Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları E Grubu

1.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden değildir?
A. Şiirde birinci dönemde klasizm, romantizm; ikinci dönemde romantizm etkisi görülür.
B. Divan şiirinin soyutluğu yerini somutluğa bırakmaya başlamıştır.
C. Parça bütünlüğü” yerine “konu bütünlüğü” ön plana çıkmıştır.
D. Genelde hece ölçüsü kullanılmıştır.
E. “Parça güzelliği” yerine “bütün güzelliği” ön plana çıkmıştır.

2 Aşağıda verilen dönem – şair eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Tanzimat 1.Dönem:Ziya Paşa/Namık Kemal/Muallim Naci
B. Tanzimat 2.Dönem:Abdulhak Hamit Tarhan/Şinasi /Recaizade Mahmut Ekrem
C. Servetifünun Dönemi:Tevfik Fikret /Cenap Şahabettin/Süleyman Nazif
D. Fecriati Dönemi:Ahmet Haşim/Emin Bülent Serdaroğlu/Tahsin Nahit
E. Beş Hececiler :Faruk Nafiz Çamlıbel/Halit Fahri Ozansoy/Enis Behiç Koryürek

3. I. Meşrutiyet sonrası 1911-1912 yıllarında Selanik’te yayımlanmıştır.
II. Genç Kalemler dergisinin çekirdeğini Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp oluşturur.
III. Yeni Lisan hareketinin manifestosu olarak kabul edilen ilk makale,Ziya Gökalp tarafından kaleme alınmış ve büyük bir “?” imzasıyla Genç Kalemler’de yayımlanmıştır.
IV. Dergide ilk defa Millî Edebiyat kavramı kullanılmış ve millî bir edebiyat oluşturmak için önce dilin millileştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
V. Yazıda, “dilde sadeleşme” düşüncesi savunulur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi /hangileri yanlıştır?
A.Yalnız I.
B. I-II
C. Yalnız III.
D. III-IV
E. Yalnız V

4.1901 sonrası kaleme aldığı şiirlerinde büyük bir değişim gözlenir. Servet-i Fünûn yıllarında daha ılımlı, daha yumuşak bir üslûpla şiirler yazan sanatçı topluluğun dağılması ve ilk inziva günlerinin yarattığı ruh hali ile daha sert ve daha yüksek bir perdeden siyasi şiirler ile karşımıza çıkmaktadır. Bunun ilk örneğini “Sis” ile veren şair ölümüne kadar yazdığı şiirlerde (Şermin hariç) hep bu üslubu korumuştur.
Aşağıdakilerden hangisi verilen parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?
A. Rübab-ı Şikeste
B. Haluk’un Defteri
C. Rübabın Cevabı
D. Elhan-ı Şita
E. Tarih-i Kadim

5. ……………………. anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup; bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Saf şiir
B. Toplumcu şiir
C. Gerçekçi şiir
D. Garip şiir
E. II. Yeni şiir

6. Millî Edebiyat döneminde yazılan şiirlerin tümünü; ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından aynı görmek ve bu dönem şairlerini tek bir eğilimde değerlendirmek, gruplandırmak mümkün değildir.
Yukarıda verilen cümleyi ögelerine ayırınız.

7. I. Saf Şiir anlayışını benimseyen şairimizin asıl ismi Ahmet Agah’tır. Milletvekilliği ve elçilik görevinde bulunmuştur. “Ok” adlı şiiri haricindeki bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. “Sessiz Gemi” şiiri bestelenerek de okunmuştur.
………………………………
II. Saf Şiir anlayışını benimseyen şairimiz Bağdat doğumludur. Edebiyatımızda sembolizmin temsilcisi olarak kabul edilmiştir. En çok bilinen şiiri “Merdivenler”dir.
……………………………..
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi isimler gelmelidir?
A. Ahmet Haşim – Yahya Kemal Beyatlı
B. Ahmet Haşim – Tevfik Fikret
C. Tevfik Fikret – Cenap Şahabettin
D. Recaizade Mahmut Ekrem – Ahmet Haşim
E. Yahya Kemal Beyatlı – Ahmet Haşim

8. I. Tevfik Fikret bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
II. Milli Edebiyat hareketi 1911 yılında Selanik’te Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem tarafından çıkarılan Genç Kalemler dergisiyle başlar. Bu dergide Yeni Lisan adlı makaleyi Ömer Seyfettin yazmıştır.
III. Türk edebiyatındaki ilk pastoral şiir Abdülhak Hamit Tarhan tarafından yazılan SAHRA adlı şiirdir.
IV. Ahmet Haşim, çocuklar için hece ölçüsüyle ve yalın dille ŞERMİN adlı şiir kitabını yazmıştır.
V. Yahya Kemal Beyatlı “ OK” şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yer değiştirirse hata giderilmiş olur?
A. I – II             B. I – IV     C. I – V     D. II – III        E. IV – V

9. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A. Sembolizm ile parnasizmin etkisinde kalınmıştır.
B. İlk mensur şiir örnekleri ortaya konmuştur.
C. Şiirde cümle yapısının beyitten ayrılarak değişik sayıda mısralara dağılması (anjambman) bu dönemde başlar.
D. Şiir dili divan edebiyatındaki gibi ağır değildir.
E. Nazım nesre yaklaştırılmıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A. Arkadaşım Bursa’nın Nilüfer ilçesinde oturuyor.
B. Ameliyatını Prof. Dr. Ege Yıldız ‘mı yapacak?
C. Orta Çağ’ dan bu yana ressamların yapmış oldukları portrelere bakınız.
D. 1495’te doğan Fuzuli’nin Beng ü Bade’si alegorik bir mesnevidir.
E. Boğaz Köprümüzün güzelliğinin eşi benzeri yoktur.

11.Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A. Orta doğuda projelerin çoğu bitirilemedi.
B. Her birine 3’er dönüm arazi düştü.
C. Saat 15:00’da uçağı kalkacak.
D. Elime konan uğurböceği bana uğur getirsin.
E. Yürütme Kurulu toplantıları pazartesi günü yapılıyor.

12.Aşağıda verilen yazar eser karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A. Mehmet Emin Yurdakul-Tan Sesleri
B. Faruk Nafiz Çamlıbel – Çoban Çeşmesi
C. Yahya Kemal Beyatlı – Sessiz Gemi
D. Ahmet Haşim – Göl Saatleri
E. Cenap Şahabettin – Rubab-ı Şikeste

13. Fransa 2’inci lig Clermont’un başına getirilen Helena Costa, 2014’de Fransa Profesyonel Erkek Futbolu Ligleri’nin ilk kadın teknik direktörü olmuş ancak antremana çıkmadan görevi bırakmışdır.
Yukarıda verilen parçadaki yazım yanlışlarını bularak doğru yazımlarını yazınız.

CEVAPLAR :
1.D, 2.A ,3.C , 4.D, 5.A, 6. Özne – Yüklem,
Millî Edebiyat döneminde yazılan şiirlerin tümünü; ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından aynı görmek ve bu dönem şairlerini tek bir eğilimde değerlendirmek, gruplandırmak   / mümkün değildir.

7.E, 8.B, 9.D, 10.B, 11.E, 12.E
13.Fransa 2’nci lig takımı Clermont’un başına getirilen Helena Costa, 2014’te Fransa profesyonel erkek futbolu liglerinin ilk kadın teknik direktörü olmuş ancak antrenmana çıkmadan görevi bırakmıştır.

11.sinifturkdiliveedebiyatı1.donem2.yazilisorulariegrubu İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

Tülay Karataş

Yorum yap