Gazel Örnekleri

Nesimi’nin Gazelleri

Nesimi, Divan şiirini nazım şekilleriyle şiirler yazmış, tuyuğlarıyla ün kazanmıştır.

GAZEL 1

Gerçek hadîs imiş bu ki hûbun vefâsı yoh
Kim sevdi hûbı kim didi hûbun cefâsı yoh

Aşkun belâsı yoh diyüben aşka düşme kim
Kim âşık oldı kim didi aşkun belâsı yoh

Anun ki hacc-ı ekberi ey cân sen olmadun
Beytü’l-Harâma varmamış anun Safâsı yoh

Şeytândur ol ki sûretine kılmadı sücûd
Bir renc ü derde düşdi ki hergiz devâsı yoh

Ol cân ki senden özge taleb itmedi murâd
Hecründe yahmağun anı her dem revâsı yoh

Yâ Rab ne şem’imiş bu mehün yüzi kim anun
Nûrı katında şems-i duhânun ziyâsı yoh

Bîmâr-ı aşka cân verür ey cân lebün müdâm
Münkir sanur ki lâ’l-i lebünün şifâsı yoh

Gel gel berü ki savm u salâtun kazâsı var
Sensüz geçen sabâh u mesânun kazâsı yoh

Aynun hatâsuz ey büt-i Çin dökdi kanumı
Türk-i Hıtâdur aslına varur hatâsı yoh

Fânî cihâna bahma geçen ömri sevme kim
Ömrün zevâli var u cihânun bekaası yoh

Yârun gelür hemîşe cefâsı Nesîmîye
Sen sanma kim Nesîmîye yârun atâsı yoh

GAZEL 2

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

Gerçi muhît-i a’zâmım adım âdem durur âdemim
Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

GAZEL 3

Her dil alem serveririz ya Muhammed ya Ali
Cümlenin hem mihterisiz ya Muhammed ya Ali

Hadi- i rahman çü sizsiz her dü alemde bu gün
Cümle nazır manzarısız ya Muhammed ya Ali

Du cihanın afitab u mab- tab u şems’ısız
Zulmetin hem enverisiz ya Muhammed ya Ali

Şanınızda geldi hem taba ve yasin hel eta
Ve’d- duhanun defterisiz ya Muhammed ya Ali

Ayet- i lev- lak ilen hem la- fetanın ma’nisi
Lahmike lahmi yerisiz ya Muhammed ya Ali

Emr- i ma’rufun beyanı sizden oldu aşkar
Nehy işlerden berisiz ya Muhammed ya Ali

Dürr- i şeb- var ile gevher nutkunuzdur bi- güman
La- mekanın cevherisiz ya Muhammed ya Ali

Ol zaman kim kıldınız cümcümeyi ihya eden
Padişah- ı Berberisiz ya Muhammed ya Ali

Hayberiler tek zeberdesti yine katl eyleyen
Öldüren hem Anterisiz ya Muhammed ya Ali

Tanlagı günde şefa’at hem yine sizden olur
Hem ResUl ü Haydarisız ya Muhammed ya Ali

Fatıma Zehra betül- i kurratü’l aynı resul
Bab- ı Şeberr ü Şübbersiz ya Muhammed ya Ali

Şah Zeynü’l- Abidindir ol imam- ı reh- nüma
Şah Bakır Ca’ferısiz ya Muhammed ya Ali

Musi- i Kazım imam ü hem Rıza vü hem Taki
Hem Ali- i Askerisiz ya Muhammed ya Ali

Mehdi- i sahib- zamandır Hadi- i rahman bu gün
Evvel ü hem ahırısız ya Muhammed ya Ali

Tanlağı günde şefa’at sizden umar has uam
Şah- ı yevmü’l- mahşerisiz ya Muhammed ya Ali

Ma’den – i sıdk u safa vü hem yine lutf u kerem
Hem sadefin cevherisiz ya Muhammad ya Ali

Bu fakir – i bi – neva sizden umar her dem deva
Lutf ile ihsan verisiz ya Muhammed ya Ali

Bu Nesimi pür – zebandır vasfınıyzda neylesin
Gece gündüz sözlerisiz ya Muhammed ya Ali

GAZEL 4

Cananı benim sevdiğimi can bilir ancak
Gönlüm dileğin dünyada canan bilir ancak

Bildim hem akl ile hem ilm ile hakkı
Söyle bildim onu ki kuran bilir ancak

Ibdal oluben beyliğin eden arifi gör ki
Bu saltanatın kadrini sultan bilir ancak

Kim aşk denizine dalıp gark olagörsün
Bu aşk denizinin bahrini umman bilir ancak

Ey saki getir devr-i ayağın tozu ile sun ki
Bu devr-ayağın devrini devran bilir ancak

Işret meclisine gelip giden meyler içilir
Pinhane çeker şöyle ki şeytan bilir ancak

Hiç kimse Nesimi sözünü fehm edebilmez
Bu kuş dilidir bunu süleyman bilir ancak

GAZEL 5

Ehl-i iman işlerini şol demde inkar ettiler
Çün Nesimî’yi Halep şehrinde berdar ettiler

Öyle kim cevr eyleyüp zulm ile hakkı bastılar
Ahsen-i takvimi gör kim nice inkar ettiler

Müftüler fetva verüben hakkı batıl ettiler
Küfr edüp imana gelmez,gelmeğe ar ettiler

Hak bana emreyeledi söyle deyüben söyledim
Sözlerimi destan edüp alemde destan ettiler

Bileyüben bıçakların çünkü canıma kıydılar
Sag iken ben aşkı gör nice bimar ettiler

Soydular çıkardılar tenimden çün derimi
Yas edüp gökde melekler cümlesi zar ettiler

Ey Nesimî vasıl oldun Hakk-ı Rahmana sen
Cennet-ül me’vayı buldun,yerin gürzar ettiler

GAZEL 6

Ey gönül el aynasına bakmanın faydası ne
Sermayeden zararın var satmanın faydası ne

Kendin kadrin bilmeyen ne bilir dostun kıymetin
Merkebin boynuna cevahir takmanın faydası ne

Çobana yazı gerek hem yayıla,hem gerneşe
Çobanı meclise imam etmenin faydası ne

Kargaya üleş gerek hem yiye hem çağıra
Karganın önüne şükker dökmenin faydası ne

Velhasılı Nesimi sen kendimi aleme faş eyleme
Köpeği hamama sokup yumanın faydası ne

GAZEL 7

Ey haste gönül, derdüne derman taleb eyle
Ger can diler isen yüri canan taleb eyle!

Çün Hızr, hayat- i ebedi ister isen gel,
Can tende iken, Çeşme- i Hayvan taleb eyle!

Ey bülbül- i kudsi, ne giriftar- i kafessen?
Sındur kafesi, taze gül- istan taleb eyle!

Div ile musahib olanın dini hatadur
Zinhar gel ey ademi insan taleb eyle!

Tahkik haberdür bu ki: “el- Cinsli maa- ‘l- cins”
İnsana eriş, suhbet- i irfan taleb eyle!

Ger talib isen bulmağa, matlubı dilersen,
Fermana boyun sun, ulu sultan taleb eyle!

Erkansuz olanlarla refik olma Nesimi,
Yol ehlini gözle, edeb, erkan taleb eyle!

GAZEL 8

Ey nazı çok dil- ber beni yandırma hicrin narına
Çün yanarım pervane tek şem’- i ruhun envarına

Hicrin şarabı acıdır müştaka içirme anı
Niçin ki yar ol ağuyu içirmez ey can yarına

Hüsnünden ey şems ü kamer afaka düştü fitneler
Kimdir yeten endişesi zülfü robun esrarına

Dünya vü ukbada bana maksud sensin yoksa ben
Ukbaya sensiz bakmazam hem dünyenin mikdarına

Vaslından oldum çün gani mülk ile mali n’eylerim
Ben künfekanı vermişim vasi- ı ruhun didarına

Saçar hayalin nakşını lü’lü’- i şeb- varı gözüm
Ey işleri dür- dane bak ol lü’lü’- i şeh- varına

Yüzün “ene’l- Hakk’ı beni zülfünde ber- dar eyledi
Mansur olandır asılan alemde aşkın darına

Tesbih ile seccade çün zerk ehlinin erkanıdır
Aşıklara zülfün yeter da’vet kılan zünnarına

Ger vasıl olmak yar ile istersen ey aşık bu gün
Gel ur Nesimi tek kafa kevn ü mekanın varına

GAZEL 9

Fazlına bel bağladım ya vahid-i ferd-i ahad
Cümlenin mabudu sensin daima hayy-i ebed

Okudum isminde ‘Bismillahirrahmanirrahim’
Ay sıfatındır sıfatın ‘kulhüvallahü ahad’

Evvel ahir ‘hüvel-hayyüllezi’ sin layemut
Zahür-ü batın ‘hüvel bakisin’ ‘allahüssamed’

‘Lem -yelid’ zatın, ‘velem-yuled’ sıfatın vasfıdır
‘Lem-yekün’ zat-ı sıfatın ‘lehü küfüfen ahad’

Ol zaman kim lütfile bir gevhere kıldın nazar
Zahir ol gevherden oldu cümle eşya la aded

Kaf ile nundan yarattın on sekizbim alemi
Kudretinden erbain günde tamam oldu ceset

Ey Nesimî daima gönlünde özge nesne yok
Hem dilinde ol fakırın daim eyler ya Ahmed

GAZEL 9

Gel benim fahr-i cihanım, kıblegahım Mustafa
Cihanın umudu sensin, Padişahım Mustafa

Halil in kuyuna vardım, hacılar bayram eder
Arafat ta kurban kestim işte canım Mustafa

Bak şu kelb rakibe ki, yarime neler demiş
Okunan Kur an hakkiçün, iftiradır Mustafa

Ben ölünce katiplere vasiyet etsem gerek
Yazdıram sinim taşına,intizarım Mustafa

Nesimî yem derde düştüm,derdimin dermanı yok
Derdimin dermanı sensin,ah u zarım Mustafa

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap