Testler

Cümlede Anlam Test 3

CÜMLEDE ANLAM TEST 3

1.Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel, hece ölçüsünü en iyi kullanan şairlerimizden biridir.
B) Halit Ziya’nın romanlarının en belirgin yanı, akıcı bir dille yazılmış olmasıdır.
C) Ahmet Mithat Efendi’nin çok sayıda eser vermesi, eserlerinin niteliğini düşürmüştür.
D) Sait Faik öykülerinde günlük konuşma dilini kullanmıştır.
E) Ahmet Haşim, gerçek şiirin ne olduğunu anlamış ve bunu eserlerinde göstermiştir.

2. (I) Divan şiirinin, bir seçkinler şiiri olarak yıllarca halktan kopuk olduğu söylendi. (II) Bu belirleme kısmen de olsa doğrudur, dili ağır ve ağdalıdır. (III) Konuları halkın yakından ilgilendiği konular değildir.(IV) Yine de divan şiiri kabul edilmesi zorunlu olan edebi derinliğe ve özgünlüğe sahiptir. (V) Kim ne derse desin o, orijinal diliyle edebiyat tarihimizde hak ettiği yeri almıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren, divan şiiri ile ilgili olumlu düşünceler dile getirilmeye başlanmıştır?
A) I.        B)II.        C) III.       D) IV.        E) V.

3. (I) Hayatının bir bütün olarak ele alındığı kitap, yazarın doğup büyüdüğü çevreyle başlıyor. (II) Daha sonra yazarın ilk eğitimi, Almanya’daki öğrenimi ve yurda dönüşü anlatılıyor. (III) Sanatçının yurda döndükten sonra, eserlerini nasıl ve hangi şartlarda oluşturduğuna yer veriliyor. (IV) Kitabın sonuna ayrıca yazarın ilk defa yayımlanan bir mektubu ve bir hikayesi eklenmiş. (V) Yazarın acılar içinde yaşadığı aşkının da ele alındığı kitapta, bazen duygusal bazen mizahi bir söyleyiş göze çarpıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi sözü edilen kitabın hem içeriği hem de anlatımıyla ilgilidir?
A) I.         B)II.        C) III.       D) IV.        E)V.

4. Eğer okurlarınızın sizi tanımasını istiyorsanız olayları olduğu gibi gösteren camdan bir gözlükle değil; duygularınızın mercek olduğu candan bir gözlükle anlatmalısınız.
Bu cümledeki altı çizili sözleri karşılayan kavramlar, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Kalıcılık-bireysellik
B) Toplumsallık-doğallık
C) Nesnellik-içtenlik
D) Toplumsallık-öznellik
E) Nesnellik-akıcılık

5. (I) Nabizade Nazım, Karabibik’te ele aldığı her şeyi bir fotoğrafı betimler gibi anlatır. (II) Romanda olaylara yer yer dışarıdan bir bakış söz konusudur. (III) Bu tutumun bir sonucu olarak eserin başkişisi Karabibik bile okurun gözünde belirginlik kazanamıyor. (IV) Bu yönde çaba harcamıyor değil Nabizade Nazım. (V) Harcıyor harcamasına ama yine de iki boyutluluktan kurtaramıyor Karabibik’i.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde olumsuz eleştiri söz konusudur?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem beğenme hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur?
A) Yaşadığı acı tatlı bütün olayları günlüğünde kaleme alır, onları okurlarıyla paylaşırdı.
B) Sanatçı, imkansız bir aşkı anlattığı son romanıyla edebiyatımızda seçkin bir konuma yükselmiştir.
C) Sıkça kullandığı yabancı sözcükler okuru iyice bunaltıyor.
D) Eleştirilerinde yeteri kadar nesnel olamamasına rağmen alanında başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
E) Eleştirilerinde ele aldığı sanatçıları, onların daha önce ortaya koyduğu yapıtlarına göre değerlendirir.

7. (I) Karşımda duran bu muhteşem köprüyü hiç kimsenin çekmediği bir açıdan fotoğraflamak istiyordum. (II) Dört bir yanında dolaştım alnımdan ter boşanarak. (III) Güneş, başımın üzerinde kapağı açılmış fırındı sanki. (IV) Tepelere tırmanıp köprüye baktım. (V) Yanına indiğimde karşı kıyıdaki mağarayı gördüm. (VI) Onun içinden çekeceğim fotoğraf, aradığım etkiyi uyandırabilirdi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme söz konusudur?
A) II.         B) III.        C) IV.          D) V.       E) VI.

8. (I) Ünlü sanatçı, büyük bir titizlikle ve tamamen orijinal bir anlatımla romanlar kaleme aldı. (II) Bu romanlarında yaşam gerçeklerini kendince değiştirerek anlattı. (III) Uzun, sanatlı cümlelerden oluşan bu romanlarıyla geniş bir okuyucu kitlesine seslenmeyi başarmıştı. (IV) İnce zekasını ve geniş kültürünü yansıtan röportajlarıyla Türk kültürünü yabancılara tanıtmak için çalıştı. (V) Bu yazılarda, ele aldığı konuya göre zaman zaman yerel ağızlardan yararlandı.
Bir sanatçının ve eserlerinin özelliklerinin ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, biçemin özgün özellikler taşıdığı belirtiliyor.
B) II. cümlede, bir beğeni dile getirilmiştir.
C) II. cümlede, bir eleştiri söz konusudur.
D) IV. cümlede bir amacından bahsediyor.
E) V. cümlede bir değerlendirme yer almaktadır.

9. (I) Onun denemelerinin beğenilmesi, dil ve edebiyat konularını ince bir duyarlılıkla ortaya koymasındandır. (II) Denemelerinde etkisi görülen şairlik yönü dikkat çekmektedir. (III) Birçoklarının uzaklaşmaya çalıştığı günlük olayları da denemelerinde dile getirmiştir. (IV) Bütün denemeleri, zengin bir kültürel birikim ve büyük bir titizlikle oluşturmaktadır. (V) Bu, onun geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.         E) V.

10. (I) Yazar, bu eserinde, kahramanların içine düştüğü bunalımları etkili bir söyleyiş ve iç konuşmalarla aktarıyor. (II) Eserin kurgusu, masallardaki gibi kendiliğinden ortaya çıkıveren çok sayıda rastlantıya dayanıyor. (III) Bununla birlikte, yazarın ayrıntıları vermedeki titizliği, kahramanların portresini çizerken ulaştığı ustalık yadsınamaz. (IV) Yazar, bu başarısını eşsiz gözlem gücüne borçludur. (V) Bu gözlem gücüyle, toplumun aydın geçinen bazı kesimlerini alaysamalı bir dille yansıtıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, hem biçem hem de içerikle ilgili bir yargıdır.
B) II. cümlede, benzerlik kurulmuştur.
C) III. cümle öznel bir nitelik taşıyor.
D) IV. cümlede olumlu bir eleştiri söz konusudur.
E) V. cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

11. (I) Edebiyat, bireyleri ve onların yaşamını yansıtmaz. (II) O kadar ki vermeye çalıştığı, yansıttığı yaşam, özelde tek bir insanın yaşamı da olsa genelde insanoğlunun yaşamıdır. (III) Kimi zaman bir eserde, anlatılan kişilerin yakın çevremizdeki insanlar; olayların da bizim yaşadığımız ya da bizim çevremizde yaşanmış olaylar zinciri olduğunu düşünürüz. (IV) Bu durum, o yapıtı okuyan herkes için geçerlidir. (V) Demek ki, yazarın ortaya koyduğu kahramanlarda hepimizden bir parçanın olması, edebiyatın evrensel olma niteliğiyle ilgilidir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım söz konusudur?
A) I.         B) II.        C) III.       D) IV.        E)V.

12. Köklerine sımsıkı sarılmayan bir sanatçının ötelere selam göndermesi çok zordur.
Bu cümlede “ötelere selam göndermek” sözüyle vurgulanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrensellik
B) Kalıcılık
C) Ulusallık
D) Özgünlük
E) Etkileyicilik

13. (I) Sanatçı, hayata bakış ve onu anlatış bakımından gerçekçidir, denebilir. (II) Fakat, o, gerçeği sadece dış görünüşüyle anlatmaz, bu dış görünüşün arkasında derin bir anlam da bulunur. (III) İnsanı ve yaşamı, görünen ve görünmeyen bütün yönleriyle okuyucuya sunar. (IV) Onun yaşama bakışı, diğer sanatçılardan çok farklıdır. (V) Sanatçı bütün öykülerinde okurların kolayca anlayabileceği bir dil kullanır.
Bir sanatçının ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, bir saptama yapılıyor.
B) II. cümlede, bir beklenti söz konusudur.
C) III. cümlede, yapıtlarının konularına yönelik bilgiler veriliyor.
D) IV. cümlede bir karşılaştırma söz konusudur.
E) V. cümlede, yapıtlarında kullandığı biçem özellikleriyle ilgili bir açıklama yapılıyor.

14. (I) Alay ve yergi, yapıtlarımın temelini oluşturuyor. (II) Bu kavramlar olmazsa ben topluma karşı sorumluluğumu yerine getiremem. (III) Bu yüzden ben sosyal bir sorumluluk taşıdığım için hep alay ve yergiyle yaklaşmışımdır. (IV) Öyle sanıyorum ki topluma mesaj vermek isteyen her sanatçı bu yolu tutar. (V) Bu ideale bir kere tutuldunuz mu her adımımızı onun doğrultusunda atarsınız.
Bir sanatçının kendisinden ve yapıtlarından söz ettiği bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, eserlerinin anlatımına yönelik bir değerlendirme yapıyor.
B) II. cümlede yargı bir koşula bağlanmıştır.
C) III. cümle, II. cümlede söylenenlerin gerekçesini içeriyor.
D) IV. cümlede bir tahminde bulunuyor.
E) V. cümlede bir varsayımda bulunmuştur.

15. (I) Bu yapıt, her şeyden önce göz nuru ile ince ince örülmüş. (II) Dilimizde bulunmayan kelimelere, dil biliminin önem kazanmasıyla ortaya çıkmış bazı yeni kavramlara uygun karşılıklar önermesi bakımından da çok yararlı. (III) Yazın sanatıyla ilgilenen genç yaşlı herkesin az çok bir şeyler alabileceği iyi bir başvuru kaynağı. (IV) İleride bazı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulabileceğini bile düşünüyorum ben. (V) Diyeceğim  o ki, önemsenmesi, üzerinde dikkatle durulması gereken bir eser.
Bir eserin ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede titiz bir çalışmayla oluşturulduğundan söz ediliyor.
B) II. cümlede dilimize yeni sözcükler kazandırdığı anlatılıyor.
C) III. cümlede her yaştan insana seslenen yönlerinin olduğundan söz ediliyor.
D) IV. cümlede yalnızca eğitimli bir okur kitlesine hitap ettiği belirtiliyor.
E) V. cümlede dikkate alınması gereken bir nitelik taşıdığından söz ediliyor.

16. (I) Sanatçı, yapıtlarında gözlemci ve gerçekçi bir anlatımla dikkat çeker. (II) Konuları ele alışında nesnel bir anlatıma bağlı kaldığı görülür. (III) Bunu, betimlemelerinde ve öykülemelerinde kişiliğini gizleyerek başarmıştır. (IV) Böylece eserlerinde yaşananları tüm gerçekliğiyle yansıtabilmiş ve çağdaşı sanatçılardan daha çok tanınmıştır. (V) Ayrıca bunda eserlerinin konularını içinde yaşadığı toplumdan seçmesi de etkili olmuştur.
Bir sanatçının ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede yaşananları olduğu gibi anlatma ilkesine bağlı olduğu görülüyor.
B) II. cümlede anlatıma duygularını katmadığı söyleniyor.
C) III. cümlede eserlerine müdahale etmediği ortaya konuyor.
D) IV. cümlede dönemindeki sanatçılardan daha ünlü olduğu belirtiliyor.
E) V. cümlede kişilerini içinde bulunduğu çevreye göre konuşturduğundan söz ediliyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tahmin söz konusudur?
A) Sultan Sazlığı’na yapacağımız bu gezide pek çok doğal parkı ve kuş türünü yakından görme imkanına sahip olacağız.
B) Bu harabeler burada yüzyıllar önce çok gelişmiş bir uygarlığın ve kültürün yer aldığı düşüncesini güçlendiriyor.
C) Büyük Ada’da yaz bambaşka kış bambaşka yaşanır, stresten uzak duran Ada sakinleri huzurlu bir yaşamın formülünü bulmuştur.
D) Köyümüz, Kayseri yöresinde Hititlerden kalma eşsiz kalma eşsiz kaya ormanlarını barındıran turistik köylerdendir.
E) Yüzyılı aşkın bir geçmişi olan Haydarpaşa Garı, nice ayrılıklara ve kavuşmalara ev sahipliği yapan otantik mekanlardan biridir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ön yargı” söz konusudur?
A) Sanatçı, yapıtlarında kendi yaşadığı çevreyi sade bir dille anlatıyor.
B) İlk eserlerinde yaygın bir ün kazanan sanatçı, edebiyatımızda en başarılı romancılardan biri olarak biliniyor.
C) Sanatçının şiirlerinde ağır bir dil kullanması okurların şiirleri bütünüyle anlamasını engelliyor.
D) Yazarın son öykü kitabı da diğer öyküleri gibi yazın dünyasında hiçbir yankı uyandırmadan unutulup gidecek bence.
E) Yapıtlarınızda halkın kullandığı dili kullanmazsanız geniş bir okur kitlesine seslenemezsiniz.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tanımsal bir nitelik taşımaktadır?
A) Roman toplumsal sorunları anlattığı sürece okurların baş tacı olmaya devam edecektir.
B) Romancı gerçekleri düş gücüyle birleştirerek yapıtlarının dokusunda eritmeyi bilmelidir.
C) Roman yaşanabilecek olayları zamana ve kişiye bağlı olarak anlatan edebiyat türüdür.
D) Kimi sanatçılar romanlarında sadece fantastik olaylara yer verirken kimi yazarlar da salt gerçekten beslenir.
E) Roman türü edebiyatımıza Batı’dan geçmiş, zamanla yazarlarımız roman türünde eserler ortaya koymuşlardır.

20. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur?
A) Bir romanın toplumun geniş kesimleri için beğenilmesi onun kalıcı olacağı anlamına gelmez.
B) Öykü için söylenen “Roman bir apartmansa öykü o apartmanda bir dairedir.” görüşü doğru değildir.
C) Gerçek bir eleştirmenin değerlendirmelerine kendi duygu ve düşüncelerini katması onun tarafsızlığını gölgeler.
D) Ünlü ressam, çağdaş akımların etkisinde kalarak oluşturduğu son resimlerinde yaşamdan kareler yakalamaya çalıştığını söyledi.
E) Röportajlarında Çukurova yöresini tanıtan yazar, roman tadındaki yazılarıyla okurların dikkatini çekmeyi başarıyor.

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.E, 4.C, 5.D, 6.D, 7.B, 8.B, 9.A, 10.E, 11.E, 12.B, 13.B, 14.E, 15.D, 16.E, 17.B, 18.D, 19.C, 20.D

cümlede anlam test 3‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap