Yazılı Soruları

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

YURTTA SULH, CİHANDA SULH
Her toplum, insanlığın parçasıdır. Bir toplumun mutluluk veya mutsuzluk sebepleri ne ise diğer toplumlarınki de aynıdır. Bir toplumda mutluluk varsa bunun olumlu etkileri, diğer toplumlar üzerinde de görülür. Bunun tersine, bir toplum mutsuz ise bunun olumsuz etkilerinden öbür toplumlar da rahatsız olur.

Bir toplumun maddi ve manevi bütün doğal hak ve hürriyetlerine sahip olarak yaşaması için ortaya atılan düşünceler, yalnız o topluma özgü olarak kalmaz, bütün insanlığı da etkiler. Yalnız bir topluma özgü olarak ileri sürülen hayat düşünceleri dardır, kısa hedeflidir; insanda ve insanlıkta habersizdir. Bu nitelikleri dolayısıyla bu gibi düşünceler, insanları mutlu kılacak büyük sosyal, ekonomik ve politik karışıklara yol açar. Zamanla bu tür düşünceler insan hayatından kalkmaya mahkumdur.

Bir insan, maddi ve manevi bütün hak ve hürriyetlerine sahip olarak yaşamayı ister. Fakat bunu isterken içinde bulunduğu toplumun diğer fertlerinin de aynı hak ve hürriyetlere sahip olduklarını bilmek ve onların hak ve hürriyetlerine saygılı olmak zorundadır.

Bütün toplumlar, varlıklarını diğer toplumlara borçludur. O toplumların fertlerinin doğal hak ve hürriyetleri ile bizim içinde yaşadığımız toplumun fertlerinin doğal hak ve hürriyetleri aynıdır. Toplumlar ve onların fertleri de diğer toplumların ve onların fertlerinin aynı hak ve hürriyetlere sahip olduklarını bilmeleri ve onların hak ve hürriyetlerine saygı göstermeleri gerekir. Günümüzde simgesi güvercin ve zeytin dalı olan barış, ancak bu sayede sağlanabilir.

Atatürkçülük, en geniş anlamda bu doğal yaşam hakkı düşüncesine dayanır. Bunun için Atatürkçülük, insanların barış içinde yaşamalarını gaye edinmiştir. Atatürk, bu gaye için 1931’de şunları söylüyor: “Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel ilkelerinden biri olan ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ hedefi, insanlık ve uygarlığın refah ve ilerlemesinde en önemli etken olsa gerektir.
(1, 2, 3, 4, 5 ve 6.sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)
1. Yukarıdaki metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Karşılarına yukarıdaki sözcükleri bularak yazınız.
a.Barış ( ………………….)
b.Siyasal ( …………………..)
c. Birey     ( ……………………….)
d.Temel düşünce, temel inanç, prensip ( …………………….)

2. Okuduğunuz metne göre “geniş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Atatürkçülük, en geniş anlamda bu doğal yaşama düşüncesine dayanır. ” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çocuklar, akşamüzeri geniş düzlüklerde saatlerce oynardı.

B) Sıcak günlerde geniş elbiseler giymeye çalışırdı.
C) Geniş düşünceli liderler ülkesini ilerilere taşır.
D) Artık şehirlere geniş borularla su getirilmesi gerekir.

3. Okuduğunuz metinde “Yalnız bir topluma özgü olarak ileri sürülen hayat düşünceleri dardır.” cümlesinde geçen “dar” sözünün anlamını belirleyiniz.
A) Yetersiz

B) Yoksul
C) Önemsiz
D) Yoksun

4. Okuduğunuz metinde “Bir toplumun maddi ve manevi bütün doğal hak ve hürriyetlerine sahip olarak yaşaması için ortaya atılan düşünceler, yalnız o topluma özgü olarak kalmaz, bütün insanlığı da etkiler.” cümlesindeki altı çizili sözün anlamını belirleyiniz.
A) Sahipsiz kalmak

B) Önemle üzerinde durmak
C) Ele almak, incelemek
D) İleri sürmek, söylemek

5. Okuduğunuz metne göre, barışı simgeleyen ögelerin karşısına “+” işareti koyunuz.
Bayrak

Çiçek
Kale
Yıldız
Güvercin
Horoz
Zeytin dalı
Elma

6. Okuduğunuz metne göre sadece bir topluma özgü hayat düşüncelerinin niteliklerini belirleyerek aşağıda verilen sözcüklerden bu niteliğe uygun olanların karşısına √ işareti koyunuz.
a.Dar
b.Birleştirici
c.Değişken
d.Zengin
e.Kısa hedefli
f.İnsanlıktan habersiz
g.Yapıcı
h.Köklü

7. Okuduğunuz metne göre bir toplumun mutlu olmasının, diğer toplumlar üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu belirleyiniz.
A) Kıskançlığa yol açar.
B) Yardımlaşma duygusunu artırır.
C) Öz güven duygusunu sarsar.
D) Mutluluk duygusunu artıran bir etki oluşturur.

8. Okuduğunuz metne göre Atatürkçülüğün gayesini belirleyiniz.
A) İnsanları barış içinde yaşatmak
B) Ekonomiyi geliştirmek
C) Ülke savunmasını güçlendirmek
D) Her koşulda halkın çıkarlarını korumak

9.Okuduğunuz metinden hareketle “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin hedefini belirleyiniz.
A) Toplumun her kesimine eşit düzeyde eğitim vermek
B) Savaş hâlindeki ülkeleri barış yapmaya zorlamak
C) Yurt savunmasına bütün bireylerin katılmasını sağlamak
D) İnsanlığın ve uygarlığın ilerlemesine katkı sağlamak

10. Aşağıdaki cümlelerde eş sesli sözcüklerin altlarını çiziniz.
Bu araba onun, el ne karışır!
Biraz gül, suratını niye asıyorsun?
Olay yerine il olarak ben vardım.
Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak verilmiş sözcüklerden hangisi terim anlamlıysa cümlenin karşısına “+”, değilse “-” işareti koyunuz.
A.Bu şarkının notalarını biliyorum. ( )
B. Dün gece sokaklar karanlıktı.    (    )
C.Bu sabah köprü, trafiğe kapalıydı.   (     )
D. Renkleri tuvaline çok güzel yansıtmış.  (     )
E. Evin perdelerini aylardır yıkamamışsınız. (    )

12. Aşağıda, virgülün kullanım alanları verilmiştir. Virgülün kullanım alanıyla bu alana örnek olabilecek cümleleri eşleştiriniz.
Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.
Seslenme ve hitap belirten kelimelerden sonra virgül konur.
Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki gibi kelimelerden sonra konur.
Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.
H. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.

(   ) Geldik, bekledik, bulamadık, döndük.
(     ) Çocuklar, lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim.
(     ) Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
(     ) Kasaptan 3,50 kg kuşbaşı kebaplık et aldı.
(     ) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.
(     ) Hayır, söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
(     )   Sizinle daha önce Caddebostan’da karşılaşmıştık, dedi.
(     ) Nuran Hanım, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.

CEVAPLAR:
1. a.Barış   ( …sulh…….)
b.Siyasal    ( …politik…..)
c. Birey     ( …fert…….)
d.Temel düşünce, temel inanç, prensip ( …ilke….)
2. C
3.A
4.D
5. güvercin, zeytin dalı
6. a.Dar
Kısa hedefli
f.İnsanlıktan habersiz
7.D
8.A
9.D
10. Bu araba onun, el ne karışır!
Biraz gül, suratını niye asıyorsun?
Olay yerine ikl olarak ben vardım.
Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
11. A.Bu şarkının notalarını biliyorum. ( )
Dün gece sokaklar karanlıktı.    (    )
C.Bu sabah köprü, trafiğe kapalıydı.   (     )
D. Renkleri tuvaline çok güzel yansıtmış.  (     )
E. Evin perdelerini aylardır yıkamamışsınız. (    )
12.
(  B   ) Geldik, bekledik, bulamadık, döndük.

(  D   ) Çocuklar, lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim.
(   H  ) Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
(  G   ) Kasaptan 3,50 kg kuşbaşı kebaplık et aldı.
(  A   ) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.
(  F   ) Hayır, söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
(  E   )   Sizinle daha önce Caddebostan’da karşılaşmıştık, dedi.
(  C   ) Nuran Hanım, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.

5. sinif turkce 1.donem 2.yazili sorulari a grubu İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap