Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları D Grubu

1)Cumhuriyet Dönemi Türk romanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Toplumcu gerçekçiler köyün ve köylünün sorunlarına eğilmişlerdir.
B)Bireyin iç dünyasını yansıtan sanatçılar psikolojinin imkânlarından yararlanmışlardır.
C)Yakup Kadri ve Halide Edip Anadolu’yu savaş yıllarında tanımış, Anadolu’yu eserlerinde yansıtmıştır.
D)1970-1980 yılları arasında eser veren romancılar, birbirinden farklı konu ve tarz benimsemişlerdir.
E)Modernist sanatçılar geleneksel roman anlayışını yansıtmışlardır.

2)Aşağıdaki roman-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlış verilmiştir?
A)Anayurt Oteli – İhsan Oktay Anar
B)Bir Düğün Gecesi – Adalet Ağaoğlu
C)İnce Memed – Yaşar Kemal
D)Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
E)Devlet Ana – Kemal Tahir

3)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarının özelliklerinden değildir?
A)Epik tiyatro ve absürt tiyatronun ilk örnekleri verilmiştir.
B)Geleneksel tiyatro terk edilmiş, tamamen modern tiyatroya yer verilmiştir.
C)Konu yönünden çeşitlilik sağlanmıştır.
D)Eserlerde konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar kalkmıştır.
E)Teknik yönden başarılı eserler verilmiştir.

4)Hangisi dramın özelliklerinden değildir?
A)Üç birlik kuralına uymak zorundadır.
B)Yaşamın acıklı ve gülünç yönlerine yer verilmiştir.
C)Eserler manzum veya mensur olabilir.
D)Acı veren olaylar sahnede canlandırılır.
E)Üslupta soyluluk aranmaz.

5)… bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını nesnel bir bakış açısıyla ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen yazılardır. Bu yazı türlerinde yazar, yapıt hakkında okuyucuyu bilgilendirir. Hem yapıtın yazarına hem de okuyucuya yol gösterir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Makale
B)Eleştiri
C)Fıkra

D)Mülakat
E)Deneme

6) I)Canlı Maymun Lokantası
II)Keşanlı Ali Destanı
III)Hürrem Sultan
IV)Buzlar Çözülmeden

Yukarıdaki tiyatro eserlerini aşağıdaki sanatçılarla eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır?
A)Necip Fazıl Kısakürek
B)Haldun Taner
C)Güngör Dilmen
D)Orhan Asena
E)Cevat Fehmi Başkut

7)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?
A)Muhsin Ertuğrul
B)Turan Oflazoğlu
C)Turgut Özakman
D)İbrahim Şinasi
E)Refik Erduran

8)Eleştiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Eleştiriler, sanatın ve sanatçının gelişmesine katkı sağlar.
B)Eleştiri yazarı nesnel olmak zorundadır. Düşüncesini belgelerle kanıtlamalı.
C)Eleştiri hem olumlu hem de olumsuz olabilir.
D)Eleştiride açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
E) Eleştirilerde samimi bir üslup kullanılır.

9)Edebiyatımızda eleştiri türünde yazılan ilk eser ve yazarı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Zemzeme – Recaizade Mahmut Ekrem
B)Demdeme – Muallim Naci
C)Tahrib-i Harabat – Namık Kemal
D)Zafername – Ziya Paşa
E)Tercüme-i Manzume – Şinasi

10)Aşağıda verilenlerden hangisi röportaj türüyle ilgili bir özellik değildir?
A) Bilgiyi, haberi, geçeği; açık, yalın ve çarpıcı bir dille okura ileten yazı türüdür.
B) Gazeteciliğin önemli bir dalı sayılmaktadır.
C) Konu edinen olay veya durumla ilgili yeri geldiğinde kişilerin düşünce ve görüşlerine başvurulur.
D)Herhangi bir bölgenin, yörenin özellikleri anlatılarak sorunları dile getirilir.
E)Günü gününe tutulan notlarla ya da olaylar sonradan anımsanarak yazılır.

11)Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden olan mülakatın özelliklerinden biri değildir?
A)Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı bir ya da birden çok kişiyle yapılan soru-cevap konuşmalardır.
B)Konuşmacının konularla ilgili açık ve net görüşleri alınmaya çalışılır.
C)Kendisiyle mülakat yapılacak kişi, haberci tarafından rastgele seçilmez.
D)Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilmelidir.
E)Mülakat yapılan kişiye yöneltilen sorular mülakat sırasında ortaya çıkar.

12) Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat adlı eseriyle Mustafa Kemal’i kamuoyuna tanıtan sanatçının Diyorlar ki adlı eseri de Türk edebiyatı açısından çok değerlidir.
Yukarıda bahsedilen sanatçı kimdir?
A)Salah Birsel
B)Ruşen Eşref Ünaydın

C)Falih Rıfkı Atay
D)Nurullah Ataç

E)Yaşar Kemal

13)Aşağıdakilerden hangisi mülakat ve röportajın ortak noktalarından değildir?
A)İkisinde de amaç toplumu aydınlatmaktır.
B)İkisinde de soru-cevap tekniği kullanılır.
C)İkisinde de bilgi ve belgelerden yararlanılır.
D)İkisi de gazete ve dergilerde yayımlanır.
E)İkisinde de yazar kişisel görüşlerini katmaz.

14) Bir eleştirmen olarak ben, eserin bir okur olarak bende bıraktığı etkileri, duyguları ifade ederim. Yaptığım bu eleştiriye, izlenimci eleştiri diyenler var. Bir eserin her okurda aynı etkiyi bırakmayacağını bildiğim için belirli kurallar koyup nesnellikten söz edemem.
Kendisinden böyle söz eden biri hangi tür eleştiri yaptığını söylemektedir?
A)Okura yönelik
B)Tarihsel eleştiri

C)Topluma yönelik
D)Sanatçıya yönelik

E)Esere yönelik

15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A)Yemeği fazla kaçırdım galiba çok karnım şişti.
B)İlk geziye gittiğimde heyecanlanmıştım.
C)Kızım, yeni okula geldim; hangi ara sorularını çözeyim?
D)Çocuğun saçları çok büyümüş, saçlarını kestirseydik iyi olurdu.
E)İşe gitmeyip bomboş evde oturmuş.

16)“Bırak soğan doğramayı, yemek yapmayı bile bilmiyor.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mantık ve sıralama hatası
B)Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C)Gereksiz sözcük kullanılması
D)Anlam belirsizliği
E)Özne-yüklem uyuşmazlığı

17)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Ablam bana kedi getirecek, onu çok seveceğim.
B)Lokantanın tadilatı bitti, birkaç güne açılacakmış.
C)Genç kadına güpegündüz saldırmış.
D)Futbolcuları başarılarından dolayı kutladı, para verdi.
E)TEMA’nın amacı mümkün olan her yere ağaç ekmektir.

18)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılma nedeni farklıdır?
A)Bu yara sevda gibidir, dokunma tenimde soğusun.
B)Geldiğini gördün, neden müdahale etmedin?
C)Bakalım Mevla’m neler eyler, ne eylerse güzel eyler.
D)Kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor.
E)Sözcükleri uzatarak, konuyu saptırarak bir yere varamazsın.

19)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Bendeki dert yetmiyordu, bir de senin derdini çekeceğiz.
B)Görüyorum ki beni unutmaya meyletmişsin, etme!
C)Sözlerine çok değer veriyordum, oysa ki bu kadar değer vermemeliydim.
D)Belli ki evdekileri taktığın yok.
E)Siz ki beni tanırsınız, niçin böyle düşünüyorsunuz?

20)“Bahçedeki mavi boyalı kasımpatılarının üzerine birikmiş karları gösterdi gülümseyerek.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)Belirtili nesne-yüklem-zarf tümleci
B)Dolaylı tümleç-belirtili nesne-yüklem-zarf tümleci
C)Özne-yüklem-zarf tümleci
D)Belirtili nesne-yüklem
E)Zarf tümleci-belirtili nesne-yüklem-zarf tümleci

CEVAPLAR: 1) E 2) A 3) B 4) A 5) B 6) A 7) D 8) B 9) C 10) E 11) E 12) B 13) E 14) E 15) D
16) A 17) D 18) E 19) C 20) A

11.sinifturkdiliveedebiyati2.donem2.yazilisorularidgrubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap