Gazel Örnekleri

Kadı Burhaneddin’in Gazelleri

Kadı Burhaneddin'in Gazelleri

Kadı Burhaneddin şiirlerinde tasavvufun düşünce ve mecazlarına yer vermekle beraberi daha çok lirizmden hoşlanan ve dünya zevklerini dile getiren bir şairdir.

KADI BURHANEDDİN’İN GAZELLERİ

GAZEL 1

Ölmüş tenüme aşkı anun rûh değül mi
Gamzesi ile dil dahi mecrûh değül mi

Aşkiyle kavuştu gönlüm yoluna anın
Aşk ile kahılan kapu meftûh değül mi

Kirpüğü ne kılduğunı sen sanma muammâ
Gönülde anun yâresi meşrûh değül mi

Bin yılda eğer Nûh yaşadı ise bin yaş
Ol yaş bana bir lâhza-i memnûh degül mi

Ma’şûk ile âşık bir olur âşk oduyla
Mâdih dahi pes hem yine memdûh değül mi

 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

10 yorumlar

 • Merhaba,
  Onun sarhoş gözü bilir ki ben aşk sarhoşuyum. (Ayrıca) Ben manevi olarak aklı başında biriyim, (ancak) aşkın delisiyim.
  Şerh etmeme yardımcı olur musunuz lütfen çok acil ?

  • Göz, divan şiirinde sevgili imajı ile birlikte kullanılır. Göz ise sevgilinin en dikkat çekici özelliğidir. Divan şiirinde göz karadır ve kaş ve kirpikler ile birlikte kullanılır. Göz bir afettir ve aşığı yok eder. Veya aşığı büyüler. Sevginin gözü işlevselliği, şekli, ve etkileri açılarından , sihir, cellat, cadu, afet, büyü, maral, badem, gazal, kafir, hûn-feşân, hûn-hâr, Harut ve Marut, ok, kuyu, ayna vb ile ilişkilendirilir. Göz renk olarak genellikle kara, siyah, ender olarak da elâ dır. Göz en çok nergis, ahu ,maral, ahu-yu hoten , ceylan ve bademe benzetilmiştir.Sevgilinin gözü ile sihir, büyü, Babil kuyusuna kapatılan sihir ve büyü melekleri olan Harut ve Marut arasında alakalar kurulur. Sevgilinin gözleri Harut ve Marut’a sihir ve büyü ilimlerini öğreten sihir ve büyü merkezi gibidir. Sevgili aşığa baktığı zaman onu büyüler. Aşığı kendinden geçirtir. Aşığın gözleri kamaşır ve başka hiç bir şeyi göremez hale gelir.

   Sevgili bakışıyla aşığı sarhoş eder. Aşıktaki normal olmayan, sıra dışı haller aşkın cezbesinden dolayı aşığın kendisini kaybetmesi durumudur. Şair kendisinin de diğer insanlar gibi normal haller sergilediğini ancak sevgilinin aşkı sevdası yolunda zaman zaman normal dışı tavırlar sergileyebileceğini belirtiyor. Bu durum da gayet normaldir diyor.

 • Bu gün yine senden sana feryâd idiserem
  Bî-dâdunı arz eyleyüben dâd idiserem
  Ben varlığumı bende virüp gîsûlaruna
  Kendüzümi bu nev’ ile âzâd idiserem
  Gözüm yaşını şat iderem âlemi bağdâd
  Andan girü gönülümi dil-şâd idiserem
  Yâd itdi bini itmedı yâd ol lebi meygûn
  Yâd itmedügini hele ben yâd idiserem
  Her bir melikün dünyâda bir şehri olur ben
  Gönül şârını sana gam-âbâd idiserem
  Ger zülfi başın oynar ise bâd-ı hevâya
  Sehl ola ki ben varlığı ver bâd idiserem
  Ben nâm ile nâmûs ile ârumı koyıban
  Nâmûs idüben dünyâda bir ad idiserem
  Bülbül yine çağırdı ki feryâd yâd ola
  Kaddün yine salındı ki şimşâd şâd ola
  Gözün egerçi zulmini irürdi gâyete
  Umûm budur lebün ile bî-dâd dâd ola
  Servün ayağı bağlu vü ney bağludur bili
  Kaddün gibi kim ola ki âzâd zâd ola
  Nev-rûzdur sinün ile bir ayş idem gerek
  Ki dünyâ ehli göre vü a’yâd yâd ola
  Bâd-ı sabâ saçun ile oynayalı şehâ
  Bildük ki işbu dehr-i gam-âbâd bâd ola

Yorum yap