Testler

PARAGRAF TESTİ 3

PARAGRAF TESTİ 3

1.Bir zamanlar, İyonya’nın on iki önemli merkezinden birisi olan Foça, bugün İzmir’in ilçelerinden biri olarak hâlâ varlığını sürdürüyor. Ama daha çok, şirin bir tatil ve balıkçı kasabası görünümünde. Kurucuları dünyaya şehirciliği öğretmiş o görkemli kent, emekliliğe ayrılmış kendi halinde küçük bir yerleşim yeridir artık, ama hâlâ efsunlu, hâlâ güzeldir. Metropolün gürültüsünden uzak ve sakin mekanlar arayanlar için ideal bir köşedir. Eski dokusu kaybolsa da bir bakıma yüzyılın olumlu olumsuz birçok getirisinden mahrum olması, onu diğer yerleşmelere göre daha el değmemiş kılıyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Karşılaştırma yapma
B)Birinci kişili anlatımla oluşturulma
C)Betimleyici ögelerden yararlanma
D) Haber cümlelerine yer verme
E) Varlıklara, insana özgü nitelikler yükleme

2. (I) Ahşap, mimarlık sanatının başlangıcından bugüne insanoğlunun kullandığı ana yapı gereçlerinden biri olmuş. (II) Türklerin ahşabı kullanmaları ise daha çok Anadolu’ya yerleşmelerinden sonra yaygınlık kazanmıştır. (III) Türk mimarlığında Batı etkisinin başladığı 18.yüzyıl sonuyla 19.yüzyılda İstanbul ve çevresinde, kimi büyük kentlerde ahşap yapılarda artış gözlenmiştir. (IV) Ahşaptan önce Türk mimarisinde taş işçiliği önemli bir yer tutmaktaydı. (V) Batı etkisiyle birlikte ahşap kullanımı daha sanatsal bir kimliğe bürünmüştür. (VI) Özellikle İstanbul Boğaziçi’ndeki yalılar ve köşkler, Safranbolu evleri bu sanatsal yapıların en önemli örneklerini oluşturmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A)II.           B)III.         C) IV.       D)V.              E)VI

 3. Birçok genç edebiyatsever, şiirler yazıyor, bunları dergilere gönderiyor. Ama bu genç şair adayları; şiiri, edebiyatı ne kadar biliyor? Eğer geçici bir heves değilse onların şairliği, kendilerinden önceki şairleri, ülkelerinin şiirini bilmemeleri bağışlanmaz bir suçtur. İşlerini ciddiye almamalarının kesin bir kanıtıdır. Halbuki bir Orhan Veli, yadsıdığı, karşı çıktığı şiiri çok iyi bildiği için o kadar güçlü oldu onun çıkışı. Türk şiirinin akış yatağını değiştirdi. Yahya Kemal, divan şiirini özümsediği için 19.yüzyıl şiirinden 20.yüzyıl şiirine bir köprü kurabildi.
Bu parçada yazar, düşüncesini inandırıcı kılabilmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
A)Karşılaştırmaya
B) Tanık göstermeye
C) Benzerlik kurmaya
D) Örneklendirmeye
E) Alıntı yapmaya

4. Dış dünyayı, dış gerçekliği duyular aracılığıyla algılarız. Bu yüzden gerçeği olduğu gibi kavrayıp anlatma olanağından yoksunuz. Çünkü … .Dış dünyadan aldıklarımız, dış gerçekliğin kendisi değil, onlarla ilgili birtakım izlenimlerdir. Bu da kişiden kişiye değişen bir olgudur.
Bu parçadaki boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A)dış dünyayı, duyularımız bize ulaştırırken değiştirir
B) gerçeklik algısı kişiden kişiye değişmektedir
C) herkes aynı değer yargılarına sahip değildir
D) gerçekler, ancak o gerçekliği yaşayanlar tarafından aktarılabilir
E) her gerçek olay, sanat yapıtına aktarılmaya elverişli değildir

5. …….. Düzyazı türlerinde duygular öyküleyici bir dokuya aktarılarak ayrıntılı bir biçimde ortaya konur. Şiirde ise duygusal bir yoğunlaşma içinde ve imgesel bir anlatımla ortaya konur. Bu yüzden bir şairle düzyazı türünde yapıt ortaya koyan yazar, aynı şeyi hissetseler de aynı biçimde bunları edebi esere çeviremezler.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Düzyazı türlerinin ve şiirin yapısı, duyguları dile getirmede birbirinden farklı özellikler gösterir.
B) Duyguların anlatımında şiir, düzyazı türlerine oranla daha ön plandadır.
C) Sanatçılar belli dönemlerde duygularını şiirle, belli dönemlerde de düzyazıyla ifade etmişlerdir.
D) Her yazınsal yapıt, okura hiç hissetmediği duyguları yaşatmak amacıyla yazılır.
E) Edebi türler çağlar boyunca insanın duygu ve düşüncelerini anlatmak için bir araç olmuştur.

6. Bu kente üç defa, üçünde de farklı yollardan gittim. Bu yolculukların birincisinde çocuk denecek yaştaydım. Balkan Harbi’nin sonuydu ve babamın memurluk yaptığı bir kentten dönüyorduk. On bir gün, belki daha fazla süren bu yolculukta geceleri çadırda kalırdık. Böcek seslerini, dere uğultularını dinler, çoban köpeklerinin sesleriyle ürperirdik. Büyükannemin anlattığı masallarla büyülendiğim bu geceleri hiç unutamam.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Geçmişle ilgili bir beğeniyi dile getirme
B) Birinci kişili anlatımla oluşturulma
C) Öyküleyici bir anlatım yolu benimseme
D) Devrik cümlelerle anlatıma canlılık kazandırma
E) Farklı duyulardan yararlanma

7. Bu kitapta edebiyatımızın ne olduğuna değil, ne olacağına ilişkin değerlendirmeler var. Yazar, son yıllarda yazınımızda var olan durgunluk üzerinde fazla durmadan bu noktada etkili önerilerde bulunuyor. Kendi değerlerimize yönelmeliyiz, başkalarına özenerek yazdıklarımızı bir kenara bırakalım, görüşünü savunuyor. Kimi örnekler vererek tezini somutluyor. Sorunu tanımlayan, birden çok çözümü arka arkaya sıralayan yazarın bu eseri yazın dünyamızda çok ses getirecek gibi görünüyor.
Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)Adından söz ettirecek bir niteliğe sahip olduğuna
B) Yazınımızın geleceğiyle ilgili tespitler içerdiğine
C) Yazınsal sorunlarla ilgili çözümler sunduğuna
D) Yazınımızda özümüze dönmemiz gerektiğini savunduğuna
E) Yazınımızla ilgilenen araştırmacıların azlığına dikkat çektiğine

8. Usta şairin bu kitabında biçimce manileri andıran, günlük dille yazılmış şiirler bulunuyor. Ama bu bir basitlik olarak anlaşılmasın. Bu şiirlerinde o, bir iki dizede koca bir dünya çiziyor size. Bunu yaparken şiirleri tamamlamıyor. Hemen her şiir, sanki yarım kalmış da sizin tamamlamanızı bekliyor. Görüyoruz ki o, altında imzası olmadan tanınabilecek şiirler yazıyor artık.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Şiirlerinin yoğun anlamlı olduğu
B)Kısacık şiirler yazdığı
C) Şiirlerinin özgün bir nitelik taşıdığı
D) Herkesçe anlaşılabilecek bir dille şiirler yazdığı
E) Şiirlerinde günlük hayatı dile getirdiği

CEVAPLAR:

1.B, 2.C, 3.D, 4.A, 5.A, 6.D, 7.E, 8.E

PARAGRAF TEST 3‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap