Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 16

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 16

1.Aşağıdakilerden hangisi 1.dönem Tanzimat edebiyatını belirleyen özelliklerden biri değildir?

A) Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunma
B) Divan edebiyatı nazım biçimlerini terk etme
C) Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görme
D) Eserlerde vatan, millet, hak, adalet, özgürlük gibi kavramları işleme
E) Batı’dan alınan roman, tiyatro, gazete, makale gibi türlerde eser verme

2. Âh yaktık şu mübarek vatanın her yerini

     Saçtık eflâke kadar dudunu âteşlerini
     Kapadı gözde olanlar çıkası gözlerini
     Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
     Yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini
İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Namık Kemal
B) Abdülhak Hamit
C) Tevfik Fikret
D) Ahmet Haşim
E) Cenap Şahabettin

3. Ziya Paşa, divan şiirinde karşılaştığımız hikemi şiirin son büyük temsilcisidir. Filozofça bir yaklaşımla ortaya koyduğu kimi dizeleri özlü birer söz niteliği kazanmış, halk dilinde atasözü gibi söylenir olmuştur.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinin Ziya Paşa’ya ait olduğu söylenemez?
A) Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
     Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
B) İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez
     Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez
C) Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
     Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
D) Allah’a sığın şahs-ı halîmin gazabından
     Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir
E) Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri
     Koyu kırmızılık gökten ayırmakta yeri

4. Namık Kemali ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sanatta toplumsal yarar gözetmiştir.
B) Vatan ve hürriyet şairi olarak tanınır.
C) Tiyatroyu yararlı bir eğlence aracı olarak görmüştür.
D) Edebiyat eleştirisinin gelişmesine öncülük etmiştir.
E) Romanlarında realizm ve natüralizmin etkisinde kalmıştır.

5. Tanzimat Döneminde yapıtlar veren sanatçı, yapıtlarıyla ve fikirleri arasındaki çelişkiler nedeniyle tezatlar şairi olarak tanındı. Şiir, makale, hiciv, mizah, antoloji ve edebiyat tarihi alanlarında eserler verdi; çeviriler yaptı. Gazel, kaside ve terkibibent gibi klasik nazım biçimleri içerisinde yeni düşünceleri işledi. Meşrutiyet yönetimini ve insan haklarını savundu. İçinde bulunduğu toplumun yanlışlıklarını ve yolsuzluklarını dile getirdi, sorunlara çözüm aradı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem

6. Şinasi’nin edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) La Fontaine’den fablları tercüme etmiştir.
B) Batılı anlamda ilk tiyatro eserini yazmıştır.
C) Agah Efendi ile birlikte ilk özel gazeteyi çıkarmıştır.
D) Terkibibent türünde çok başarılı ürünler vermiştir.
E) Tanzimat Fermanı’nı ilan eden Mustafa Reşit Paşa için kaside yazmıştır.

7. Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat Döneminin en popüler yazarıdır. Nesrin bütün tür ve konularında çok sayıda eser vermiştir. Okutmak ve öğretmek ilkesi, halkı Avrupa medeniyeti seviyesine yükseltmek amacına yöneliktir. Halk için yazmış olmasından ötürü, halk yazarı olarak nitelendirilir. Halkın nabzını elinde tutmayı başarmış, halk dilini kullanarak öğreticilik görevini yerine getirmiştir. Kalemini halkın eğitimi için kullanmıştır. Kullandığı dil, amacına uygunluk göstermiştir. Akla gelebilecek her türlü konuda halka bilgi ve ders vermeye çalışmıştır. Sürekli okur, yazar ve okutur. Halk arasında okuma hevesini ve merakını uyandırır.
Bu parçaya göre Ahmet Mithat Efendi’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düzyazı türlerinde eserler verdiğine
B) Halkın kültür düzeyini yükseltmeyi amaçladığına
C) Eserlerini, halkın anlayacağı bir dille yazdığına
D) Eserlerinde fikirden çok, estetiği ön planda tuttuğuna
E) Halka okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığına

8. Türk edebiyatında yeniliklerin ve ilklerin öncüsüdür. 1860’ta Tercüman-ı Ahval adlı ilk özel gazeteyi çıkarmış, aynı gazetede ilk makaleyi yazmıştır. İlk piyesi yazmış, noktalama işaretlerini ilk kez yine o kullanmıştır. La Fontaine’den fablları tercüme etmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

9. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in şiir türündeki eserlerinden biri değildir?
A) Vuslat
B) Pejmürde
C) Nijad Ekrem
D) Nağme-i Seher
E) Yadigar-ı Şebab

10. Bu ayrılık bana yaman geldi pek,
       Ruhum hasta, kırık kolum kanadım
       Ya gel bana, ya oraya beni çek,
       Gözüm nuru oğulcuğum Nijad’ım!
Recaizade Mahmut Ekrem’in bu şiiri 2.dönem Tanzimat şairleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar niteliktedir?
A) Ağır bir dil kullanmışlardır.
B) Yeni nazım biçimlerini geliştirmişlerdir.
C) Halk söyleyişlerinden uzak durmuşlardır.
D) İçe dönük, bireysel konuları işlemişlerdir.
E) Şiirde biçimsel özellikleri göz ardı etmişlerdir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin şiir türündeki eserlerinden biri değildir?
A) Şerare
B) Sümbüle
C) Fürûzan
D) Ateş-pare
E) Demdeme

12. II.dönem Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanat sanat içindir, anlayışı benimsenmiştir.
B) Dilde sadeleşme çabaları bırakılmış ve dil ağırlaşmıştır.
C) Bireysel temalar yerine toplumsal temalar tercih edilmiştir.
D) Divan şiiri nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
E) Özellikle roman türünde önemli gelişmeler olmuş, romantizmden realizme geçilmiştir.

13. Recaizade Mahmut Ekrem’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sanat için sanat anlayışına bağlı kalmıştır.
B) Edebiyat-ı Cedide’nin hazırlanmasında önemli rol oynamıştır.
C) Doğaya dönük, insanı doğa içinde ele alan aşk ve ölüm temalı şiirler yazmıştır.
D) Roman türünde verdiği tek yapıtında gerçekçilik akımına bağlı kaldığı görülür.
E) Divan edebiyatının yeni bir anlayışla yorumlanması gerektiğini savunmuştur.

14. Tanzimat’ın ilk dönemiyle ikinci döneminin karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İlk dönemde sahne tekniği bakımından kusurlu olan tiyatro, ikinci dönemde bu kusurundan kurtulmuştur.
B) İlk dönemde sanatın halkın yararına olması gerektiği savunulmuş; ikinci dönemde sanat sanat içindir, ilkesine bağlı kalınmıştır.
C) Şiirde her iki dönemde de divan şiirindeki parça güzelliği anlayışından uzaklaşılmış, bütün güzelliği esas alınmıştır.
D) İlk dönem romanlarında romantizmin, ikinci dönem romanlarında ise realizmin etkili olduğu görülür.
E) İlk dönem sanatçıları siyasetle ilgilenmiş, ancak ikinci dönem sanatçıları dönemin koşulları gereği siyasetten uzak durmuşlardır.

15. Şiir, roman, tiyatro, eleştiri, edebiyat bilgileri gibi alanlarda eserler vermiştir. Şiirde önce Divan edebiyatı, sonra da Batı edebiyatı yolunda eserler yazmış, toplumsal konulardan uzak durmuştur. Doğa güzellikleri, aşk konuları ile günlük hayatta karşılaştığı olayları ele almıştır. Onun edebiyatımıza en önemli katkılarından biri de Batı yanlısı gençleri Servet-i Fünun dergisi etrafında toplamasıdır. Tiyatrolarında klasisizmin, romanında ise realizmin etkisi görülür.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Namık Kemal
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

16.Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı,
     Gönlüm dolu âh u zâr kaldı.
     Şimdi buradaydı, gitti elden,
     Gitti ebede gelip ezelden.
Abdülhak Hamit Tarhan’ın Makber adlı şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Üzüntü dile getirilmiştir.
B) Ünleme yer verilmiştir.
C) Toplumsallıktan uzaktır.
D) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
E) Uyak ve redife yer verilmiştir.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.E, 4.E, 5.B, 6.D, 7.D, 8.A, 9.A, 10.D, 11.E, 12.C, 13.E, 14.A, 15.E, 16.D

tanzimat edebiyatı test 16 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap