Testler

Divan Şairleri Test 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?
A) Rind ü Zahid
B) Siham-ı Kaza
C) Beng ü Bade
D) Leyla ve Mecnun
E) Heft Cam

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mevlana’ya ait değildir?
A) Divan-ı Kebir
B) Mesnevi
C) Fihi Ma Fih
D) Risaletü’n Nushiye
E) Mecalis-i Seba

3. Yeni ve yerli bir edebiyat çığırı açmıştır. Dış dünyada gördüklerini, gözlemlediklerini izlenimleriyle birleştirerek bir bakıma resimleştirmiştir. Divan şiirine renk ve canlılık getiren şair, şiirlerinde dönemin İstanbul dilini kullanmıştır. Şiirlerinde halk dili ve söyleyişlerine de sıkça yer vermiştir. En başarılı olduğu türler gazel ve şarkılardır. Divan şiirine şarkıyı kazandıran şairdir. Lale devri şairi olarak da bilinir.
Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabi
B) Nefi
C) Baki
D) Nedim
E) Fuzuli

4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hüsn ü Aşk -Şeyh Galip
B) Yusuf ile Züleyha-Şeyyad Hamza
C) Harname-Şeyhi
D) Hayrabad-Nedim
E) Şikayetname-Fuzuli

5. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hayriye-Nabi
B) Divan-ı Kebir-Mevlana
C) Vesiletü’n Necat-Süleyman Çelebi
D) Sefaretname-Baki
E) Hadikatü’s Süeda-Fuzuli

6. On altıncı yüzyıl Osmanlı Devleti’nin tarihi gelişimine uygun olarak edebi sahada da en üstün seviyeye gelinmiştir. Divan edebiyatının en güçlü şairleri bu dönemde görülür.
Aşağıdakilerden hangisi 16.yüzyıl Divan şairlerinden değildir?
A) Fuzuli
B) Ruhi
C) Baki
D) Şeyh Galip
E) Bağdatlı Ruhi

7. Mevlana ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşadığı dönemde büyük bir âlim olarak tanınmıştır.
B) Divan-ı Kebir adlı eserinde Türkçe şiirleri de yer almaktadır.
C) En önemli eseri olan Mesnevi’nin dili Türkçedir.
D) Mesnevi’sinde tasavvufi düşüncelerini, birbirine ulanmış hikâyeler hâlinde anlatmıştır.
E) Fîhi Mâ Fih adlı eseri, çeşitli meclislerde yaptığı sohbetlerden oluşmuştur.

8. Klasik edebiyatımızın büyük şairlerinden biri sayılmaktadır. Onun şiirlerinde aşk, neşe ve güzellik kavramları büyük bir incelikle dile getirilmiştir. Edebiyatımızda yerli anlatıma yönelmenin en önemli temsilcilerindendir. Klasik edebiyatın şekilleri yanında Halk edebiyatına ait bir türkü de yazmıştır. Edebiyatımızda şarkı türünün en önemli temsilcilerindendir.
Yukarıda özellikleri verilen şair kimdir?
A) Fuzuli
B) Baki
C) Şeyh Galip
D) Nedim
E) Nefi

9. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Nabi-Hayrabat
B) Ali Şir Nevai-Mecalisü’n Nefais
C) Fuzuli-Hüsn ü Aşk
D) Baki-Kanuni Mersiyesi
E) Nefi-Siham-ı Kaza

10. Nedim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lale devrinin eğlence ve zevk âlemlerini şiirlerinde ele almıştır.
B) İstanbul’a karşı özel bir sevgisi vardır.
C) Şarkı türünü en çok kullanan şairlerdendir.
D) Divanında heceyle söylenmiş bir türkü de bulunur.
E) Nesirlerinde dil, şiirlerine nazaran oldukça sade ve anlaşılırdır.

11. Bu şair, Türk şiir sanatına bir söyleyiş kudreti kazandırmış, geçen yüzyıllarda Hoca Dehhani, Ahmedî ile başlayan; Ahmet Paşa ve Necati ile gelişen Divan şiiri, onunla olgunluğa ermiştir. Onun, kelimelerini mısralara birer mücevher gibi yerleştirmesi, mısralarını tam bir ses ve söz hâlinde düzenlemesi en büyük özelliklerindendir.
Şiirlerinde kullandığı İstanbul Türkçesi ile Nedim’i müjdeleyen bu Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki
B) Nabi
C) Fuzuli
D) Şeyh Galip
E) Nefi

12. Divanına bir sanat şaheseri hâlinde yerleşen en tanınmış şiiri Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü acısıyla yazılan yedi bentlik mersiyesidir. Şairin gerçekten duyarak ve yanarak söylediği bu mersiye, bir bakıma Türk Divan şiirinin zaferleri arasındadır. Büyük hükümdarın inanılmaz ölümü karşısında bütün varlıkları ağlar görmek isteyen şair, duygularını Divan şiirinin türlü incelikleriyle, söz ve anlam sanatlarıyla birleştirerek söylemede büyük başarı göstermiştir.
Parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmedi
B) Baki
C) Necati
D) Hayali
E) Şeyh Galip

13. Türkçeye büyük değer vermiş olan sanatçı, Çağatay Türk edebiyatının en önemli simasıdır. Türk dilinin gelişmesi için büyük çaba harcamıştır. Yaşadığı dönemde Farsça şiir yazma modasına karşı durmakla kalmamış Türkçenin şiir dili olması için çok çalışmış, Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu ispat etmiştir. Horasan’da açtığı sanat çığırı, şöhreti bütün Türk dünyasına yayılmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babür Şah
B) Nizami
C) Ali Şir Nevai
D) Nefi
E) Fuzuli

14. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin mesnevi türünde eseri vardır?
A) Nedim
B) Baki
C) Nefi
D) Necati
E) Şeyhi

15. Nefi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle dini konuları işlemiştir.
B) Kaside nazım şeklinin en usta şairlerindendir.
C) Hicivlerinde argo, kaba kelimelere yer vermiştir.
D) Hiciv türündeki şiirleri Siham-ı Kaza’da toplanmıştır.
E) Övgü ve yerlerinden abartılıdır.

16. Hem Anadolu Türk şiirinin kurucularından hem de Türkçeyi aruza ilk uygulayanlardan sayılır. Ulusal nazım biçimi olan tuyuğlarıyla tanınır. Şiirlerinde yiğitçe bir söyleyiş bulunur. En önemli eseri gazel, tuyuğ ve ruabilerinin bulunduğu Divan’ıdır. Türkçenin dışında Arapça, Farsça şiirler de yazmıştır. Sivas Hükümdarı olarak da kendini tanıtan şair Divan edebiyatını başlatan en önemli sanatçılardan sayılır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebülgazi Bahadır Han
B) Hoca Dehhani
C) Ahmedi
D) Kadı Burhaneddin
E) Necati

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.D, 4.D, 5.D, 6.D, 7.C, 8.D, 9.C, 10.E, 11.A, 12.B, 13.C, 14.E, 15.A, 16.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap