Testler

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye Test 3

1.Kemal Tahir’in öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kemal Tahir, ilk dört uzun öyküsünü “Göl İnsanları” adlı öykü kitabında bir araya toplamıştır.
B) İlk dört öyküsünde köylülerle ilgili değişik sorunlara, ırgat-ağa ilişkilerine değinen yazarın sonraki öykülerinde konuyu değiştirdiği görülür.
C) Değişik konuları ele aldığı öykülerinde gözlemci gerçekçiliği yeğlediği dikkati çeker.
D) Öyküler için bir genelleme yaparsak yazarın; töreleri, halk arasındaki inanışları, köylü yaşayışını ayrıntılı bir biçimde yansıttığını söyleyebiliriz.
E) Köyün Kamburu, köy sorunlarını ele aldığı hikâye kitabıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal’in hikayeleri için söylenemez?
A) Yaşar Kemal, “Sarı Sıcak” adlı öykü kitabında dokuz öyküsünü bir araya toplamıştır.
B) Gözlemlerine dayalı bir gerçekçilikle yazdığı öykülerinde, Çukurova bütün doğa özellikleriyle yer almıştır.
C) Sarı Sıcak’taki öykülerine sonradan yazdıklarını ve uzun öykü olan Çukurova Yana Yana’yı ekleyerek Bütün Hikâyeler adıyla yeniden yayımlamıştır.
D) Gözlemci gerçekçiliğe dayanan öykülerinde, romanlarında olduğu gibi doğa-insan ilişkisi yoğunluk kazanmıştır.
E) Öykülerindeki insanlar daha çok kaderine boyun eğmiş, silik kişilerdir.

3. Haldun Taner’in öykücülüğü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatın genel olarak toplum sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiği düşüncesinde olan Haldun Taner, ayrıca toplum aksaklıklarının sanat değeri taşıyan gülmeceyle verilmesinden yanadır, bu anlayışla yazdığı öykülerinde daha çok toplumun aksayan, çürük yanlarını yansıtmıştır.
B) Öykülerinde toplumdaki bozuklukların, dengesizliklerin, kaynağını, düzensizlikler karşısında insanların davranışlarını, düzeltmek için ellerinde bir şey gelmeyişini okuyucularına aktarmakla birlikte, çözüm yolları gösterme gibi bir tutum da görünmez.
C) Öykülerinde, içinde yaşadıkları toplum kesiminin özelliklerini yansıtan kişiler buluruz.
D) Maddi olanakları yerinde ancak kültür düzeyleri yüksek olmayan, kişiliklerini bulamamış, bir arada oldukları halkla bütünleşemeyen insanların karşısında; memur, emekli memur, kapıcı, bekçi ve öğrencileri buluruz.
E) Öykülerinde başkişi olarak hayvanlara yer verilmemiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in öykü kitaplarından biri değildir?
A) Yaşasın Demokrası
B) Kasımpaşa’ya Yağmur Yağıyordu
C) Ayışığında Çalışkur
D) On İkiye Bir Var
E) Sancho’nun Sabah Yürüyüşü

5. (I) Öyküde ve romanda konunun yalnızca insan olması gerektiği görüşünde olan Samet Ağaoğlu ilk öykülerini Strasbourg’daki öğrencilik yıllarının izlenimleriyle yazmıştır. (II) Bu öykülerde İkinci Dünya Savaşı’nın verdiği tedirginlik içinde olan, çeşitli üniversitelerden gelmiş öğrencilerin yaşayışı verilir. (III) Psikolojik çözümlemeleri yapılan bu kişiler genellikle hasta ruhludurlar ve sık sık ölüm düşüncesine kapılırlar.
(IV) Giderek ölüm düşüncesinin temel öğe durumuna geldiği öykülerinde, psikolojik çözümlemelerinin yapıldığı, yaşamdan kopmuş, aşağılık duygusu içinde, en mutlu olayları bile felaket durumuna getiren insanlarla karşılaşırız. (V) Hürriyet, Öğretmen Ayşe, Küçük Aile adlı kitaplarında topladığı psikolojik konulu öykülerinde sonra, kendi yaşayışına, aile ve dost çevresine dönen Ağaoğlu, “Babamın Arkadaşları” adlı kitabında, yakın tarihimizde yer alan yirmi üç kişiyi tanıtmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Samet Ağaoğlu’nun hikâyeleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) I.    B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Ziya Osman Saba’nın hikayeleriyle örtüşmez?
A) Geçmişine çok bağlı olan, geçmişiyle yaşayan bir yazar olan Ziya Osman Saba anı öyküsü örnekleri vermiştir denebilir.
B) Öykülerinde yazarın çocukluk, okul, gençlik ve çalışma yıllarıyla ilgili anılarını buluruz.
C) Kimi öykülerinde de ondaki o aşırı İzmir sevgisi, geçim sıkıntısının insanları etkileyişi vardır.
D) Öykülerinde kendisi, yakınlarından seçtiği kimseler kişileri oluşturur.
E) Anılarını yaşamaktan duyduğu tadı okuyucularına da tattırabilmek, yaşadığı ve sevdiği şehri okuyucularına da sevdirebilmek için canlı betimlemelerden yararlanmıştır.

7. Sabahattin Kudret Aksal’ın hikâyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Sabahattin Kudret Aksal, öykü yazarlığı, Gazoz Ağacı ile Yaralı Hayvan adlı iki kitapta topladığı öykülerinde kalmakla birlikte değişik öykü anlayışıyla dikkati çekmiştir.
B) Ona göre önemli olan anlatı değil, gerçeğin yansıtılmasıdır.
C) Sait Faik kuşağının etkisi ile öykü yazmaya başlamış, İzmir dışına çıkmadığı öykülerinde dikkatli bir gözlemci olarak gerçekleri yansıtmıştır.
D) Daha çok halkın gündelik yaşayışını yansıtan Aksal, gündelik yaşayışın yarıntılarını, bireyin iç dünyasıyla bağlantılar kurarak, olaylara kendi yorumlarını da ekleyerek verilen bir gençlik-düş kaynaşması yapmış olur.
E) Daha çok küçük insanların yaşayışlarını verdiği öykülerinde, bu insanları mutluluk içinde görmeye çalışmıştır.

8. Aşağıdakilerden hangisinde Muzaffer Buyrukçu’nun hikâyeleriyle ilgili bilgi yanlışlığı vardır?
A) Duygusallığın egemen olduğu ilk öykülerinden sonra daha çok gözleme dayanan gerçekçiliğin egemen olduğu öyküler yazmıştır.
B) İlk öykü kitabı Mağara’da bir araya toplanan öykülerinden sonra, kişilerin iç dünyalarını da yansıtan öyküler yazmaya başlamıştır.
C) Acı’da toplanan ve yoksul insanların yaşamlarıyla ilgili özlemlerini yansıtan öyküleri bu niteliği taşırlar.
D) Acı’dan sonra yayımlanan Kamburun Parmakları’ndaki öykülerde değişik konular, ekonomik güçsüzlüğün oluşturduğu sıkıntıyla birlikte kişilerin iç dünyalarının daha geniş ölçüde yer aldığı görülüyor.
E) Kişilerin iç dünyalarına eğilmeyi gittikçe derinleştirirken uzun öyküye geçen Buyrukçu, “Bulanık Resimler, Kuyularda, Cehennem” adlı kitaplarda uzun öykülerini yayımlamıştır.

9. İlhan Tarus’un öyküleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Toplumcu görüşleriyle II. Dünya Savaşı yazarları arasında yer alan İlhan Tarus’un öykülerinin konularını daha çok, kendisinin aralarında yaşadığı, yakından tanıdığı insanların yaşayışından almıştır.
B) Öykülerinin bir özelliği olayların ve kalabalık kentleri, kenar semti insanlarının çokluğudur.
C) Memurluk yıllarını Adana’geçiren Tarus, öykülerinin çoğunun konusunu Yüreğir’de gecekondu bölgesinden almıştır.
D) Ayrıca gözlemlerine dayanarak, memur aristokrasisini, bürokrat yönetimi eleştirmeyi de öykülerine konu yapmıştır.
E) Gittikçe eleştirel gerçekçiliğe dönen yazar, ilk öykülerini yazdığı yıllarda halkın çoğunluğunun okuma yazma bilmediğini göz önüne alarak geniş halk kitlelerine yayılmıştır.

10. Çağdaş Türk gülmece edebiyatının kurucusu; öykücü, romancı, şair, gazeteci, köşe yazarı, oyun yazarı, yayımcı, eğitimci, senarist olan Aziz Nesin’in hikâyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Öykülerinde Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin ekonomi, kültür ve yönetim alanlarındaki durumunu ele almıştır.
B) En üst düzeyden en alt düzeye kadar yönetimdeki bozukluklar, yergilerinden kurtulamamıştır.
C) Devrimler sonucu toplum düzeninde, hukukta ve günlük yaşayışta Batı’dan gelen yeniliklere bağlı değişmeler; ulusal kültüre yönelme; halkla bütünleşmeye çalışma; iki ayrı durumun benimseyenler arasında ortaya çıkan ayrılıklar; kuşaklar arasındaki çelişkiler de öykülerine konu olmuştur.
D) Ayrıca köyden kente göç ve kente gelen köylülerin, dar gelirlilerin ve işsizlerin yaşantıları da öykülerine konu olmuştur.
E) Eğitimimizin sorunlarına eğilmekten de kendini alamayan Aziz Nesin, toplumun sorunlarını, dertlerini gözler önüne sermiş, çözümünü okuyucuya bırakmamış kendisi söylemiştir.

11. Tarık Buğra’nın öyküleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Yarın Diye Bir Şey Yoktur ve İki Uyku Arasında adlı iki öykü kitabını yayımlamıştır.
B) Sorunları gözlem yoluyla aktarmak yerine, değişen yaşam koşullarını, toplum düzenindeki değişikliğin bireyi etkileyişinden hareket ederek sorunu bireyin ahlakındaki değişme yönünden ele alır.
C) Bazı öykülerinde orta halli ailelerin yaşayışı, aşkı tatmak isteyen gençlerin düş kırıklıkları ele alınmıştır.
D) Öykülerinde daha çok, toplumda yerini bulamamış, duygu, düşünce ve yaşayışına belli bir yön verememiş aydın insanlarla, aşk ve yalnızlık içinde yaşayan kişilerle karşılaşılır.
E) Hikayelerinde toplumcu gerçeklik anlayışı etkilidir.

12. Aşağıda verilenlerden hangisi Fakir Baykurt’un hikâyeciliği ile çelişir?
A) Köy gerçeklerini, köyün değişik kesimlerinden portreleri, köylerde yaşayan çocukların, gençlerin, acıları, dertleri ve bunalımlarını yansıtarak vermeye başlayan yazar, giderek değindiği sorunları genişletmiştir.
B) Köyle ilgili sorunları ele aldığı öykülerinde, parasızlığından başlayarak köylülerin çektikleri sıkıntılar dile getirilmiştir.
C) Anadolu’ya gönderilen öğretmenlerin terk edilmişliği; kasabada çalışan memurların arasındaki çatışmalar; köyden kente göç; Almanya’ya gidenlerin geride bıraktıkları, orada çalışanların karşılaştıkları sıkıntılar da öykülerindeki değişik konulardır.
D) Yolun Üstündeki Kaya adlı kitapta topladığı öyküleri ise konuları bakımından daha dikkat çekicidir.

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.E, 4.B, 5.E, 6.C, 7.C, 8.B, 9.C, 10.E, 11.E, 12.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap