Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları E Grubu

1. Aşağıdakilerden hangisinde söylev türüyle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Mitinglerde toplanan geniş halk kitlelerine heyecan vermek mitingin amaçlarındandır.
B) Genel fikirleri anlatmak gayesiyle hitap etmek söylevin niteliklerindendir.
C) Söylevlerde amaç duygu yoğunluğu ile dinleyiciyi coşturup onlara fikir aşılamaktır.
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver, söylev türünde eser vermiş en önemli isimlerden biridir.
E) Nutuk, yazılı kompozisyon ürünü olarak da kabul görür.

2. Kök Türk Kitabeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kök Türk Kitabeleri, Göktürk Devri’nden kalma kitabelerdir.
B) Kitabelerin ilkini Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin için 732’de diktirmiştir.
C) Kitabelerin ikincisi Bilge Kağan için 735’te diktirilmiştir.
D) Tonyukuk Kitabesi, 720’de Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir.
E) Kitabeler, nutuk ve anı türünün ilk örnekleri sayılmaktadır.

3. Arkadaşlar, (1) biz öyle bir sahaya çıktık ki, (2) bir daha geri dönmeğe imkân yoktur. (3) Bu sahillere çıkanlar, (4) arkada bıraktıkları gemileri yakmışlardır. (5)
Yukarıda numaralandırılmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanılması gereksizdir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Kültürün temel unsurlarından biri olan dil ( ) insanların duygu ( ) düşünce ( ) istek ve arzularını anlatabilmeleri için kullandıkları sesler ve semboller dizisidir ( )
Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (,) (,) (.) B) (,) (,) (,) (.) C) (;) (,) (;) (.) D) (;) (,) (,) (!)
E) (,) (;) (,) (.)

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Ben yabancı dillerden epey şiir çevirdim Türkçe’ye.
B) Geçen yaz Şirince Köyü’nü ziyaret ettiğimizde aldım bu fincanları.
C) Aydın ile entellektüel aynı şey değildir.
D) Bu kanun, geçen hafta Resmî Gazete’de yayımlandı.
E) Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet dönemi yazarıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir?
A) Deneme, konuşma havası içinde biçimlenen bir yazı türüdür.
B) Bilimsel bir asık suratlılığa bürünmeyen ağırbaşlı bir yazı türüdür.
C) Denemede her düşünce ya da sav kanıtlanmak zorunda değildir.
D) Deneme günlük olaylardan beslenerek yazılır.
E) Denemede, gerçek bilgi yaşantıya dönüştürülür.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir deneme konusu olabilir?
A) Çernobil faciasının biyolojik sonuçları
B) Divan edebiyatında ahenk
C) Sivil havacılık
D) Sanatın amacı
E) Tıp dünyasında son gelişmeler

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 1940’tan ölümüne kadar, on yedi yıl içinde bini aşkın deneme ve söyleşi yayımladı.
B) Yazılarının çoğunluğu Ulus, Türk Dili, Varlık gibi dergi ve gazetelerde çıkmıştır.
C) Yazar, bu yazılarda da dil üzerine düşüncelerini açıklamıştır.
D) Dil sorununu, uygarlık bilincinin vaz geçilmez ögelerinden biri saymıştır.
E) “Dil Devrimi” yazısında bu görüşlerini açıklar.

9. Aşağıdakilerden hangisi denemeden alınmış bir cümle olamaz?
A) Düşündüklerinin doğru olduğuna inanan, düşüncelerine birer tutku gücü verebilmiş kişi, düşündüklerini bir engelle karşılaşmadan söyleyebilmeyi ister.
B) Böylece bizi yaşatan toplum, bizi kendimizden, kendimiz olmaktan uzaklaştırıyor; gitgide yabancılaşıyoruz özümüze.
C) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu bu bakımdan önemli, çünkü anlatıcı olarak yazara en az yer veren teknik, Türkiye’de ilk kez bu romanda denenmiştir.
D) Şu muhakkak ki çocuğa kendiliğinden bir şey yapmak özgürlüğünü vermemekle onu muhakkak bir köle hâline sokuyoruz.
E) İnsanın tabiat vergisi olan kabiliyetleri kendiliğinden çıkan bitkilere benzer; okumakla budanmaları lazımdır.

10. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Deneme ile eleştiriyi ayıran sınır çizgisi, denemecinin yüzde yüz yaratıcı oluşudur.
B) Deneme, bir savı makale gibi kesin sonuçlara bağlamaz.
C) Deneme, bilimsel ve felsefi yazılar gibi bilgilendirme ve öğretme amaçlı değildir.
D) Deneme ve sohbet karşılıklı konuşma havası içinde yazılır.
E) Deneme fıkra gibi güncelliği yakalamaya çalışmaz.

11. Aşağıdaki yazarlardan hangisi oyunlarında köyü, köylüyü konu olarak seçmemiştir?
A) Necati Cumalı
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Yaşar Kemal
D) Recep Bilginer
E) Güngör Dilmen

12. Nedir, bu kodamanların kendilerini övmelerini de pek büyütmemek gerek. Montaigne ermişlerin bile kendilerini övdüğünü söyler. Bu övgüler, bu fahriyeler biraz da bu yazarların içtenliğindendir. Biraz da boyuna kendilerini öne sürmenin doğal bir sonucu. Eh denemecinin, hiç değilse Montaigne geleneğine bağlı denemecinin, yaptığı iş de budur: Her gördüğünü, her algıladığını kendine indirgemek.
Bu denemede düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Örnekleme B) Tanık Gösterme C) Karşılaştırma D) Tanımlama
E) Benzetme

13. Montaigne’in türlü konular üzerindeki düşünceleri gözden geçirilirse, bu düşünceleri hiçbir plana uymadan, hiçbir şeyi ispata kalkışmadan, insanı ahlaklaştırmak yoluna sapmadan, sırf düşünmekten zevk aldığı, bu zevki bize de tattırmak için yazdığı anlaşılır. Deneme, makale gibi belli bir fikri kesin bir sonuca bağlamaz.
Bu parçada denemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Denemede düşünsel bir boyut olduğuna
B) Belgesel, kanıtlara dayanan bir düzyazı biçimi olmadığına
C) Denemenin bir ders vermek amacı gütmediğine
D) Denemede amaç, okuyucunun düşüncelerini değiştirmektir.
E) Denemede giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin düzenli olmadığına

14. Aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?
A) Cemil Meriç; “Sertleşmeyi bilmeyen bir iyilik, iyilik olmakta ısrar eden bir iyilik neye yarar?” diyordu.
B) Cemil Meriç, “Sertleşmeyi bilmeyen bir iyilik, iyilik olmakta ısrar eden bir iyilik neye yarar?” diyordu.
C) Cemil Meriç “Sertleşmeyi bilmeyen bir iyilik, iyilik olmakta ısrar eden bir iyilik neye yarar?” diyordu.
D) Cemil Meriç “Sertleşmeyi bilmeyen bir iyilik; iyilik olmakta ısrar eden bir iyilik neye yarar?” diyordu.
E) Cemil Meriç: “Sertleşmeyi bilmeyen bir iyilik, iyilik olmakta ısrar eden bir iyilik neye yarar.” diyordu.

15. (I) Batı edebiyatında en büyük deneme yazarları, bu türün kurucusu Fransız yazar Montaigne, (II) İngiliz yazar Bacon’dır. (III) Türk edebiyatında ilk örneklerini Servetifünun’da, sonrasında ise Ahmet Rasim’in Bize Göre adlı eserindeki bazı yazılarında görmekteyiz. (IV) Deneme türü, bizde asıl gelişmesini Cumhuriyet’ten sonra göstermiştir. (V) Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Cemil Meriç, Sabahattin Eyuboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Nermi Uygur, Salah Birsel, Melih Cevdet Anday gibi isimler, denemenin bizde sevilip yaygın bir tür hâline gelmesinde etkili olmuşlardır.
Bu paragrafta numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

16. Oyun yazarlığı konusunda eğitim alan yazar, ilk oyunu Kezban’ı 1967’de yazdı. Oyunlarını tarihe dayandırmakla birlikte tarihi incelemeye değil, karakterlerin kişilik ve iç dünyalarını yansıtmaya önem verdi. Tarihî oyunlarında tragedyaların özelliklerini kullanan yazarın IV. Murat, Deli İbrahim gibi oyunları vardır.
Bu parçada sözü edilen yazar kimdir?
A) Orhan Asena
B) Refik Erduran
C) Turgut Özakman
D) Turan Oflazoğlu
E) Recep Bilginer

17. Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?
A) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırmak için yazılır.
B) Manzum şekilde yazılan eserlerdir.
C) Eserlerde ağırbaşlı, ciddi bir üslup vardır.
D) Koro, sahnede gösterilmeyen olayları bildirir.
E) Konularını halkın yaşayışından alır.

18. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A) 1923’ten 1940’a kadar Türk tarihiyle ilgili konular ağırlık kazanmıştır.
B) Cumhuriyet Dönemi’nde toplumcu gerçekçilik öne çıkan bir akımdır.
C) Roman, hikâye, deneme gibi Batı’dan alınan düzyazı türleri bu dönemde gelişme göstermiştir.
D) Millî Edebiyat’çılar, eserlerinde Anadolu insanını ve yurt güzelliklerini konu edinmişlerdir.
E) Tanzimat’ta olduğu gibi, yanlış Batılılaşma eleştiri konusu olmuştur.

19. Toplum dışına sürülmüş kişilerin toplumla uyuşmazlığını veren yazarlardan biri olan …………………., aşağılık duygusunu toplumsal koşullar açısından inceleyişiyle dikkati çeker. Güneşte On Kişi, Ocak, Paramparça, Komşularımız bu konuyu aile yaşayışı çerçevesinde verdiği oyunlarıdır. İlk oyunu olan Pembe Evin Kaderi’nde ve Kanaviçe’de kuşaklar arasındaki kopuşu, yabancılaşmayı ele alır. Tiyatrolarında günlük yaşamın çelişkilerini ve gülünç yönlerini ele almıştır. Romanlarında yakın tarihe ve Kurtuluş Savaşı’na yönelmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Turgut Özakman
B) Haldun Taner
C) Recep Bilginer
D) Refik Erduran
E) Cevat Fehmi Başkut

20. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) Hiç kimsenin çalışmadığını düşünelim, silinip gideriz yeryüzünden.
B) Bunu da zor bir iş yapar gibi değil, kolayca gerçekleştiriveriyorlar.
C) Adsız bir kitap gördünüz mü hiç?
D) Dilimizde çok kullanılan deyimlerin iki sözcüklü olanlarına da sık sık başvurmuş kitap yazarı.
E) Gerçekten de büyük bir mutluluk sağlar bize düşünmeyle, evreni seyirle geçirdiğimiz boş zamanlar.

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.B, 4.A, 5.D, 6.B 7.D 8.D 9.C 10.D 11.B 12.B 13.D 14.C 15.C 16.D 17.E 18.D 19.A 20.C

12.sinifturkdiliveedebiyati2.donem2.yazilisorulariegrubu İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap