Yazılı Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları G Grubu

1) Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyundur. Söz kullanılmayan bu oyunda yüz mimikleri, el, kol ve beden hareketleriyle tema anlatılmaya çalışılır.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dram
B) Pandomim
C) Tuluat
D) Trajedi
E) Kabare

2)Trajedi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B)Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konularını mitolojiden veya tarihten alır.
D) Üç birlik kuralına uyulur.
E) Kötü, çirkin olaylar sahnede canlandırılmaz.

3)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşan tiyatrodaki olay örgüsüne dramatik örgü denir.
B)Sahne, oyuncu ve seyirci tiyatro metninin önemli unsurlarıdır.
C)Jest ve mimikler önemli bir yer tutar.
D)Tiyatro, insan yaşamını sahnede seyirciler önünde canlandırma sanatıdır.
E) Olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı bir türdür.

4) Tiyatrolarda rol gereği duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtmaya ….…….; oyunda tek kişinin kendi kendine konuşmasına …………..; oyuncunun, sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söze …………. kişilerin birbirine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözlere de …………. denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)monolog B)tirat C)jest D)mimik E)replik

5) Çocuklar model alma yoluyla kişiliklerini oluşturduklarından ünlü kişilerin yaşamlarını merak ederler. Onların bu ihtiyacını karşılayacak tür…………..dır. Yaşamın incelenmesi ile öğrenciler tarihsel zaman ve mekândaki gerçek kişiler hakkında bilgi edinirken hem kişileri hem tarihi hem de tarihsel mekânları öğrenirler. Bu türde kişinin başarılı olduğu alanlar, eserleri, ürünleri detaylı ve belgelere dayandırılarak nesnel şekilde tanıtılır.
Bu parçada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gezi yazısı
B) Tarih kitapları
C)Biyografi
D)Günlük
E) Sohbet

6) Ben Gönen’de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba, düşümde artık bir serap gibiydi. Birçok yeri unutulan, eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz Çarşı Camii’ni, karşısındaki küçük, harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciği, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum.
Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?
A) Mektup
B) Günlük
C) Biyografi
D) Otobiyografi
E) Gezi yazısı

7) I. Divan edebiyatında, kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle ele alan eserlere tezkire denir.
II. Bu eserler mensur yazılmakla birlikte içinde manzum kısımların yer aldığı tezkireler de vardır.
III. Tezkireler bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır.
IV. Tezkireler, günümüz araştırmaları için değerli birer belge ve kaynak durumundadır.
V. Edebiyatımızdaki ilk tezkire Sehi Bey’in Heşt Behişt adlı eseridir.
Tezkireler ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D)IV   E)V

8)Aşağıdaki otobiyografilerden hangisi yanlış sanatçıyla eşleştirilmiştir?
A) Kafa Kâğıdı – Necip Fazıl Kısakürek
B) Kısa Hayat Hikâyem – Abidin Dino
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
D) Suyu Arayan Adam – Şevket Süreyya Aydemir
E) Avare Yıllar – Kemal Tahir

9)Kişinin hayatındaki önemli evreleri; elde ettiği bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi ağzından anlattığı yazı türü hangisidir?
A)Monografi
B)Öz geçmiş
C)Portre
D)Biyografi
E)Nekroloji

10)Mektupların şekil ve içerik özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A) Mektuplar, bir hitap sözüyle başlar.
B) Giriş bölümünde mektubun yazılış amacı belirtilir.
C) Sonuç bölümünde asıl anlatılmak istenenler verilir.
D) Kâğıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazılır.
E) Mektubun sağ alt köşesinde yazan kişinin adı ve imzası, sol alt köşesinde adresi yer alır.

11)Dilekçe için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dilekçede söz konusu istek veya şikâyet öz olarak belirtilir, gereksiz ayrıntılara girilmez.
B)Sade ve resmî bir dil kullanılır, yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilir.
C)Dilekçede dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.
D) Dilekçede, üst makama yazılmış ise rica ederim, alt makama yazılmışsa arz ederim ifadesi kullanılır.
E)Dilekçede sağ tarafa dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası sol tarafta adres yazılır.

12)Özel mektup ve edebi mektubun karşılaştırıldığı aşağıdaki  maddelerden hangisi yanlıştır?

Özel MektuplarEdebi Mektuplar
A)Samimi kişiler arasında yazılır.Tanınmış sanatçılar arasında kaleme alınır.
B)Sade ve süssüz bir dil kullanılır.Sanatsal bir üslup kullanılır.
C)Birden çok kişiyi ilgilendirir.Mektup yazılan kişiyi ilgilendirir.
D)Sanatsal değeri yoktur.Sanatsal değeri vardır.
E)Edebi değer taşımaz.Tarihsel ve edebi değer taşır.

 13)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Dilekçeler iş mektuplarına girer.
B) Elektronik posta, mektuplara göre daha yaygındır ve alıcıya daha hızlı ulaşmaktadır.
C) Tutanaklar yoruma açık olmadan net bir şekilde ifade edilmelidir.
D) Açık oturum en az 3 katılımcı ve başkan yönetiminde yapılır.
E) Bilinen en eski iletişim türlerinden biri olan mektup türünün ilk örnekleri Mısır firavunlarına ve Hititlere aittir.

26.04.2022
  Ramazan ayının 25.günündeyiz. Yavaş yavaş gelen hızlı hızlı gidiyor. Sınavları hazırlama telaşına kapıldım. 9.sınıf edebiyat sınavını hazırladım. Ama yorgunluk uykumu getirdi. Galiba uyu…
14)Yukarıdaki parça hangi edebi türden alınmıştır?
A)Otobiyografi
B)Anı
C)Günlük
D)Biyografi
E)Portre

15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcüğü zarf görevinde kullanılmamıştır?
A) Bu malzemeler kütlelerine göre hafif görünüyor.
B)Şairin son şiirlerinde ahenk öncekilere göre hafif aksıyor.
C) Biz geçerken köprü hafif sallandı.
D) Doktorların çoğu hafif yiyecekleri öneriyor.
E) Bu tartışmada oldukça hafif kaldı.

16)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde virgülün kullanım amacı diğerlerinden farklıdır?
A) Baba borç yapar, çoluk çocuk aç yatar.
B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C) Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
D) Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
E) Bin düşün, bir söyle.

17)
Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.
Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin
Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık
Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı
Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü
Yukarıdaki parçada kaç çekimli fiil vardır?
A)9     B)10    C)11   D)12     E)13

18)Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)Seni terk ettiyse bir sebebi vardır.
B)En sevdiği oyuncağı kaybolmuştu.
C)Yazılıda çıkacak konuları öngörememiş.
D)Sizin orada olduğunuzu düşünebilir.
E)Her gece seni düşünüp saatlerce ağlaşırdık.

19)Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A)Yaptıkları için ona defalarca teşekkür ettim.
B) Hoşgeldiniz, yeni evinize.
C) Sabret gönül bu da geçer.
D) Gönlüm ona düşeyazdı.
E) Lütfen, bu çiçekleri kabul et.

20)Nesne-yüklem yönüyle çatısı farklı olan cümle hangisidir?
A) Öğretmen onu dinlemeyince yerine oturdu.
B) Kitap okumayı çok seviyordu.
C) Defterindeki çizgileri birleştiriyor.
D) Misafirimiz gelince kaleyi dolaştık.
E) Düşüncelerinizi ona da anlatın.

Not: Her soru 5 puandır.

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.E, 4.C, 5.C, 6.D, 7.E, 8.E, 9.B, 10.C, 11.D, 12.C, 13.A, 14.C, 15.D, 16.C, 17.C, 18.E, 19.B, 20.A

9.sinifturkdiliveedebiyati2.donem2.yazilisorularigbrubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap