Testler

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT TEST 1

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT TEST 1

1.”Güzel sanatlar”ı diğer eserlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yararlı olmaya çalışması
B) Estetik zevk oluşturmayı amaçlaması
C) Eserin, sahibinden izler taşıması
D) Toplumsal yaşamdan etkilenmesi
E) Gerçeğe uygun olması

2. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?
A) Kendini ifade etme isteği
B) Temel ihtiyaçları giderme çabası
C) İnançları yaşama duygusu
D) Para kazanma amacı
E) Doğaya şekil verme dürtüsü

3. Sanatçı, doğadaki malzemeyi kendi bakış açısına göre seçer, ayıklar, değiştirir, yorumlar, yeniden ortaya koyar.

Bu sözde sanatın hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
A) Bir şeyi olduğu gibi taklit etmenin sanat etkinliği kabul edilemeyeceği
B) Sanat eserinin insanla birlikte ortaya çıkması
C) Sanat eserinin insanın ihtiyaçlarından doğması
D) Sanatın süreklilik isteyen bir etkinlik olması
E) Sanat eserinin kendine özgü bir iletişim aracı olması

4. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir?
A) Minyatür
B) Resim
C) Mermercilik
D) Müzik
E) Opera

5. Anton Çehov bir yerde : “Şu başparmağımdan bile bir öykü çıkarabilirim.” demektedir. Bu sözde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Edebiyatın yalnızca hayallere yer verdiği
B) Edebiyatın beklentileri ele aldığı
C) Edebiyatın herkesi ilgilendirdiği
D) Edebiyatın ayrıntılara önem verdiği
E) Edebiyatın yaşanabilir olayları anlattığı

6. Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlar içinde yer almaz?
A) Bale
B) Hat
C) Çini
D) Ebru
E) Heykel

7. Bir Yunan heykeli, bir Osmanlı seramiği, bir Uzak Doğu resmi farklı farklı anlayışların eserleridir. Fakat bu eserlerin her birinde ayrı bir güzellik, ayrı bir çekicilik buluruz. Çünkü sanat eseri dünya çapında, bütün insanlığa hitap eden, herkesi ilgilendiren bir özelliğe sahiptir.
Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Özgünlük
B) Evrensellik
C) Öğreticilik
D) Yaratıcılık
E) Güzellik

8. ………… sözcüğü marangozluk, ayakkabıcılık, terzilik gibi maddi ihtiyaçları karşılayan işlerin tümünü karşılar. Oysa ………….., estetik bir zevk oluşturmak için insanın kullandığı yaratıcılığı ifade eder.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekteki sözcükler getirilmelidir?
A) sanatçı-sanat
B) sanat-edebiyat
C) zanaat-sanat
D) bilim-felsefe
E) iş-sanatçı

9.Edebi kişiliğin, edebi eserin kendisinin ve edebiyat ortamının toplumsal yapı açısından dikkate alınması gerekir. Ancak bu sayede, ………… sağlıklı olarak kavranabilir.
Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sanatın bilime katkısı
B) edebiyatla toplum ilişkileri
C) güzel sanatların estetik yönü
D) sanatın bireysel bir ürün olduğu
E) edebiyatın diğer sanatlardan farkı

10. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin temel nitelikleri arasında yer almaz?
A) Güzellik
B) Etkileyicilik
C) Yaratıcılık
D) Evrensellik
E) Bilimsellik

11. …………… Bu bakımdan edebiyatın, insanı ve toplumu çeşitli yönleriyle inceleyen psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, coğrafya gibi bilim dallarıyla yakın ilişkisi vardır.
Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Edebiyatın birinci ve en önemli konusu tarihi, sosyal ve psikolojik bir varlık olan insandır.
B) Edebiyatın çeşitli düşünceleri gündeme getirmesi doğaldır.
C) Sanatçı, edebi metni ortaya koyarken toplumun etkisinde kalabilir.
D) İnsanlar birikimlerini, kültürlerini edebiyat aracılığıyla sonraki kuşaklara aktarır.
E) Sanat etkinliği yeni bir yapı kurma, şekil verme girişimidir.

12. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-tarih ilişkisiyle ulaşılabilecek sonuçlardan biri değildir?
A) Edebi eserlerin zaman içinde oluşması
B) Edebi eserlerin tarihi kişiliklerden söz etmesi
C) Edebi eserlerin kesin bilgileri anlatması
D) Edebi eserlerde tarihi olayların konu edilmesi
E) Edebi eserlerin tarihe ışık tutması

13. Bilim ve edebiyatla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?
A) Bilim doğruyu, edebiyat güzeli arar.
B) Bilim herkesin ilgisini çeker, edebiyat sanat eğitimi alanlara hitap eder.
C) Bilimsel veriyi herkes kabul eder, edebi eserde kişisel beğeniler öne çıkar.
D) Bilimin amacı yararlı olmak, edebiyatın amacı estetik zevk uyandırmaktır.
E) Bilim nesnel, edebiyat öznel bir dil kullanır.

14. Edebiyat araştırmacısının bir edebi eseri incelerken gerek yazarın gerekse sözünü ettiği kişilerin ruh halini anlayabilmesi için hangi bilim dalından yararlanır?
A) Tarih
B) Sosyoloji
C) Psikoloji
D) Felsefe
E) Biyoloji

15.  I.    Edebi eserlerin toplumsal yaşamı yansıtması
II.  Edebi metinlerin belirli bir sosyal çevrede oluşması
III. Sosyal çevredeki insan ilişkilerinin edebi metinlere kaynak olması
IV.  Edebi metinlerin sosyolojinin metotlarıyla incelenebilmesi
V. Sanatçının, edebi eserde belli bir görüşün savunuculuğunu yapması
Yukarıdaki ifadelerden hangisi edebiyat-sosyoloji ilişkisiyle ilgili sonuçlardan biri değildir?
A) I       B) II      C) III      D) IV       E) V

16. Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?
A) Baklavanın tarifi
B) Evlat sevgisini konu alan bir metin
C) Suyun kaldırma kuvvetini anlatan bir deney
D) Töre cinayetini anlatan bir haber metni
E) Muğla’nın demografik yapısını inceleyen bir metin

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir terim, kavram ya da imge kullanılmamıştır?
A) Mitokondrinin görevi enerji üretmektir.
B) Komşunun gelini gül yanaklı, sırma saçlı bir afetti.
C) Kurgu, tamamen veya kısmen gerçeklere dayanmayan; yazar veya sanatçının hayal gücünün eseri olan kişi, yer ve olaylar içeren eserdir.
D) Sabahleyin durakta onunla karşılaştım.
E) Sen geldin benim deli köşemde durdun.

18. Gerçekliği ele alış tarzı bakımından aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
A) Haber yazısı
B) Bilimsel makale
C) Şiir
D) Gezi yazısı
E) Dilekçe

19.    I.   Tiyatro-ritmik sanatlar
       II.   Resim-plastik sanatlar
     III.   Heykel-işitsel sanatlar
     IV.   Bale-dramatik sanatlar
      V.   Edebiyat-fonetik sanatlar
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A)I        B)II       C)III       D)IV       E)V

20.  I.  dans-hat-edebiyat-marangozluk
       II. mimari-müzik-resim-sinema
     III. heykel-çinicilik-bale-sosyoloji
     IV. tiyatro-kumaş boyama-hat-tarih
      V. mimari-edebiyat-oymacılık-felsefe
Yukarıdaki gruplardan hangisi sadece güzel sanatların çeşitlerini kapsamaktadır?
A) I       B)II       C)III       D)IV       E)V

 

CEVAPLAR

1.B, 2.D, 3.A, 4.C, 5.D, 6.A, 7.B, 8.C, 9.B, 10.,E 11.A, 12.C, 13.B, 14.C, 15.E, 16.B, 17.D, 18.C, 19.C, 20.B

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT TEST 1

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap