Eğitimle İlgili Yazılar

NKARE EĞİTİM MODELİ

NKARE Eğitim Modeli, ilkokuldan doktoraya kadar 40 yıl süren öğrencilik ve 20 yıldan fazla öğretmenlik deneyimlerimden yararlanarak tasarladığım bireysel öğrenme modelidir. Amacı elinden gelenden biraz fazlasını yapma azmi ve becerisine sahip yetkin insanlar yetiştirmektir. Yetkin insan, kendine, insanlara ve çevreye zarar vermeyen, saygı duyan ve katkıda bulunan insandır.

Neden NKARE?

NKARE ifadesinde yer alan N matematikte günlük yaşamdaki gerçekliklerin soyutlama yoluyla problem çözme sürecine dahil edilmesini ifade etmektedir. Soyutlama öğrenmede önemli bir aşamadır ve pek çok zorluğu kolaylaştırır. KARE ise basit, dört kenarı ve dört açısı birbirine eşit düzgün bir şekildir. Aynı zamanda alan ölçüsü birimidir. Kenarları doğru bir tanım için gerekli olan sınırları ifade eder. Neyi kapsadığı, neyi dışarıda bıraktığı nettir. Öğrenmenin içerdiği alanların ve becerilerin net olması çıkılan öğrenme yolculuğu için önemlidir.

NKARE Eğitim Modelinin 3B ile gösterilen üç temel ilkesi bütüncül, bireysel ve beceri temelli olmasıdır.

1. Bütüncül

Öğrenilecek konular bir bütünün parçalarıdır. Branşlara göre yapılan ayrımlar yapaydır ve sonradan yapılmıştır. Matematik bilmeyen fizik yapamaz, dil becerisi yeterince gelişmeyen okuduğunu anlayamaz, geniş düşünemez ve problem çözemez. Anadili Türkçe olan birisi Türkçe bilmeden diğer dilleri öğrenemez. Bu nedenle branşlar bütüncül olarak ele alınırsa öğrenme daha kalıcı, kolay ve zevkli olur.

2. Bireysel

Öğrenme bireyseldir. Her birey bireysel olarak öğrenir. Elbette sosyalleşmenin öğrenme sürecinde önemli bir rolü vardır. Ancak bu rol sadece bireysel öğrenmeye aracılık ya da kaynaklık etme şeklindedir.

Öğrenme bireyin önceden bildiklerini kullanarak, kendi tarzına uygun ve sahip olduğu beceriler yoluyla kendi hızında gerçekleşir. Bu nedenle öğrenme etkinlikleri bireysel özellikler ve ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmalıdır.

3. Beceri Temelli

NKARE Eğitim Modeli beceri temellidir. İnsanlar bilgiyi öğrenir ve sonrasında buna uygun beceriler ve tutumlar geliştirir. Bütüncül bir eğitim modeli içerisinde bilgi tek başına yeterli değildir. Bu nedenle bireyler öğrenme ve problem çözme için gerekli becerileri de kazanmalıdır. Temel bazı becerilere örnek olarak öğrenme becerileri, düşünme becerileri, problem çözme becerileri ve günümüzde giderek yaygınlaşan dijital beceriler gösterilebilir.

NKARE Eğitim Modelinin Aşamaları

NKARE Eğitim modelinin ilk aşaması bireyi tanımaktır. Tanıma bireysel özellikler, hazır bulunuşluk durumu, ilgi, yetenek ve ihtiyaçları kapsar. Öğrenilecek konular bireyin sahip olduğu bilgi ve beceriler dikkate alınarak seçilir, öğrenme yöntemi buna göre tasarlanır. Bu süreçte öğretim, kendi kendine öğrenme, koçluk ve mentörlük yöntem ve yaklaşımlarından yararlanılır.

İkinci aşama bireyin kendini tanıması ve kişisel farkındalıktır. Amaç kendisi hakkında farkındalık geliştiren bireyin öğrenme yolculuğunda dışarıdan desteğe olabildiğince az ihtiyaç duyması ve bu yolu kendi başına yürümesidir.

NKARE Eğitim Modeli bireyleri başkalarıyla kıyaslamadan, kendilerini tanımalarını sağlayarak, dışarıdan olabildiğince az desteğe ihtiyaç duyarak bir öğrenme ve gelişim yolculuğu önermektedir.

NKARE Eğitim Modelinin Avantajları

NKARE Eğitim Modeli;

Her yaş, sınıf düzeyi ve akademik seviyedeki bireye uygundur. Çünkü kişiye özel tasarlanır.

Zamanı etkili kullanır. Çünkü öğrenci kitlesel öğrenme etkinliklerinde olduğu gibi seviyesinin altında ya da üstünde öğrenme etkinlikleriyle zaman harcamaz. Öğretmen, koç ya da mentörle geçirdiği sınırlı zamanın dışında kalan bütün süre bireysel çalışma için uygundur.

Ekonomiktir. Herkes için hazırlanmış toplu öğretim paketleri yoktur. İhtiyaç kadar alınan destek ve materyal vardır.

Sınavla beraber hayata da hazırlar. Öğrenci o an ihtiyaç duyduğu bilgileri değil yaşamının sonuna kadar kullanacağı becerileri öğrenir. Daha fazlasını öğrenmek için şevk duyar.

NKARE Eğitim Modelinin iyi yetişmiş ve donanımlı eğitimcilerle çalışır.

Yazdır

Yazar hakkında

Dr. Mehmet Nuri Öztürk

Eğitim üzerine düşünceler, Yenilikler, Eğitim Uygulamaları, Eğitimde İyi Örnekler, Öğretmen Eğitimi, Öğrenme, Etkili Öğrenme, Hızlı Okuma, LGS sınavı, Verimli Ders Çalışma, Eğitimde Mobil Araçların ve Sosyal Medyanın Kullanılması konularında yazar.

Yorum yap