Testler

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Test 7

1.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
B) Daha çok sözlü geleneğe dayalı bir edebiyattır.
C) Şiirler kopuz adı verilen saz eşliğinden söylenir.
D) Şiirde zengin kafiye ve redif kullanılmıştır.
E) Sav, koşuk, sagu türünde eserler verilmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi destanın özelliklerinden değildir?

A) Olağanüstü olaylar vardır.
B) Kişiler doğaüstü özelliklere sahiptir.
C) Söyleyeni bellidir.
D) Manzumdur.
E) Milleti derinden etkileyen olaylar konu edilir.

3.Aşağıdaki dizilerin hangisinde İslamiyetten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

A) Alp Er Tunga-Göç-Türeyiş-Manas
B) Attila-Oğuz Kağan-Battal Gazi-Bozkurt
C) Ergenekon-Şu-Türeyiş-Alp Er Tunga
D) Göç-Oğuz Kağan-Danişmentname-Şu
E) Attila-Bozkurt-İlyada-Ergenekon

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türk edebiyatı için söylenemez?

A) Şiirlerde dize başlarında kafiyelenme de görülür.
B) Sagu, koşuk gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir.
D) Yazılı bir eser olmadığından eserler dilden dile anlatılarak taşınmıştır.
E) O dönemin sözlü edebiyatıyla ilgili ürünler Divan-ı Lügati’t Türk’te vardır.

5. Aşağıdakilerin hangisi Türk destanlarından değildir?

A) Ergenekon
B) Battal Gazi
C) Şu
D) Cengizname
E) Şehname

6. Aşağıdaki dizilerin hangisinde Türk destanları bir arada verilmiştir?

A) Oğuz Kağan-Attila-Alper Tunga-Şinto
B) Ergekon-Bozkurt-İgor-Türeyiş
C) Attila-Alper Tunga-İlyada-Şu
D) Oğuz Kağan-Şehname-Türeyiş-Ergenekon
E) Alper Tunga-Oğuz Kağan-Şu-Bozkurt

7.
…;başlangıcı bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11.yüzyılınortalarına kadar gelen süreyi kapsar. Yazılı eserlerin ortaya çıktığı 8.yüzyıla kadar … olarak kabul edilir. Bu döneme ait elimizde örnekler çok az olmakla beraber, bu dönem edebiyatımızın dış etkilere kapalı olduğu dönemdir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yazılı edebiyat-sözlü edebiyat
B) İslamiyetten önceki Türk edebiyatı-sözlü edebiyat
C) Halk edebiyatı-Divan edebiyatı
D) Sözlü edebiyat-Halk edebiyatı
E) Anadolu Türk edebiyatı-Halk edebiyatı

8. Aşağıdakilerin hangisinde verilen destan, karşısındaki ulusa ait değildir?

A) Nibelungen-Alman
B) Mahabarata-Hint
C) Şansön dö Röland-Fransız
D) Şinto-Japon
E) Kalevala-Romalılar

9.
Şairin halk içinden topladığı destan parçalarından aldığı ilhamlarla yazdığı büyük Fars destanıdır. Farslıların efsane çağlarından başlayıp Müslüman Arapların ülkeyi ele geçirmelerine kadar geçen büyük olayları anlatır. Şair altmış bin beyitlik bu dev eserde büyük hükümdarların savaşlarını başlarından geçen olayları, hayatlarını yararlılık gösteren diğer kahramanların maceralarını da hikâye eder.

Bu parçada sözü edilen destan ve bu destanın şairi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Divan-ı Lügati’t Türk-Kaşgarlı Mahmut
B) Şehname-Firdevsi
C) Kurtarılmış Kudüs-Tasso
D) Kaybolmuş Cennet-Milton
E) İlyada-Tasso

10
. Tarihin en eski destanlarından biridir. Kuvvetli, zalim aynı zamanda kahraman olan kralın serüvenlerini anlatan destan, Asur devletinin başkenti Ninova’da on iki tablet üzerinde üç bin satır olarak bulunmuştur. Anadolu ve Asya devletlerinin kaynağıdır. Her parçası yılın bir ayına uyması için destan on iki bölümdür.

Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalevala
B) Ergenekon
C) Gılgamış
D) İgor
E) Mahabarata

11
. Bu destanda İskender’in Batı Türkistan’a doğru yürümesi üzerine Türk hükümdarlarının doğuya çekilişi, iki tarafın öncü kuvvetlerinin çarpışması, İskender’in çekilmesinden sonra Türk hükümdarının Balasagun’a dönüp kendi adıyla bir kent imar etmesi anlatılır. Destanın aslı elimizde yoktur ancak Divan-ı Lügati’t Türk’te destanın konusundan söz edilmektedir.

Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göç
B) Ergenekon
C) Yaratılış
D) Şu
E) Alper Tunga

12.
. . . büyük bir kurultay topladı. Halkını çağırttı. Onlar geldiler, bilgi alışverişinde bulundular. Sağ yanınd kırk kulaç direk diktirdi, üstüne bir altın tavuk koydu, altına bir ak koyun bağladı. Sol yanına kırk kulaç direk diktirdi, üstüne gümüş bir tavuk koydu, dibine kara koyun bağladı. Sağ yanında Bozoklar oturdu, sol yanında Üçoklar oturdu. Kırk gün kırk gece ziyafet oldu; yediler, içtiler, eğlendiler. Sonra yurdunu bölerek oğullarına verdi.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Oğuz Kağan
B) Şu
C) Attila
D) Cengiz
E) Alper Tunga

13.
Batı Denizi’nin batı kıyılarında oturan Türkleri komşu bir kavim yok etti. Düşmanlar yalnız bir delikanlıyı öldürmekten çekindiler fakat onu da ellerini ve ayaklarını kestikten sonra bir bataklığa attılar. Orada bir dişi kurt, delikanlıya baktı ve ondan gebe kaldı. Komşu kavmin hükümdarı bu genci de öldürmek için asker gönderdi. Kurt, bu yerde on oğlan doğurdu. Bunlardan en akıllısı bir hükümdar oldu ve aslını unutmadığını göstermek için çadırının önüne kurt başı bulunan bir bayrak diktirdi.

Bu parçada konusu verilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ergenekon
B) Göç
C) Bozkurt
D) Edige
E) Türeyiş

14.
“Yurdumuzda kalalım desek dört taraftaki erler hep bize düşman. En iyisi dağlar arasında kimsenin yolu düşmeyecek bir yer bulmak.” deyip sürülerini dağa doğru sürdüler. İyice gezip dolaşarak gördüler ki orasının geldikleri yoldan başka hiç yolu yok. O yol da öyle bir yoldu ki bir at veya deve güçlükle yürüyebilirdi. Burada dört yüzyıldan fazla kaldılar. O kadar çoğaldılar ki oraya sığamaz oldular. Demir bir dağı eritip buradan çıktılar ve eski vatanlarını yeniden ele geçirdiler.

Bu parçada konusu verilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ergenekon
B) Göç
C) Bozkurt
D) Edige
E) Türeyiş

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.C, 4.D, 5.E, 6.E, 7.B, 8.E, 9.B, 10.C, 11.D, 12.A, 13.C, 14.A

islamiyetoncesiturkedebiyatitest7 İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap