Testler

SÖZ SANATLARI TEST 1

SÖZ SANATLARI (EDEBİ SANATLAR) TEST 1

1.Ay geçti, yıl döndü, unuttun beni
Üstüne adını yazdığım ağaç
Açtın dertlerini kanattın beni
Altında türküler düzdüğüm ağaç

Bu dörtlükte kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ağaç       B) Ay          C) Dertler       D) Türküler       E) Yıl

2. Sabah kalktığımızda yağmurlu bir havayla karşılaşıyoruz. Zaten bizim de içimiz hüzünlü. Çünkü Samsun’da son saatlerimiz, biz gidiyoruz diye Samsun da ağlıyor.

Bu parçada yazar bir tabiat olayını, yağmurun yağmasını, kendilerinin Samsun’dan ayılmalarına bağlayarak aşağıdaki söz sanatlarından hangisini yapmıştır?

A) Tecahül-i arif                B) Hüsn-i talil

C) İrsal-i mesel                  D) Mecaz-ı Mürsel

E) Teşbih-i beliğ

3.  Gün yoktur geçsin tatsız
Geceler dersen Kerbela
Sanırım her düşen yıldız
Göğsümde kopan vaveyla

Bu dörtlükte “Kerbela” kelimesi ile hangi sanat yapılmıştır?

A) Teşhis          B) İntak          C) Telmih

D) Teşbih         E) Tevriye

4. Seher yeli mor dağları kuytularda öper iken
Ayrılık bağrıma saçmış gür tırnaklı bin bir diken
Sürmeli göz, lale dudak çiğ düşmüş ıslanmış iken
Geceler yârin adını hece hece alır gelir

Bu dörtlüğün üçüncü dizesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin örneği vardır?

A)Kinaye                                 B) Ad aktarması

C) Mübalağa                         D) Kişileştirme

E) Benzetme

5. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı bir söz sanatı vardır?

A) Saçında beyazlar tacındır senin
İçime bir hüzün doluyor anne

B)Bu akşam sonbahar kadar serin
Geceyi hasretle bekliyor zaman

C)Güldü gül, kızdı dağlar, rüzgarlar haykırdı
Yırttılar yırım yırım, çıtır çıtır kırdılar

D) Akrepler alkışladı, zılgıt çekti yılanlar
Hiçbir şey görmediler bahçede bayılanlar

E) Kaç kez hatırlatmıştım güle gülmemesini
Emerken engerekler Şahmaran memesini

6. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız
Uzaklarda elemli, garip bir kuş öterse
Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız
Ve bir gün kabrimde bir karagül biterse
Bil ki seni seviyorum

Bu dörtlüğün ikinci ve üçüncü dizelerindeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A) Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğraflar kalır yitik ve soluk

B)Bir bahar sabahının karanlığında ıssız
Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız

C) Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum
Ben geldim geleli açmadı gökler

D) Her kaçan cuş edip çağlasa seller
Açılır laleler sümbüller seller

E) Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin, acil
Örtün karanlıkları masmavi denizlerde

7. Gökyüzünde turna gibi dönende
Baykuş gibi viran yurda konanda
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım

Bu dörtlüğün son iki dizesinde aşağıdaki açıklamalardan hangisiyle ilgili bir söz sanatı vardır?

A)Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme

C) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirebilecek biçimde kullanma

D) Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olayı, bir kişiyi, bir eseri vb. hatırlatma

E) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

8. Makber, makber değil; bir türbe, türbe değil; bir mabet, mabet değil; bir küre, küre değil; bir sonsuz uzay.

Bu sözlerde olduğu gibi, birbiriyle ilgili kavramların bir derece gözetilerek sıralanmasına ne ad verilir?

A)Telmih              B)Tekrir

C) Tedric              D) Cinas                       E) Nida

9. İlahi! Kabul senden, ret senden. İlahi! Şifa senden dert senden. İlahi! Gönlüm oduna her ne yaktınsa o tüter. İlahi! Vücudun bağına her ne diktinse o biter.

Bu parçada altı çizili kelimelerde olduğu gibi düz yazıda kullanılan uyağa ne ad verilir?

A)Cinas                                B) Tekrir

C) Seci                                  D)Kinaye                 E)Telmih

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört ögesi de bulunan teşbih vardır?

A) Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan
Gözletme yolları gel deyi yazmış

B) Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı
Barışın güvercini, savaşın kartalı

C) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor

D) Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgarın önüne atılmışım ben

E) İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya

11. Erbab-ı teşaur çoğalıp şair azaldı
Yok öyle değil, şairin ancak adı kaldı

Şair, bu dizelerde, bir duygusunu daha anlatabilmek için, ilk söylediği sözden caymış gibi görünmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A)Teşhis                       B) Rücu

C) Cinas                       D) İntak                       E) Tevriye

12. Işıldıyor kanat seslerinden kuşların
İlk uçtukları günün altın sevinci
Karlı dağlardır sefere çıkmış
Vadideki suyun şırıltısında

Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Telmih                             B)İntak

C)Cinas                                D)Teşhis                          E)İstifham

13. Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elimdeki asa ile
Çağırayım Mevlam seni
Yunus Emre

Bu dizelerde olduğu gibi, geçmişteki bir olaya, önemli bir şahsa gönderme yapma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Telmih                         B) Tenasüp

C) İrsal-i mesel              D)Teşhis

E) Mecaz-ı mürsel

14. Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu
Su insanı boğar ateş yakarmış
Her doğan günün bir dert olduğunu
İnsan bu yaşa gelince anlarmış

Bu dizelerde şair …………….. yapmıştır. Gökyüzünün farklı renklerini, taşın sert olduğunu, suyun insanı boğabileceğini, ateşin yakabileceğini elbette şair de biliyor. Ancak şair, kendisindeki ve çevresindeki birtakım değişiklikleri sonradan fark ettiğini anlatmak için bu yola başvuruyor.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Hüsnitalil                                         B)Leffüneşr

C)İrsali mesel                                      D)Tecahül-i arif                      E) Mecaz-ı Mürsel

15. Aşağıdakilerin hangisinde cinas sanatı vardır?

A)Gümüş kollar, gül eller
Sümbül okşar gül eller

B)Bu başımda esen bir kavak yeli
Ben ondan deliyim o benden deli

C)Ağaçlar kökünden kopacak gibi
Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

D) Çıkarken hızla merdivenleri gördüm
Tüm basamakları tükenmiş ömrün

E) Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı
Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı

16. Koştu, yokuş aşağı, rengi atmış bir şapka
Çanta, gözlük
Bir eski atkı, adımları yavaş
Uçar gibi hafif, bir küçük önlük

Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cinas                     B)İntak                       C) Hüsnitalil

D)İrsalimesel                         E)Mecazimürsel

17. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın
Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab
Seni ancak ebediyyetler eder istiab

Bu dizelerde başvurulan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İntak                 B) Cinas                 C)Abartma

D)Telmih                        E)Teşhis

18. Bu ne kudret ki Elifba’yı okur ezberden

Bu dizelerdeki sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih             B) Tariz                  C) Teşbih

D)Teşhis                       E)Tezat

19. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri vardır?

A)Teşbih-mübalağa

B)Telmih-hüsnütalil

C)İrsalimesel-teşhis

D)Tenasüp-tecahüliarif

E)Mecazimürsel-tekrir

20. Kara gözler
Sürmeli kara gözler
Gemim deryada kaldı
Gözlerim kara gözler

Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Telmih              B)İntak                C)Cinas

D)Teşhis                 E)İstifham

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.E, 5.A, 6.B, 7.D, 8.C, 9.C, 10.D, 11.B, 12.D, 13.A, 14.D, 15.A, 16.E, 17.C, 18.B, 19.A, 20.C

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SÖZ-SANATLARI-TEST-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap