.

B) Türküler, “ana sütü”ne benzetilmiştir.
C) Söz sanatlarına yer verilmemiştir.
D) İkilemelerden yararlanılmıştır.
E) Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının izleri görülür.

14.
I. Biraz sonra okul zili çalacak ve dışarıya çıkacağız.
II. Çocuklar, kuşların ağaçta ki yuvalarını düzeltiyorlar.
III. Sinemaya saat kaçda gidelim, diye sordu.
IV. Siz ki nice zaferlere imza atmış insanların evlatlarısınız.
V. Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyordu.
Yukarıda verilen numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) III ve V

15. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) Hiçbir mutluluk( ) işini severek yapan adamın huzuruna erişemez.

B) Hazırlayacağın ödev bir karikatür de olabilir( ) bir tekerleme de.
C) Bu akşam eve erken gitmeliyim(  ) dedi komşumuz Fahriye Abla.
D) Bu şiirinde anlatılan güzel(  ) aslında divan edebiyatındaki soyut sevgiliden başka biri değildir.
E) Adı ne olursa olsun(  ) dülgerlik, duvar ustalığı, baca temizleyiciliği…

16. Saat Çini vurdu birden: pirinççç
Ben gittim bembeyaz bir uykusuzluktan
Kasketini eğip üstüne acılarımın
Sen yüzüne sürgün olduğum kadın
Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin
Bir çocuk boyuna bir suyu söylerdi. Mavi.
Verilen şiir parçası aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Cemal Süreya
D) Attilâ İlhan
E) Ataol Behramoğlu

17. Ben senin krallığın ülkene yetiştim
Kaldım gölge tanımayan güzelliğinle.
Her sabah büyüten denizimizi böyle
Gülüşlerindi o ülkede bilmez miyim.
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hayal gücü ve duygulara ağırlık verilmiştir.

B) Kelimelerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.
C) Anlatım zenginliği dikkat çekmektedir.
D) Millî ve toplumsal bir tema işlenmiştir.
E) Kapalı bir anlatıma sahiptir.

18. İyi ve etkili şiirlerin; kelime oyunlarına, imgelere, çağrışımlara bolca yer vermekle olacağını düşünenler yanılır. Hece ölçüsü ile oluşan ve halkın gündelik konuşma diline yer veren şiirlerin akılda daha çok kaldığını söyleyebilirim. Halkın bağrından kopup gelmiş benzetmelerle halkın samimiyetini yansıtan bu şiirleri okuyan herkes şiirde kendinden bir parça bulur. Halkın geleneğine, kültürüne, hayata bakış açısına ayna tutan bu şiirler bir de saz ustasının elinde dillendi mi dinlemeye doyamazsınız.
Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçadaki düşünceleri savunan bir şaire ait olabilir?
A) Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden

     İnanırdım saadetli yolculuklara
B) Yüzüme sabahı takıyorum 
     Çok vazo yüzünden evde
C) Ey katre-i âvâre, bu cûşun, bu hurûşun 
     Ahengine uymazsan emin ol boğulursun
D) Dünya cennetinden çiçekler derip 
     Türküler söylensin barıştan yana
E) Sana bir şiir getiririm 
    Sözler rüyamdan fışkırır

19. Bir ayna parçasından başka beni kim anlar, Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde? Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar; Aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde?
Yukarıdaki dörtlüğün teması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Yaşama sevinci
B) Yalnızlık
C) Barış
D) Kardeşlik
E) Adalet

20. “Aşk, bülbülün dilindeki bir şarkıdır.” dizesindeki altı çizili kelimede aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Karşıtlık
B) Dolaylama
C) Kişileştirme
D) Ad aktarması
E) Somutlaştırma

21. Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın
Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Mehtâb-âb
B) Mehtâb-âlem
C) Âlem-âb
D) Hayâl-mehtâb
E) Âb-hayâl

22. Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerini farklı bir anlayışla yazmıştır?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Erdem Bayazıt
E) Ziya Osman Saba

23. Ben burda bir sıkıntıyım, atımdan iniyorum
Benim atım her zaman
Kim bilir kime sesleniyorum, sessizlik
Yosunlar, taşlar, o mezar yazıtlarından
Yaz gelmiş, zakkumlar açmış, elimi bile sürmedim
Sürsem bile ne çıkar, ama sürmedim
Ölü bir şey kalıyor dünyadan, yapraklardan.
Ben burda bir sıkıntıyım, atımdan iniyorum
Benim atım her zaman.
Verilen şiir aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine aittir?
A) Garip şiiri
B) İkinci Yeni şiiri
C) Toplumcu gerçekçi şiir

D) Dinî değerleri, geleneksel duyarlılığı yansıtan şiir
E) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir

24. Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin önemli temsilcileri arasında Âşık Veysel, …………….……, Davut Sulari, ………….……, Şeref Taşlıova gibi isimler sayılabilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abdurrahim Karakoç-Feymani
B) Murat Çobanoğlu-Seyrani
C) Erzurumlu Emrah-Dertli
D) Âşık Daimi-Âşık Ömer

E) Ercişli Emrah-Karacaoğlan

25. Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yârim kara topraktır
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım birimi dörtlüktür.

B) Tam kafiye ve kelime biçiminde redif kullanılmıştır.
C) İnsandan doğaya aktarım yapılmıştır.
D) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden olan koşmadan alınmıştır.
E) 4+4+3 duraklı 11’li hece ölçüsü ile söylenmiştir.

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.C, 4.E, 5.E, 6.C, 7.A, 8.B, 9.D, 10.D, 11.D, 12.E, 13.C, 14.B, 15.E, 16.C, 17.D, 18.D, 19.B, 20.E, 21.A, 22.D, 23.B, 24.A, 25.B

Edebiyatsultani.com

12.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-1.donem-2.yazili-sorulari-b-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap