Testler

Paragraf Testi 10 (8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 10 (8.SINIF TÜRKÇE)

1
.Bir toplum içinde yaşayıp da dertsiz bir tek insan gösteremezsiniz. Bunlara kulak verdiğinizde hemen hepsinin ulaşım, sağlık, eğitim başta olmak üzere birçok sorundan şikayetçi olduğunu görürsünüz. Bu durum sadece bize özgü değildir. Başka ülkelerin insanlarını da dinleseniz, genellikle öncelikli sorunlar olarak bunlar karşınıza çıkar.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?
A) İnsanlar arası iletişimden
B) Gereksinimlerin sürekli artmasından
C) Her toplumsa benzer sorunların bulunduğundan
D) Ülkelerin sorunlarının farklı olmasından

2. Geçmişte de günümüzde de ayakta kalabilen toplumlar, halkı dayanışma içinde olanlardır. Bundan yoksun olan toplumların ya adı unutulmuş ya da adı sadece tarih kitaplarında kalmıştır. Bir toplumun geleceğe kalabilmesi için bireyler arasında sıkı bir dayanışma olması gerekir. Kısacası dayanışmayı terk eden her toplumun sonu bu acı gerçekle karşılaşmak olmuştur.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyler mutlu olmadığı zaman verimli olamaz.
B) Tarihine sahip çıkmayan uluslar yeterince güçlü olmaz.
C) Bir toplumun ayakta kalması için bireyler arasında dayanışma olmalıdır.
D) Yalnız kendi çıkarını düşünenler, hem kendilerine hem de topluma zarar verir.

3. (I) Vatandaşların devletten iyi derecede eğitim ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda hizmet alma hakları vardır. (II) Bu hizmetlerden yararlanmak her bireyin hakkıdır. (III) Doğrusunu söylemek gerekirse toplumun her kesimine hizmet götürmek kolay bir iş değildir. (IV) Ancak bütün bireylerin ne gibi haklara sahip olduğunu çok iyi öğrenmek gerekir. (V) Çünkü her vatandaşın, yeri ve zamanı geldiğinde bu haklardan yararlanabilmesi, bunların neler olduğunu bilmesine bağlıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) II B) III C)IV D)V

4. Olumsuzlukların çözümüne odaklanmak yerine zamanla toplum olarak sadece olumsuzlukları eleştirir olduk. Bu konuda eleştiri faydalıdır. Fakat tek başına yeterli değildir. Çünkü olumsuzlukların ortadan kalkması, herkesin bu konuda çaba harcamasına ve katkı yapmasına bağlıdır. Toplum olarak bize düşen görev olumsuzlukları tespit ettikten sonra bunları hep birlikte ortadan kaldırmaktır. Aksi halde olumsuzluklardan yakınmalarımız sonsuza dek sürüp gidecektir.
Bu parçadan olumsuzluklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Çözümüne herkesin katkı sağlaması gerektiğine
B) Halkın ortaklaşa çabası sonucunda ortadan kaldırılabileceğine
C) Çözüme kavuşturulmasının yapıcı eleştirilere bağlı olduğuna
D) Çözüme dönük çabalar olmadığı sürece devam edeceğine

5. Zaman zaman, içinde yaşadığı topluma tepeden bakan insanlar görürsünüz. Bunlar, kendilerinden başka kimseyi beğenmez, herkese tepeden bakarlar. Takındıkları bu tavır, toplumun diğer bireylerine bir şey kaybettirmez; fakat kendilerine çok şey kaybettirir. Böyleleri, çok geçmeden toplumdan uzaklaşır ve insanların sevgisinden yoksun kalır.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkalarını küçük görenler yalnız kalır ve insanların sevgisini kaybeder.
B) Toplumun huzurlu olması insanların birbiriyle uyumlu olmasına bağlıdır.
C) Kendi çıkarlarını korumaya çalışan kişilere kimse güven duymaz.
D) Öz güven duygusu, bireyleri kimi zaman zor durumda bırakır.

6. Bir toplumu ayakta tutan, ahlak kurallarıdır. Bu kurallar sayesinde insanlar mutlu bir yaşam sürer, herkes geleceğe umutla bakar. Fakat bu kuralların çiğnenmesi ile birlikte huzursuzluk, hoşnutsuzluk, güvensizlik baş gösterir. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsak …
Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?
A) kendi çıkarlarımızı çok iyi korumalıyız
B) mutlaka ahlak kurallarına uymalıyız
C) bu kurallara uymayanları uyarmalıyız
D) toplumsal ahlakı korumaya önem vermeliyiz

7. (I) Seçimlerde oy kullanmak, askerlik yapmak, vergi vermek devletimize karşı hak ve ödevlerimiz arasındadır. (II) Eğitim almak, sağlık ve sigorta hizmetlerinden yararlanmak ise devletimizin bizlere sağlamış olduğu haklar arasında yer alır. (III) Vatandaşların hak ve sorumlulukları kanunlarla belirlenmiştir. (IV) Eğer vatandaşlar olarak bu sorumluluklarımızı yerine getirir, haklarımızdan tam anlamıyla yararlanabilirsek iler toplumlar arasında yerimizi alabiliriz. (V) Aksi hâlde pek çok sorunla karşılaşır ve millet olarak geleceğimizi tehlikeye atmış oluruz.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II B) III C)IV E)V

8. Eskiden mahalle halkı birbirini çok yakından tanırdı. Hele sokaklarda birbiriyle tanışmayan, birbiriyle küs olan kimse yok gibiydi. Günümüzdeyse bırakın mahalle halkını, aynı apartmanda yaşayan insanlar birbirini tanımaz oldu. Komşuluk ilişkileri iyice zayıfladı. Artık kimse başkasının derdiyle ilgilenmez oldu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Sayısal verilerden yararlanma
B) Öyküleme
C) Betimleme
D) Karşılaştırma

9. Bir mahallenin huzurlu olmasında ruhların önemli bir rolü vardır. Bu sebeple muhtar, mahalle sakinlerinin hepsinden daha cana yakın, sabırlı ve hoşgörülü olmalıdır. O, en güç ve çözümsüz gibi görünen sorunların üstesinden gelebilecek yeteneklere sahip olmalıdır. Bunun yanında içinde yaşadığı mahallenin sakinlerini birbiriyle kaynaştıracak özen ve dikkati gösterebilmelidir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmiştir?
A) Başarılı olma yollarından
B) Bir muhtarda bulunması gereken özelliklerden
C) Muhtarların hangi koşullarda görev yaptığından
D) Kamu görevi yapan kişilerin yaşadığı sıkıntılardan

10. Vali olarak pek çok görevim var. Bunların başında ildeki resmî ve özel kurumlar arasında iletişimi sağlayıp geliştirmek gelir. Bunun yanında şehrimizin ve halkımızın güvenliğini tesis temek, resmî başvuruları değerlendirmek ve onaylamak da görevlerimin arasında yer alır. Elbette görevim bunlarla sınırlı değil. Zaman zaman halkın arasına karışarak onları dinlemek, onların sorunlarına çözümler bulmak da önemli görevlerim arasında yer alır.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?
A) Size göre halkın öncelikli sorunları arasında neler var?
B) Şehir yönetiminde, her kurumun yöneticisi görev alıyor mu?
C) Halkın sorunları ile ilgilenirken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
D) Belli başlı vazifelerinizden söz eder misiniz?

11. Tam otuz yıl sonra tekrar Kars’a gitmeye karar verdi. Yolculuğa çıktığında çok heyecanlıydı. Bir sabah vakti Erzurum’u geçince heyecanı iyiden iyiye arttı. Çıldır Gölü’nden geçip Kars Çayı’na ulaştı. Taşköprü’de kulağına ulaşan kaval sesiyle çocukluğuna gitti. Öyle mutluydu ki Kars’ı yıllar sonra da olsa gördüğü için.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme
B) Karşılaştırma
C) Örneklendirme
D) Öyküleme

12. Teknoloji uğruna nice güzelliğimizi kaybettik. Başka bir yaşam sürer olduk. Kalemler vardı örneğin eskiden. Türlü türlü, renk renk, desen desen… Her kalemin ayrı bir yeri vardı. İçlerinden birinin yeri daha özeldi şüphesiz… O, çok özel işler için kullanılır; öyle her işe koşulmazdı. Belki bir imza için, belki de bir mektup için açılırdı. Şimdi onların yerinde bilgisayarlar, dijital kalemler saltanat sürüyor. Parmaklar onlarla haşır neşir. Ama şu bir gerçek ki, bugünün modern kalemleri, kağıtlarla asla dostluk kuramıyor, kuramayacaklar da…
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
A) Teknolojinin yaşamı kolaylaştırdığından
B) İnsanların, teknolojiyle birlikte daha rahat bir yaşam sürdüğünden
C) Gelişen teknolojiyle birlikte kimi değerlerimizi yitirdiğimizden
D) Teknolojinin insanları mutsuz ettiğinden

13. Doğal bitki örtüsü denince çayır, mera ve ormanlar akla gelmektedir. Otlak veya mera denilen doğal bitki örtüsünün hayvancılık, rüzgar ve su erozyonunu önleme bakımından önemi büyüktür. Ne yazık ki tarım arazisi kazanmak amacıyla bunlar tahrip edilmektedir. Gerçekten, ülkemizdeki çayır ve mera alanlarının büyüklüğü 1938 yılında 41,06 milyon hektar iken, 1990 yılında bu miktar 21,1 milyon hektara, 2012 yılında ise 12,3 milyon hektara inmiştir. Milattan önceki yıllarda Anadolu’nun %72’si orman, %17’si step iken bugün ormanlık alan oranı %22’ye inmiş, step alanları da Anadolu’nun %35’ini kaplamıştır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleyici bir yol izleme
B) Tartışma tekniğinden yararlanma
C) Tanımlamaya başvurma
D) Sayısal verilerden yararlanma

14. Bilim, gözlemlenebilir olgulara dayanır. Bilim, mantıksaldır; dolayısıyla bilimsel hükümler birbiriyle tutarlıdır. Bilimsel önermelerden doğru mantıksal çıkarımlar yapılırsa onlar da doğru olur. Bilimsel bilgi objektiftir; kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmez. Bilimsel bilgi, hem bilim dışı önermelere hem de bilimsel sonuçlara karşı eleştiricidir. Bilim seçicidir; varlık dünyasındaki tüm olguları değil, insana faydalı olabilecek olguları ele alarak inceler.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Bilimin çelişkisiz yargılar ortaya koyduğu
B) Bilimsel bilginin eleştirel bir yönünün olduğu
C) Bilimin, yeryüzündeki tüm olguları araştırmayı amaç edindiği
D) Doğru mantıksal önermeler yapıldığında bilimsel önermelerin de doğru olacağı

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.B, 4.C, 5.A, 6.A, 7.B, 8.D, 9.B, 10.D, 11.D, 12.C, 13.D, 14.C

paragraf testi 10 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap